„DE DUINSTREEK" Raadsvergadering Schoorl 106 LEUKE HOEDJES Herfst aanbieding SID0NIUS DE JONG ff Beddenzaak Propaganda-avond SPORTNIEUWS Tweede Blad Vrijdag 1 nov. 1957 D E R 0 D E S T 1 E R Een verhaal uit de tijd van de voortrekkers en pioniers «r- Maandagavond kwam de raad onder het waarnemend voorzit terschap van Wethouder Kaan dorp bijeen. In zijn openingswoord kon de waarn. voorzitter de prettige me dedeling doen dat Burgemeester Bergh zo goed als hersteld was. Hierna wijdde spr. enkele woor den aan de herdenking van de gebeurtenissen in Hongarije, een jaar geleden. De ingekomen stuk ken waaronder het besluit tot goedkeuring van de 4e supple- toire begroting en de 10e supple- toire begroting alsmede goedkeu ring van het Raadsbesluit d.d. 10 september waarbij aan de heer P. Langeveld ontheffing van de bouwverplichting werd verleend ten (aanzien van het kadastrale perceel in Sectie C, nr. 1453 wer den voor kennisgeving aangeno men. Punt 3 van de agenda vermel dende een voorstel tot vaststel ling ener Verordening op de hef fing en invordering van een Ri oolbelasting in de Gemeente Schoorl evenals punt 4 betrek king hebbende op de invordering van besmettelijke ziektengelden werden zonder meer vastgesteld. Een voorstel van B en W tot kwijtschelding van pachtprijzen over de jaren 1957 en 1958 be treffende een tweetal percelen nrs. 10 en 11 werden eveneens accoord bevonden. Wel infor meerde de heer Sevenhuysen of er een behoorlijke garatitie aan wezig was wat betreft het goede beheer en de eventuele verbete ringen aan dit land. De heer Kaandorp verklaarde dat deze zekerheid er inderdaad was. Behalve dat het omschre ven staat in het pachtcontract zal in een eerdaags aan de pachters te zenden schrijven op dit punt nogmaals de nadruk gelegd wor den. In het volgende punt van de agenda stelden B en W voor tot aanvaarding van alle bezittin gen met daarop rustende lasten en verplichtingen, alsmede van alle schulden van de Woning bouwvereniging Schoorl welke per 29 oktober 1957 het totale bedrag van 43662,71 zal bedra gen of wel per woning f 3118, Mevr. Jansen informeerde naar mogelijke nadelige verrassingen in de toekomst. De heer Kaandorp kon hier omtrent allen gerust stellen. De heer de Leeuw drong aan op een grondige vernieuwing ten aanzien van goten enz. om een verdere verrotting van deze wo ningen tegen te gaan. Aangezien deze woningen in het woning- grondbedrijf zijn ingebracht zal men echter ten aanzien van gron dige vernieuwing enige reserves in acht moeten nemen aldus de waarn.-voorzitter. De heer Duin stelde voor de woningen te verkopen, terwijl de heer v. d. Oord meende dat in verband met de zeer matige huur prijs een mogelijke huurverho ging de 'kosten van het onder houd enigszins zouden kunnen dekken. In beide gevallen bleek deze vlieger niet op te gaan. De ove rige voorstellen, inhoudende de vaststelling van de 8e en 9e suppletoire begroting 1955 als mede de 11« voor het dienstjaar 1957 werden accoord bevonden. Rondvraag. De heer Mulder informeerde naar de mogelijkheid tot het over nemen door de gemeente van de Kleiweg, welke zich in een zeer slechte 'toestand bevindt. De heer Kaandorp merkte op dat de Gemeente alleen wegen overneemt wanneer zij in een goede toestand verkeren. De heer Duin wees in dit ver band ook op enkele gaten in de Houtendijk en spr. karakteriseer de dit zo heerlijk met de woor den „men moet misschien eerst z'n nek breken voor men hier wat aan gaat doen". De heer Kaandorp gaf echter de verzekering dat zo spoedig mogelijk een opdracht