Illeekllad ft ff GEZINSWEEK IN BERGEN KOM GERRITSEN Zuid-Frankrijk K.CB. Waar palmen wuiven Aafuda VRIJDAG i;NOV. 1957 34c JAARGANG No. 43 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef In het kader der Gezinsweek zijn te Bergen twee avonden ge houden, die een belangrijke be tekenis kunnen hebben: de 22e oktober werd in het Witte Kerk je een geluidsfilm vertoond, ge titeld: „Vechten en Dienen", een documentaire, waarvan het sce nario was samengesteld door Ds. A. van Veldhuizen Azn, die als propaganda-film werd gebezigd door de Landelijke Stichting „Protestantse Gezondheidszorg'. Wie als belijdend protestant door het leven gaat, zal er op gesteld zijn, wanneer hij of een zijner huisgenoten of familiele den ziek wordt, zodat zijn op name in een ziekenhuis geboden is, dat de behandeling en verple ging van zulk een patiënt ge schieden zal door mensen met wie hij één van zin en één van geloof is, wat zijn godsdienstige overtuiging aangaat. Nu is het een feit, dat er, ge zien het aantal belijdende Pro testanten, veel te weinig beschik bare bedden zijn in Protestantse inrichtingen, om zulke zieken op te nemen, wat tot gevolg heeft, dat een deel daarvan moet behan deld en verpleegd worden in in richtingen, waar deze Protes tantse geestesrichting ontbreekt. Om aan deze achterstand een einde te maken is de „Stichting Protestantse Gezondheidszorg' opgericht, die zich ten doel stelt het aantal Protestantse zieken huizen en verpleeghuizen uit te breiden, waar artsen en verple gend personeel de uitvoerders zijn van de taak om Protestanten door geloofsgenoten te doen be handelen en te verplegen. Een taak, die alle steun verdient van hen, die zich belijdend Protes tant noemen. Men gaat daarbij van de grondstelling uit, dat ver pleging in eigen sfeer en over eenkomstig eigen opvatting, meer rust en steun verschaft aan de zieke en daarom bevordelijk is voor de genezing. „Vechten en Dienen" het devies van een oud ridderwapen is ook het devies der verple ging. Vechten tegen eigen zin en eigen traagheid om de lijdende medemens te dienen in zijn ziekte en bij zijn herstel. De film zelve geeft mooie na tuuropnamen om vervolgens een reeks beelden uit het leven in het ziekenhuis en van het leven der verpleegsters aldaar, te laten zien. Zij behandelt de geschiede nis van een jong meisje, dat van het leven geniet en uit dit grote rijke leven zoveel mogelijk poogt te halen wat haar aangenaam is. Wanneer zij met haar kameraad jes op een fietstocht is, ontmoet KLOKKEN zij een jongmens, een medisch student. Zij spreken over hun werk en hun liefhebberijen, maar de a.s. medicus kijkt haar te veel naar de donkere kant van het leven, en na deze vluchtige ont moeting gaat elk zijns weegs. Doch het leventje van steeds naar de aangename dingen te zoeken neemt voor het meisje on verwacht een einde, ^ls zij van een schommel stort en met een zware hersenschudding en in wendige kneuzingen in een nabij- zijnd Protestants ziekenhuis wordt opgenomen. Het herstel komt langzaam, te langzaam, want zij is innerlijk ontevreden over de keer die haar leven ge nomen heeft. Maar wanneer de geneesheer haar er op wijst, dat zij innerlijk moet medewerken om te genezen, gaat zij daarop in en als het herstel zover is, dat zij mag opstaan en weer pro beren te lopen, gaat zij zondags aan de arm van de zuster mede naar de kerk, alwaar zij onder de bezielende prediking van de ziekenhuispredikant tot een an der inzicht komt. In de weken die volgen, rijpt dit inzicht tot een besluit: als ze weer hersteld is, zal ze zich opgeven voor de zie kenverpleging. Als zij zulks doet, zet de direktrice haar uiteen wat haar te wachten staat en dan be gint haar opleiding. Eerst aller lei werkjes doen en daarnaast studeren. In haar vrije tijd mag zij uitgaan. Naarmate zij voortschrijdt, krijgt ze belangrijker werk te doen, tot zij tenslotte haar di ploma behaalt en belijdenis des geloofs aflegt. Dan krijgt zij ook moeilijker werk te doen: in de Kraamkamer en