BETER ZIENe n er beter uitzien ii km MODERNE BRILLEN Kui" I.B.E.K O. B. S. BULSTRA Fa. J. Smit Jr. Uoekliandel OLDENBURG Collecte BIOSCOOP .DE RUSTENDE JAGER" BERGEN Nh. Filmliga Bergen Klaproos - collecte B.S-V- NVV Vrouwenbond De Maansateliet Zendingsavond AFWEZIG net meisje Met een bril van Mr. Opt. D. W. PASTOOR Hoflaan 2 Bergen Nh. „The wrong man" (De vereerde man) „De dwarskop van het regiment" 14 jaar Vraagt voor spoedige indiensttreding: a. aankomend techniker-tekenaar b. 2e techniker niet volledig zijn zonder een be zoek aan het tempel-eiland Bali. De bevolking is er zeer kunst zinnig en het houtsnijden zit de Balinees in het bloed. Men vindt er de prachtigste beeldjes, zowel in moderne als klassieke stijl, en elk kunstwerk is een uni cum. Na aldaar feestelijkheden en religieuze dansen te hebben bij gewoond, wordt de terugreis aanvaard. Een stampvolle zaal genoot dins dagavond van het eerste ligapro gramma in dit seizoen. Als voor film draaide een verrukkelijke poppenfilm van de Tsjechische cineast Trnka. The song of the prairie, is een parodie op de tra ditionele cowboy - film, in een mooie kleur. De hoofdfilm was de beroemde Dreigroschenoper. Vele jongeren maakten hier kennis met een pe riode, die nog maar zo kort achter ons ligt en toch reeds geschie denis genoemd kan worden. De regisseur Georg Pabst maakte van het gegeven van Bert Brecht met de muziek van Kurt Weil een document, dat zo krachtig spreekt, dat het zijn werking ook op de moderne mens niet ver loren heeft. Het was een goede gedachte van de Liga, tekstboekjes ter beschik king te stellen, waardoor men de verschillende liederen nog eens rustig kon genieten. Voor vele ouderen was deze film een hernieuwde kennismaking. Het pleit voor de maker van de film, dat deze rolprent uit 1931 niet een verouderde indruk maakt. Merkwaardig is het hoogtepunt van de film, de ontmoeting tussen de kroningsstoet en de optocht van bedelaars, waarbij de bede laarskoning de heer Peachum de in beweging gebrachte massa niet meer kan beheersen. Een duidelijke aanwijzing naar de komende tijd van het fascis tische Duitsland, dat binnen twee jaar na het maken van de film, door de machtsovername zijn staatkundige vorm krijgt. Met belangstelling zien we de volgende liga-avonden tegemoet. Wij hebben nu eens van nabij meegemaakt wat een moeite een bestuur zich moet getroosten om het begrip I.B.E.K.O. voor Ber gen in stand te (houden. Maar ook deze keer is men weer ge slaagd een goede organisatie op te bouwen. Alle stands bezet met mensen die alles in het werk zullen stellen om de ingezetenen de beste service te geven en aan te tonen dat men zijn inkopen niet elders behoeft te doen. Wil deze actie echter slagen, dan moet iedere winkelier van Bergen hieraan mee doen. Door de I. B. E. K. O.-tentoonstelling krijgt men gelegenheid zijn arti kelen uitgebreid te tonen en even tuele nieuwe relaties aan te kno pen. Het bestuur probeert door heel goede programma's, o.a. ,,De Wama's", ,,De Spelbrekers,,De Butterfly's" en „Peter Piekos' veel publiek te trekken, door een zeer lage entrée-prijs. Men ver wacht dat het bezoek aan de I.B.E.K.O. dit jaar groter zal worden dan ooit tevoren. Ook dit jaar organiseert het bestuur wederom 2 Kindervoor stellingen, terwijl daardoor de ouders de gelegenheid hebben om de tentoonstelling te bezoeken. Ook „De Duinstreekwenst het bestuur alle succes toe. op 9 november a.s. De U.V.V. afd. Bergen zal ook dit jaar de Klaproos-collecte verzorgen. De gelden