tot herstel hiervan gegeven zal worden. De heer Sevenhuijsen infor meerde naar de sproei-inrichting bij het zuiveringsgebouw. Deze zaak had inmiddels z'n beslag ge kregen. De heer de Leeuw vroeg of de Gemeente al werk had ge maakt van de riolering te Groet. De heer Kaandorp moest in deze echter teleurstellen. In ver band met de bestedingsbeperking van de begroting 1957 afgevoerd. De heer de Leeuw vroeg even eens of het niet mogelijk was de Welstands-Commissie maar aan de kant te zetten. Volgens spr. kost het de burgers maar geld, het houdt maar tijd op en het resultaat is dat sommige huizen toch nog met hun achterkant naar de weg gekeerd staan. Uit de hierop volgende discus sie bleek echter dat B en W. de adviezen van genoemde commis sie in vele gevallen op hun waarde wisten te schatten, dat de com missie echter alleen maar advie zen gaf en dat wanneer de ad viezen niet in overeenstemming waren met de hieromtrent reeds gevormde mening van B en W men deze voor kennisgeving aan nam. Het lange uitblijven van ver gunningen was dan ook lang niet altijd de schuld van genoem de commissie. Voor kleine veranderingen was reeds een regeling getroffen wel ke zeer goed voldeed, hetgeen de heer Schotvanger beaamde. De heer de Leeuw wees ver volgens op de weggereden stenen en kuilen in de ,Voorweg en vroeg op korte termijn verbete ring hierin te brengen. De heer Kaandorp deelde mee dat een herbestrating in overwe ging is genomen waarbij de mo gelijkheid niet uitgesloten is dat de stenen dan in een kalkmortel gelegd zullen worden. Ook de heer v. d. Oord was er voor de ergste kuilen reeds nu onderhanden te nemen. De heer Duin informeerde naar de mogelijkheid van het laten staan van een kampeerhuisje op een kampeerterrein. Volgens spr. mag er op het ene terrein één blijven staan en op het andere niet en deelde mede dat hij in verband hiermede de indruk kreeg dat er van een be paalde bevoorrechting sprake was. De heer Kaandorp deelde me de, dat op elk kampeerterrein een huisje mag blijven staan, mits dit van de weg af onzichtbaar is. De heer Duin bleef het echter onbillijk vinden en haalde in dit verband de kampeerterreinen te Camperduin aan, waar een be planting van het terrein tot de onmogelijkheden behoort. Deze mensen aldus de heer Duin zijn steeds de dupe. Na enige discussie werd er een streep achter gezet en ging de Raad in Comité. Sintere, sintere Maarten.... Evenals verleden jaar zal door de welwillende medewerking van de Schoorlse V.V.V. op Sint Maartensavond aan meisjes en jongens met de mooiste bieten- en andere zelfgemaakte lantaarns een prijsje worden uitgereikt. Tevens zal ook de voordracht en zang van een Sintmaartensliedje worden beoordeeld. Daartoe worden de jongens en meisjes van Schoorl opgeroepen op het Gemeentehuis te verschijnen op maandag 11 november, 's avonds om 5 uur. We beginnen vroeg, dan kunnen jullie als het helemaal donker is het dorp in. De kinderen worden onderschei den in twee groepen, de eerste omvat de kinderen tot en met 8 jaar, de tweede die van 9 tot en met 12 jaar. Er zullen drie prijzen worden gegeven in elke groep voor de mooiste bietenlantaarn en drie prijzen voor een ander soort lantaarn, mits die lantaarn zelf gemaakt is. Ook worden nog drie prijzen toegekend voor het aar digst voorgedragen en gezongen liedje. Alle kinderen krijgen een reep chocolade. Dus nu aan de slag om een liedje te leren en een pracht van een lantaarn te maken. KLAVERJASDRIVE. V.V. Duinranders. De uitslag van de op 25 okt. gehouden klaverjasdrive luidt als volgt: J. JonkerS. Jonker 5427 p.; J. Opdam'Mevr. Opdam 5315 p; K. KaandorpJ. Kaandorp 5139 p.; P. Berkhout Mevr. Berkhout 5009 p.; P. Berkhout Mevr. Berkhout-Delis 4994 p.: G. DelisJ. Timmer 4983 p.; Mevr. StarrnMevr. Krom 4859 p.; J. GlorieK. Glorie 4812 p. Bond van Staatspensionering. Zaterdagavond hield de Bond voor Staatspensionering, afd. Schoorl-Schoorldam, een propa- ganda-avond in de zaal van de heer Schuijt. Toen de heer H. W. v. d. Garde als voorzitter van de plaatselijke afdeling de avond opende was de zaal goed bezet Het viel ons op dat een behoorlijk aantal jongeren deel uitmaakte van het publiek en daarom was het jammer, dat de heer v, d. Garde moest mededelen dat de heer Kuiper als voorzitter van de Federatie wegens griep verhin derd was te komen spreken. Jam mer hierom, omdat de jeugd zo bitter weinig bekend is met het doel en streven van de Bond. Spr. deed een beroep op allen die geen lid zijn, dit alsnog te worden. De toneelvereniging „Kunst en Genoegen" uit Hil versum verzorgde het verdere deel van de avond met het blij spel „Zomer in december' van James Liggat. Het stuk speelt zich af in een klein familiepension aan de Zuid kust van Engeland. De eigena resse Elspeth French leeft hier met de herinnering aan een groot, doch kortstondig geluk. Nigel Wainwrihgt, een schrijver en tevens jeugdvriend, tracht haar door middel van een ver haal dat hij gaat schrijven weer in het heden te plaatsen. Op de duur ziet Elspeth in dat zij het geluk van heden moet aan vaarden, hetgeen tevens het einde is van dit spel. Er werd voortreffelijk gespeeld, waarvoor een daverende ovatie aan het einde van het spel het beste be wijs was. De decors waren wel willend afgestaan door onze plaatselijke Toneelvereniging „Ons Genoegen" Na afloop dankte de heer v. d. Garde de spelers en speelsters voor het sublieme spel en wenste hen nog veel succes met dit stuk. De heer v. d. Kaa als voorzit ter van de Toneelvereniging, sprak zijn dank uit namens alle medewerkenden voor de prettige wijze waarop ze ook deze keer weer in Schoorl ontvangen wa ren. Hij hoopte ook komende ja ren weer met de groep voor de afd. Schoorl-Schoorldam op te mogen treden. Tenslotte volgde nog een ge animeerd bal met muziek van „The Music Maestro's o.l.v. Johnny Wijman. in onze Adverteert in dit blad DE KOUDE HELFT van het jaar is hoedentijd bij uit nemendheid. In herfst en winter zijn er aanmerkelijk meer dames die een hoed dragen, dan in de warme tijd en dat is begrijpelijk, 's Zomers gaat men gemakkelijker zonder hoofd deksel naar buiten dan bij kou en regen. Dit neemt echter niet weg, dat eigenlijk het gehele jaar hoedentijd behoort te zijn, want een vrouw is, wanneer zij zich buiten vertoont, niet gekleed, wanneer zij geen hoed draagt. U kunt dit overdreven vinden, maar het is het niet. Let u er zelf maar eens op, een dame met hoed maakt een meer correcte indruk dan een dame zonder hoofddeksel. Daarom moet iedere vrouw beslist één of meer hoeden be zitten, al draagt zij ze niet altijd. Laat geen vrouw zeggen, dat een hoed haar niet staat, want juist in hoeden is er zo ontzaglijk veel keus in vormen en kleuren, dat er beslist voor iedere vrouw iets leuks en passends te vinden is. Onze illustratie toont een heel leuk dopje uit de winter collectie van dit jaar. Het is vervaardigd van een langharig vilt en heeft een metaalglans, een moderne uitvoering dus, maar van een oud model. Let u er maar eens goed op, het is een luifelhoed zoals die vroeger wel gedragen werd, maar de rand is niet zo breed, hetgeen een moderne