ft 99 Kqu DE BIJENWERELD <2towes.Tt'ehuid VAN BREDERODESCHOOL SINT JAN TEIIVEEIE DASSEN 7.90 Blijf meester Agenda GERRITSEN I SCH00RLSE GEMEENSCHAP w w V V VRIJDAG 15 NOV. 1957 34c JAARGANG No. 45 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef HORLOGES TH. VELDMAN, DAMPO Vervolg over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten □□aoDDaaaoaaaDDDDDaDDDDD Meektöad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.-. C. Oldenburg. Laanweg 35, Schoorl. Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan 7ee R. P. Jonker. Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Vrijdag 8 nov. had, onder voor. zitterschap van de heer D. Daalder, een ouderavond plaats in de „Brederode-school' waar bij ook burgemeester Dr. W. Huygens aanwezig was. Dat het aan belangstelling bij de ouders op deze O.L.S, niet ontbreekt, bleek wel uit de verheugend finke opkomst. De inspecteur, de heer G. C. C. Vernooy, had schriftelijk bericht van verhinde ring gezonden. Uit het jaarver slag 1956-1957 bleek, dat de heer Vernooy waardering had voor de wijze, waarop in deze school on derwijs wordt gegeven. Het on derwijs geschiedt er in klassikaal verband, doch op moderne wijze. Het klassikaal systeem op deze wijze toegepast, blijkt evenwaar dig, zo niet beter dan het taken- systeem. Aangezien de gelden door de gemeente verstrekt voor het aan schaffen van leermiddelen, niet toereikend zijn voor wat men wel met de kinderen zou willen doen, vult het school-fonds de betaling van materiaal zo nodig aan. Waar tegenwoordig geen school geld meer betaald wordt, werd een beroep gedaan op de ouders om op deze wijze de school in haar werk te steunen. En dit be roep bleek niet tevergeefs. Het hoofd der school, de heer J. Kok deed enkele mededelingen. De school telt 175 leerlingen, het geen nog niet voldoende is voor een zes-mans-school. Het driedaagse schoolreisje naar Lunteren was zeer geslaagd. De Franse en Engelse cursussen zullen niet meer gegeven worden, omdat de resultaten er niet naar waren. Wanneer de ouders wil len toezien, dat de kinderen het opgegeven werk leren, zou er nog over te praten zijn. En er werd over gesproken, met het resultaat dat de onderwijzers bij deze cur sussen, die door hen buiten de schooluren om worden gegeven, met algemene goedkeuring der aanwezige ouders het recht van selectie kregen. Dus, wie niet werkt en zodoende de anderen tot last is wordt van de cursus verder uitgesloten. Een verheu gende maatregel; kinderen gaan tenslotte op school om te leren. Het bandje van de school radio-uitzending ,,Pas op je tel len waarop de wedstrijd Ber genExloo opgenomen was, ver wekte nu en dan vrolijkheid. Sommige vragen waren niet bepaald op de leeftijd van 11 en 12 jaar afgestemd als bijv.: waarom worden de V.V.V.'s door de overheid geldelijk ge steund? Wat is vakantie-sprei ding? Een benauwend stilzwijgen was het antwoord op deze vra gen! Ook het Motel" en de ge veltoerist" waren onoplosbare raadselen voor deze kinderen. Het hoogtepunt van deze ouder-avond was de tentoonstel ling van kindertekeningen: ..Kin derwereld". De heer G. A. C. Kooijmans, sinds enkele maanden onderwijzer aan de Van Brede- rode-school, is op het gebied van tekenen academisch gevormd, en waar op deze O.L.S. de samen werking onder het personeel goed is, is het begrijpelijk, dat toen bleek, welke resultaten hij met tekenen in eigen klasse bereikte, ook voor de andere klassen een beroep op hem werd gedaan. Zo werden op deze avond de teke ningen der 5e en 6e klasse ten toongesteld. Voor de tentoonstelling bezich tigd werd, gaf de heer Kooijmans een korte uiteenzetting van zijn werken met de kinderen. Kinde ren zijn, over het algemeen, bang voor de ruimte van een heel vel papier. Zij weten er geen raad mee en beginnen dan ook met onderaan een lijn te trekken