zijn be stemd om nabestaanden van ge allieerde oorlogsslachtoffers in de gelegenheid te stellen de graven van hun familie-leden te bezoe ken. Jonge meisjes die willen helpen met collecteren kunnen zich op geven bij Mevr. Kerkmeer, Ron delaan 13. Geeft U allen met milde hand voor dit sympathieke doel. Zaterdagavond had in de Oude Prins de klaverjasdrive plaats der Berger Sport Ver. De heer G. Schekkerman Sr. opende de bijeenkomst, heette de aan wezigen welkom en maakte daarna de spelregels bekend, waarna hij, naar de tafel met prijzen wijzend, opmerkte dat er weder heel wat op de prijswin naars lag te wachten. Enige verwondering wekte het echter bij verschillende deelne mers, dat van het bestuur der B.S.V. slechts twee leden aan wezig waren, terwijl ook uit de leden en donateurs geen groter aantal te zien was. Van de 68 deelnemers waren er derhalve 64 spelers, die uit pure belang stelling voor de klaverjassport de kas van B.S.V. hielpen spek ken, Ofschoon we voor zulk een manifestatie van burgerzin bij de deelnemers gaarne onze hoed af nemen, was het merendeel der aanwezigen van oordeel, dat het beter zou wezen als we dit kon den nalaten. De uitslag was als volgt: 1. Familie Duinmeyer 5354 pnt. 2. Mevr. Schouten Bot 4979 pnt. 3. De WaardeWolf 4843 pnt. 4. Familie Van Alfen 4787 pnt. 5. ClementSchaper 4679 pnt. 6. J. SchaperC. Min 4592 pnt. 7. Ringenberg Gabriels 4576 pnt. 8. De VriesMej. Dekker 4537 pnt. 9. StamVos 4534 pnt. 10. BakkerK. v. d. Berg 4532 pnt. V efrassingsprijs: VeldmanJager 3506 pnt. Marsen prijs: Fam. Duinmeyer, 4 marsen. KANKERBESTRIJDING Met hartelijke dank aan de collectrices, die ondanks de dit jaar moeilijke omstandigheden zo enthousiast meegewerkt hebben, deelt mevr. Eecen mede, dat de collecte voor het Koningin Wil- helminafonds ter bestrijding van kanker, in Bergen naast 412,50 aan vaste contributie 1265. heeft opgebracht. De ledenvergadering van de N.V.V. Vrouwenbond afd. Ber gen werd op 22 okt. gehouden. De voorzitster opende de bijeen komst en heette allen welkom, in het bijzonder de nieuwe leden, als mede mevr. Peeters, die enige filmpjes zou vertonen. Bij de in gekomen stukken was een schrij ven van het Hoofdbestuur om het sparen te animeren voor de deelname aan de Landdag 1958, die in Berg en Bos te Apeldoorn zal worden gehouden, aangezien gebleken is, dat het terrein in Ede nog te klein was. De zegels voor het tienjarig bestaan der N.V.V. Vrouwenbond, hetwelk, 't volgend jaar zal worden her dacht gingen vlot van de hand. Daarna genoten de leden van de koffie met koek, die door enkele dames, die een feestje achter de rug hadden, werden aangeboden, om vervolgens de film van mevr. Peeters te zien, waarbij er een was over het werk in de N.O.- Polder. Waar eens de zee ruiste is thans vruchtbaar land, dank zij het initiatief van Ir. C. Lely, en het werken van duizenden ar beiders. Hier en daar heeft men proeftuinen aangelegd, om te zien wat het beste geteeld kan worden op een bepaalde grond soort. Zo wordt er veel koolzaad en vlas verbouwd, ook kan men er grote velden met Lucerne (kla ver) zien, die in gedroogde vorm tot veevoeder verwerkt wordt, terwijl men bij Marknesse bezig is vruchtbomen te planten, w.o. de bekende appelsoort Glorie van Holland. Ook werd er een filmpje vertoond over het leven van een kleuter, waarin alleraar digste moment-opnamen voor kwamen, terwijl een andere film, over bruggen, liet zien hoeveel diverse soorten bruggen er zijn, waarbij men heel mooi fotowerk te zieli