99 99 Sint Nicolaas doet de ronde RDTERSEPT 1 fyic&-fetatLh.fy IVIE li WJ A 4 R S GIIOET Ei\ GERRITSEN U komt toch ook op maandag 16 dec. het gezonde gebaar: 85 KERSTNUMMER SCH00RLSE GEMEENSCHAP A^etida Geslaagd VRIJDAG 13 DEC. 1957 34e JAARGANG No. 49 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam, Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Na zijn intocht te Bergen kwam Sint Nicolaas op zaterdag 30 november het eerst bij de so- cieteitbezoekers der Ouden van Dagen, die in het gebouw St. Jan met spanning op hem wacht ten. Als eerste werd de voor zitter van het Comité, de heer A. A. Tros, onder handen ge nomen. Waarom was er dit jaar niet gevist? Volgend jaar moet er tweemaal gevist worden! Het bestuur der Ouden van Dagen werd tot reserve-afdeling van de visclub ,,De Karper' verheven. Zich tot de leden der socië teit wendend, herdacht Sint Ni colaas degenen hunner, die in het afgelopen jaar voorgoed zijn heengegaan. Na een korte stilte werd het bestuur der sociëteit toegesproken. De taak van voor zitter is een zware taak, want er zijn heel eigenwijze leden bij. De Sint gaf dan ook goede raad hoe de verschillende voorstellen behandeld moeten worden. De penningmeester kreeg te horen, dat 2 jan. de controle der boe ken plaats zou vinden, en „wat zeid is, blijf zeid.' De secretaris kreeg de aanmaning voortaan steeds een bestuurslid uit te no digen als er vergaderd wordt en meteen de goede raad er bij: „Hou je arm. KLOKKEN Aan alle societeitsleden werd gevraagd: Houden de vrouwen nog altijd de vinger op de knip van de beurs, zodat er geen kop koffie af kan? Voor „Ridder" J. Beeman klonk een welgemeend „Lang zal hij leven", maar was de hele „soos" naar 't zestig-jarig feest geweest? Een ietwat benauwde stilte was het antwoord. Toen kwamen de leden aan de beurt. De een of hij de regels van het klaverjassen wel goed kende? Twee broers leken veel op Kaïn en Abel bij het klaverjassen, en zo kreeg elk zijn beurt. De heer en mevrouw Appelman kregen van de Sint en de leden een hartelijk dankwoord voor het geen zij voor de soosleden doen. Dan heeft de heer Dingerdis een verzoek aan de Sint. (De Sint zegt terzijde: Opgelet men sen, hij is een goed spreker, hij heeft bij Hemelrijk les gehaald.) Er vallen leden af van de soos, maar er komen geen nieuwe le den bij, en wat is daar de oor zaak van? Als hij op nieuwe le den uitgaat, krijgt hij steeds te horen: In dat rookhol? Mij niet gezien. Kan er in dat rookhol geen goede ventilatie worden aangebracht? De Sint antwoordt mede na mens het bestuur: Deze kwestie is met B. en W. besproken. Als de Ouden van Dagen zelf ver gaderen en een bestuurslid uit nodigen, kan het contact wor den aangehaald en dan ben ik er af. Is er nog iemand, die wat op de rug van Sint Nicolaas wil schuiven? Daar dit niet het ge val is, gaat de Sint aan het uit delen van pakjes, waarna de beide wethouders onder handen worden genomen. Wethouder Den Das wordt hartelijk gelukgewenst, dat hij weer in staat is zijn werk te her vatten. In de gemeente weet iedereen, dat het hart van Den Das wariji klopt voor de Ouden van Dageri en voor alle mensen, die in nood verkeren. Zijn hele leven heeft hij gevochten om de sociale toestanden te verbeteren en de taak van sociale zaken kan in geen betere handen worden gelegd. Aan hem is te danken, dat dit in Bergen zo goed ge regeld is. Wethouder Borst, ja, met hem was het een heel ander geval. Enfin, zijn dochters zijn weer thuis en dat is maar goed ook, want hij is de hele dag op stap. Wie woont er bij hem in de buurt? Hoe