ft ff Raadsvergadering Bergen Donkerblauwe Mimi v-mals 1 34.25 Agenda In blijde Verwachting ROSMADE GERRITSEN Voordracht Mevrouw Warren's bedrijf V.P-R.O- KJ.V-O- Klaverjasclub T. en 0. SCH00RLSE GEMEENSCHAP Vragende Mensen T» en O. VRIJDAG 8 NOV. 1957 34c JAARGANG No. 44 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef De raad van Bergen verga derde op donderdag 31 oktober onder leiding van burgemeester Dr. W. Huygens, die na de ope ning wethouder Borst begroette en zijn blijdschap te kennen gaf over diens herstel en terugkeer in de raad. Hij wilde tevens af scheid nemen van de beide waar nemende wethouders Dr. J. He melrijk en de heer C. W. Ellis, die zeer deskundig hadden mede gewerkt. Hij betuigde hen zijn dank, ook namens de Raad en deelde mede, dat van wethouder Den Das bericht van verhinde ring was ingekomen. Wethouder Borst dankte voor de vele bewijzen van belangstel ling tijdens zijn ziekte betoond. Hij had ondervonden, dat er vele goede mensen in Bergen woon den, daar hij gedurende de drie vervlogen maanden steeds gratis fruit had kunnen eten, ten zij- nent gezonden door zijn mede- gemeentenaren. Hij eindigde met op te merken te geloven, dat hij alle plagen, welke een mens kun nen kwellen, te hebben door staan. De heer v. Rees Vellinga in formeerde naar de ervaringen van de heer Ellis, die zijn dank betuigde voor de hartelijke woor den door de burgemeester tot hem gericht. Ook hij had in het college van B. en W. zowel er varingen opgedaan als geleerd. Hij dankte ook de heer Dr. He melrijk voor de aangename er varingen. Het zou wellicht goed wezen, zo besloot hij, voor de raadsleden als zij op hun beurt ook eens zulke ervaringen kon den opdoen. Nadat de Ingekomen Stukken onder de hamer waren doorge gaan en het klaagschrift van de heer K. Colnot betreffende een rietmat was afgewezen, werden de HH. Driessen en v. Rees Vellinga aangezocht een com missie te vormen voor onderzoek van de geloofsbrief van het nieu we raadslid de heer W. J. Ploe ger, waarbij kwam vast te staan, dat deze geloofsbrief in orde was, zodat er generlei bezwaren aan wezig zijn tegen de intrede in de Raad van deze heer. Het voorstel van B. en W. niet toe te treden tot de gemeen schappelijke regeling betreffende de Industrie Commissie Holland Noorderkwartier ontketende eni ge discussie. De heer Broersma vroeg, waarom wel subsidie verlenen, doch ons aan het onderzoek ont trekken. De heer v. Rees Vellin ga was het met de burgemeester eens. Hij wilde zelfs geen subsi die verlenen. De heer Ellis zegt, dat de K.V.P. oorspronkelijk ook tegenstander van subsidie was. Het doel der commissie is het aantrekken van industrie. In Ber gen kan men geen industrie heb ben, doch dit legt ons enigszins een morele verplichting op, daar onze arbeidskrachten zich buiten Bergen moeten begeven om werk te vinden. Met drie honderd gul den kan echter worden volstaan, daar Bergen zijn goede wil ge toond heeft. De burgemeester zegt: Wij tonen daarmede onze zijdelingse belangstelling. Niet voor de ge meente Bergen, want industriali satie wijzen we af. Voor de be- voTking is het van belang, dat zij elders werk kan krijgen. Wij maken een sympathiek gebaar en geven een subsidie welke wij zelf bepalen. Dr. Hemelrijk noemt het voor stel een compromis. Wij hebben grote onkosten voor de recreatie, terwijl vele gemeenten belang stelling hebben voor vestiging der industrie in hun midden. Mr. Sluis zegt: Bergen wenst geen industrie. Als wij ons ont houden hebben wij echter niets te zeggen. De burgemeester zegt: Wij staan er nu buiten en moeten dit in groot verband zien. Wij zou den zitting kunnen krijgen in de raad, doch niet waarschijnlijk in het bestuur. Vele gemeenten wil len industrie binnen hun gren zen hebben, doch de provincie zal zich waakzaam tonen voor het behoud der recreatie-terrei nen. Bij stemming bleek, dat het voorstel, met de beide stemmen der V.V.D.