kreeg. Na afloop dankte de voorzit ster mevr. Peeters voor haar be langrijke medewerking, om daar na de vergadering te sluiten. KERKDIENSTEN BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE ALKMAAR De Maansateliet cirkelt nog steeds met razende snelheid rond onze aarde. Van Schotland naar Nederland reist dat object in 2 minuten. Het is een wonder dat een mens tot een dergelijke uit vinding in staat is. Men wordt er stil van... doch tegelijkertijd bedenken wij dat spoedig maan-1 satelieten en raketten dusdanig geconstrueerd zullen worden dat zij op gezette tijden bepaalde voorwerpen kunnen uitstoten. Voorwerpen tot opbouw der mensheid en voorwerpen ter vol komen vernietiging van een be paald aards punt. Daar het zeer goed mogelijk is dat ide streek voor welke deze bombardering ten goede of ten kwade bedoeld is, volkomen onwetend is van wat haar >te wachten staat, en die „raketten-macht4' niet alleen door goedwillenden, maar ook door kwaadwillenden gebruikt kan worden, daar is het heden ten dage meer dan ooit nodig dat het gebruik van al dergelijke wonderbare uitvindingen door wereldwetten geregeld worden. Waar echter nationale wetten waardeloos zijn wanneer het von nis door een rechtbank uitgespro ken niet gehandhaafd zou kun nen worden door een nationaal politiecorps, daar is het vormen van een Wereldrechtsorde met een Wereldpolitiecorps wel het meest urgente voor deze tijd. Dat dan algehele ontwapening van alle staten nodig is, daarover, en over zijn ervaringen als piloot, zal de vliegenier A. Viruly op 11 nov. te Bergen spreken voor de Afd. Alkmaar en omstreken van de Wereldfederalisten Bewe ging Nederland. Na de lezing hoopt een forum de vragen uit het publiek te beantwoorden. Verdere gegevens over die avond vindt li op de advertentie-pagina van dit blad. Artistiek Houtwerk Op donderdag, 6 nov. a.s., aanvangende 8 uur des avonds, zal Ds. E. Dijkhuis, zendingspre dikant uit Loenen (Vel.) in het gebouw Rehoboth te Bergen, spreken over „Zending in een veranderde wereld". Deze bijeen komst wordt belegd door de Her vormde Zendingscommissie te Bergen. Wat zending betekent en waarom de Nederlands Her vormde Kerk zending bedrijft is in het algemeen wel bekend, doch de bijzonderheden over het werk op het zendingsveld, welke in dit onderwerp, dat met een film zal worden toegelicht, ter sprake worden gebracht, zijn zo interes sant en zo belangrijk, dat geen enkel Hervormd denkend mens deze avond mag missen. Wanner iemand in staat mag worden geacht en het ook is, om over dit onderwerp te vertellen, dan is dit wel Ds. Dijkhuis, die zelf zowel voor de oorlog als daarna vele jaren op het zen dingsveld - en y/el Midden Ce lebes heeft gearbeid. Reeds tijdens de oorlogsjaren, toen hij noodgedwongen in ons land moest verblijven en nu de laatste tijd na zijn tweede periode op Midden Celebes trekt hij in op dracht van de Zendingsraad door ons land om overal over zijn ar beid te vertellen. De Zendingscommissie prijst zich gelukkig, dat Ds. Dijkhuis bereid gevonden is ook naar Bergen te komen om te spreken over zijn ervaring voor en na de oorlog. Deze bijeenkomst, welke een onderdeel is van de jaarlijkse zendingsweek, is voor een ieder gratis toegankelijk. Van harte wordt men dan ook opgewekt deze leerzame avond te bezoeken. In het tijdvak van 112.3 no vember a.s. wordt, met toestem ming van B en W, te Bergen de collecte gehouden van de Stich ting Christelijke Blindenhulp „DE FAKKELS BIJEEN" De opbrengst der collecte is bestemd