heet die buurman ook weer? En wanneer zal de Sint nou ook eens van de ge vangen kabeljauw mogen genie ten? Maar de Sint moet nog meer bezoeken afleggen en tot afscheid zegt hij: Ik ga weer veel jonger hier vandaan dan ik gekomen ben, nu ik weer tus sen u gezeten heb. Blijft werken voor de „soos", blijft vechten vogr een mooie grote soos, blijft aandringen bij B. en W. tot ze de pest aan jullie krijgen, en om er van af te zijn jullie geven, wat je wenst. Je moet je er als een terrier in vast bijten; zo heeft Den Das zelf ook veel in Ber gen tot stand gebracht. Bestrijdt hem met dezelfde middelen. Blijft samenwerken, er zijn geen vrouwen bij, dus er hoeft geen ruzie te zijn. Blijft nog gezellig een uurtje bij elkaar. De heer Stam dankt namens de leden van de soos: Wij heb ben een heerlijke middag gehad. Wat is het heerlijk in deze tijd te leven. Ik denk aan vroeger, aan hen, die nooit feest hadden. Het is prettig in de belangstel ling te staan. Wij zijn u dank baar voor alles wat u voor ons hebt gedaan en nog doet. Ieder jaar gaan er van onze oudjes heen, om nooit meer terug te keren; dat stemt ons droevig, maar wij hopen, dat zij rusten, rusten. Na het vertrek van de Sint bleef men gezellig nog wat na praten. Dinsdagavond 3 dec. kwam Sint Nicolaas in het Dorpshuis bij de vrouwenbond N.V.V. waar de dames met haar echt genoten al in spanning op hem wachtten. Mej. C. Bruin zorgde voor de muziek en Sint en Piet dronken eerst gezellig een kopje koffie. Natuurlijk deed de Sint dit met het traditionele rietje. Bij de uitdeling der pakjes bleek, dat Pieter ijverig aan de schoor stenen geluisterd had, en de Sint dus goed op de hoogte was van hetgeen de verschillende dames op hun kerfstok hadden. Onder toezicht van de Sint werd een banketletter verloot, waarna de goed heiligman en zijn knecht zelf een geschenkje kregen. Vervolgens werd, in afwachting van de komst van de goede Sint een sinterklaaslied aangeheven. Nauwelijks was dit gezongen of men zag de goede heilige met zijn knecht per auto arriveren; hij was nog niet binnen in de zaal of hij had reeds talrijke handen te schudden van ouders, die hem dit soort feestje in vo rige jaren ook hadden zien lei den, en daaraan de aangenaam ste herinneringen hadden behou den. De kleintjes hieven een kort welkomslied aan en onderwijl dit weerklonk zette de Sint zich gevolgd door Zwarte Piet, op zijn zetel. Hier hield hij voor een aandachtig gehoor van jongen en ouden, zijn speech, die hij besloot met aan één der kinde ren te verzoeken een Sinterklaas liedje te zingen, waarna hij zijn boek inkeek en een der kinder namen oplas, waarvan de drager naar hem toekwam om met een paar vriendelijke woorden een pakje, waarin een cadeau, een speculaaspop en een zakje met lekkers waren verpakt, in ont vangst te nemen. Het éne kind na het andere werd achtereen volgens op deze wijze gelukkig gemaakt. Ellie Muller stapte on vervaard naar de Sint, gaf hem een hand en daarna ook een aan Zwarte Piet, die even op keek, want zij was de eerste die dit uit eigen beweging deed, om na het in ontvangst nemen van haar cadeau duidelijk „Dank u, Sinterklaas!" te zeggen en we der naar haar plaats terug te gaan Sommige kinderen moesten iets zingen, zoals de kleine Cor Schekkerman, die zong over het bezoek van Sinterklaas aan zijn huis, waar hij aankwam toen vader afwezig was en moeder net even uit, en er alleen zijn heel klein zusje in de wieg lag, die alleen maar naar de Sint kon kijken. Dat de kleine chan sonnier zichzelf daarbij als de bewaker van het kleine zusje geheel wegcijferde, deed zijn aard meer eer aan dan hijzelf kon vermoeden. Zijn broer Gert daarentegen, door de Sint uitge nodigd een Sinterklaasliedje op te zeggen, deed zulks vlot en in het Oranje-Hotel „De Kerk" Minimumprijs f 2.