WeekUad 99 99 Raadsvergadering Bergen DUMP0 bevrijd I ittCZal PUROL Ct! 55°/0 Terlenka|45/°0 Wol P<m»eS Agenda T. en O. handen ven! Onderscheiding cKet^txl isietó PAVILJOEN MINKEMA St. Nicolaas in Bergen Berdos GERRITSEN SCH00RLSE GEMEENSCHAP Gespreksavond VRIJDAG 6 DEC 1957 34e JAARGANG No. 48 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef TH. VELDMAN, DINER DANSANT „DE HOLLANDSE RIVIÈRA" ZILVER □□□□□□aaDaDoaaaDDDaaaaca handen HAMEA-GELEIlr"be95ctl DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg. Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr.. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning-en Vacantieruil 15ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Woensdagavond 27 november kwam de Raad van Bergen bij een onder leiding van de loco burgemeester Wethouder L. den Das, die voor de eerste maal na zijn ziekte in deze bijeenkomst verscheen, en zich direct ge noopt zag de voorzitterszetel in te nemen, wijl de burgemeester in Frankrijk vertoeft. Ook Dr. Hemelrijk was afwezig. De heer Den Das drukte er zijn vreugde over uit weder aan de raadswerkzaamheden te kun nen deelnemen. Wethouder Borst merkte op, dat wanneer de burgemeester aanwezig ware geweest, hij de heer Den Das een woord van welkom zou hebben toegespro ken. Hij wilde dat thans doen en sprak de hoop uit dat het wet houder Den Das gegeven mocht zijn, nog vele jaren in een goede gezondheid veel voor Bergen te mogen doen. Ingezonden mededeling neus, keel,borst van vastzittend slijm De heer Broersma, sprekend namens de raadsleden, was ver heugd over het herstel van de heer Den Das. Hij noemde hem een goede collega. De eerste, die sedert jaren de belangen der ar beidersklasse in de raad verde digt. Later is daar Dr. Hemelrijk bij gekomen. Wethouder Den Das is daardoor bijna een legen darische figuur geworden (sic). Loco-burgemeester Den Das bracht de sprekers dank voor hun vriendelijke woorden, en betuig de tevens zijn erkentelijkheid voor de bewijzen van belangstel ling en sympathie tijdens zijn ziekte van verschillende zijden ondervonden. Hierna werd aan het nieuwe raadslid, de heer W. J. Ploeger, die als P.v.d.A.-partijlid de heer M. de Beurs opvolgt, de belofte afgenomen, waarna de loco-bur- gemeeste, hem met een kort woord verwelkomde. Bij de vaststelling der notulen merkte de heer Ellis op, dat er door de raad grond is verkocht aan de heer Kuin, welke grond in huur is bij de heren Delver en Van 't Sant. Deze huurders hebben indertijd de toenmalige eigenaar verzocht deze grond te mogen kopen, doch zonder re sultaat. Zij hebben vóór hun huis niets en deze grond is nodig als achter-uitgang bij hun per celen. De heer Kuin dient, om zijn oogmerk te verwezenlijken, ook nog grond bij te kopen van de Ned. Herv. Diaconie. De huurders zouden wel een hogere prijs willen geven dan door de gemeente van de heer Kuin is gevraagd. Het zou beter zijn ge weest, als er met deze belang hebbenden contact was opge- Jan Oldenburglaan 3 Bergen, tel. 2778 De heer Broersma verklaarde door dit alles bijzonder getroffen te zijn, toch niet omdat de ver kiezingen in 't zicht komen? De loco-burgemeester ant woordt, dat deze opmerking niets met de notulen te maken heeft en wanneer de verkoop definitief is doordat de koopcontracten reeds zijn getekend, men er moei lijk op kan terugkomen. De heer Van Rees Vellinga is het met de voorzitter eens, dat dan de zaak niet meer is te ver anderen. Waren de belangheb benden bereid de prijs, door de