de operatiezaal en na afloop van één dezer ope raties ontmoet ze de chirurg, die zij als student in de medicijnen enige jaren te voren heeft ont moet. Met deze „Hapy ending" eindigt de film. In de pauze werden de aan wezigen vergast op orgelmuziek van Ds. B. Scholten, een uit stekend organist, die na enig voorspel overging tot een melo die van enkele gewijde liederen, die spontaan werden meegezon gen, om daarna over te gaan tot het bekende:: Er ruist langs de wolken, van E. Gerdes, waarvan alle coupletten uit volle borst door de aanwezigen gezongen werden. Aldus werd dit een avond, die ongetwijfeld vruchten zal dragen. Vrijdag 25 oktober vond in het gebouw Rehoboth de tweede avond plaats, ditmaal een ge- spreksavond, waar het forum ge vormd werd door Mevr. Mr. E. P. Broekman-Vriesman, gemeen teraadslid, en de H.H. predikan ten J. Bekius en B. Scholten, de heer C. Pasma, leraar aan het Christelijk lyceum en de heer dr. J. G. v. d. Sluys te Bergen. De heer Pasma hield een korte beschouwing over gezag en vrij heid in de opvoeding en wel in het gezin, want ieder onzer strui kelt dag aan dag over dit be ginsel. Er is geen gezag zonder vrijheid, anders ontaardt dit in tirannie, maar ook geen vrijheid zonder gezag: daar zulks ont aardt in bandeloosheid. Goed uitgeoefend gezag leidt tot vrij heid en dit bloeit alleen maar in de omraming van het gezin. Ge zag en vrijheid vormen de beide schelpen waarin de parel van grote waarde ligt besloten, al worden gezag en vrijheid niet altijd gelijktijdig geïnterpreteerd. Een kwart eeuw geleden was het gezin, voornamelijk ten platte- lande, een arbeidsgemeenschap. De vader was patroon en leer meester en de zoon ontving zijn opleiding van hem, de dochter de hare van de moeder. Deze stand van zaken kennen wij thans niet meer. De fabriek, de werk plaats en het atelier zijn daar voor in de plaats gekomen. De jongen en het meisje gaan naar school en willen meedoen met de club, willen meedoen aan cultuurwerk. Men leeft thans in verschillend cultuurpatroon, dat verschillend is van die in het gezin. Tussen ons en de jonge ren ligt het moderne leven. Hoe moeten wij nu de con flicten vermijden? Alleen door dat er liefde heerst iif het gezin. Kinderen worden geblesseerd in de wereld, en moeten kunnen te ruggrijpen op het gezin, waar liefde heerst. Er moet een grote openheid bestaan in ons gezin, daar ieder leeft met zijn eigen belangen en interessensfeer. Het is belangrijk in onze huiselijke godsdienstoefeningen daaraan onze aandacht te schenken en onze moeilijkheden aan God voor te leggen. Ds. Scholten wilde aanknopen aan de vorige spreker en behan delde het tijdstip dat Jan de zoon des huizes in militaire dienst moet gaan. De militaire samenleving is een ontmoetings plaats van mensen van velerlei soort. Met 50 a 60 jongens op een kamer, waar de een in de bijbel zit te lezen, terwijl een an der een schuine mop verhaalt, te afgrijselijk om weer te geven, ontdekt hij dat zijn bovenbuur man een student is, terwijl zijn onderbuurman zo uit de klei komt, om zo te zeggen nog met de graszoden tussen de kiezen en de mestballetjes in zijn haar. Zaterdagsavonds thuis gaat Jan de deur uit, en wanneer hij om half elf thuis moet zijn en het wordt kwart vóór elf, dan zullen vader noch moeder daar iets van zeggen. Maar in dienst is het anders. Wie om half elf binnen moet we zen en een kwartier te laat komt opdagen, wordt genoteerd en krijgt voor de eerste maal wel licht een schrobbering, maar bij herhaling zeker straf. Jan kan niet alles doen wat hij wil, maar is aan vaste regels gebonden. De grote waarde hiervan ligt in het leren zich te voegen naar het geen nodig is. Hij moet vele din gen doen, waarin hij geen zin heeft, maar dit te leren heeft grote waarde voor het leven. Een zwak iets is mijns inziens, dat er zoveel en zo goed voor de jongens gezorgd wordt, zodat eigen initiatief niet meer tot ont plooiing komt. Ook bij vrije tijds besteding wordt iedereen passief. Een toneel- of