ff 99 GOUDEN JUBILEUM DAM .Vragend? Mensen' PU ROl L BERGEN S HARMONIE Hel pesfitGltek Boek Nederlandse Organisatie voor Internationale bijstand Agenda van ff KOU, GRIEP, U komt toch ook op maandag 28 okt in het Oranje-Hotel Plattelandsvrouwen GERRITSEN SCH00RLSE GEMEENSCHAP Huid Igenezing VRIJDAG 18 OKT. 1957 34c JAARGANG No- 41 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Zestig jaren van kunst en cultuur Onder aanzienlijke belangstel ling van gemeentenaren en inwo ners van andere *>meenten re- cipiëerde het voltallige bestuur van Bergens Harmonie zaterdag middag in de voorzaal van De Rustende Jager, waar een schat van bloemstukken reeds deed blijken, dat talrijke welgezinden dit feest ter ere van de jubileren de vereniging met een eerbewijs hunnerzijds wilden meevieren. De vporzitter, de heer P. Blan- kendaal, heette de aanwezigen welkom, om te vervolgen met de mededeling: Wij bevinden ons hier op historische bodem. Hier hebben onze ouders voor het eerst de wanklanken doen horen die de geboorte van onze harmonie inluidden. Voor de beoefening en bevordering der. cultuur be staan thans diverse instellingen, doch in een tijd, dat niemand daaraan dacht is hier in Bergen de eerste volkscultuur beoefend, en zij zijn daarmede doorgegaan tot de dag van vandaag. Dat we het zover hebben kunnen bren gen, danken we aan de materiële steun van ons bestuurslid, de heer Bogtman en aan de geeste lijke steun van ons ander be stuurslid, de heer Joh. Beekman, die, zonder een muzikale oplei ding te hebben gehad, voor ons belangeloos muziek heeft geschre ven, die thans nog van waarde blijkt te zijn. Zestig jaren lang heeft hij ons zijn medewerking gegeven. Met zulke steun hebben wij het tot hier kunnen brengen. Burgemeester Dr. W. Huygens sprak als beschermheer van „Ber gens Harmonie" zijn vreugde uit over deze feestviering, en noem de dit een bijzonder heuglijke ge beurtenis. Wat „Bergens Har monie" is geweest, wat ze heeft kunnen zijn, dat hebben slechts de leden weten op te brengen, met vuur en met élan. Een ander ver heugend verschijnsel is, dat als „Bergens Harmonie" een rond gang houdt, reeds kinderen daar in meelopen. U, mijnheer Blan- kendaal, waart, voordat ik naar Bergen kwam, de eerste Berge- naar die ik ontmoette en die mij inlichtte over Bergen en daaraan denk ik nog met genoegen terug. De Harmonie behoort in Bergen en Bergen behoort bij de Harmo nie. Het is daarom dat het ge meentebestuur heeft gemeend veertig metalen muzieklessenaars aan te bieden, in de hoop dat de jeugd de roem van Bergens Har monie ook in de toekomst helpe verder brengen. Th. VELDMAN Zilfa Pleet Voorzitter Blankendaal toon de zich erkentelijk voor deze gift en merkte op, dat het voor hem na 57 jaar de voorlaatste maal is, dat hij als voorzitter het woord voert; na deze taak 40 jaar te hebben vervuld, acht hij thans het ogenblik gekomen om zijn taak aan een ander over te dragen, een jongere, die zijns inziens beter op zijn plaats zal zijn. De heer Scheffer, voorzitter van het gewest der Ned. Unie, meende dat men naast de jonge ren ook de ouderen in het bestuur moest laten. Hij bood namens de Unie een mars naar keuze aan. De heer J. A. Haakman sprak namens de Oranjevereniging en wees op de nauwe band tussen deze vereniging en „Bergens Har monie", daar aubades, taptoes en serenades zonder haar hulp moeilijk uitvoerbaar waren. Hij roemde de concerten, die in de laatste paar jaren gegeven wer den onder leiding van de dirigent Luc. Oordijk. Hij sprak voorts van de drie oudste bestuursleden Blankendaal, Bogtman en Beek man als de drie zuilen of de drie basaltblokken, waarop de Har monie rust. De dirigent Luc. Oordijk her innerde er aan, dat het op deze dag juist twee jaar geleden was, dat hij in zijn functie was be noemd, en