m DE IBEKO VAN 1957 I Agenda U komt toch ook op maandag 25 nov. SCH00RLSE GEMEENSCHAP Handen en Lippen ruw?PUROL GERRITSEN K.C. B. - activiteiten Originele Kapperszaak BERD0S in hel ZILVER O. Culturele Avonden k.J.Y.O. VRIJDAG 22 NOV. 1957 34e JAARGANG No. 46 Verschijnt te Bergen? Bergen aan Zeet Schoorl» Schoorldam, Groet. Camperduin, Eg mond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef In tegenwoordigheid van een groot aantal genodigden, die te voren in de voorzaal van De Rustende Jager door het tentoon- stellingsbestuur waren ontvan gen, heeft burgemeester Dr. W. Huygens de Ibeko van 1957 ge opend met een meesterlijke speech, waarmee hij zijn gehoor van het begin tot het einde- ge boeid hield, terwijl hem na af loop spontaan een applaus werd gebracht, ten bewijze dat men zijn inzichten deelde. Vervolgens werd een rond gang door de expositie onder nomen, welke een fraaie indruk maakte. Daarna kwamen ook reeds bezoekers van buiten op zetten, terwijl muziek op de piano en het kleine Hammond orgel, bespeeld door Martin Kesseler de levendige noot erin bracht. Voorts stonden op het pro gramma: demonstraties en mode shows, welke laatste afwisselend in de grote tent en in de kleine zaal plaats vonden. Ook waren er voor elke dag een aantal radio-artisten geëngageerd om aanwezigen en bezoekers met hun prestaties te vermaken, over de waarde waarvan de oordeel vellingen nogal uiteen liepen. 'Z.eer te betreuren was het dat op de openingsmiddag het weder vrij regenachtig was, hetgeen een grote toeloop van bezoekers ongetwijfeld heeft voorkomen, doch de daarop volgende dagen werd dit wel anders. De opge wekte gezichten bij standhouders en bezoekers vormden wel een teken dat men in een goede stemming verkeerde. Om ook de jeugd in de vreug de te doen delen zijn zaterdag en woensdag daaraan volgend, in de bioscoopzaal van De Rus tende Jager kindervoorstellingen gehouden om twee en om vier uur, telkens met een ander pro gramma. Deze voorstellingen bleken zeer in de smaak van onze jeugdige gemeentenaren te vallen. De Ibeko zelf omvat de vol gende exposities: Parfumerie Dobben, Dorps straat 21 met een fraaie stand alwaar een uitgebreide collectie cadeaux, zowel voor dames als heren, werd geëxposeerd. Een in Biedermeierdracht gestoken jon gedame, liet als de parfumfee belangstellenden van de heer lijke geuren der reukwerken ge nieten, terwijl een andere em ployé, dames die zulks wensten, de nagels lakte. Garage Koster, Breelaan, met alles tegen auto-slipgevaar, auto banden en auto-accessoires, alles van belang voor een ieder, die met een auto rijdt of voorne mens is zulks te gaan doen. Banketbakkerij Schrama. met heerlijke uitziende taarten, luxe gebak, boterletters, dozen bon bons en chocolade, marsepein, naast talrijke andere heerlijk heden. Jan" Kokkes met groenten, peulvruchten, vers fruit, soepen in blik en in poedervorm, ver schillende producten der Bever- wijkse conservenfabriek, Vita diepvries producten enz.; dage lijkse demonstraties stelden de bezoekers in de gelegenheid te proeven, te keuren, te eten, en te smullen. Beunders Broederij te Warder met een stand waarin de pas uit gebroede jonge kuikentjes af en toe onbeschroomd naar buiten kwamen, zonder zich aan 't be langstellend publiek te storen. De Ned. Ver. van Huisvrou- fwen had op de wand in een reeks geestige tekeningen al haar aktiviteiten in beeld gebracht. Sigarenmagazijn De Magneet (Jostmeyer), Breelaan 39, toon de een uitgebreide en uitgelezen collectie sigaren, tabak, sigaret ten, pijpen en sigarenpijpen, ta bakspotten, asbakjes, aanstekers enz. om het hart van de echte roker in verrukking te brengen. De kroon op deze etalage werd gevormd door een grote assorti ment-kist met in totaal 500 siga ren voor de civiele prijs van 300.Een verrukking om te zien, een verrassing voor dege ne, die met zulk een geschenk vereerd wordt. Zoals de mag neet ijzer en staal aantrekt dromden om de rokersstand van ,,De Magneet" de liefhebbers van goed rookwerk. 