een fotoclub, alles brak bij de handen af. Er moest een auto voor de deur komen ook daarvoor werd gezorgd. Hoe zal mijn zoon zich in deze samenleving rechtop houden? Dat hangt af van wat U van Uw zoon hebt gemaakt De zoon moet geleerd hebben medemens te zijn. Er zaten zeven soldaten in een café: twee daarvan waren goed beschonken, zij stapten in een auto en reden weg, maar ver oorzaakten ongelukken. De man die dit onderzocht, begon met de andere vijf te vragen, waarom zij niet meegegaan waren, en kreeg ten aantwoord: Wij zagen wel, dat dit op ongelukken moest uitlopen. Zij hadden zich geen medemens getoond. De mede mens moet zich in de samenle ving tonen als een goed gelovige, die op tijd een verstandig woord spreekt en die betrouwbaar is, wat hem de achting der an deren zal doen verwerven. Ds. Bekius sprak over de echt scheiding, waarover in het Oude Testament wel enige voorschrif ten worden gegeven, maar waar over in het Nieuwe Testament geen bindende voorschriften be staan. Slechts Paulus noemt enige redenen daartoe. Echtscheiding betekent de mislukking van het huwelijk. Het is een moeilijk onderwerp dit binnen de Kerk te bespreken. De rechtbanken zijn op bepaalde dagen vol met mensen, wier hu welijk wordt ontbonden. Er is vijandschap ontstaan waar voor heen liefde was. Het huwelijk is een der beste dingen, die aan de mens worden gegeven. Twee- zaam is de mens, doch bederf van het beste kan het ergste worden, en noch kerkelijke, noch over heidsmaatregelen kunnen hier iets verbeteren. Het samen-één-zijn ligt in de Schepping besloten, doch'het kan voorkomen, dat man en vrouw uit sleur met elkaar leven. Zulks is in het beste huwelijk mogelijk. Verantwoordelijkheid jegens el kander en jegens God wordt ge steld in de geboorte van het kind. Jegens dit kind is men gezamen lijk verantwoordélijk en U weet wel uit eigen omgeving, waar de verantwoordelijkheid niet leeft. Een goed huwelijk is daar, waar man en vrouw weten te danken voor het kind hun gegeven. Soms is het echter beter de zonde van echtscheiding te be gaan, dan als vijanden verder te leven. Christus heeft geboden onze naaste lief te hebben en dit kan er toe bijdragen, dat de echt scheiding overbodig wordt, doch de bekroning van een goed hu welijk is moeilijk te bereiken. Mevr. Mr. Broekman sprak over de vrije tijdsbesteding, waarover men tegenwoordig veel hoort, vooral voor de bejaarden. Maar hier dient men voorzichtig te zijn. Er is onlangs in onze ge meente de bejaardenstichting Elkshove geopend, en nu deze mensen daar enige tijd vertoe ven, worden ze meer tot spreken geneigd. Zij hebben elk hun eigenaardigheden en hun bezwa ren, en dan blijkt dat de omgang met deze mensen veel takt ver eist. Een massale beweging om hen de tijd te korten, vindt wei nig instemming. Vermaak en ver strooiing zijn het meest geliefd, omdat zij afleiding bieden in de uren, dat men niet door iets an ders wordt beziggehouden. Een bibliotheek zoals in Elkshove is een ware uitkomst voor velen. De arbeider heeft in zijn vrije tijd wel karweitjes op te knappen of gaat er per fiets of per brom fiets op uit. Dr. J. G. v. d. Sluys meende dat over opvoeding tot het hu welijk zeer veel te zeggen is. In de jeugd moet men de jonge lie den opvoeden tot het huwelijk, waarover zij alles zullen moeten weten. Hoe sluit men het huwe- .lijk? Deels bewust, deels onbe wust dat hangt af van de ouders. DAMPO Zij moeten dat zien. De zoon zoekt het evenbeeld van zijn moeder. De ouders beseffen, dat de kinderen vrijgelaten moeten worden. De grapjes over de schoonmoeder leveren daartoe het beste bewijs. Eli Melech trok met zijn vrouw naar Moab. De schoondochter had echter begrip van het huwelijk. Zij heeft zich volkomen losgemaakt van elke binding en ging met haar schoon moeder mede toen deze naar Is- •aël terugging. In het huwelijk kan het wederzijds elkaar zoeken een bron worden van ontplooi ing. Het lichaam is op zichzelf geen kwaad, daar het de tempel van de H. Geest is, en men el