dat hij in die tijd veel genoegen had beleefd. Hij sprak de hoop uit dat de samenwerking, zoals die tot nu toe bestaat, steeds mag voortduren tot verheffing van het culturele peil der gemeen te en van het hele gewest. De heer De Leeuw, yoorzitter van „De Vriendschap" te Schoorl, betuigde zijn dank en erkentelijk heid voor de hulp bij de oprich ting en bij de eerste uitvoering. Donderdagmorgen 10 oktober sprak mevr. A. G. Ezerman- Mootz voor de Ned. Ver. van Huisvrouwen in de voorzaal van De Rustende Jager over: Het ge sproken boek voor blinden. Onze blinde medemensen kunnen we in twee groepen verdelen, nl. Ie: de blindgeborenen en 2e: degenen, die blind geworden zijn. De blindgeborene heeft onze wereld nooit gezien en moet deze door zijn andere zintuigen leren ken nen. Zijn opleiding in een blin dentehuis of -instituut is sterk gericht op verscherping der te zijner beschikking staande zintui gen. In de blinden-instituten zijn vaak ook blinde onderwijskrach ten. Binnen de veilige besloten heid van het instituut vormt zich een gemeenschap, waar de blin den zich gelukkig voelen. Maar over gordijn stoffen De voorzitter van T. en O., de heer J. Winkel, noemde de ver eniging een lichtend voorbeeld. T. en O. is slechts 12 jaar oud en ziet met eerbied op naar Bergens Harmonie, die thans haar 60e verjaardag viert. De heer Blok ker bracht namens de gymnas tiekvereniging „Be Quick dank voor de muzikale medewerking die steeds was ondervonden, ter wijl de heer Jimmink namens de zes klaverjasclubs die Bergen rijk is, het sommetje van 161.25 aan bood voor het instrumentenfonds. De heer Jacob Carpentier bood een drietal albums aan voor de drie B's, terwijl de heer P. Goot jes als enthousiast muziekminnaar sprak en in zijn betoog een aar digheid inlaste, die de aanwezi gen deed schudden van het lachen, om te besluiten met de beste wensen uit te spreken voor de groei en bloei van Bergens Harmonie, wat met applaus werd begeleid. De heer Jongsma uit Koedijk sprak de felicitaties uit namens de muziekvereniging „Aurora" aldaar, en de heer R. Beukers namens „Bergens Man nenkoor De heer Beukers bleek begrip te hebben voor de eisen van de moderne tijd. Hij sloeg een nieuwe toon aan, nl. die van samenwerking tussen de twee verenigingen. Hopelijk komt het er nog eens van. Verder sprak de heer Blaauw namens de brandweer en de heer Van de Garde uit Schoorl na mens de V.V.V. aldaar. De heer Belleman uit Egmond aan de Hoef, sprak namens „Lamoraal" van Egmond en bood een envelop met inhoud aan, wat volgens de voorzitter al te mooi was. Als laatste spreker trad de heer J. Kroon van de Bergense IJssport Ver. naar voren om zijn geluk wensen aan te bieden. Vervolgens danktg voorzitter Blankendaal de gevers der ge schenken en de aanwezigen voor hun goede wensen, en vroeg hun hun morele steun te schenken aan de Harmonie en het jubileumcon cert dinsdagavond bij te willen wonen. eens breekt de tijd aan, dat de opgeleide en vakbekwame blinde in de wereld treedt. Van dat mo ment af begint de nooit aflaten de strijd voor hem in onze zien de wereld. De normaal begaafde en intel ligente blinde is door zijn training en groot concentratievermogen voor zijn werk zeer waardevol, maar de schakel met de ziende wereld blijft een struikelblok, door zijn afhankelijkheid van anderen. Hij kan zich door deze afhanke lijkheid niet eens veroorloven zijn ongeduld of gerechtvaardigde teleurstelling op anderen af te reageren. Alle hulpmiddelen, die hem minder afhankelijk maken van de wisselvallige welwillend heid van zijn medemens, zijn voor hem een zegen. Een dezer midz delen is voor hem het braille schrift. De jeugdiqe blinde, die zich vlijtig geoefend heeft, leert het perfect en legt kilometers met zijn vingertoppen af. Maar het braille-boek is