gemeente gevraagd, te betalen? Hij heeft bezwaar daar verder over te spreken. Mr. Sluis betuigt adhaesie met de mening van de heer Van Rees Vellinga; in 't vervolg zou de raad beter doen zich door Ge meente-Werken te laten voor lichten. De voorzitter antwoordt,, dat hij deze bemerking zal overbren gen waar zij behoort, om er in t vervolg rekemng mede te hou den. De nu genoemde belang hebbenden hebben van hun koop lust aan het gemeentebestuur nimmer iets laten blijken. De heer Ellis merkt op, dat men ter kennis van de raad dient te brengen of er andere belang stellenden zijn. Wethouder Borst slaat voor zich eens te bezinnen of er nog niet een middel bestaat om ook de belanghebbenden tevreden te stellen. Bij punt 4 Mededelingen," deelde de voorzitter mede, dat er besprekingen hebben plaats gehad met de gemeente Alkmaar over grenswijzigingen ten noord westen van de Jan van Scorel- kade, aangezien de gemeente Alkmaar gronden wenst te ver krijgen voor een kwekerij. Te zijner tijd zal de raad daarover wel moeten beslissen. Voorts was het presentiegeld voor het bijwonen van commissievergade ringen op 7.50 gebracht en was van de leden der huisvestings commissie bericht ingekomen, dat zij hun benoeming hebben aanvaard. Voor de benoeming van een lid der commissie van onderwijs zaken en van de commissie van bijstand Voor de plaatselijke ver ordeningen werd door de heer De Graan candidaat gesteld Di. J. Hemelrijk, welke candidatuur door de raad unaniem werd aan vaard, zodat Dr. Hemelrijk be noemd is. Het voorstel voor een kasgeld lening van 2,5 miljoen gulden te gen het toegestane rentepercen tage voor 1958, alsmede de op gave hoe dit geld in rekening- courant is uitgezet aan belang hebbenden, werd zonder slag of stoot aangenomen. Aan de heer C. E. H. Mey- roos te Amsterdam werd een ter rein van 438 m2 verkocht voor 16.per m2 onder de voor deze terreinen bepaalde koop- voorwaarden. Enige raadsbesluiten rakende 't lager- en kleuter-onderwijs, wer den zonder commentaar aange nomen. Aan de openbare kleuterschool a. d. Maesdammerlaan werden benoemd: tot hoofdleidster mej. H. J. Vennik en tot leidster mej. D. W. Buwalda; aan die op de Kogendijk tot hoofdleidster mej. C. A. Draaisma. Bij de bespreking der 3e sup- pletoire begroting 1957 voor het G.E.B. maakte de heer De Graan het bezwaar, dat de stukken niet in de commissie waren behan deld. De vorige maal is dit ook niet gebeurd en thans geschiedt dit opnieuw. De heer Ellis merkte op, dat een deel der werkzaamheden, waarvoor een bedrag op de be groting staat, reeds zijn uitge voerd. Hij voerde verder nog een pleidooi voor het bouwrijp ma ken voor de terreinen bestemd voor de woningbouw. De voor zitter zegt: De normale gang moet zijn: de raadscommissie geeft advies aan de raad, die daarover beslist. Wethouder Borst vermoedt dat hier een misverstand in t spel is. De heer Binnewijzend heeft de begroting gemaakt en deze afgegeven aan de heer Eek hout die ziek werd, waardoor vertraging is ontstaan, mogelijk ook door mijn eigen ziekte, doch dit zijn toch geen dingen, die da gelijks gebeuren. De heer Ellis merkt op, dat de begroting waarschijnlijk is ge maakt door de heer Binnewij zend, die er nog wel een paar meer in petto zal hebben. Werk aan 't Boendermakerhofje is uit gevoerd zonder raadsbesluit; mensen aan de Kogendijk zitten nog in 't duister. Wanneer de gemeente optreedt als particulier, heeft zij te zorgen dat de bouw terreinen bouwrijp zijn. 