töetkilad ff 99 Raadsvergadering Bergen Jflames.1 !rke,huid? S Heeft U al getunneld? Whats in a house? Plattelandsvrouwen Kunstenaars Centrum Bergen GERRITSEN Kunstkring-nieuws R.K. Vrouwengilde T* en O. HOOFDPIJN? VRIJDAG 4 OKT. 1957 34c JAARGANG No. 39 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef De raad der gemeente Bergen vergaderde op vrijdag 27 septem ber onder leiding van de burge meester Dr W. Huygens. Aan wezig waren tien leden, terwijl de heren Den Das en Borst nog steeds wegens ziekte gedwongen waren verstek te laten gaan, ter wijl van de heer De Beurs bericht van verhindering was binnen ge komen. Bij de ingekomen stukken bevond zich een schrijven van de heer De Beurs, inhoudend dat hij om persoonlijke redenen met in gang van 1 oktober voor het lid maatschap van de raad bedankte. Verder waren er een tweetal brie ven, een van de Culturele Raad in dit gewest en een van de heer J. H. Broekman, die in comité zul len worden besproken. De voorzitter stelde voorts de heer Broersma in de gelegenheid de door deze heer aangekondigde vragen tot B. en W. te richten, doch deze verklaarde, dat hij na kennisname van het schriftelijk antwoord van B. en W. in ver band met de verkoop van het per ceel Hoflaan 25 aan de heer J. H. Broekman, daarvan afzag. Het voorstel van B. en W. tot het verpachten der vuilnisbelt aan de heer Van der Tas te Alkmaar, voor het aldaar mesten van een aantal varkens, waarvoor deze heer een bedrag van 500 wilde neertellen, had een bezwaarschrift verwekt van de heer Kaandorp, die dichtbij de belt een boerderij dreef. De heer Broersma deelde mede dat hij een bezoek van de echt genote van de reclamant had ont vangen, doch liet in het midden of dit vóór dan wel na het bin nenkomen van het bezwaarschrift was geschied. Aan dit stuk was een nota toegevoegd, waaruit bleek dat adressant op zijn eigen erf ook varkens hield, zonder daar blijkbaar last van te onder vinden. terwijl de belt in kwestie door een strook van 25 meter breedte van het erf des heren Kaandorp verwijderd is! ,,Een nette afstand" zou men zo zeggen. Besloten werd om de belt voor lopig voor een jaar te verhuren, met dien verstande, dat als bin nen die periode zich complicaties voordoen, er zal worden ingegre pen. Zonder slag of stoot werden 700 beschikbaar gesteld voor het vernieuwen der dakbedekking van het huisje in de hertekamp; werd aan de heren De Jager en Mulder elk een perceeltje bouw grond verkocht in het complex Noordoost tegen de prijs van 16 per vierkante meter en werd aan het Bouwfonds der Ned. Gemeen ten garantie verstrekt ten behoe ve van Mevr. Willig-Groot we gens rentebetaling en aflossing ener hypotheek ten behoeve van de bouw ener woning. Tot onderwijzeres aan de open bare school voor uitgebreid lager onderwijs werd benoemd Mej. W. K. G. Withaar te Zwollerkerspel. Voorts werden B. en W. ge machtigd bij de Bank voor Ned. Gemeenten in rekening-courant op te nemen een bedrag van 1.625.000 op de voorwaarden door de bank daaraan verbonden. De herbenoeming der leden van de commissie van advies inzake de woonruimtewet werd tot on- derderp van discussie. Mevr. mr Broekman verklaar de', dat het voor de leden nood zakelijk was grondig op de hoog te te zijn van het woningbeleid. Zij ontwikkelde dit standpunt uit voerig. v De burgemeester achtte dit overbodig. De taak der commissie bestaat in het uitbrengen van ad vies aan B. en W.,. wanneer een woning zal worden gevorderd. Het is derhalve niet noodzakelijk haar ook nog met hetgeen daar buiten ligt op de hoogte brengen. Wethouder Dr Hemelrijk merk te