-(drie regels) elke regel meer 65 cent, vooruit bij de opgave te voldoen Het Nieuwjaarsnummer komt uit op maan dag 30 december. Evenals vorige jaren zal dan gelegenheid bestaan tot het plaatsen van een Nieuwjaarsgroet. Opgave hiervoor zo spoedig mogelijk aan onze bureaux of bij de bezorgers. beschermt Uw mond en keel cent Woensdagmiddag 4 dec. was Sint Nicolaas in de zaal Nieu- wendijk bij de kleuters van 3 tot 6 jaar. Hij had gezorgd, dat er ook een poppenkast was en daarin werd het spel van Sin terklaas en Zwarte Piet met Jan Klaassen en Katrijn gespeeld, dat door de kleuters vol belang stelling werd gevolgd. Een heer lijke tractatie verhoogde nog de pret. 's Middags om half vijf van diezelfde dag werd Sint Nico laas in „De Oude Prins" ver wacht door een schare van joe lende kinderen, die ten dele ver gezeld van hun ouders, in 't blijde vooruitzicht van een ca deautje te zullen krijgen, opgeto gen waren aangekomen. De ne venzaal was verlicht en ietwat versierd, zodat menig voorbij ganger een blik naar binnen wierp. Ook diverse kinderen stonden met hun neuzen tegen de ruiten gedrukt het hele be wegen aan te zien, totdat een paar opmerkingen van de beide dames van het comité en de toe stemming van de gerant van „De Oude Prins", de heer De Nijs, ook deze kleinen naar bin nen werden genodigd en even als de anderen op een glas li monade werden getracteerd. duidelijk, en maakte daarmee Zwarte Piet verlegen, die het niet verder kon brengen dan de eerste drie regels en het daarna maar opgaf, omdat het hem te moeilijk was. Een kleine dreu mes van twee jaren ging onbe schroomd aan de hand van haar grotere zus mede naar Sinter klaas, gaf de goede man een hand, doch deinsde terug voor de koolzwarte kop en handen van Zwarte Piet. Zij wilde zich omkeren maar grote zus nam haar resoluut op de arm, totdat zij haar cadeau had ontvangen en zette haar op haar plaats af, alsof er niets gebeurd was. Naar gelang de pakjes werden ontpakt steeg de vreugde, zodat af en toe een lied werd aangeheven ter ere van Sinterklaas, dat als danklied bedoeld was, doch ten slotte was de zak met cadeaus ledig. Toen vroeg de Sint wie er nog géén cadeau had ont vangen, waarop een tiental han den omhoog gingen, afkomstig van de binnen-genodigde bezoe- kertjes, waarop bleek dat het Comité voor deze middag in let terlijke zin voor niets stond, want uit een andere zak werden toen voor elk kind nog een in cellofaan verpakte speculaaspop opgedolven, zodat niemand onbe- giftigd behoefde te blijven. Na dat alle kinderen nog op een glas limonade waren getrakteerd, en ter ere van de Sint enkele lied jes waren gezongen vertrok de Sint en zijn zwarte knecht we der per auto, hartelijk uitgeleide gedaan door groten en kleinen. Inplaats van vrijdag 20 dec. verschijnt ons KERST-nummer zaterdag 21 december. De Uitgever Floep! zei de auto en meteen was hij voor „De Oude Prins' verdwenen en stond hij al in de Dorpsstraat stil voor het huis van Ome Piet en Tante Annie, die zelf geen kinderen hebben, maar toch in de buurt als grote kindervrienden bekend zijn, zo dat ze iedere week een dertigtal buurtkinderen in hun huiskamer ontvangen om hen door middel van de televisie van het kinder- uurt'e te laten genieten. Deze televisie-kindertjes zijn daar erg blij om, en toen één hunner had gehoord dat Tante