UeekUad 99 ft Herdenking van het uviiRiny vein ncL 10 - jarig bestaan van de Bergense Vrije School Nejg ,Vrasemle Mensen' 2kurm}\r*.huid DAMPO Het Jubileum Concert Agenda GERRITSEN verkouden U komt toch ook op maandag 28 okt. SCH00RLSE GEMEENSCHAP w |rir*vwirfr VRIJDAG 25 OKT. 1957 34c JAARGANG No. 42 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef dagmiddag 12 okt. werd kant het ekonomische leven, en aan de gemeente-a Op zaterdagmiddag 12 okt. werd in een bijeenkomst in het gebouw van de Bergense Vrije School, Hoflaan 1, Bergen, het tienja rig bestaan van de school her dacht. Ondanks de heersende griep was de bijeenkomst goed bezocht. Onder de aanwezigen bevond zich de burgemeester van Bergen, dr. Huygens. De inspek- teur van het lager onderwijs in het distrikt Alkmaar, de heer Vernooy, had bericht cjezonden niet aanwezig te kunnen zijn. Ook de voorzitter van het be stuur van de school, dr. Beuken horst, was wegens de waarne ming van beroepsplichten daarin verhinderd, vandaar dat de se- kretaris, de heer Maandag, de bijeenkomst opende. Daarna droeg mevr. Slotemaker de Bruï- ne-van Leeuwen, lerares in mu ziek aan de school, een stuk van Bach op de piano voor. Vervol gens verkreeg de heer Keuche- nius, onderwijzer aan de school, het woord. Hij begon met te zeg- ZIL VER gen dat eigenlijk mej. Struik uit Schoorl, die de school had opge richt, had moeten spreken, maar helaas door ziekte daarin verhin derd was. Een terugblik op de geschiedenis van een Vrije School, zo ging hij verder, zal moeten beginnen met een terug blik op de geschiedenis van de Vrije Schoolbeweging. Deze is begonnen met de oprichting van de Freie Waldorfschule te Stutt gart in 1919. In die tijd was in Duitsland ten gevolge van de voorafgegane oorlog en de daar op gevolgde revolutie een grote sociale nood ontstaan. Een van de leiders op ekonomisch gebied in dat land, Emil Molt, direk- teur van de Waldorf-Astoria Zi- garettenfabrik te Stuttgart, wend de zich temidden van die nood tot Rudolf Steiner en stelde hem voor in die stad een school te stichten en de leiding daarvan op zich te nemen. Om dat deel van zijn gehoor, dat daarvan nog niet op de hoog te was, duidelijk te maken, waar om Emil Molt zich met zijn voor stel juist tot Rudolf Steiner wend de, moest spreker nog verder te ruggaan en iets van deze laatste grote persoonlijkheid vertellen. Rudolf Steiner, in 1861 in Oos tenrijk geboren, had na zijn stu dietijd aan de Technische Hoch- schule te Wenen, vele jaren aan het Goethe-archiv te Weimar ge werkt, waar hij tot taak had de natuurwetenschappelijke geschrif ten van Goethe uit te geven. In die jaren tegen het einde van de 19e eeuw, dus midden in de bloei tijd van de materialistische we reldbeschouwing, publiceerde hij enige hoogst belangrijke geschrif ten op filosofisch gebied. Deze geschriften, waarin hij de grond gedachten van Goethe verder had voortgezet en ontwikkeld, vorm den een hechte grondslag voor een fundamenteel geestelijke we reldbeschouwing. Nadat hij zijn taak aan het Goethe-archiv had voltooid, vestigde hij zich in Ber lijn, waar hij in het begin van deze eeuw de stichter werd van de Anthroposofische Bewe ging. In 1907 gaf hij een klein boekje uit, „Die Erziehung des Kindes", waarin hij zijn diepe inzicht deed blijken in het we zen van het kind en richtlijnen aangaf voor een geheel nieuwe pedagogie. Onmiddellijk na het einde van de Eerste Wereldoor log ging van hem uit de „Bewe- gung für Dreigliederung des so- zialen Organismus". Volgens de grondgedachte van deze beweging behoorde elk van de drie hoofdgebieden van het sociale leven, aan de ene kant het geestelijke leven, aan de andere kant het ekonomische leven, en als middengebied tussen die bei de in het staats- of rechtsleven, geheel onafhankelijk te worden van de beide andere, terwijl alle drie elk geheel op zichzelf en naar eigen aard georganiseerd zouden moeten zijn. Eerst wan neer alle drie gebieden vrij van elkaar zouden geworden zijn, zo dat geen daarvan meer een van de beide andere zou overheersen of hinderen, zouden zij harmo nisch met elkaar kunnen samen werken en zouden de grote moei lijkheden verdwijnen, die in de laatste tijd in het openbare leven