op, dat de heer Boon, ambte naar ter secretarie, secretaris der commissie is en aan hem kunnen de leden alles vragen. Ook dit bevredigde de spreek ster niet en zij bleef op haar stand punt staan, wat Mr Sluis aanlei ding gaf op te merken, dat het wellicht beter zou zijn, dit punt aan te houden. De burgemeester: Dan zitten we zonder commissie. De heer V. Rees Vellinga: Zo komen we niet verder. U hebt de algemene richtlijnen uitgestippeld. voorzien, ter tafel worden ge bracht. Hiervoor verdient het per soneel alle lof. Vervolgens ging de raad in co mité. 35 JAAR MATTHIEU DE SAIN Zo had het opschrift behoren te luiden boven ons artikel in het vorig nummer van ons blad, waar in we releveerden dat de heer De Sain het 35-jarig jubileum van zijn zaak herdacht. Desondanks wisten zowel zijn klanten als zijn andere relaties de weg naar zijn zaak wel te vinden, waarover we ons met de heer De Sain van har te verheugen. over. gordijn stoffen cachet Daarover behoeft niet verder ge discussieerd te worden. De burgemeester zegt dat in één geval verzuimd is aan de commissie mee te delen, dat in dit geval van hun advies is afgewe ken, doch blijft bij zijn mening, dat de commissie niet een volledig advies behoeft te hebben ever de toewijzingen. Wethouder Dr Hemelrijk ver klaart: zoals de toestand nu is acht ik haar bevredigend. De niet be vredigende toestand heeft tot een uitbarsting gevoerd. Toen heb ik er niets over te zeggen gehad. Thans, van beide zijden bezien, moet ik zeggen: thans is het beter. Wanneer het nodig is zal de com missie geraadpleegd worden. Ik betwist dat men alle inlichtingen behoeft om een beslissing over een woning te kunnen nemen. Mevrouw mr Broekman be treurde het dat de heer De Beurs ontslag had genomen. Zij meende dit te moeten toeschrijven aan de sfeer in de raad, wat door Wet houder Dr Hemelrijk werd weder sproken. De sfeer van de raad heeft daarmede niets te maken. Het gaat om persoonlijke redenen, die zijn mede-raadsleden hele maal niet raken. De moraal-ge- schiedenis dient men er van los te knopen. De burgemeester verklaart niet van mening te zijn dat er in deze raad een sfeer heerst, die enkele leden er toe zou kunnen brengen te bedanken. Integendeel, deze raad is een gezonde raad, die zich v/eet te stellen boven persoonlijke tegenstelling. Dit doet aan het ge meenschappelijk werk niets af Verder deelde de burgemeester mede, dat hij van de heer Den Das bericht had ontvangen, dat hij zijn werk weder wenste te her vatten. Hij maakte van deze ge legenheid gebruik Dr Hemelrijk dank te brengen voor de aange name wijze waarop hij zijn con- sultieve taak had verricht. ,,Als ik nog eens een wethouder nodig zou hebben, zou ik verzoeken om de heer Hemelrijk", besloot hij. Dr Hemelrijk dankte voor de vriendelijke woorden, en verklaar de in de korte spanne van zijn wethouderschap veel te hebben geleerd. Hij was daarbij getrof fen door het werk dat door de ambtenaren wordt verricht bij het voorbereiden, toelichten en be werken der stukken, die dan nog van een advies van de secretaris (Naar Shakespeare) Het huis „Maesdammerhof' werd in 1952 door de gemeente gekocht van de fam. van Reenen. In 1954 verkocht de gemeente het pand Hoflaan 25 weer aan de heer J. H. Broekman onder de bepaling, dat indien niet binnen een termijn van vijf jaar de zetel van een provinciale organisatie voor cultureel werk er in geves tigd is, de koper verplicht is aan de gemeente 3.000.te betalen. De heer Broekman had als lid van de voorlopige Commissie al Th. VELDMAN sinds mei 1953 deelgenomen aan de voorbereidende werkzaamhe