't Be staan van een ziekte bij de heren Eekhout en Borst doet niets ter zake; de heer Binnewijzend heeft werk uitgevoerd, waartoe geen raadsbesluit hem machtigde. Loco-burgemeester Den Das zegt, zulks niet te willen her halen. B. en W. zitten altijd in een moeilijk parket. Bij de rondvraag informeerde Mr. Sluis wanneer in Bergen de begroting zal worden aange boden. In tal van gemeenten is zulks reeds gesthied. De voor zitter antwoordt: Dit zal nog even moeten wachten, daar re kening moet worden gehouden met de overdracht van het G.E.B. Voor de eerste helft van 1958 zal dan de begroting moeten worden vastgesteld. Tijdsgebrek is oorzaak dat dit niet in decem- is geschied. De heer Broersma noemt de notulen een handicap; in de kwestie van die bouwterreintjes is een schikking mogelijk. Noch de huurders, noch de raadsleden zijn volledig ingelicht. Mijnheer de Voorzitter, zo roept hij uit: doet U ons de toezegging om alles op alles te zetten om er iets aan te doen! Loco-burgemeester Den Das zegt: Als er wat aan te doen is... zeker, maar zijn de papieren een maal getekend, dan vrees ik, dat er niets meer aan te doen zal zijn! En hiermede daalt het gordijn over de openbare raadszitting van Bergen. De bereidwilligheid der leden om zonder daartoe te zijn uitgenodigd, op hunne plaat sen te blijven zitten, deed ver onderstelling ontstaan dat men zich binnenskamers nog eens wenste te beraden over hetgeen mogelijk zou kunnen zijn. Ingezonden mededeling O, schone tijd van voorbereiding. Tot de stille nacht, Waarin 't mensdom 't grote wonder, Der geboorte zag. Joseph, Mariaeen schamele stal, Wat stro en ook wat vee, Een kribbe waarin 't Kindje lag Te sluimeren... zo tevreé Hoe nederig was dit alles toch, Maar buiten op het veld. Deden Engelen herders kond' Werd deez' geboort' gemeld. God had dit Kindje toegerust, Tot zijn verheven doel: 't Verlossingswerk voor ieder mens, In 't aardse bont gewoel. En herders gingen dra op weg. Naar Bethlems schamele stal om Hem te groeten, die eenmaal Een Koning wezen zal. Komt, laten wij ons dan bereiden Om mét de herders saam, Deemoedig, nederig in aanbidding Te loven Godes naam Hij komt, Hij komt Die ééns ons allen, Zijn vrede geven zal, Die straks in doeken ligt gewonden In nederige stal. Geef Heer, dat wij dit gaan verstaan. Om straks naar Bethlehem te gaan. Maartje N. Zwaan De heer P. Slikker van de Rondelaan is door H.M. de Ko ningin onderscheiden met de zil veren medaille in de Orde van Oranje Nassau. jjliiiiiiiimiiimHiiimiiiiimimiHihMiiiiiimiiMiiiiimiiimiiimiimiiM De ideale samenstelling voor anthraüiet jongens pantalons 10 jaar32.90 12 jaar35.90 14 jaar38.90 enz., enz. IIIIUMII1II1IIIIlllllllllt1IIIIIIMIIIIIIlllllllIllinminuut Telefoon 2545 BERGEN in het thans geheel geres taureerde interieur Reserveert Uw tafel dit jaar vroegtijdig Camperduin aan Zee - Tel. K 2209-432 Zaterdag 30 nov. popelde me nig kinderhart van verwachting. Sint Nicolaas met zijn knechts kwam per rijtuig naar Bergen om zichzelf te overtuigen of alles er goed ging, wat zijn feest be treft, en natuurlijk werd hij door Bergens Harmonie met vrolijke tonen verwelkomd aan het begin van het dorp, vanwaar de triomf tocht begon. Voorop Bergens Harmonie, dan de Sint in zijn rijtuig en daar achter een steeds aangroeiende menigte kinderen en ouderen. Evenals de vorige jaren werd de Sint op het raad huis ontvangen en ditmaal toege sproken door de loco-burgemees ter, de heer L. den Das, die tot zijn vreugde constateerde, dat de belangstelling voor Sint