-fractieleden eenparig tegen, was aangenomen. Het verzoek van de regenten van het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar tot het betalen van een voorschot voor 1957 van 9.712,84 ontketende wederom een discussie, wijl bij de begro ting alreeds 8.000,was be schikbaar gesteld. De heer Broersma verklaart een voorstander van 't Centraal Ziekenhuis te zijn, wat hem ech ter niet verhindert een uitvoerige nota voor te lezen, waarin hij betoogt, dat sinds de aansluiting steeds hogere bedragen van de gemeente worden geëist door het ziekenhuis. Uit de krant heeft men kunnen lezen dat er een uit bouw zal plaats hebben, die 14 miljoen zal kosten. Wat zal het aandeel van Bergen daarin wel bedragen? De heer Ellis wijst er op dat de raad verantwoordelijk is en men niet de beschikking over zulke bedragen uit handen kan geven. De raad dient hiervoor meer inlichtingen te ontvangen. Ook de heer v. Rees Vellinga kan veel van Broersma's opmer kingen onderschrijven. De plan nen liggen thans anders dan des tijds werd voorgespiegeld. Mr. Sluis zegt: Wij moeten niet al te conservatief zijn. Dit is geen suppletoire begroting, 't Ziekenhuis moet worden uit gebreid, ook in 't belang der Bergenaren. De nota van de heer Broersma zou hij kunnen ver menigvuldigen en onder de raadsleden verspreiden om als basis bij de begroting te be spreken. Dr. Hemelrijk wil zich aan sluiten bij wat Mr. Sluis zegt. De volksgezondheid is een der be langrijkste dingen. Ziet men naar wat aan scholen wordt uit gegeven, naar de tekorten op Sociale Zaken en Electrisch Be drijf, dan is een bedrag van 8 a 9 miHe gering vergeleken bij de andere. De burgemeester merkt op, dat men de dingen door elkander haalt, 't Gaat hier om deze bij drage, die volkomen normaal berekend is. Ik weet 't niet, maar wil wel onderzoeken of de regen ten, wat betreft de uitbouw, bui ten hun bevoegdheden zijn ge gaan. De verhoging der kosten waarom hier gevraagd wordt, betreft verhoging der bestaande tarieven. Verder werden 13 percelen grond verkocht aan vijf kopers, terwijl er door wijziging van plannen aan de Duinweg naar Schoorl vijf grote bouwterreinen voor villabouw vrijkomen. Voor dringende onderhouds-werk- zaamheden aan de voormalige kunstzaal Boendermaker werd 4.654,40 gevoteerd. Tot leden der commissie van advies inzake de woonruimtewet werden ge kozen de heren P. Algra, C. A. Bruyn, J. H. W. Schmidt, J. J. Wittebrood en Mr. F. Zeiler. Bij de rondvraag vroeg Mr. Sluis of het schilderij „Christus' Geboorte" van Matthieu Wieg man een goede plaats zou krij gen en niet op een zolder zou worden opgeborgen, waarop de burgemeester antwoordde, dat een R.K. School het in bruik leen wilde hebben, wat in over weging genomen zou worden. Mr. Sluis verklaarde het lie ver in de raadzaal te zien, en daarmede zal hij wel niet alleen staan. Een goed kunstwerk is in de raadzaal zeker op zijn plaats. De particuliere kraaminrichting van de Zrs. Stam te Alkmaar, heeft in Bergen in het grote he renhuis van Reenenpark 27 een nieuw onderkomen gevonden. Bij de officiële opening van 30 okt. 1.1. getuigden vele bloemstukken van een warm medeleven van doktoren, oud-patienten, vrienden en kennissen van de Zrs. Stam. In de nieuwe inrichting is plaats voor een achttal kraam vrouwen. Het grote huis is ge heel opgeknapt en ziet er