voor de arbeid ten be hoeve van de HONDERDEN BLINDE MANNEN EN VROUWEN JONGENS EN MEISJES, die, zonder onderscheid van ge zindte of herkomst, onderwijs, lo nende arbeid, huisvesting alsmede hulp en bijstand op elk gebied vinden in de bekende inrichtin gen en Tehuizen van bovenge noemde instellingen. Wij bevelen haar van harte aan! Laat ieder, die enigszins kan, zijn of haar medewerking verle nen door zich op te geven als collectant. .Koninklijk Ned. Blinden-Gelei- dehondenfonds" gevestigd te Amsterdam, Middenweg 333. Een verheugende opbrengst kwam er uit de potjes voor bo vengemeld fonds. Het bedrag is totaal 308,77; 't is ruim 100.- meer dan 't vorig jaar. Het is zeer verblijdend, dat steeds meer mensen iets in deze potjes doen, die bij vele zaken in Bergen en Bergen a. Zee een zo goede plaats hebben gevon den. Nogmaals een woord van dank voor deze welwillende me dewerking, voor een zo belang rijke zaak. De opleiding is een moeilijk en liefdevol werk, kost veel tijd en geld. Ook is 't niet gemakkelijk, daarvoor steeds ge schikte honden te vinden. Graag wek ik allen op deze potjes niet te vergeten en dit zo bij uitstek mooie werk te steunen. Ik dank ook „de Duinstreek", die steeds bereid is, het eindresul taat te vermelden. De correspondente voor Bergen. Burgerlijke Stand BERGEN GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Inlichtingen verkrijgbaar aan het Groepsbureau der Rijkspo litie te Bergen (Nh.), Karei de Grootelaan 17, dagelijks van 10-11 uur. niet alles weten De aanslag op zilveren lepels en vorken zal spoedig verdwij nen, wanneer men dit eetgerei in het water legt, waarin eieren zijn gekookt. Wilt u uw bloemen in de va zen langer goed houden, doe dan een paar druppels kamferspiritus in het water. Sinaasappelvlekken kan men verwijderen, door de vlekken nat te maken met natriumperboraat. Een schimmelvlek op hout ver wijdert men door deze in te wrij ven met petroleum. Matrassen met binnenvering mogen nimmer geklopt worden; deze moeten öf geborsteld, öf met de stofzuiger behandeld worden. Kaarsen druppelen niet als men deze voor het gebruik in sterk gezouten water legt. Wordt u door het strijken ver moeid, schaf u een strijkijzer aan met aluminium zool. Een nor maal strijkijzer weegt ongeveer 3 kg, dit ijzer slechts 1,2 kg. Gaat ge met vakantie, schaf u een reisstrijkijzertje aan, verpakt in koffertje. Het handvat is af- ^schroefbaar. U hebt er veel ge mak van. Bescherm uw behang als een kinderbox er dichtbij staat, door er een stuk hardboard tegen te plaatsen. Beplakken met aardige plaatjes. Indien de kinderwagen aan de binnenkant geel geworden is, be handelt li deze op dezelfde wijze als men zomers ook witte leren schoenen behandelt. Zonodig herhalen. Gepolitoerde meubelstukken moeten wekelijks in de was ge zet worden, dan blijft de bedek king beter beschut. FAMILIEBERICHTEN van 6 t m 13 nov. VRAAG EN AANBOD Louters Zelfbediening Vrijdag- en zondagavond te 8 uur ALFRED HITCHCOCK's nieuwe thriller met Henry Fonda en Vera Miles in en Anthony Quale, Harold Stone Charles Cooper en Doreen Lang De nieuwe thriller van Alfred Hitchcock, dubbel zo spannend als anders, omdat hij een ware gebeurtenis weergeeft Zaterdag- en dinsdagavond te 8 uur, zondagmiddag te 2.30 uur. Een vrolijke film in CINEMASCOPE met Tab Hunter uit Battle Cry en Natalie Wood uit Botsende Jeugd thans in een film vol humor, vrolijkheid en charme (The girl he left behind) met Jessie Landis, Jim Backus en Henry Jones De sterren uit „Battle