van de gehele wereld, ook tussen de verschillende volken en staten, waren ontstaan. De „Drei- gliederungsbewegung" is er niet in geslaagd deze gedachten tot het grote publiek van die tijd te doen doordringen en heeft het doel, dat zij zich zelf gesteld had, dus niet kunnen bereiken. Een van de dinden echter, die uit de door haar gevoerde strijd is over gebleven, is de gedachte van de Vrije School. Toen Emil Molt zich met zijn voorstel tot Rudolf Steiner richtte en deze daardoor gelegenheid kreeg zijn ideeën op het gebied van opvoeding en on derwijs te verwerkelijken, nam hij dat aan en aanvaardde daar mee de leiding van de Freie Waldorfschule, die toen te Stutt gart werd opgericht. Deze school, die hij tot zijn dood in 1925 heeft geleid, is de basis geworden voor een grote internationale school beweging, die nu al meer dan zestig scholen omvat, waaronder ook al erige buiten Europa. In Nederland zijn achtereenvolgens Vrije Scholen ontstaan in Den Haag, Amsterdam, Zeist, Leiden, Haarlem en Rotterdam. De Ber gense Vrije School, door mej. Struik als leidster van het kinder huis „De Arend" te Schoorl in aan de gemeente-ambtenaren voor de door hen betoonde mede werking. Na nog het individuele karak ter van de school onder de an dere Vrije Scholen in ons land te hebben geschetst, dat in ver band staat met de streek waarin die is gelegen, sprak hij erover dat opvoeders en onderwijzers, die de opkomende generatie voor hun latere taak in de wereld heb ben voor te bereiden, hun be wustzijn zeer sterk op de toe komst gericht hebben te houden. Dit geldt nog des te meer voor deze tijd, die zo vol van strijd is, hetgeen erop wijst dat in een niet meer zo heel ver verwijderde toekomst en geheel nieuwe vorm van samenleving tussen de men sen wil ontstaan. Het is de diepe overtuiging van allen die aan Vrije Scholen medewerken, met deze woorden eindigde spreker, dat zij in deze tijd van overgang, zoals er misschien geen tweede in de geschiedenis is geweest, veel onnodige strijd kunnen hel pen voorkomen door te luisteren naar de grote mens, die fysiek in het laatst van de vorige en het begin van deze eeuw heeft ge leefd, maar tegelijk getoond heeft geestelijk in een zeer verre toe komst te leven, Rudolf Steiner. Vervolgens verkreeg mevrouw Bosman-Sanders het woord. Zij deelde het voor het bestuur en de leerkrachten van de school zeer verheugende nieuws mee, dat de ouders van de leerlingen en oud-leerlingen en andere vrienden van de school een groot bedrag daarvoor bij elkaar had- 1946 onofficieel begonnen, is in september 1947 officieel opge richt en de laatstgenoemde ge beurtenis was het feit dat in deze bijeenkomst werd herdacht. Spre ker gaf vervolgens in grote trek ken een overzicht van de geschie denis van de school, waarbij hij achtereenvolgens de vele perso nen opnoemde, die sinds de op richting aan de school hebben meegewerkt. Hij herinnerde eraan hoe de school in december 1948 werd verplaatst naar het Dorps huis in Bergen en hoe, na het ver krijgen van de rijkssubsidie, het tegenwoordige gebouw in januari 1952 werd betrokken. Daarbij bracht hij dank aan het gemeen tebestuur van Bergen, dat het mooi gelegen gebouw, waarin de school zich sedertdien zo zeer thuis is gaan voelen, beschikbaar had gesteld, en ook aan de in- spekteur, de heer Vernooy, en den gebracht en overhandigde dat onder luid applaus van de aanwezigen aan de penningmees teres van het bestuur, mej. Horst. Daarna sprak de burgemeester van Bergen, dr. Huygens. Hij wenste de school geluk en zei o.a. dat het gemeentebestuur, vóórdat het besloten had het te genwoordige gebouw ter beschik king van de school te stellen, eerst nog, in verband met het nog korte bestaan van die instel ling, geaarzeld had of men daar toe zou overgaan. Over het toen genomen besluit had men echter geen spijt, want, naar later was gebleken, werd op de school met ernst door de medewerkers ge werkt. Na hem spraken de da mes Kiuisman-Buys en Van Her- wijnen-den Eerzamen woorden van waardering voor wat op de school wordt gedaan en daarna haalde een oud-leerlinge herinne ringen aan haar vroegere school tijd op. Toen begon het tweede gedeel te van de bijeenkomst, bestaande uit de manifestaties