Nicolaas in Bergen met de jaren groeiende is. Sedert de intocht van de Sint in het vorige jaar, is Bergen een bejaarden-centrum rijker gewor den, waarop de gemeente terecht trots kan zijn en welks bewoners door de heer Den Das warm aanbevolen werden in de be langstelling van Sint Nicolaas, want ook hun hart klopt vol ver wachting in deze tijd. Het Sin terklaasfeest is het feest van oud en jong, het feest van verwach ting voor de jeugd, van blijde verrassing om Het medeleven en de belangstelling voor de oude ren, die in onze gemeenschap niet alleen een plaats hebben, maar eenvoudig niet gemist kun nen worden. Gevolgd door de juichende kinderschaar werd de tocht door het dorp voortgezet, waarna Sint Nicolaas zich in de Rustende Jager terugtrok voor verdere werkzaamheden. De 9e maart 1957 bestond Berdos 25 jaar. Er werd een feestelijke receptie gehouden, maar de feestavond liet op zich wachten. Die vond nu plaats op dinsdagavond 26 nov. in de schouwburgzaal van ,,De Rus tende Jager" met een dansje na, in de dancing, dat tot drie uur in de morgen duurde. Lang ge wacht, ja zeker, maar t klonk als een Mok, en de feestcommis sie heeft alle eer van haar werk. De voorzitter van het rayon Alkmaar, de heer Soupé, felici teerde namens het afd.-bestuur Berdos" met haar 25-jarig be staan, Dankbaar is het afd.-be stuur voor het werk. dat er ge daan wordt voor de jeugd, wier aantal bijzonder groot is. De voornaamste taak der vereniging is de jeugd de kans te geven zich uit te leven in de sport en haar iets mee te geven voor het la tere leven. Moge het bestuur van Berdos" steeds de moed en de kracht vinden dit werk te doen tot heil van de jeugd. Na zijn toespraak speldde de heer Soupé de heer P. Weyers, die 25 jaar lang bestuurslid van .Berdos was, het zilveren afdelingsspeld je op de revers. Maar daarmede was het voor de heer Weyers nog niet gedaan! De heer Beu kers, voorzitter van Berdos verhief hem tot erelid, terwijl de heren A. Schotten, J. v. d. Berg en A. Wokke wegens 25-jarig lidmaatschap van Berdos", tot lid van verdienste werden be noemd. Een hartelijk applaus was de hulde der aanwezigen. Voor Berdos" zelf regende het nu cadeaux, welke de voor zitter in ontvangst nam, nl. een prachtige medaille-kast, door twee leden gemaakt uit hout, ge schonken door de heer Nieuwen- dijk: rood-wit gestreepte shirts voor de thuisspelers; een foto album van de receptie; van de scheidsrechters een bal voor de welpen en voor de heer Beukers persoonlijk een kistje sigaren van de heer G. Diesfeldt. Ziezo, het officieële gedeelte was achter de rug en het spel kon beginnen. Het gezelschap ,,De Klavierschippers" amuseer de de volle zaal uren lang met muziek, zang, kunstfluiten, popu laire liedjes en een goede con ferencier. Er zat vaart in, de liedjes werden aardig voorge dragen in de zeer verzorgde cos- tuums. De decors waren buitenge woon goed, zowel de achtergrond met het grote schip, waarvóór „De Klavierschippers in hun fleurige zeemansdracht, als de Weense straat in het nachtelijk duister met de elegante Wiener en Wienerinnen, en dan tot slot de fantastische Cubana-tent, met de bonte cowboys en girls in steeds wisselende belichting, en natuurlijk, overal de bijpassende muziek en zang. Het was een ware succes-avond met een op getogen publiek. En even fantas tisch waren de prijzen der ver loting, waarna nog het dansen met de nodige verrassingen volg de. Nog lang zal men in de krin gen van „Berdos over deze avond vol plezier spreken. De