den om tot stichting van een Cul turele Raad te komen. Eind 1954 werd de Culturele Raad Noord- Holland gesticht en werd het kan toor in een zijkamer van „Maes dammerhof" gevestigd, terwijl de woonkamers voor vergaderingen gebruikt werden. Het werk van de Culturele Raad breidde zich onverwacht vlug uit. Behalve manifestaties als culturele dagen, congres- en stu diebijeenkomsten vroeg de uitga ve van het blad „Noordholiand" veel tijd en aandacht, evenals de voorbereiding van secties, de op zet van een goede documentatie, de bevordering van het cultuur- sociologisch onderzoek, tentoon stellingen, adviezen, enz. Dien tengevolge moest ook het aantal op het kantoor werkzame perso nen telkens worden uitgebreid en werd de kamer in „Maesdammer hof" weldra te klein. Toen dan ook in januari 1957 de gemeente raad afzag van verbouwing van „Kranenburgh" tot raadhuis, vroeg en kreeg de Culturele Raad aan vullende ruimte daarin. Daar B. en W. echter tijdelijk 2 zeer grote kamers ter beschikking stelden, werd uit een oogpunt van efficien cy het hele kantoor naar „Kra nenburgh overgebracht. De zetel van de Culturele Raad bleef ech ter in „Maesdammerhof" geves tigd. Hierop werd de heer Broekman door B. en W. in gebreke gesteld en gesommeerd het hele kantoor weer in huis te nemen. De heer Broekman stelde zich op t stand punt, dat de zijkamer door de Cult. Raad ten allen tijde weer betrokken kon worden, maar dat hij niet nog meer ruimte beschik baar kon stellen, gezien ook de samenstelling van zijn gezin. Hier na werd door B. en W. de huur in „Kranenburgh opgezegd tegen 1 oktober, zodat de Culturele Raad wel gedwongen werd naar „Maesdammerhof terug te ke ren, maar nu opnieuw een verzoek om aanvullende ruimte tot B. en W. gericht heeft, waarbij de Cul turele Raad opmerkt, dat het werk zo gegroeid is, dat „dit alles sa men nu aanmerkelijk meer is dan wij menen redelijkerwijze van de familie Broekman, die niet alleen juridisch gezien aan alle te stellen verwachtingen heeft voldaan, maar die ook buiten haar juridi sche verplichtingen een zeer gro te medewerking heeft verleend, te mogen en kunnen vergen B. en W. antwoorden op de vragen, die het Raadslid Broers ma n.a.v. deze kwestie gemeend heeft te moeten stellen o.a.: Naar aanleiding van de 4e vraag van de heer Broersma achten wij het wenselijk hierbij aan te tekenen, dat naar de stellige overtuiging van ons college bij de verkoop van perceel Hoflaan 25 niet in strijd gehandeld is met enige wettelijke bepaling, terwijl nu de oorspron kelijke bedoelingen van het ge meentebestuur bij de verkoop van dit perceel zijn hersteld, er ons in ziens geen aanleiding is over de uitvoering van de overeenkomst te discussiëren. Bij de behandeling in de raads vergadering van 27 sept. 1.1. nam de heer Broersma genoegen met deze beantwoording van B. en W. en ook de overige Raadsleden de den er het zwijgen toe. Wanneer het kantoor van de Culturele Raad geheel of gedeel telijk naar Hoflaan 25 terugkeert heeft men bereikt, dat het werk van de Culturele Raad bemoeilijkt is en de kamers van „Kranen burgh" weer leeg staan Maandagavond 30 september kwam de afdeling Bergen van de Plattelandsvrouwen bijeen in de zaal Nieuwendijk. Nadat de voor zitster, Mevr. Arkenbout, de da mes op deze eerste bijeenkomst had verwelkomd, werden de ko mende winteractiviteiten bespro ken. Hierna volgde het optreden van de Amsterdamse kunstenares Mevr. Aafje Top, die „De liefde van de zeven poppen' van Paul Gallico voordroeg. Deze aangrij pende geschiedenis van het jonge meisje „Mouche" en de poppen kastspeler Kapitein