kander behoort lief te hebben met geheel zijn hart, zijn ziel en zijn geest. In deze drieëenheid wordt de ene mens met de an dere verenigd. Daarna kwamen de vragen los en ook de antwoorden en dit alles werd tot een heel interessante avond, die jammer genoeg, door de leiding tegen elven gesloten werd. Dat we van deze vragen en antwoorden geen verslag ge ven, heeft een afdoende reden wie er belang in stelt had op deze bijeenkomst moeten ver schijnen. Alleen betreuren wij het, dat bij de leiding niet zoveel begrip aanwezig bleek, om te be sluiten met de mededeling, dat er nóg zulk een avond zal worden gehouden. Zulke avonden kunnen groot nut stichten, want bij de aan wezige toehoorders bestond wel animo om dit gesprek voort te zetten. Wij hopen en de don kere helft van dit jaar is pas be gonnen dat men het niet bij deze éne keer zal laten. Zonder muziek, zonder film en zonder tractatie wist men door de ernst en de inhoud van het gesprokene het gehele gehoor te boeien. N.V. Culturele Avonden K.J.V.O. Een causerie met kleurendia's door de heer B. Schuil, vindt plaats op zaterdag 2 november in zaal Nieuwendijk te Bergen. Kaarten zijn aan de zaal verkrijg baar. Toegangsprijs f 0.75 (con sumptie inbegrepen). Dr, van Egeraat over Italië Op zaterdag 23 november zal de bekende Italië-kenner een le zing houden in de danszaal van De Rustende Jager over de cul turele, sociale en economische aspecten van dit land. Prachtige kleurendia's verduidelijken het ge sprokene. De plaatsbespreking is als volgt: S-kaarten donderdag 14 nov. 11-12 C-kaarten vrijdag 15 nov. 11-12 B-kaarten donderdag 14 nov. 3-4 A-kaarten vrijdag 15 nov. 3-4 Voor nadere bijzonderheden zie men de advertentie in dit blad. Bij de viering van het tienjarig bestaan van het K.C.B. had Mevr. Hetty Blok het bestuur uit de nood geholpen, toen men we gens ziekte van een der ver wachte kunstenaars, op het laat ste moment naar een andere kracht moest omzien. Uit erken telijkheid voor deze hulp in nood, nodigde het K.C.B. voor een van zijn avonden in het wintersei zoen Mevr. Hetty Blok uit en zo trad dan deze voordrachts kunstenares dinsdagavond 22 oktober in Bergen op, de avond delend met de schrijver en to neelcriticus J. W. Hofstra, die een vlotte, met veel anecdotes doorspekte voordracht hield over „Toneel en Toneelspelers". Er heersen en heersten veel vreemde en eigenaardige opvat tingen over het toneel en de to neelspeler. Het toneel ontwik kelde zich uit religieuze spelen, waarin eerder gedanst dan ge sproken werd. De mens ziet eer der dan hij hoort. Op dit feit hebben de vroegere blijspel- en dramaschrijvers altijd gespecu leerd, evenals de vaktoneelspeler, voor wie het spelen van de si tuatie hoofdzaak is en niet de woorden van de tekst. De ama teur-toneelspeler denkt eerst aan de tekst en onderschat vaak de situatie. De stand der toneelspelers was vroeger niet veel zaaks. Om streeks het jaar vijftienhonderd kon men heel goedkoop een groepje toneelspelers huren. Deze groepjes bestonden vaak uit men sen, die nergens anders voor deugden. Tot het midden van de zeventiende eeuw werden de vrouwenrollen door mannen ge speeld. Hoe komt men tot toneel spelen? Is dit een soort genees wijze tegen de afschuwelijke een tonigheid van het gewone leven? Is het toneelspelen een lust tot demaskeren? De grote figuren zijn persoonlijkheden geweest, die bezeten waren door hun kunst en hun gevoel op de zaal hebben weten over te brengen. Momenteel ont breekt een grote persoonlijkheid die een eigen stijl heeft. De eigen stijl van Mevr. Hetty Blok vond weerklank in de zaal, die haar voordrachten op deze avond wist te waarderen. Deze mooie propa'ganda-film van de Stoomvaart Mij. „Neder land" werd donderdagavond 24 oktober vertoond voor leden der ver. van Plattelandsvrouwen en hun echtgenoten. De film voert zijn toeschou wers van Amsterdam naar Indo nesië, terwijl onderweg uitstapjes worden gemaakt o.a. naar Na pels, de ruïnenstad Pompei' en de kokende, borrelende