't Verfhuis, Breelaan, met een stand van Supra-Plastic Lak in prachtige heldere kleuren, voor allerlei schilderwerk om de wo ning van binnen en van buiten te beschilderen; ook modern fraai behangselpapier ten einde schilderen en behangen in één ruk te kunnen laten verrichten. Daarnaast had het Verfhuis een aparte stand waar het aller nieuwste speelgoed gedemon streerd werd; de mensen waren er niet van weg te krijgen. Hier was wat te zien, dat nieuw en onverwacht was! En dat enkele weken voor Sinterklaas. Ons dunkt, dat de Sint dit adres wel onthouden zal. J. M. Wittebrood, Breelaan 29, naast Philips televisie, radio, platenspelers en scheerapparaten vindt men de A.E.G. wasmachine en de Hoover stofzuiger. Verder werd gedemonstreerd met de Pollux Baby Strijkmachine. Deze handige huishoudmachine strijkt, mangelt en perst en wordt zit tende bediend met een voetpe daal, waardoor de handen vrij blijven om het strijkgoed op de gewenste manier op de strijkrol glad te houden. Het strijken wordt op deze wijze veel minder vermoeiend en gaat sneller. Natuurlijk is er een warmteregelaa,r voor zijde, ka toen, wol en linnen. De strijk machine is een uitkomst voor grote gezinnen. J. Louwerik, Breelaan 31, met een rijke collectie serviezen, merk „Pas aan", en allerlei sier voorwerpen en garnituren, die door hun soigneus uiterlijk de be geerte om ze te bezitten deden toenemen. Ook daar was de in teresse der huisvrouwen en van hen, die voornemens zijn het te worden, merkbaar. In de kuip van de dancing troffen we de heer Plomp, van de aanvang der Ibeko af een vaste exposant, met zijn zweedse electrische naaimachine de „El- na", waarmede ook mooi bor duurwerk is te maken, gelijk de demonstratrice liet zien; met zijn breimachine en verdere beno digdheden voor de edele naald kunst. Een andere exposant in de kuip was Joop Henneman, Dorpsstraat 86, met een pracht collectie rijwielen, bromfietsen, kinderrijwielen en aanverwante artikelen; hieronder vormde het Empo-Calypso-Rijwiel de fiets met een aparte noot. De stand der Verenigde Melk- handelaren werd verzorgd door de fabriek Melco te Heilo. Deze zeer moderne melkfabriek werkt samen met 22 N.H. zuivelfabrie ken. Behalve haar melk en yog hurt produceert zij een heerlijke chocomel-drank, terwijl haar TH. VELDMAN, in het Oranje-Hotel „Teken van Tegenspraak'' aaciaaDPaciaaDanciaocmncinDQ chocolade- en haar vanille-vla's naar méér smaken. Ook de por ties kaas die men er krijgen kon, vonden gretig aftrek. De Bergense Wasserij Dub- bel-Blank, die aan haar initialen D.B. de betekenis hecht: „Dub bel Blank - Doet 't Beter - Door Bronjwater", overdrijft zeker niet, want een keur van hagelwit wasgoed was in haar stand te zien. Dubbel-Blank zegt, dit re- j sultaat te danken aan het ye- bruik van zacht, zuiver bronwa ter, dat zij zelf aanboort. De directeur, de heer Veer, is een vooruitstrevend indus trieel, die meent, dat men zijn klanten een zo goed mogelijke kwaliteit moet bieden en het hen zo gemakkelijk mogelijk moet maken. Om dit laatste te tonen treedt Dubbel-Blank vanaf heden op als agent van de Stomerij KERNER, waardoor haar klan ten én hun wasgoed én hun stoomgoed thans door één hand verzorgt weten. In de mooie zilmeta-stand der Firma Klaver, Ruïnelaan 11wa ren ook diverse nieuwe huis- houdsnufjes te zien, zoals de zwabber met verende steel en afknoopbare zwabberlap. Door de verende steel wordt het on nodig te bukken als men onder kast of bed wil zwabberen en de afknoopbare zwabberlap is gemakkelijker te wassen. Ook een plumeau van lamswol is een verdienstelijke opvolger van de haneveren plumeau, waarmede men slechts het stof verplaatste. De lamswol echter houdt het stof vast en kan geregeld in een sop je gewassen worden. Hiermede neemt men inderdaad stof af. De dubbelwandige Daalderop koffiepot, „Konstantijn", en de theepot, „Dorothé", waren hier ook te bewonderen. De Wijs en Broers met twee stands, één waarin „de Zwarte Kip" haar zeven geurige dran ken te koop biedt aan de lief hebbers en een tweede, waarin de firma Otto Roelofs en Zn. haar, volgens een oud recept ge brande, koffie