en daarop auto's, poppetjes, bomen, enz. te tekenen. Boven aan het vel komt dan de lucht met de zon, maar het tussenliggende vlak is een lege wereld. Dit werk afkeuren, zou een kind ontmoe digen: dus niet afkeuren, maar stimuleren, steeds aanmoedigen het papier te gebruiken en de fi guren groter op te zetten. Dit is voor de kinderen echter een vrij wanhopige opgave met een klein, scherp potloodpuntje en daarom krijgen zij krijtjes met dikke punten. Nu moéten ze wel groter tekenen en duidelijk, waar door de gebreken beter uitkomen. Nu blijken hun mensenfiguren geen nek of geen oren te hebben, de armen komen uit de lendenen en de handen zijn harken gelijk. Spelender wijs wordt dit gekorri- geerd en leren zij het vlak ver overen. Dan op een goede dag komt ergens een teken-explosie los, een ware teken-woede. De liniaal is dan natuurlijk al lang afgeschaft. Sommige kinderen is het niet af te leren het vlakgom te ge bruiken. Hun zelfvertrouwen, wat het resultaat van hun tekening betreft, is zo klein, dat zij prac- tisch elke lijn, die zij gezet heb ben, weer uitgommen. Deze kin deren krijgen een pen in handen en het was merkwaardig de re sultaten te zien. Zij krijgen dan ook zelf plezier in het eigen werk. Men kan van een kind niet verlangen, dat het de natuur op perfecte wijze nabootst. Het is ook niet de bedoeling bij het te kenen de werkelijkheid te bena deren. Daarvoor is een vormken- nis nodig, die een kind ten ene- male onbreekt. Daarom moet men het ook niet grote mensen-vor men laten natekenen. Uit de tentoonstelling ..Kinder wereld" bleek, dat de kinderen onder deskundige leiding van de heer Kooijmans, er in korte tijd in geslaagd zijn het vlak te be heersen en te vullen met hun kin derlijke fantasie. Een bord-teke ning, ontstaan door de samen werking van een zevental kinde ren, toonde grote, forse, fantasie- bloemvormen, in fraaie kleuren combinatie. Er ontstond een de coratieve wandversiering in vaste, forse lijn. De twee aquaria, de dorpsgemeenschap en de wed strijd HollandBelgië toonden groepswerk, waarin de nodige vormen eerst getekend, gekleurd en- daarna uitgeknipt en opge plakt waren. Verder waren er individuele tekeningen van elk onderwerp ongeveer een tiental, over de on derwerpen: onweer, indiaan, ark van Noach, paasei, fantasie bloem, twaalf uur 's nachts, brandweerauto, een soort haan, vliegtuigen en raketten, voor wereldlijk dier, zonsondergang, herfst, vlakvulling, 't dappere snijdertje, de geleide-hond, mas ker, mijn pop, en nog enkele vrije knipsels en tekeningen met pla- kaatverf. Het was bijzonder in teressant werk, dat opviel door zijn nette afwerking. Alles maak te de indruk met zorg gemaakt te zijn. De individuele karakters kwamen in de werkwijze aardig uit. De één werkt koel en be heerst, de ander schiet wild uit in felle kleuren. origineel juwelierspleet Jan Oldenburglaan 3, Bergen, tel. 2778 In een hoekje der tentoonstel ling was een plaatsje ingeruimd voor enkele kindertekeningen uit Groenland en Nieuw-Guinea. Jammer genoeg waren dit geen vrije kindertekeningen, zodat zij als vergelijkingsmateriaal met dat onzer kinderen geen waarde be zitten. Voor een geheel gevulde zaal heeft de Katholieke toneelver. Sint Jan haar speelseizoen 1957- '58 ingezet met de opvoering van „Moeke Francina spel in vier bedrijven door Hans Nesna, en om maar direct met-de deur in t huis te vallen: de opvoering is een klinkend succes geworden. Moeke Francina, die met een veekoper, een weduwnaar met twee jonge kinderen, is gehuwd geweest, heeft uit het huwelijk met haar man, die een goed vriend van Bacchus was tijdens zijn leven, na zijn dood de porte feuille. waarin haar man zijn geld bewaarde, aan de dode ontroofd, haar verborgen, en doet nu jegens de stiefzoon alsof ze van niets weet. Met boerensluwheid houdt ze zichzelf