zwavelbron nen. Van Port-Saïd gaat het over land naar Suez en worden de sfinx en de grote pyramide be zocht. Ceylon wordt aangedaan en men ziet er de kunstzinnige ambachtslieden hun ebbenhouten olifanten snijden, het zilver be werken en edelstenen slijpen. De tochten over Sumatra geven een kijkje op een vezel-plantage, waar de vezel uit het agaveblad wordt gewonnen en ook uit de stengel van de Pisang-Manilla. Van deze laatste soort vezel worden de Manilla-trossen ver vaardigd. Deze soort pisang draagt geen vrucht. Het Toba- meer wordt niet vergeten, en een bruiloft in de binnenlanden van Sumatra gadegeslagen. Dan gaat de reis naar Djakarta, met zijn meer dan één miljoen inwoners. Grote moderne gebouwen en veel landhuisjes in alle mogelijke stij len getuigen van de bouwactivi teiten. In de Plantentuin te Bo- gor wordt de Indische bloemen weelde bewonderd, om dan via Bandoeng de Tankoeban Pra- hoe-vulkaan, met zijn steile, rot sige wanden, te bezoeken. Na tuurlijk wordt de Boroboedoer, de Hindu-tempel, die uit de elfd- V rijdag 1 november Puzzle-wandeltocht, café Beeld man, 7.30 uur. Opvoering poppenspel „Tijl Uilenspiegel" café Schuijt, 8 uur. Zaterdag 2 november Klaverjasavond, uitg. Konijnen- fokver, café Beeldman, 8 uur. Zondag, 3 november Sterrit voor bromfietsen, start van af café Beeldman om 2 uur. Dansen, café Duin van 36 en van 812 uur. Maandag, 4 november Bridge- en biljartavond, café Timmerman, 8 uur. Dinsdag, 5 november Biljartavond „De viersprong' café Swaan, 8 uur. Woensdag, 6 november Biljarten (bekerwedstrijd) café Timmerman, 8 uur Sociëteit „Duinviooltje' café Schuijt, 8 uur Biljartavond „Vogido café Mereboer, 7.30 uur Biljartavond, café Klop, 8 uur Biljartavond, café Beeldman 8 u. Schaken, Schaakver. „Schoorl" Hotel „Klein Zwitserland" 7.30 u. Algem. Ledenvergadering Coöp. zuivelfabriek café Slijkerman, 8 u. Donderdag, 7 november Biljarten, café Beeldman, 7.30 u. Biljarten, „De Vriendschap' café Timmerman, 8 uur Vrijdag, 8 november Biljarten, café Duin, 8 uur Zaterdag, 9 november Klaverjasdrive, café Duin 8 uur □□□□□□□□□DtiDaoDDaa eeuw stamt, niet vergeten. Daar na gaat de reis door het Dièng- Plateau, een vulkanische hoog vlakte met heetwaterrivieren en modder-bronnen. Soerabaja is de tweede stad van het land er heerst een leven dige handel. In de omgeving dezer stad wordt een suikerplan tage bezocht. Men ziet er de zware bewerking van de grond, het uitplanten der suikerriet stekjes. Het oogsten der drie meter hoge, rijpe rietstengels. Bladeren en wortels worden af gekapt en de stengels per smal spoor naar de fabriek gereden, waar zij gewalst worden en zo doende het sap er uit geperst, dat verder tot suiker wordt ver werkt. De droge rietvezel levert brandstof voor de fabriek, die zodoende self-supporting is. Op Oost-Java wordt door de bevolking tabak geteeld. De jonge plantjes worden door de tabaksonderneming gratis aan de bevolking verstrekt. Na de rijping der bladeren worden deze geplukt en aan bamboestokken geregen om in de zon te drogen, waarna de oogst' gebracht wordt naar de onderneming, die de plantjes verstrekte. Daar wor den de bladeren nog nagedroogd, gefermenteerd en later geëxpor teerd. Op het Idjeng-Plateau vindt men koffie-plantages. Door en ting worden nieuwe soorten ge wonnen. Aan de koffiestruik vindt men tegelijkertijd bloesem, groene- en rijpe, rode bessen. De koffie moet dan ook bes voor bes geplukt worden, en daarna, van het vruchtvlees ontdaan, wordt de koffieboon gedroogd. Een reis door Indonsië zou ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg. Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Statlonsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct; per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15ct. per m.m. Ingezonden mededeling en pijn weg- wrijven met SCH00RLSE GEMEENSCHAP flyl'VW wmlm van 1 nov. t/m 9 nov. 1957 BERGEN 3 nov. Dr. POOT, Tel. 2423 SCHOORL-KOEDIJK 3 nov. Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1