tweede gespreksavond voor niet-katholieken op 25 nov. telde reeds meer belangstelling dan de eerste. Pater Geerlings, de leider der eerste avond, had zich dit maal doen vergezellen door Pa ter van Vught uit Den Helder, die een beschouwing ten beste gaf over De Christus, waarmede de protestantse opvatting geen verschil vertoonde. Hij wees ter loops nog op de in Frankrijk werkzame paters Duval en Se- gonjac, die bij hun prediking het chanson hebben ingeschakeld, waarvan op platen enkele melo dieën ten gehore werden ge bracht. Een geanimeerde discus sie die daarna ontstond, deed de tijd snel voorbij vliegen. De der de avond, die in december zal worden gehouden, zal in ons blad worden aangekondigd. Agendabureau 8 t.m. 14 dec. '57 Zaterdag 7 december: Klaverjassen bij P. Slijkerman Zondag, 8 december: dansen: café Schuijt, 8 uur dansen: café Duin, van 36 en van 812 uur. Woensdag, 11 december: Ouderavond, o.l. school, Mo lenweg", 7.30 uur. Zaterdag, 14 december: Klaverjassen bij J. Beeldman Toneeluitvoering,' uitg. van „de Komedianten", café Klop, 8 uur. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O De speelgoedtentoonstelling, op zaterdagavond 30 nov. en zon dagavond 1 dec. in het T. en O.- gebouw gehouden, was voor de bezoekers een ware verrassing. Men is het al gewend, elk jaar om deze tijd, hier een mooie col lectie speelgoed voor kinderen van twee tot acht jaar tentoon gesteld te zien, maar dit jaar was het werk bijzonder goed ge slaagd. De damesafdeling had, behalve voor de alleraardigste lappenbeesten voor de kleintjes van twee jaar, ook de mooie tas jes voor de meisjes van vijf jaar gemaakt. De heren hadden voor de drie-jarige kleuters houten beesten op wieltjes vervaardigd, aardig van vorm en stevig van constructie. Trouwens, dat was met al het speelgoed het geval. Het was berekend op een dage lijks en langdurig gebruik. Van de groep vierjarigen werden de jongens met een buitelende acro baat bedacht en de meisjes met een wandelwagen voor de pop. De vijfjarige jongens kregen een zandspoor, een pracht locomo tief met kipkar en de zesjarigen een vrachtauto met aanhang wagen. De zevenjarige jongen leest graag en dus kreeg van deze groep elke jongen een boek. Iedere achtjarige jongen was een geluksspel toegedacht, waarbij behalve geluk ook een finke dosis behendigheid te pas kwam. Voor de meisjes van vijf jaar waren er mooie buideltasjes, ter wijl de zesjarige huisvrouwtjes elk een linnenkast kregen. Met zeven jaar kijkt een meisje al graag in de spiegel en dat kun nen ze nu doen in de spiegel van Ingezonden mededeling P^HAMPA.f ruw of schraal een eigen kaptafeltje, dat zowel staan kan als hangen. De acht jarigen beginnen reeds wat han digheid met draad en naald te krijgen en voor hen was dan ook elk een mooi, stevig naaikistje bestemd. De ervaring heeft ge leerd dat ze daar jaren plezier van hebben en het een gewaar deerde herinnering is aan het laatste Kindersinterklaasfeest dat zij medevierden. De kistjes zijn praktisch onverwoestbaar, zelfs in jongenshanden; dit bleek toen een broer zijn zusters naaikistje medenam als pierenbak en ber ging voor zijn verdere vistuig! Behalve de keurige afwerking der stukken, treffen dit jaar ook de mooie, zachte kleuren. Wer kelijk, een pracht resultaat; en het gevolg? Tweehonderd en vijftig blijde kindergezichten. ZONDAGSDIENST ARTSEN BERGEN 8 dec. Dr. POOT, Tel. 2423 SCHOORL-KOEDIJK 8 dec. Dr. RISSELADA. Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1