voor, dat de beide stiefzoons, die zij mede heeft op gevoed, langs rechtse en slinkse wegen reeds zoveel geld van hun vader hebben verkwist en ver dronken, dat dit bedrag voor haar eigen kinderen moet blijven. Haar zoon, die in een aanval van on beheerstheid het mes heeft ge trokken en een tegenstander heeft verwond, vertoeft op het tijdstip dat zijn vader stierf in de gevangenis, doch voelt zich in de cel niet geheel op zijn gemak. Hij heeft last van jalouzie jegens zijn verloofde en schrijft haar lelijke brieven. Het geteisterde meisje raakt daardoor in opwinding en komt naar het huis van haar ver loofde, waar ze door diens zuster wordt bepraat de verloving niet te verbreken. Een jonge mare chaussee heeft echter een goed oogje op haar, en dit begint ze uit te buiten. De stiefzoons, vergezeld van het vrouwtje van de ene komen van tijd tot tijd eens kijken bij hun stiefmoeder, en vragen naar het verdwenen geld, doch Moeke Francina zegt, dat ze van de por tefeuille en haar inhoud niets weet; de bedrogen erfgenamen bezitten echter ook boerensluw heid en als bij een hunner bezoe ken Moeke niet thuis blijkt te we zen, ontzien ze zich niet een stoel zitting kapot te trekken, omdat ze menen dat daaronder het geld kan zijn verstopt, en haalt schoon dochter de linnenkast overhoop om te zien wat zij daarvan kan gebruiken. Ingezonden mededeling en pijn weg- wrijven met In haar moeilijkheden heeft Moeke geschreven aan een vriend uit haar jeugd- met wie ze als klein kind is opgegroeid. Deze man is het in 't leven goed ge- 4j|||llllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllltNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllHIIIIIIII.IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIUI|||||^ De ergste vlekken verdwijnen als bij toverslag normaal wassen niet strijken of persen Telefoon 2545 BERGEN ^lliiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiimiiiiiiiiimiMiiiiiiMiimiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiMiiiiiiiiiiimiiMiiiiimmiiiiiiilllI'^ gaan, doch hij is de eenvoud zelve gebleven. Hij weet door zijn oprechte deelneming en door zijn eerlijkheid alles ten rechte te doen keren, zodat een blij-eindigend slot voor alle betrokkenen, ook de toeschouwers, in hun nieuw verworven geluk doen delen. Dit stuk is voortreffelijk ge speeld. Mevr. Wijbenga-Tiebie was een uitstekende Moeke, die in de scene, waar zij op raad van haar vriend Bart van Zoelen bij de telefoon gaat zitten om de politie op te bellen, daardoor in een tweestrijd verkeert, die haar hart dreigt te verscheuren, door gebaar en mimiek een hoogtepunt bereikte, waarop zij voor geen be roepstoneelspeelster onderdeed. Peter en Toontje, haar beide stiefzoons werden uitstekend uit gebeeld door Jan van Stralen en Aat Groot, Hun vlotte optreden en snedige antwoorden bezorgden hun direct al een applausje. Ook Lenie door Mevr. Veldman-Mo lenaar, al bleek zij geen katje om zonder handschoenen aan te pak ken, boeide door haar spel en haar geestige antwoorden. Niels, de zoon door Wim Vlaar en Loekie, zijn zuster, door Annette Groenewoud, werden heel goed .itgebeeld, terwij! Marietje, de verloofde van Niels, door Alie Ooijevaar een waardige vertol king vond. Ben Tiebie liet zich van een nieuwe kant zien in zijn rol van Martien de knecht, waar in hij heel goed voldeed, terwijl de jonge, maar onervaren mare- schaussee Warners heel goed werd gespeeld door Piet Smit. De moeilijkste rol, die van de rijk geworden, maar onbedorven gebleven boer Bart van Zoelen, was toevertrouwd 'aan de heer Jan Glorie. Zonder te vezelen of te zedepreken wist hij, louter door de eenvoud van zijn optre den en de kalme klaarheid van zijn woorden bij Moeke Francina het geweten tot ontwaking te brengen, wat tot gevolg had dat alles nog terecht kwam. In het karig bestek van deze