Annie op de televisiedag jarig zou zijn, had den ze van elk der ouders een dubbeltje gevraagd en daarvoor een kopje en schoteltje en een presenteerblaadje gekocht, om dit als verjaarscadeau aan hun Tante aan te bieden. Behulp zame handen van volwassenen, die even enthousiast waren voor dit plan als de kleinen, hadden er nog een klein bloemstukje bij gevoegd, zodat het hele geschenk een feestelijk aanzien kreeg. Toen ze echter bij Ome Piet en Tante in de huiskamer arriveer den was er een buurvrouw, die hun vertelde dat Ome Piet en Tante Annie naar Schiphol wa ren, om Sinterklaas te verwelko men, die rechtstreeks uit Spanje naar Bergen zou komen! Als ze even wilden wachten, dan zou hij dra verschijnen. En jawel, hoor! even daarna stopte er een auto voor het huis en zagen ze Sin ter klaas met zijn zwarte knecht uitstappen en zich recht toe recht aan naar de huisdeur begeven, waar men hem hartelijk welkom heette en in de kamer geleidde. De stoel van Tante Annie was reeds met bloemen versierd en daarin werd Sinterklaas uitgeno digd plaats te nemen. Natuurlijk kreeg hij te horen, dat men hem in Schiphol zou opwachten, maar de Sint antwoordde: Dan hebben ze zeker de courant niet gelezen. Ik ben expresse naar Nederland gekomen, omdat ik hier in Bergen een groot aantal brave kinderen moet ODZoeken. Dat is heel plezierig voor mij maar ook voor die kinder.m want zaterdag, zondag en maan dag moet ik in heel wat huizee een bezoek afleggen. In de Duin streek heb ik tevoren een ad er- tentie gezet, hoe de ouders dat met mij konden regelen, ei i!. sta versteld hoeveel brave km deren er in Bergen wel zijn. De televisiekindertjes moesten daar op een versje zingen en een liedje opzeggen, kregen elk wat lekkers, terwijl de Sint aan elk hunner nog wat had mee te de len. Zwarte Piet nam ten slotte het cadeau voor Tante Annie in ontvangst, met de verzekering, dat hij zou zorgen dat Tante het nog diezelfde dag in bezit zou krijgen. Ze konden morgen even komen kijken en het in deze ka mer te pronk zien staan, want hij twijfelde er niet aan of Tante Annie en Ome Piet zouden er zeer mee in hun schik zijn. Toen werd aan elk der kinderen nog een stuk lekkernij uitgereikt en vertrok onze goede man om weer anderen met zijn gaven „blij" te maken. 's Avonds om 8 uur van die zelfde dag was deze Sint met zijn knecht wederom in „De Oude Prins" voor het vieren van 't Sinterklaasfeest voor de leden der Klaverjasclub van die naam. De Sint hield een korte wel komstrede tot de aanwezigen en nodigde om te beginnen de heer en mevrouw De Nijs van „De Oude Prins" uit voor hem te verschijnen. Hij wenste hun ge luk met het werk dat zij voor deze zaak hadden verricht. De gezelligheid, was door hun werk nog toegenomen en het restau rant had een grotere en betere reputatie verkregen, zodat hun werk wel verdiende geprezen te worden. Ook de clubleden had den niets dan lof voer hen, ten bewijze waarvan er voor hen een geschenk was verpakt, dat hij hen hierbij aanbood. De toon welke Sint hierbij aansloeg deed duidelijk uitkomen, dat het hier een geschenk betrof dat een ge tuigenis wilde symboliseren, dat van hart tot hart ging, en de beide begiftigden toonden zich dan ook erg getroffen. Vervolgens werden de aan wezigen stuk voor stuk op het matje geroepen om door de Sint persoonlijk te worden toegespro ken in een persoonlijk woord dat de synthese van humor, satyre en ironie in zich verenig de; in eenvoudige hollandse woorden, op zulk een wijze uit gesproken, dat men zich nu eens verbaasd, dan weder verwon derd afvroeg; Meent