indruk maakt. Het is een eenvoudig leuk modelletje, dat het goed doet en bovendien geschikt is voor diverse leeftijden. Gaat u eens op zoek. U zult beslist een leuk hoedje voor de komende winter kunnen vinden! t s. DOUfi PE V£RMD£HV)K£ SCHOTfH WORDT - JX noc een aerKoereN de dmaiksmokkïloms SCH/ETfH VAN HUN WA6ENU/T 'K MOE T 2f TEGEN HOUDEN OVERAl E&'N/VEN DE SOlDA- ten //v ner k/uoe wee re vuHEN. BERGEN NIEUWS BERGEN 1—KNOLLENDAM 1 3—0 We hebben een aardige wedstrijd ge zien, waarbij dankzij de beide goede achterhoedes de stand tot de rust toe 00 bleef. Er werden wel aardige aan vallen opgebouwd, maar de afwerkingen lieten alles te wensen over. De beide keepers kregen vele onzuivere en slappe schoten te verwerken, wat voor 't pu bliek niet aantrekkelijk is. Tot aan de rust bleef de stand dus blanko. Na de hervatting speelde Bergen iets beter dan de gasten, evenals voor de rust. Na een half uur spelen kon Lup- pes, na prima aangeven van Kürten, scoren 10. De matige scheidsrechter constateerde niet, dat dit doelpunt bui tenspel was. De gasten waren onthutst en de overigens prima spil maakte nu een grote fout door met de midvoor van plaats te wisselen. De Berger-voorhoede had nu voor een groot deel vrij spel en zo kon Mantel twee min. later de stand, met een prachtige kopbal op 20 bren gen. Het feest was nog niet voorbij en Kokkes schoot van verre een boogbal over alles heen, die ook de keeper te machtig was 30. De gasten sloegen terug, maar leverden voor keeper v. d. Berg geen gevaar op. De eindstand was bepaald met deze verdiende 30 zege. SCHOORL Jun. a—BERGEN a 1—1 Het was een aardige wedstrijd, waar bij het spel van de gasten wel iets on der de maat bleef. Na het sterke over wicht, dat zij hadden voor de rust, leek het of Bergen met grote cijfers zou gaan winnen. Het kon slechts één maal sco ren. Na de rust speelden de gastheren verdedigend en drongen ver op, waarte gen de Berger-voorhoede niet was op gewassen. Alleen Schoorl kon nog sco ren, waardoor de stand op 11 kwam. De stand van deze matige wedstrijd bleef tot het einde gelijk. De adspiranten a hebben 't beter ge daan en wonnen va'n 't sterke R.K.A.F.C. met 31. De rust was met een 01 achterstand ingegaan. De adspiranten b doen het ook goed en brachten de stand op 21 tegen Fo resters c, nadat zij met de rust met 01 achter stonden. De adspiranten c hebben ook eindelijk een puntje uit 't vuur gesleept, door 11 tegen Go Ahead te spelen. Nieuws van de Damclub „BERGEN" Het jeugdtiental van de Damclub is gestart met de eerste onderlinge competitie wedstrijden. Op maandagavond 21 oktober j.l. kwam de jeugd voor de tweede maal in het T. en O.-gebouw bijeen. Maandag avond 7 oktober kwamen de tien jeugd- dammertjes een kijkje nemen in het T. en O. gebouw. Want zij wisten dat er een jeugddamclubje opgericht werd! De heer P. Fransen en J. de Moor die ieder maandagavond de damborden en schij ven klaar leggen voor de onderlinge competitie-wedstrijden die iedere maan dagavond gespeeld worden, kregen plot seling bezoek van deze tien jeugdige knapen! Deze zaten dan ook in een wip achter het dambord! En 5 minuten later was het rustig en stil. Vol aandacht za ten zij te schuiven met de damstenen. Maandagavond zijn ze gestart met de onderlinge competitie-wedstrijden. Voor de aanvang van het dammen kreeg iede re jongen een boekje met de spelregels. Ook werd erop gewezen door de leider, dat; aanraken van de stukken is schui ven. Een uitslag is geldig na minstens een kwartier spelen. De jongens pasten zich al gauw aan bij de