rol een prestatie van niet geringe beteke nis. Hét daverend applaus dat aan het slot uit de zaal opklonk was dan ook door allen wel verdiend. Is zij een honingbij, heeft zij dus een extra honingmaag, dan gaat zij in de bloemen de nectar verzamelen. Is de honingmaag vol, dan vliegt zij naar huis te rug. Is de tocht echter lang (een bij kan vijf kilometer ver honing halen) en wordt zij on derweg hongerig, dan opent zich een heel klein klepje, dat de verbinding vormt tussen de ho ningmaag en haar eigen maag. Het leeuwenaandeel van haar oogst brengt zij echter thuis. Heeft zij een goede vindplaats van nectar gevonden, dan maakt zij dit in de korf kenbaar door een soort dans in acht-vorm uit te voeren. Is de vindplaats ver weg, dan danst zij langzaam, hoe dichter bij de plaats zich bevindt, des te sneller danst zij. Daarna vliegt zij weer uit doch nu gevolgd door vijftien a twin tig andere honingbijen. De thuisgebrachte nectar wordt in de honingcellen op geslagen en het teveel aan wa ter dat zij bevat, wordt door vleugelslagen verdampt tot het suikerqehalte van de honinq 95% is. Is de werkbij een stuifmeelbij. heeft zij dus stuifmeelzakjes aan haar achterpootjes, dan moet zij uit de bloemen stuifmeel halen en dit brengen naar de stuifmeel- cellen aan de rand van de raat. Ook zij maakt door een dans in achtvorm een goede vindplaats kenbaar, doch daarbij wappert zij met de achterpootjes. Vliegt zij nu uit, dan volgen haar de stuifmeelbijen. Uit het stuifmeel wordt bijen brood gemaakt, waartoe echter water nodig is. Water is een heel belangrijk iets in het bijen leven. In de lente gebruikt een bijenvolk van 50 a 70.000 bijen anderhalve liter water per week en soms zelfs nog meer. Hoe ko men zij aan dit water en waar wordt dit in de korven bewaard? Men kan de bijen na iedere re genbui water zien halen. Water kunnen de bijen niet zien, maar hun voelsprieten werken als een soort antenne, waardoor zij het water gewaar, worden. De wa terdraagsters onder de bijen zijn bijen met een honingmaag, die nu met water gevuld wordt. Waterdraagsters met een volle maag zitten nu heel stil, gewoon lijk naast de cellen waar de lar ven zijn en fungeren zo als le vende flessen, waar het water uit getapt kan worden. Er is water nodig voor de larven, voor het bereiden van bijenbrood; bij warm weer worden de randen der cellen met water besproeid ter koeling en om het vochtge halte in de korf op peil te hou den. Wordt de temperatuur in de korf bij warm weer te hoog en dreigt zodoende de raat te smelten, dan gaan bijen op de vliegenplank ongelooflijk snel met de vleugels slaan en door waaien zodoende de bijenkorf. De luchtstroom, die zo ontstaat, is sterk genoeg om een branden de kaars uit te blussen. Ingezonden mededeling WAT. MijnhaRPT Maakt |S GOED Op de vliegplank buiten de korf bevinden zich ook de wach ters die alle indringers doden; vooral de motten zijn grote vij anden, daar zij de wascellen op eten, wagrdoor de honing weg vloeit. Voor één vijand zijn de bijen doodsbang en vluchten zij dan ook allen in de korf. Dat is de mees, die graag bijen eet. Zo n mees gaat soms op de vlieg plank zitten en tikt met de sna vel hierop. Uit angst krijgen alle bijen in de korf last van buik loop. en dit soms zo erg, dat de hele zwerm uitsterft. Bijen zijn van nature uitermate netjes en zindelijk: alle ongerechtigheden worden onmiddellijk uit de korf verwijderd. Voelt een bij haar einde naderen dan vliegt zij uit en sterft buiten de korf. Sterft echter een bij binnen de korf, dan wordt zij direct door een stuk of wat bijen opgepakt en buiten de korf gebracht. Bijen bevuilen onder normale omstan digheden de korf nimmer. De zindelijke natuur der bijen werkt zelfs zover door, dat hun dikke darm tijdens de wintermaanden, als zij dus niet uitvliegen, niet werkt en pas in het