Coq en zijn zeven poppen werd door haar op boeiende wijze voorgedragen, en terecht oogstte zij daarvoor een warm applaus. De opening van de Velsertun- nel is een reusachtig succes ge bleken. Reeds stond zaterdag een rij auto's van ongeveer vijf kilo meter gereed om direct na de ope ning de rit door de tunnel aan te vangen, doch het verkeer op zon dag overtrof zelfs de verwachtin gen der verkeerspolitie. Ruim 37.000 auto's passeerden de tun nel. Tussen Haarlem en Velsen reden de auto's in dubbele files met een vaart van 30 km om de opstopping van het verkeer niet groter te maken. 's Middags tegen vijven zat het autoverkeer in het centrale deel van Haarlem zo goed als muur vast en werd de verkeerspolitie te Amsterdam om hulp opgebeld. Uit alle delen des lands was men ko men opdagen om aan de tunnelrit deel te nemen. Een der gevolgen daarvan was dat men ook in Ber gen talrijke plotseling opduikende bezoekers zag. Het Kunstenaars Centrum Bergen opent de rij der najaars- en win tertentoonstellingen, na een succes vol zomerseizoen waarin van grote belangstelling werd blijk gegeven, met een merkwaardige expositie. De kunstenares Elah, woon achtig in Haifa (Israël) toont in de kunstzaal van „De Rustende Jager" gedurende drie week-ends haar schilderijen, aquarellen, pen en crayontekeningen. Deze hebben land en volk van Israël tot on derwerp in een serie landschappen en portretten. Mevrouw Elah heeft een be wogen leven aditer de rug. In 1933 verliet zij Duitsland, waar zij geboren was en kwam via Parijs en Nice naar Nederland, waar zij van 1935 tot 1946 (in de laatste jaren ondergedoken) bleef en haar verdere opleiding ontving van Jos Rovers te A'dam. De expositie wordt op zondag 6 oktober om 4 uur geopend door de musicus Cris Dekker uit Bergen aan Zee, die recent Israël heeft bezocht, terwijl Hubertus Distier, viola d' amore, een aria van Marin Marais ten gehore zal brengen. Deze expositie verdient aller aandacht en belangstelling. Een advertentie in dit nummer ver meldt nadere bijzonderheden. HORLOGES In de loop van deze week zijn de nog niet-voldane contributie kwitanties aangeboden. Tot en met zaterdag 5 oktober bestaat dus nog gelegenheid deze aan de incasseerder te voldoen. Na deze datum worden de niet-betaalde plaatsen onherroepelijk toegewe zen aan de adspirant-leden op de wachtlijst. Tegen afgifte van de ze kwitanties heeft zaterdagmid dag 12 oktober van 4.30 tot 6 uur in de Rustende Jager de uitreiking van de diploma's plaats, welke tevens dienen als bewijs van toe gang. De tot januari vastgestelde voorstellingen zijn: Maandag 21 oktober: Gezel schap Johan Kaart met „Het Ko nijn en Ik" voor Serie A. Maandag 4 november: Het Nieuw Ned. Toneelgezelschap met het toneelspel „Mevrouw Warren's Bedrijf" van Shaw. Serie B. Maandag 2 december: „One Man Show" van Toon Hermans. Serie A. Dinsdag 17 december: Het N. Ned. Toneelgez. met nader aan te kondigen toneelspel. Serie B. Donderdagavond 26 september hield het R.K. Vrouwengilde haar eerste bijeenkomst in het nieuwe winterseizoen. De avond werd door de voorzitster. Mevr. Dies- feldt-Pieters geopend, waarna de dames genoten van koffie met de traditionele krentenbol. Tot deze bijeenkomst, die in de dancing van De Rustende Jager plaats vond, waren ook de heren toegelaten, daar het onderwerp „De verhouding Katholiekniet- Katholiek" voor een ieder belang rijk is. Als spreker trad op de be kende Pater-Franciscaan Van Vught, die zijn hoorders zoveel mogelijk zelf betrok in het zelf doordenken der problemen der ontkerstening. Bij duizenden verlaten de men sen de