onvoldoende bij studie en de vervaardiging van een braille-boek kost veel tijd. Voor degenen, die op latere leef tijd blind geworden zijn en wier vingertoppen door werken zijn vereelt, is het moeilijk, soms zelfs onmogelijk, dit braille-schrift te leren. Het lezen is voor hem op deze /wijze een grote inspanning. Reeds tientallen jaren kent men het gebruik van de band-recorder op vergaderingen enz., maar het heeft in ons land lang geduurd voor dit hulpmiddel ten dienste der blinden werd ingeschakeld in de vorm van het gesproken boek. In Amerika heeft iedere staat zijn eigen blindenorganisatie, die op een humaan en een zakelijk motief berust; ten eerste voor het geluk van de blinde en ten twee de opdat zij niet ten laste van de samenleving komen. In dat land zijn groe instituten, waar betaalde krachten boeken spreken voor de band-recorder. In ons land is men al blij wanneer vrijwillige krach ten, die over de juiste stem be schikken, dit willen doen. In Am sterdam is hiervoor een studio, waar een blinde leraar de stem men keurt. Is dan eenmaal de op name gereed, dan wordt deze „móederband" naar de „Ameri can Foundation for the Over- sea's Blind" te Parijs gestuurd en daar machinaal vermenigvuldigd. Te Parijs bevindt zich ook een centrale catalogus van het ge sproken boek in Europa. Vele blinden en slechtzienden zijn reeds in het bezit van een bandrecorder. Via het Ned. Blin- denwezen, waarvan het secreta riaat is gevestigd in de Vondel straat 128 te Amsterdam, is het voor blinden mogelijk een recor der te bestellen en inlichtingen te krijgen over eventuele korting en subsidie. Zoals in welhaast elke gemeen te in Nederland is ook in Bergen een plaatselijk comité ter onder steuning van de NOVIB-actie opgericht. In dit comité hebben zitting ge nomen afgevaardigden van orga nisaties, die in landelijk verband bij de NOVIB zijn aangesloten: K.V.P., P. v. d. A„ V.V.D., A. R.P., K.A.B., N.V.V., C.N.V., Kath. Middenst. Bond, Ned. Mid- denst. Bond, Ned, Onderwijzers Ver., Kath. Onderwijzers Ver., Wereld Federalisten, Europ. Fe deralisten, St. Adelbept, Humani- tas, Werkgeversverenigingen. De plaatselijke besturen dezer organisaties- zullen bij hun leden in Bergen de NOVIB-actie aan bevelen. De NOVIB wil een bijdrage van Nederland geven aan de in ternationale hulp in minder ont wikkelde gebieden van de wereld, waarin tweederde der wereldbe volking in kommervolle omstan digheden leeft. Daar heerst ellen de! De NOVIB wil haar steentje er toe bijdragen de alles beheersen de en uiterst gevaarlijke tegen stellingen tussen de „rijke" en de „arme" volken te helpen door breken. Wij zijn bevoorrechten, die de plicht hebben (en de noodzaak ervan moeten inzien) de arme ge bieden van de wereld te helpen. Ik beveel deze actie warm bij alle Bergenaren aan. Doet u allen de „wedstrijd kaart" die u zult ontvangen op de bus (met 4 postzegels van 25 ct. er op geplakt) en gij wint mis schien zelfs een prijs, maar in elk geval geeft gij dan uw zo nood zakelijke bijdrage aan een betere wereld, die thans voor tweederde ellende lijdt. Dr. W. Huygens, Burgemeester en voorzitter NOVIB-comité Bergen. Tal van leden van de Ver. van Plattelandsvrouwen brachten donderdagmiddag 10 oktober aan de Nobel-school, de nieuwe land- bouw-huishoudschool te Alkmaar, een bezoek. Dit mooie nieuwe schoolgebouw met zijn tien loka len is door het groeiende aantal leerlingen, eigenlijk alweer te klein. Er zijn ongeveer 240 leer lingen op de dagschool. De leef tijd variëert tussen twaalf en achttien jaar, doch het grootste aantal is van twaalf tot zestien jaar oud. De meisjes komen veel al van het platteland en blijven meestal vier jaar op school. De primaire opleiding duurt twee jaar. De meisjes hebben dan 32 lesuren per week: 9 uur algemeen vormend onderwijs (taal, reke nen, enz.), 9 uur naaien, 9 uur koken en verder tuinieren, mu ziek, gymnastiek, kippenverzor- ging enz. Deze primaire opleiding komt voor vele meisjes in de plaats van het verplichte 7e en 8e leerjaar. Meisjes, die reeds twee jaar V.G.L.O. hebben doorlopen, kunnen in de tweede klasse ge plaatst worden. Blijft een meisje na de primaire opleiding op school, dan volgen twee oplei dingsjaren voor huishoudassis- tente. Daarna kan zij nog door gaan voor inrichting-assistente. Deze opleiding omvat een jaar theorie en een jaar praktijk, waar in de meisjes ongeveer 35.per maand zakgeld ontvangen, plus kost en inwoning. Ook bestaat de mogelijkheid opgeleid te worden tot gezinsverzorgster. GOUD Het verschil tussen een huis houdschool en een landbouw- huishoudschool is, dat de meisjes op de landboyw-huishoudschool in de eerste twee jaar theorie en praktijk krijgen van tuinieren, moestuin- en kippenverzorging. In het derde en vierde leerjaar volgt de theorie van de landbouw en veeteelt. In het zuiden van ons land zijn landbouw-huishoudscho- len met een boerderij, waar ook de praktijk geleerd kan worden. □□□□□oaaaaaoacjciciDoaaaaoa Maandag 21 oktober Bridge- en biljartavond, café Timmerman, 8 uur Dinsdag 22 oktober Biljartclub „de Viersprong" café Swaan, 8 uur Biljartavond, café Beeldman, 8 uur Woensdag 23 oktober Biljartavond, café Klop, 8 uur Biljartclub „Vogido" café Mereboer, 7.30 uur Sociëteit „Duinviooltje" café Schuijt, 8 uur Schaken, uitg. schaakv. „Schoorl" café Dorré om 7.30 uur Donderdag 24 oktober Biljartclub „de Vriendschap" café Timmerman, 8 uur Vrijdag 25 oktober Demonstratie-avond „Centra,, café Mereboer, 8 uur Biljartavond, café Duin, 8 uur Zaterdag 26 oktober Toneeluitvoering, door „Kunst en Genoegen" uit Hilversum, uit gaande van de Bond voor Staats- pensionering, café Schuijt om 8 u. Klaverjasavond, uitg. konijnenfok- ver. „De Duinstreek" café Schuijt, 7.30 uur. Klaverjasavond, café Duin, 7.30 uur □□□□□□□□□□□□□□□aDDoaaaaa Volgens de voorschriften mo gen de landbouw-huishoudscho- len geen overblijflokaal hebben, wat met het oog op de vele leer lingen van het platteland, die moeten overblijven (er zijn zelfs meisjes uit Assendelft!) bijzonder onpraktisch is. Om dit euvel te ondervangen is op de Nobel- school een der benedengangen tot vier meter verbreed en doet deze nu dienst als overblijflokaal. De meisjes kunnen er op lange banken aan tafels zitten en heb ben er een mooi uitzicht op de tuin, maar met mooi weer wordt natuurlijk druk gebruik gemaakt van het zonnige terras. Houdt de winter uit handen en voeten. Na een kopje thee te hebben gebruikt in het originele over blijflokaal, gaf de directrice, mej. G. Laan, een korte toelichting over het landbouw-huishoud- onderwijs. Daarna werd door de dames een rondgang door de les lokalen gemaakt en werden de nieuwe en praktische snufjes be wonderd. Oordelende naar het uiterlijk der meeste leerkrachten wordt er op deze huishoudschool lekker gekookt. ZONDAGSDIENST ARTSEN Meekttüd DE DUINSTREEK Redactie en Adm.t C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantleruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. GOUD, ZILVER, UURWERKEN Eigen vakkundige reparatie- inrichting J. Oldenburglaan 3 Telefoon 2778 t* (Ingezonden mededeling) Woninginrichting, Langestraat 7 Ingezonden mededeling zware hoofd- en borstverkoud heid, diep vastzittend slijm.snuift en wrijft U weg met naar de gespreks avonden VOOR NIET KATHOLIEKEN (Breelaan - Bergen) Inleiding gehouden door PATER GEERLINGS Aanvang 8 uur Toegang vrij voor de week van 20 - 26 okt. 1957 Ingezonden mededeling Huidzuiverl heid - hUiidgezondheid BERGEN 20 okt. Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 20 okt. Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1