spelregels! De uitslagen van de eerste ronden waren als volgt: E. StamB. Kai 20, P. KaiOverpelt 02, B. Dekker Kledenlaan 02, B. KaiB. Vrasdonk 0—2. Leden opgelet 11! „BERGEN"—W.D.O. A.s. maandagavond 4 november komt de Damclub W.D.O. uit Alkmaar op be zoek. Dit is een wedstrijd voor de Ken- nemerdamkring-competitie. Het bestuur rekent dan ook op alle leden! Ook op de zes spelers rekent het bestuur! De wed strijd begint om 8 uur in het T. en O. gebouw. Dus houdt deze avond vrij Komt allen Zegt het voort Uitslag Schaakclub Schoorl 3 oct. 1957 P. den Das - M. Slot afgebr. J. L. Coenen - J. de Boer 0 - 1 T. de Jong - J. W. Meedendorp 1 - 0 P. Dalenberg - G. Konijn 0 - 1 H. Diderich - H. A. Dorré 1 - 0 Uitslag competitie Weenink - Schoorl 2-8 BERDOS NIEUWS Programma voor zaterdag 2 nov. 1957. Welpen: Zeevogels aBerdos a, aanvang 3 u. Berdos bA.F.C. c, aanvang 3 u. Programma voor zondag 3 nov. 1957. Watervog. 1Berdos 1, aanv. 2.30 u. Berdos 2—Alkm. Boys 5, aanv. 2.30 u Foresters 3Berdos 3, aanvang 2.30 u. D.T.S. 4Berdos 4, aanvang 2.30 u. Junioren: C.S.V.Berdos, aanvang 2.30 uur. Adspiranten: Berdos aSt. Adelb., aanv. 1.15 u. B-terrein. Berdos bVitesse d, aanvang 12 u. B-terrein. Berdos cVitesse e, aanvang 12 u. A-terrein. Deze week weer een volledig program ma. Hoeveel punten komen er deze keer naar Berdos? Berdos 1 gaat zondag naar Den Hel der om de bekende Watervogels te ont moeten. Het 2e kreeg zijn eerste nederlaag te incasseren, terwijl de oudjes zondag naar Foresters gaan. Het 4e moet naar D.T.S. De Junioren kregen klop, wat niet no dig was geweest; ze gaan zondag naar C.S.V. Goede moed, Oome Daan gaat mee. De adspiranten A verliezen steeds met een klein verschil, de B-adspiranten trok ken flink van leer, zorg dat de punten ook deze keer weer naar Bergen komen. De Benjamins ontvangen ook een Vi- tesse-elftal, zorg dat 't zondag de ver rassing van de dag wordt. De Optimist. DIVANBEDDEN 1-pers. met prima spiraal 22,90 idem 2-persoons 39,85 DUBBELE DIVANBEDDEN 2 x 80 x 190 59,85 TUIMELBEDDEN prima uitvoering, 1-pers. 37,90 2-persoon s49,85 LEDIKANT 1-persoons met voetbord en prima spiraalmatras 37,85 dito 2-persoons 49,85 OLD FINISH LEDIKANT extra zwaar 2-persoons 59,50 MATRAS prima gevuld, 1 pers. 24,90 onze reclame dito 2-persoons 3-delig 39,85 SOLIDE VERENDE MATRAS 1-persoons met damast-overtrek 49,85 PRACHT VEREND MATRASSTEL, 2- pers. 3-delig met solide tijk 79,50 PLASTIC MATRAS 1-persoons49,85 KINDERLEDIKANT solide uitvoering 29,85 KINDERLED. MATRASJE frisse streepdessius 12,90 WOLLEN WIEGDEKEN aardig popdessin 5,90 BABY-DEKENKLEM zeer practisch, per stuk 2,50 WOLLEN LEDIKANTDEKEN flinke maat8,90 KINDERBOX MET BODEM prima beuken24,90 KINDERBOX-MATRASJE frisse blokdessins 8,90 KINDERSPEELSTOELTJE prima beuken uitvoering 8,90 KINDER CLOSETSTOELTJE met telraam11,90 KINDERSTOEL prima beuken uitvoering 18,50 PRACHT VITRAGE SPREIEN zeer gewild6,90 PLAIDS, grote collectie, ook geschikt voor kinderwandelwagen 15,90 FLANELLEN LAKENS heerlijk warm, v.a. 5,75 MOLTON DEKENS prima voor onderleggers 1,95 PRACHT WOLLEN DEKENS flinke maat, vanaf 12,90 PRACHT WOLLEN DEKENS extra groot 15,90 EXTRA ZWARE KWALITEIT WOLLEN DEKEN ongeveer 180 x 225 19,85 ZUIVER WOLLEN DEKEN prima kwaliteit 29,85 PRACHT COLLECTIE ZIJDEN DEKENS gewatteerd, vanaf 12,90 STALEN SLAAPKAMER best. uit 1-pers. ledikant met spiraal, tafel stoel en nachtkastje98,50 met 2-pers. ledikant 119,50 Koorstraat, hk. Laat Telefoon 2726, Alkmaar e a a a a a a a a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 5