fleurig en hygiënisch uit. Het licht ge schilderde houtwerk en de muren, de glasolite vloerbedekking, alles is met een sopje gemakkelijk te reinigen. De witte bedden, met elk aan het hoofdeinde een wand- schemerlampje, zien er fris uit, terwijl de wiegjes met hun wie- gegordijntjes een kleurige noot in de lichtgehouden kamers bren gen. Vee! werk is verzet voor het zover was, maar ook veel mede werking is ondervonden van de Bergense aannemer J. Kroon en de diverse leveranciers. In het ruim tienjarig bestaan der kraaminrichting „Rosmade" te Alkmaar, werden daar onge veer 2000 baby's geboren. Thans is „Rosmade" naar Bergen ver plaatst en het nieuwe telefoon nummer is K2208-2916. WEKKERS in de Bergense Vrije School Bij de herdenking van het tien jarig bestaan van de Bergense Vrije School nu enige weken geleden, was het oorspronkelijk de bedoeling dat Ir J. van Wettum, leraar aan de Vrije School te Den Haag, in dezelfde week een voordracht zou komen houden over pedagogie en onderwijs op Vrije Scholen. Ir van Wettum zal deze voor dracht, getiteld: „Wat is werkelijk modern onderwijs?" nu houden op woensdagavond 13 november in het gebouw van de school, Hoflaan 1Bergen. Dit toneelstuk in vier bedrijven van George Bernard Shaw werd maandag 4 november door de stichting „Nieuw Nederlands To neelgezelschap" voor de leden van de Kunstkring, serie B, gespeeld in de vertaling van Eduard Ver kade. De spelers waren blijkbaar goed op dreef, maar het spel van mevr. Nel Stants als Mevrouw Warren in het tweede bedrijf, was waarlijk meesterlijk. Dominee Gardner werd goed getypeerd en Sir Crofts gaf in het derde bedrijf knap spel. Ger Smit als Frank, de dominee s zoon, was een vrij zwakke speler, die net iets te veel van het goede gaf om geheel aanvaardbaar te zijn. Ani ta Menist als Mevrouw Warren's dochter Vivie, had heel goede speelmomenten, doch ook zwakke ogenblikken van meer rol-zeggen dan spelen. Praed, de architect werd door Gerard Schild goed gespeeld. De spelers hadden van de aanvang af behoorlijk kontakt met de zaal en het publiek liet zich aan het slot van de avond dan ook niet onbetuigd en uitte zijn ingenomenheid met de opvoe ring door een hartelijk applaus. Voor een goed gevulde zaal werd woensdag 30 oktober in De Rustende Jager door het ensemble Benny Vreden zijn revue Hotel de Mens opgevoerd. Benny Vreden, Piet Eekel en Kitty Knappert zijn aan onze ge meentenaren reeds sedert enige jaren met ere bekend en men weet, dat wat men van hen te verwachten heeft, goed is. Als nieuwe aanwinst in dit ensemble trad op Ellen Craamer, die een Voor leeftijd 10 jaar stijging per maat. waardige partner in deze groep bleek te zijn, met eigen kwalitei ten, welke voor die der andere deelnemers niet onder deden. Het Hotel De Mens met zijn achttien schetsen bleek zeer in de smaak te vallen. Het applaus was niet van de lucht, open doekjes bij het weder optreden en tot slot het uitbundig applaus, hetwelk aan de spelenden ten deel viel, was voor hen wel het beste be wijs, dat het gebodene aan het enthousiaste gehoor in grote mate had voldaan. Zaterdagavond 2 november hield de heer B. Schuil een voor dracht met dia's over Zuid- Frankrijk nl. over Provence en het Riviera-achterland. In Provence verbouwt men sinds 1950 rijst, evenals in de Camarque. Verder vindt men er buiten de wijngaarden ook vele abrikozen- en perzikgaarden en .worden er veel aardappels ver bouwd. Van de wijndruif wordt tegenwoordig ook veel alcohol vrij druivensap bereid. De pro ductie hiervan is ongeveer tien maal zo groot als voor de oorlog. Men ziet tegenwoordig nog al eens het rooien