voorjaar, op de z.g. reinigingsvlucht, ont ledigt zij zifh weer. De tempe ratuur in de korf mag winters niet beneden de tien graden da len. Dreigt dit te gebeuren dan doet de gehele zwerm vleugel- gymnastiek tot de temperatuur in de korf twintig graden is, waarna de rust in de korf terug keert. Als bijen tot de aanval over gaan of zich verdedigen doen zij dit met hun angel, die van weerhaakjes is voorzien, waar door hij gemakkelijk ingestoken, maar practisch niet teruggetrok ken kan worden. Darren bezitten geen angel en de bijenkoningin heeft een gebogen angel; zij hoeft zich ook niet te verde digen, de werkbijen staan altijd gereed dit voor haar te doen. De angel wordt niet alleen te gen buitenstaanders gebruikt, zo als we reeds zagen worden daar mede ook de darren, zodra zij overbodig zijn, afgemaakt. Maar de bijenmaatschappij is ook ge nadeloos tegen degene, die haar wetten breekt. Zij is meedogen loos wetmatig en duldt geen uiting van individualisme. Een bij, die de allures aanneemt van een koningin en ook eieren legt wordt dood gestoken, maar ook de bij, die een langzamer werk tempo heeft of er de kantjes af loopt. Wel verschillen de diver se bijenvolken van karakter en heeft men bv. ijverige en trage van 15 nov. t/m 23 nov. 1957 Vrijdag, 15 nov. Lezing met lichtbeelden, uitg. van „Alge meen Welzijn", café Timmer man, 8 uur. Biljarten, café Duin, 8 uur. Zaterdag, 16 nov. St. Nico- laaswinkeliersactie, trekking lo terij, café Klop. 8 uur. Klaverjassen, café Mereboer te Groet, aanvang 8 uur. Zondag 17 nov. Toneeluitvoe ring „Dorp in onrust" uitg. to neelver. „St Genesius", R.K ver. gebouw, 8 uur. Dansen, café Duin van 36 en 812 uur. Maandag, 18 nov. Bijeen komst van alle veren, besturen R.K. ver. gebouw, 8 uur, uitg. Schoorlse Gemeenschap. Bridge- en biljartavond, café Timmerman, 8 uur. Dinsdag, 19 nov. Bijeenkomst volksmuziekschool, café Schuijt, 8 uur. Repetitie Schoorl's Gemengd Koor, zaal Schuijt, 8 uur. Biljarten, café Slijkerman, 8 uur. Biljarten, „De Viersprong café Swaan, 8 uur. Woensdag, 20 nov. Lezing „Het werk der Kinderpolitie" uitg. Bond van Plattelandsvrouwen, café Timmerman, 7.45 uur. Schaken, schaakver. Schoorl „Klein Zwitserland", 7.30 uur. Sociëteit „Duinviooltje" café Schuijt, 8 uur. Biljarten, bekerwedstrijd, café Timmerman, 8 uur. Biljarten, café Beeldman, om 7.30 uur. Donderdag, 21 nov. Biljarten ,,De vriendschap", café Timmer man, 8 uur. Biljarten, café Beeldman, 7.30 uur. Vrijdag, 22 nov. Biljarten, café Duin, 8 uur. Zaterdag, 23 nov. Toneeluit voering „Het hing in de lucht" uitg. „Nut en genoegen", café Jonk, Schoorldam, 8 uur. Konijnententoonstelling, café Schuijt, 4—-12 uur. Klaverjasdrive, uitg. konijnen- fokver. café Schuijt 8 uur. Uitreiking diploma's brand weer, café Timmerman, 8 uur. Ingezonden mededeling DaOy der ITI-Zeep volken, dan is echter iedere bij van zo'n volk ijverig of traag, doch buitenbeentjes worden met de dood gestraft. Deze bijzonder interessante lezing, werd door de aanwe zigen met aandacht gevolgd en vond jn een hartelijk applaus haar beloning. De avond werd opgeluisterd door het R.K. vrouwenkoor o.l.v. mevr. C. Morée-Dol. SINT MAARTEN De Sint Maarten-avond is we derom een groot feest voor de jeugd geworden. Honderden kleine kinderen, met verlichte lampions voorzien, drongen zich in groepen door de schemer avond van deur tot deur om door het zingen van hun liedjes de bewoners tot het geven van een gave te bewegen, wat slechts zelden onbeantwoord bleef. Het trekken langs de weg van deze met hun lichtende lampions voorziene kinderen leverde een zeldzame aanblik op dat ieder jaar weer boeit. ZONDAGSDIENST ARTSEN BERGEN 17 nov. Dr. POOT, Tel. 2423 SCHOORL-KOEDIJK 17 nov. Dr. BRUST. Telefoon K 2209-266 •••••••••••••••••••••••a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1