van de leer lingen. Achtereenvolgens brach ten de verschillende klassen (of wat daarvan door de griep ge spaard was gebleven), elk onder leiding van de klasseonderwijzer, toneelstukjes, recitatie of muziek tot vertoning of ten gehore, het geen door de aanwezigen steeds met veel applaus werd beloond. Nadat mevr. Slotemaker de Bruine tot besluit een stuk van Turina ten gehore had gebracht, sloot de heer Maandag de bij eenkomst. Bergens Harmonie jubileerde en ter ere van haar zestigjarig bestaan gaf zij in de schouw burgzaal van De Rustende Jager een concert, dat er wezen mocht. De voorzitter, de heer P. Blan- kendaal, heette alle aanwezigen welkom, in het bijzonder burge meester Dr. W. Huygens en echtgenote, de wethouders en le den van de raad, voorzover aan wezig, en de deputaties der har monieën; Lamoraal, de Vriend schap en Aurora, resp. uit Eg mond, Schoorl en Koedijk. Zestig jaar geleden werd Ber gens Harmonie opgericht door ouders en grootouders der te genwoordige muzikanten. De heer K. Bogtman heeft al die ja ren lang lief en leed met de Harmonie gedeeld en vaak fi nanciële nood helpen overwin nen. De heer Blankendaal dank te hem voor alles wat hij ge daan had en sprak de wens uit: „Dat je honderd jaar mag wor den, ome Koen; niet om je cen ten, maar omdat je ze zo goed missen kon." Tot de oude getrouwen van Bergens Harmonie behoort ook de heer J. Beekman, die al heel jong met een klein piccolootje in de Harmonie musiceerde. In de jaren, dat Bergens Harmonie niet floreerde, er maar twaalf muzi kanten overbleven, en men met de handen in het haar zat, nam hij de leiding. Twaalf jaar lang heeft hij de Harmonie geleid. Het aantal muzikanten was toen gestegen tot twee en dertig man. Th. VELDMAN Het groeide hem boven het hoofd. Toen nam hij een wijs en groot besluit. Het dirigenten stokje gaf hij in andere handen en zelf werd hij weer muzikant. Hij, die nooit een muzikale op leiding genoten had, presteerde het een Jubileummars te compo neren, die ook deze avond ge speeld werd. In Bergens Harmonie zien we naast de vaders de zonen mu siceren. Wie eenmaal behept is met zelf muziek maken, blijft dit zijn leven lang doen, en de kin deren worden er blijkbaar ook mee aangestoken. Dat het ge meentebestuur dit bij uitstek cul turele werk van Bergens Har monie weet te waarderen, be wees de gift van veertig mooie, metalen muzieklessenaars, die op deze avond officiëel in gebruik werden genomen. Onnoembaar velen waren de binnengekomen felicitaties van verenigingen en particulieren, en Bergens Har monie zat op het podium achter een haag van bloemstukken. De Openings ban drumband was goed uitgebalanceerd en werd gevolgd door „Judex" uit het oratorium „Mors et Vita" van Ch. Gounod, waarna twee mi nuten stilte in acht werd geno men ter nagedachtenis aan de ontvallenen van Bergens Har monie. In de ouverture uit „Le in het Oranje-Hotel Roy d'Yvetöt" van Adam was duidelijk de gavere klank en be tere techniek, die de muzikanten in het laatste jaar bereikt heb ben, te horen. Zangerig, melodi eus en, waar nodig breed en fors, klonk de eerste symphonie van Camille Saint-Saëns. Na de triomfantelijke Huldi gingsmars van Edw. Grieg volg de de huldiging van de drie B's door de beschermheer van Ber gens Harmonie, Dr. W. Huy gens. Voor het front van de troep memoreerde hij, dat Ber gens burgerij de Harmonie zeer lief heeft voor de rol, die zij in het dorp vervult. Men heeft be wondering en waardering voor de wijze, waarop het bestuur deze vereniging zestig jaren heeft bestuurd. De drie B's valt de bijzondere eer te beurt, als erkenning van de waarde van hun werk voor de dorpsgemeen schap, de eremedaille der Orde van Oranje-Nassau te hebben ontvangen. De heer K. Bogtman ontving deze koninklijke onder scheiding reeds twee jaar gele den. Op deze jubileumavond spelde de burgemeester de heren P. Blankendaal en J. Beekman deze onderscheiding op, onder hartelijk applaus der aanwezi gen. De heer Blankendaal dank- te ook namens zijn vriend Beek man voor de eer, die hun te beurt was gevallen. Dit hadden zij niet verwacht. Deze twee oud buurjongens zijn vroeger samen stout geweest, samen weer goed geworden; samen zijn zij groot geworden en