van moerbeibo- 'men, aangezien door de opkomst der kunstzijde, het telen van zijde rupsen niet overal meer lonend is. Het moerbeihout schijnt een zeer geschikte houtsoort te zijn voor het vervaardigen van wijnvaten. In het achterland der Riviera worden op de terrasvormige lan derijen veel bloemen gekweekt voor export en voor de parfum industrie. De sinaasappelbloesem dient hier uitsluitend voor oran jebloesem-parfum. Wie ooit aan het sprookje geloofd heeft van de luie Fransman, ziet hier wel wat anders. Er wordt op deze lande rijen hard gewerkt en zondags rust in de bloeitijd der bloemen is er niet bij. De export en de fa brieken verwachten hun zending! Een kort bezoekje wordt ge bracht aan de prachtige kalkrots eilandjes St. Honora en St. Mar guerite voor de haven van Can nes, en aan het Esterelgebergte, een der mooiste gebieden in deze streek met een buitengewoon rijke flora, waarvan vele dia s een schitterende getuigenis aflegden. Het K.J.V.O.-meisjeskoor o.l.v. mevr C Moree-Dol bracht aan het begin van de avond met zijn fris geluid de stemming er in. EEN MOOI SUCCES VAN DE KLAVERJASCLUB „DE OUDE PRINS" Op de verenigingsdrive, uit geschreven door de klaverjas- vereniging „Conijn" te Alkmaar, op zaterdag 2 nov. j.l. behaalde „De Oude Prins" de 1ste prijs met 27767 punten. De 2de prijs was voor Go Ahead met 26057 punten, 3de prijs „Conijn" met 22794 punten. Tevens wonnen de heren C. Boot en C. Fleumer de kop- pelprijs, het hoogste aantal pun ten 5290. 2de was het dameskop pel Boot-Fleumer 4997 punten. Ook won „De Oude Prins" de marsenprijs, met 11 marsen. WERELD FEDERALISTEN BEWEGING NEDERLAND AFD. ALKMAAR EN OMSTREKEN. Nog even herinneren wij onze lezers aan de lezing die de heer A. Viruly op 11 nov. a.s. te Bergen-N.H. zal houden over Kaïn in de cockpit. Verdere ge gevens vindt U op de adverten tiepagina van dit blad. Zaterdagavond 2 november vond in het T. en O. gebouw de drive plaats van de Klaver jasclub T. en O., waaraan 96 spelers deelnamen. De voorzit ter, de heer Gerbr. v. d. Berg heette de aanwezigen, in t bij zonder de spelers uit andere clubs en andere gemeenten, wel kom en sprak de hoop uit een sportieve avond te jnogen heb ben. Deze verwachting is ge heel vervuld, want in een felle, maar sportieve strijd vielen de prijzen ten deel aan de volgende deelnemers: 1. v. d. Heydenv. Voorst 5086 pnt. 2. N. Kleverlaan Mevr. Koorn 5056 pnt. 3. Fam. Jongejans 4998 pnt. 4. Dames Verschuren v. d. Berg 4991 pnt. 5. Beekmanv. d. Berg 4919pnt. 6. Heren van Alfen 4759 pnt. 7. Fam. Kramer 4715 pnt. 8. Gbr. de Beurs 4572 pnt. 9. Mevr. Jol Hr. Burgering 4558 pnt. 10. Jansen Koopman 4521 pnt. TH. VELDMAN, Opening nieuwe zaak De heer W. Schotten opende dinsdagmiddag 5 november zijn nieuwe zaak aan de Kleine Dorps straat 9. Wie het oude donkere winkeltje vroeger gekend heeft kijkt zijn ogen uit in de lichte ruimte, die ontstaan is door het grote étalageraam en de verdere inwendige veranderingen. De lichte grijs gemarmerde vloerbe dekking van colovinyl—tegels werd door de heer J. Paping gelegd. Deze plastic tegels, een Krommenie product, hebben hun deugdelijk heid bewezen in de grote hall van de E 55 tentoonstelling, waar zij door vier miljoen paar voeten belopen werden en geen slijtage werd waargenomen. Een groot deel van de wand is van gaatjesboard, wat een groot gemak is bij het étaleren van speelgoed, serviesgoed, planten- hangers enz. De winkelopstand werd door de heer Schotten zelf getimmerd en in lichte pastel tinten geverfd, wat een aardig effect geeft. Natuurlijk is er bij de heer Schotten als van ouds allerlei glas-, porselein- en