schenkt. Met deze beide exclusieve firma's van kwaliteitsproducten doet de firma de Wijs en Broers reeds langer dan een halve eeuw geregeld zaken. Dat is wat de kwaliteiten der geleverde pro ducten betreft, reeds een getui genis. De firma Kollmer met alles voor vloerbedekking: colovynil- tegels, linoleum, tapijten, matten jen kleedjes, matrassen en schuimrubbermatrassen, alles voor woninginrichting tot zelfs uit metaaldraad en triplex ver vaardigde stoelen en tafels, waarop het heel goed zitten en waaraan het even goed wer ken is. Een aparte noot in deze „IBE KO" werd gevormd door de „Bonneterie", Breelaan 27, de eerste Bergense firma die een modeshow aandurfde, en die ook buitengewoon geslaagd is. Een uitgebreide collectie chique en modieuse dameskleding, door een zestal mannequins op gedis tingeerde wijze gepresenteerd, wekte bij de toeschouwers alge meen bewondering. Daarbij ble ken de prijzen niet hoog te zijn, gezien wat er voor geboden werd. Deze eerste Bergense mo deshow dient in dé annalen der „IBEKO" wel afzonderlijk ver meld te worden. Dat men op het gebied der brandstoffen ook een andere tijd tegemoet gaat, bleek uit de stands van „Calpamgas" en .Pam-huisbrandolie en petro leum Calpamgas levert butaan gas in flessen met een drukrege laar, die men slechts op de fles heeft te drukken om de aanslui ting aan de gasslang te beves tigen, terwijl „Pam" u de olie voor huisbrand en verwarming de z.g. stookolie, eveneens thuis bezorgt. Over de voorwaarden waarop dit geschieden kan, zal uw eigen olieleverancier en uw kolenhandelaar U gaarne inlich ten; hij blijft ook bij deze leve rantie ingeschakeld. De laatste letter van het alfa bet is de Z en dit is ook de let ter van Bakkerij Zweep, Molen straat 3, die met een keurcollec- tie van luxe-brood en kleinbrood, met boterletters in cellofaan ver pakt, met speculaas, met choco ladeletters en marsepeinfiguren op de „IBEKO" aanwezig is. Ofschoon iedereen elke dag brood eet, genoot het brood van Bakkerij Zweep een meer dan gewone belangstelling. Aardig gevonden is dan ook de slagzin: Op de „IBEKO" is bewezèn. Dat men voor brood bij „ZWEEP" moet wezen. UURWERKEN De exposanten van deze „IBEKO" kenmerkten zich dit maal door meer smaak te tonen bij het exposeren, dan vorig jaar het geval was. De keuze was deze keer met meer overleg ge schied en waarschijnlijk ook ten gevolge van de langere tijd van voorbereiding, kon men thans vaststellen dat er meer nieuwe dingen, vindingen en artikelen werden aangeboden dan voor heen het geval was. Dit wijst er op, dat men met een spiedend oog de markt der producten in 't oog heeft gehouden, wat even tueel aan de omzet zal ten goede komen. Het is thans bewezen, dat men niet buiten Bergen be hoeft te gaan in de mening het elders goedkoper te kunnen krij gen, of beter. Op deze wijze ingezet zal het niet uitblijven of de „IBEKO" zal in de toekomst ook rijke vruchten kunnen afwerpen. Expositie van werken van niet- beroepskunstenaars en een lezing van Hans Redeker. Op zaterdag 23 november a.s. om 16 uur zal in de Kunstzaal van de Rustende Jager door Mr. A. F. Kamp, voorzitter van het K. C. B. een expositie geopend worden van werk van niet-beroeps- kunstenaars. Er bestaat voor de deelneming aan deze tentoonstel ling een verheugende belangstel ling en het zal zeker weer een bezoek aan de kunstzaal waard zijn om eens kennis te nemen van wat deze intensief beoefende vorm van vrije tijdsbesteding zoal aan rijke verscheidenheid van vruch ten heeft opgeleverd. Voorts wordt op donderdag 28 november in de danszaal van de Rus een interessante lezing ge houden, die eigenlijk niemand, die zich voor de beeldende kunst in teresseert, mag missen. De zeer bekende kunstcriticus Drs. H. Re deker - o.a. verbonden aan het Algemeen Handelsblad - zal ter inleiding tot gesprek en discussie een uitermate belangwekkende causerie houden over de kunst in onze tijdook de aanraking hiervan met de moderne wijsbegeerte zal - ongetwijfeld op de bewogen wijze, die wij van deze begaafde spreker kennen- ter sprake worden