samen hebben zij van alles gedaan, dat niet in de Bijbel staat, en nu tot slot zijn zij welverdiend gehul digd en ^onderscheiden. Staande werd het Wilhelmus aange hoord, aangeheven ter ere van de drie B's. De heer Finkensieper, voor zitter van het huldigingscomité, bood twee vlaggen aan; één rood-wit-blauw vlag, en één vlag van Bergens Harmonie. Maar Bergens burgerij had met gulle hand in de zak getast en dus was er nog geld over. Waar in Bergens Harmonie de muziek toch de hoofdzaak is en niet vlaggen of mooie pakjes, werd een cheque van drie duizend gulden overhandigd, ter stich ting van een fonds voor aan koop van nieuwe instrumenten. De heer Blankendaal was ont zettend blij met dit bedrag. In de loop der laatste dertig jaren zijn sommige instrumenten wel wat ouderwets geworden, maar een geheel nieuw instrumentari um zou op ongeveer 25.000, komen. Na dit deel van de huldiging klonk opgewekt de Jubileummars van de heer Joh. Beekman. Voor deze gelegenheid nodigde de heer Luc. Oordijk, dirigent van Bergens Harmonie, de compo nist uit zelf de mars te dirigeren. Maar Bergens Harmonie zelf had natuurlijk ook de drie B's niet vergeten en namens haar le den dankte de heer van Zoonen hen voor het vele werk, dat zij voor de vereniging hadden ver richt en overhandigde elk hun ner met een persoonlijk woord een stoffelijk blijk van waarde ring: de heer Bogtman een gro te kist sigaren, en de heren J. Beekman en P. Blankendaal elk een ingelijste tekening van Ka- rel Colnot. Ook mevrouw Blan kendaal werd dank gezegd voor de vele uren, welke zij haar man had moeten missen terwille van □□□□□DaaaaaaaaDDDaaaaaaa Vrijdag 25 oktober Klaverjasdrive, uitg. v.v. Duin- randers, cafe Slijkerman, 8 uur Demonstratie-avond „Centra,, café Mereboer, 8 uur Biljartavond, café Duin, 8 uur Zaterdag 26 oktober Toneelstuk, uitg. Bond v. Staats- pens. cafe Schuijt, 8 uur Klaverjasavond, uitg. konijnenfok- ver. „De Duinstreek" café Schuijt, 7.30 uur. Klaverjasavond, café Duin, 7.30 uur Zondag 27 oktober Dansen, cafe Duin, van 3-6 en 8-12 uur Dansen, uitg. van r.-k. Jeugdbe weging, r.-k. Veren, gebouw, 8 u. Maandag 28 oktober Bridge- en biljartavond, cafe Timmerman, 8 uur Dinsdag 29 oktober Biljartavond de Viersprong" cafe Swaan. 8 uur Woensdag 30 oktober Bridgedrive, cafe Timmerman 8 u. Sociëteit „Duinviooltje" cafe Schuijt, 8 uur Biljartavond „Vogido" cafe Mereboer, 7.30 uur Biljartavond, cafe Klop, 8 uur Biljartavond, cafe Beeldman 7.30 Schaken, schaakver. „Schoorl" cafe Dorrè, 7.30 uur Donderdag, 31 oktober Biljartavond, cafe Beeldman, 7.30 u Biljartavond. „De Vriendshap", cafe Timmerman, 8 uur Vrijdag 1 november Puzzle-wandeltocht, cafe Beeldman, 7.30 uur Zaterdag 2 november Klaverjasavond, uitg. Konijnen- fokver. cafe Beeldman, 8 uur □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O Last van Zenuwen? Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen U er overheen. de vereniging. Een mooi bakje met planten zal in haar huiska mer nog lang aan deze avond herinneren. Na de pauze bracht de pittige en opgewekte „Karl Küpfer- mars" van Th. Furter er on middellijk de stemming weer in. Buitengewoon goed was de zeer illustratief gespeelde Noces d'Or, suite in 5 delen van A. Delhaye. En eveneens de oude Kermis- tafereeltjes van Gerard Boedijn. Met entrain gespeeld, en waar nodig ritmisch in strak tempo, klonk de ouverture „Leichte Ca- vallerie van F. von Suppé. Het publiek liet een: .Machtig mooi! horen, als blijk van zijn waarde ring. De Finale besloot dit zeer geslaagde jubileumconcert. Tot afscheid sprak de heer Blankendaal nog een enkel woord. Het zou voor de ver- ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Ingezonden mededeling (Ingezonden mededeling) Woninginrichting, Langestraat 7 GOUD, ZILVER, UURWERKEN J. Oldenburglaan 3 Eigen vakkundige rep ar a t ie - inrichting Zt7fa Pleet Telefoon 2778 naar de gespreks avonden VOOR NIET KATHOLIEKEN (Breelaan - Bergen) Inleiding gehouden door PATER GEERLINGS Aanvang 8 uur Toegang vrij Ingezonden mededeling Babyderm-zeep van 25 okt. t/m 2 nov. 1957 Ingezonden Mededeling BERGEN 27 okt. Dr. BULSTRA, Telefoon 3130 SCHOORL-KOEDIJK 27 okt. Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1