aardewerk, huishoudelijke artikelen, speelgoed borstelwerk, zeep enz. te verkrij gen en voor uw Sinterklaas-inko pen kunt U er zeker terecht. Als de duisternis valt zorgt de moderne neonbuis- en ringlamp voor het nodige licht. Wie Schotten zegt in Bergen, zegt: petroleum, stookolie, esso- gas en de daarbij behorende stellen en comforen; maar niet in de nieuwe winkel met die lucht jes, achterom a u.b. en dan als van ouds een vlotte service ook per telefoon op het bekende nummer 2806. Vrijdag, 8 november Biljarten, café Duin, 8 uur. Zaterdag, 9 november klaverjasdrive, café Duin, 8 uur. Zondag, 10 november dansen, café Duin van 36 en 812 uur Maandag, 11 november Sint-Maarten, voor de kinderen, beoordeling bieten, om 5 uur ten gemeentehuize: Bridge- en biljartavond, café Timmerman, 8 uur. Dinsdag, 12 november Algemene ledenvergadering V.V.V.. café Timmerman, 8 uur; biljarten, café Slijkerman, 8 uur; biljarten „De Viersprong" café Swaan, 8 uur. Woensdag, 13 november R.K. ver. gebouw, viering 40-jarig jubileum L.T.B.. 8 uur; biljarten, (bekerwedstrijd) café Timmerman, 8 uur; biljarten. (Schoorl-Groet) café Schuijt, 8 uur; biljarten, café Klop, 8 uur biljarten, café Beeldman, 7.30 uur sociëteit „Duinviooltje" café Schuijt, 8 uur schaken, schaakver. Schoorl, „Klein Zwitserland7.30 uur. Donderdag, 14 november In de Rust. Jager te Bergen, toneelavond, uitg. van de N.V.V. bestuurdersbond Bergen-Schoorl. 8 uur. biljarten, café Beeldman. 7.30 uur biljarten, „De Vriendschap' café Timmerman, 8 uur. Vrijdag, 15 november Lezing met lichtbeelden, café Timmerman, 8 uur, uitg. van „Algemeen Welzijn" biljarten, café Duin, 8 uur Zaterdag, 16 november St. Nicolaaswinkeliersactie, trekking loterij, café Klop, 8 uur. Onder leiding van Pater Geer- lings vond maandagavond 28 ok tober een gespreksavond voor niet-katholieken plaats in het Oranje Hotel. Men was samenge komen om te vragen wat men niet wist of niet begreep, met eer biediging van eikaars persoonlijk heid. „Zieltjes winnen" lag niet in de bedoeling. Het is trouwens onmogelijk een ander een ge loofsovertuiging aan te praten. Er is tegenwoordig een behoefte een ander in zijn geloof te leren begrijpen. Deze avond, die een reeks van dergelijke avonden in leidde. was een kennisgeving in de vorm van: hoe staan we zelf in het leven en in het geloof. Woensdag 31 oktober gaf de buurtvereniging T. en O. zijn feestavond in de schouwburgzaal van de Rustende Jager, waar dooi de toneelgroep „Als de klok waarschuwtblijspel in drie be drijven door R. Feenstra, waarin het heerlijk griezelig spookte, werd opgevoerd. De spelers wa ren er goed in en de toehoorders vermaakten zich kostelijk met de dialogen op het toneel, de grie zelverhalen over de oude klok, het geheimzinnige schieten en de spookgeluideny Eind goed al,goed en alle hulde aan de spelers. Een dansje daarna in de dancing be sloot deze feestavond. ZONDAGSDIENST ARTSEN Weekitad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Ingezonden mededeling Zo heet het Doktersboek met èlle raad voor Moeder en Baby. Gratis bij de Babyderm Super-Babyset, waarin poe der - zalf - olie - zeep - shampoo, I 5.90. Weten is gerust zijn WAT MunkaPPT maakt is GOED ^j|llliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiHHiiiiiiiii||^ Telefoon 2545 BERGEN Geheel met wattine gevoerd ALLE MATEN VOORRADIG ^lllimiiiiiiiminmiiiiiiimmuunminimimum Jan Oldenburglaan 3, Bergen, tel. 2778 □□□□□□□□□□□□□□□□QDQDDDDO van 8 nov. t/m 16 nov. 1957 BERGEN 10 nov. Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 10 nov. Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1