hij dat nu □□□aaaaDDaaooaoaDDaaaoDD ZILFA 15 TH. VELDMAN, of houdt hij de man voor de mal? Aan 't slot van zijn toe spraak bood hij dan een pakje aan, waarin een cadeau, dat meestentijds een dubbele verras sing voor de begiftigde bleek, vergezeld van een humoristisch gedicht, waarvan het reciteren stof gaf tot een stevige vrolijk heid. De heer De Nijs bood verder aan de Sint en zijn Zwarte hel per een geschenk aan als bewijs van zijn erkentelijkheid voor diens werk. Het was een Sinter klaasavond voor volwassenen, die zeer in de smaak viel. In het T. en O.-gebouw had zaterdagmiddag 7 december een Agenda v. 14 dec. t.m. 21 dec. '57 Zaterdag, 14 dec.: Toneeluitvoering, uitg. van de Hargertoneelver. „De Komedian ten", café Klop, 8 uur. Zondag, 15 dec.: Dansen, café Duin, van 36 en 812 uur. Tentoonstelling van gebreide en genaaide" kledingstukken, uitg. R.K. Vrouwengilde, R.K. Ver.- gebouw van 812 en 25 uur. Maandag, 16 dec.: Bijeenkomst van alle ver. bestu ren. uitg. Schoorlse Gemeen schap, ver. gebouw te Catrijp, 8 uur. Woensdag, 18 dec.: Kerstavond, uitg. van de Bond van Plattelandsvrouwen, afd. SchoorlGroet, café Schuijt, 7.45 uur. Algemene ledenavond van de Alg. Ned. Metaalbedrijfsbond, café Duin, 8 uur. Zaterdag, 21 dec.: Uitvoering Fanfarecorps „De Vriendschap", café Klop, Groet, 8 uur. Klaverjasdrive., café Duin, 8 uur. Dinsdag 24 dec.: Klaverjasdrive, café G. Merebocr, Groet, 8 uur. □□□□□□□□□□□aaaaoaoaaaana Ter vermijding van de hoge incasso-kosten verzoeken wij onze kwartaalabonné's zoveel mogelijk de abonnementskosten ad f 1,45 te willen gireren vóór 10 januari 1958. Nadien worden de kwitan- tie's uitgegeven met f 0,30 ver hoging voor incassokosten. iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiHHii li mini illinium mi mini it iiiiiiiiiiiii nun iiiiiiiiiiiiiiii Sinterklaasfeest voor kinderen plaats, dat met het oog op de verschillende leeftijden in Trie étappes was verdeeld. Dc Sin terklaas deed zich aldaar kennen als een groot kenner van de kin derziel en men zou zeggen, dat deze Sint in zijn jonge jaren zelfs schoolmeester moet zijn ge weest. hoewel dit nergens ver meld staat in de kronieken. Maar de kinderen hadden pret. zij mochten zingen onder zijn lei ding en hij liet hen versjes op zeggen dat het een lust was. Hier was geen beklemming of angst, de stem reeds stelde ge rust en het deed de verzamelde ouders goed te horen hoe hun spruiten zich weerden in lied en gedicht. En dan de verrassing! Het prachtige speelgoed, sterk ver vaardigd. door met liefde ge dreven werksters, beschilderd in mooie kleuren, vergezeld »van lekkernij en snoeperij, het was een Sinterklaasfeest voor kin deren, dat gerust een model feest genoemd mag worden. Het Be stuur van T. en O. kan men ge lukkig prijzen, dat het onder zijn leden zulke mensen aantreft, die zo iets vermogen tot stand te brengen. Voor het in Den Haag gehouden Staatsexamen Schoonheidsspecia liste slaagde Mevr. C. Zaal-Mul te Bergen. ZONDAGSDIENST ARTSEN Ueekttod DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. naar de gespreks avonden VOOR NIET KATHOLIEKEN 3 9 (Breelaan - Bergen) 9 Inleiding door Pater GEERLINGS Titel 0 Aanvang 8 uur Toegang vrij (Ingezonden mededeling) origineel juwelierspleet Jan Oldenburglaan 3 Bergen, tel. 2778 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Aan onze abonnè's. BERGEN 15 dec. Dr. BULSTRA, Telefoon 3130 SCHOORL-KOEDIJK 15 dec. Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202 •••••••••••••••••••••••f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1