gebracht. Zie voorts de adver tenties in dit blad. In Bergen is woonruimte nog schaars en een geschikte ruimte om een zaak te beginnen is nog moeilijker te vinden. Maar wie reeds meerdere jaren in Bergen woont, wordt vanzelf besmet met het Genie van Bergen, om voor alles een originele oplossing te vinden. Het gewone is hier ter plaatse niet in zwang. En wie zes jaren voor zijn vestigings vergunning moest strijden, al is hij reeds twintig jaar een be kwaam vakman, is niet voor een kleintje vervaard, en vindt een oplossing, origineel, practisch en dicht bij huis. Zo werd dan woensdag 20 november de he renkapperszaak „Zomerhuis In geborg", Breelaan 14, door de heer v. d. Poll geopend. Moge het druk lopen in deze aardige zaak, met zijn lichte wanden en fleurig-gele gordij nen, waar aan de muur een schilderstukje prijkt, dat getuigt van Bergense kunstzin, en waar bij de kapperstafel de vakman met mes en schaar regeert. GESLAAGD Voor de praktijkexamens, ge organiseerd door de V.L.P. te 's-Gravenhage en gehouden in de maanden oktober en novem ber te Alkmaar in „Het Wapen van Heemskerk" slaagden o.a. de volgende leerlingen van het Instituut Burdorf te Alkmaar: Machineschrijven: Ria Kaldenbach te Bergen, Vrony Burgering te Schoorl, Le- nie Glorie te Bergen, Hanneke Beukers te Bergen en de heer A. Hertel te Bergen. Deze bekende sportvereniging bestaat 25 jaar. In officiële kring is dit reeds in maart herdacht met een drukbezochte receptie. Zaterdag, 23 nov: Toneeluitvoering „Het hing in de lucht", uitg. van „Nut en Genoegen", café Jonk, Schoorl dam, 8 uur. Konijnententoonstelling, 412 uur en Klaverjasdrive, 8 uur, uitg. van de Konijnenfokver. in café Schuijt. Brandweeravond, 8 uur, café Timmerman. Zondag, 24 november: Konijnententoonstelling, uitg. Konijnenfokver. 212 uur, café Schuijt. Trekking loterij Duinranders, 8.15 uur, R.K. ver.gebouw. Dinsdag, 26 november: I ezing over de varkenshoude rij door Dr. Swart, uitg. van L.T.B. en Holl. Mij. van Land bouw, R.K. ver.gebouw, 8 uur. Woensdag, 27 november: Biljartwedstrijd Groet-Lutje- winkel, café Mereboer, 8 uur. Donderdag 28 nov. St Nicolaasavond R.K. Vrou wengilde in het R.K. Verenigings gebouw, 8 uur. Vrijdag, 29 november: Klaverjasdrive, uitg. v.v. Duin randers, café Slijkerman, 8 uur. Zaterdag, 30 november: St. Nicolaaswinkeliersactie: trekking loterij 8 u., café Schuijt □aanaa Door verschillende acties is er geld verzameld om dit feit ook feestelijk te herdenken, door middel van een echt gezellige feestavond. Op dinsdag 26 nov. a.s., in de grote zaal van „De Rustende Jager", wordt een da verend programma gegeven, met bal na. Het moet voor de pio niers toch wel een prettig idee zijn om deze gebeurtenis te mo gen beleven. De stuurman, P. Weijers, is nog steeds present. Zondag wordt voor Berdos een feestdag gemaakt, en kunnen 's middags de oudjes aan de jon geren laten zien hoe het niet moet. Ook „De Duinstreek" wenst „Berdos" nog een lang leven toe en dat de jeugd voor gezonde en sportieve sportbeoefening nog lang in de gelegenheid zal wor den gesteld lid van „Berdos te worden. ITALIË Voor de avond met Dr. L. van Egeraat, die aan de hand van fraaie kleurenprojectie een le zing houdt over Italië, zijn nog kaarten bij Boekhandel De Haan verkrijgbaar en tevens aan de zaal. Dr. van Egeraat is een van de allerbeste kenners van Italië, zo dat u van dit land een indruk krijgt, die niet slechts toeris tisch is. De spreker geeft u bijzonder heden, die geen gemeengoed zijn geworden. Hij is als econoom verbonden aan de Italiaanse staat, om te helpen de arme stre ken te ontsluiten, zoals het zui den en de eilanden. Voor nadere bijzonderheden zie men de advertentie. ZONDAGSDIENST ARTSEN Meekttad (Ingezonden mededeling) Jan Oldenburglaan 3, Bergen, tel. 2778 naar de gespreks avonden VOOR NIET KATHOLIEKEN (Breelaan - Bergen) INLEIDING: 0 Aanvang 8 uur Toegang vrij Ingezonden mededeling van 23 nov. t/m 30 nov. 1957 BERGEN 24 nov. D[. BULSTRA, Telefoon 3130 SCHOORL-KOEDIJK 24 nov. Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1