kerk, doch deze wegblij vers blijken vaak bij nader con tact geen ongelovigen te zijn. Waar hapert het hier aan? Aan de wegblijvers of aan de blijvers? Er is veel kritiek van jongeren en buiten-kerkelijken waar wel de gelijk wat in zit. Het menselijk aanzicht van de kerk valt het meest in 't oog, en dit aanzicht schrikt vele mensen af, die daardoor de kerk verlaten. Deze mensen willen een eigen WONINGRUIL weg naar God zoeken en vinden dat de Kerk daarbij in de weg staat. Vele dingen worden te angstig, te klein, te bekrompen gezien, en daardoor zijn de ande ren weggegaan. Het Evangelie le zen en Christus in eigen hart tot leven laten komen, zo is het le vende geloof. Deze avond heeft ongetwijfeld tot hernieuwd doordenken van eigen standpunt medegewerkt, ook bij degenen, die het wellicht op verschillende punten niet ge heel eens waren met de spreker. De jaarvergadering der Buurt vereniging T. en O. werd op 24 september in het verenigingsge bouw aan de Kogendijk gehou den. De Voorzitter, de heer J. Winkel, opende de vergadering en heette de aanwezigen welkom, waarbij hij zijn leedwezen uit sprak over het feit, dat nauwelijks tien procent der leden was ver schenen. Het afgelopen jaar, zo deelde hij mede, was een goed jaar geweest. Hij resumeerde de verschillende activiteiten en wees er op dat naast de vereniging clubs zijn ontstaan, die geleide lijk tot een zelfstandig bestaan komen. Zo werd in het afgelopen jaar de reisclub zelfstandig. Zulks is een verheugend teken, 't Zor genkind in deze vormt wel de to neelclub, die best wat geschikte leden voor de herenrollen zou kunnen gebruiken. Wellicht ko men deze thans opzetten, nu blijkt dat men werkelijk aan hun bijstand behoefte heeft. Nadat de secretaris de notulen der vorige vergadering benevens het jaarverslag had voorgelezen, die beiden zonder opmerkingen werden aangehoord en ook daar na tot generlei aanmerking aan leiding gaven, werd door de pen ningmeester het financiëel verslag over het afgelopen jaar, en de be groting voor het volgende uitge bracht. Deze laatste gaf tot di verse opmerkingen aanleiding, die echter allen stuk voor stuk door de penningmeester werden toegelicht en verklaard, waarna zij voor acceptabel werden aan genomen en de begroting werd goedgekeurd. Uitgeloot werden tien schuld bekentenissen van 5.en vijf van 10. De aftredende bestuursleden De Beurs, De Rhoter en Wolff werden herkozen. In de plaats van de heer Scholten werd geko zen de heer J. v. d. Grijspaarde. De heer Chr. Jansen werd tot erelid van T. en O. benoemd. Te vens werd hem de redactie van het verenigingsorgaan opgedra gen. Aan de heer Buis, die een jaar lang de redactie had waar genomen, werd dank gebracht voor het vele werk, door hem ver richt. Bij de rondvraag werd de wens naar voren gebracht een betere bushalteplaats te bepleiten bij de NHADO, daar de zomergasten over de bestaande halte geklaagd hadden. De voorzitter beloofde zijn krachten eens aan dit vraag stuk te zullen wijden. ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15ct. per m.m. Ingezonden mededeling Babyderm-zeep (Ingezonden mededeling) Woninginrichting, Langestraat 7 GOUD, ZILVER, UURWERKEN Eigen j Oldenburglaan 3 vakkundige Telefoon 2778 reparatie- inrichting Zilfa Pleet Gezellige woning Alkmaar, wil rullen met Bergen, Schoorl of Kuststreek. Boomkampstraat 8 Telefoon 3615. Alkmaar Ingezonden mededeling Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders. Doos 50 cent BERGEN 6 okt. Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 6 okt. Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1