Cry" en „Botsende Jeugd" blijken een ideaal team voor dit luchtige genre installatiebureau voor Centrale Verwarming te Alkmaar Schriftelijke sollicitaties: Spanjaardstraat 8-10 VOORLICHTING VAN „VEILIG VERKEER" Wielrijders klagen vaak, en niet ten onrechte, dat zij zo dikwijls verblind worden door het licht van tegemoet komende auto's. Maar veel fietsers schijnen zich er niet van bewust te zijp, dat hün licht ook vaak ver blindend werkt voor automobilisten. Maakt het elkaar niet lastig, automo bilisten en fietsers. Stelt beiden Uw lampen goed af en vergeet niet, auto mobilisten, dat U ook voor fietsers, die rijden op een langs de weg gele gen rijwielpad, moet dimmen! 3 nov. NED. HERV. GEMEENTE Grote zaal Rustende Jager, v.m. 10 uur: Ds. Bekius. GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ds. Jansen GEREF. KERK v.m. 10 uur en n.m. 4.30 uur: Ds. B. Scholten LEGER DES HEILS zondag 12 uur: Zondagschool maandag 20 uur Openbare Samenkomst donderdag 2 uur: Gezindsbond voor Vrouwen NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur te Schoorl: Ds. C. M. de Jong Zondagsschool te Schoorl 11.30 uur GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 10 uur: Ds. A. M. Boeijinga n.m. 5 uurDs. C. von Meijenfeldt OUD-KATHOLIEKE KERK 's zondagsv.m. 8 uur vroegdienst v.m. 10 uur hoogdienst n.m. 7 uurvespers 's woensdags v.m. 9 uurstille dienst 's vrijdags v.m. 9 uurstille dienst REMONSTRANTSE KERK Fnidsen 37 v.m. 10.30 uur: Ds. J. Breukink EVANG.-LUTH. GEMEENTE Oudegracht 187 (hoek Baangracht) v.m. 10.15 uur: Ds. J. J. F. Hermann Boekensteuners, Fotolijstjes en Presse-papiers (handsnijwerk) Laanweg 35 SCHOORL van 14 oktober tot 21 oktober 1957 Geboren: Leo Maria, z. v. Blankendaal. Wil helmus Johannes, en Mosch, Catha- rina Cornelia. Gehuwd: 16 okt. Swaan, Evert Cornelis, en van Ammers, Wilhelmina. 17 okt. Lindhout, Johannis Jacobus, en Koorn, Willy, Kampen. 19 okt. Peggeman, Hendrik Jan, en Jol, Theodora Maria. Overleden: 20 okt. Vierdag, Lambertus Adria- nus Hendrikus, 67 jaar. 11 okt. van Rooij, Mathijs, 34 jaar. 11 okt. Weslij, Charlotte Thérèse Johanna, 16 jaar. 12 okt. Hoebe, Nicolaas, 90 jaar. 15 tot en met 21 oktober 1957. Gevonden: zijden shawl groen met bruin, vulpen, speelgoedauto, herenhandschoen, geldbedrag, twee zwarte zelfbinders. portemonnaie met inhoud, kinderwant, zwarte dames glacé handschoen, zwarte portemonnaie. Verloren: zilveren oorknop, damesrijwiel, ring met sleutels, bloedkoralen dameshalskctting, rode boodschappentas, vierkleurenpotlood, wit stenen broche, rode autoped, zilverbonboekje met inhoud, leesbril, dameshandtasje. Verloofd: Süske Dekker en Klaas Venneker Koornhertcade 79 v. d. Meystraat 2 Alkmaar' nov' 1957 DANKBETUIGING Voor Uw hartelijk medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve Man, Vader, Behuwd-, Groot- en Over grootvader JACOB RUIJTER betuigen wij onze oprechte dank. Uit aller naam J. Ruyter-van Groenou Bergen Nh., oktober 1957 Hoflaan 2 Gevraagd: in gezin van 2 personen te Zaandam (slagerij), zelfstandige hulp in de huishouding, in of extern, flink salaris. Adres: Zuiddijk 186, Zaandam. Gevraagdflinke werkster, voor 1 dag p. week, of meisje, voor 3 ochtenden p. week. Mevr. Hordijk, Wilhelminalaan 4, Bergen. MIENT 25 - ALKMAAR ARTS Andere huisartsen nemen waar vraagt een voor de winkel J. Louter, Ruïnelaan 4, Bergen, Tel. 2585 Gevraagd: jong meisje, voor de ochtend uren. Boerenhuys, Ruïnelaan 8, Bergen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 2