iVeekêlad De vraag van de inkeer tyiw-leialiïify •2c kerstdag „dansen onder water" Voor kersliiesrlienkeii Kerst geschenken Agenda Vcrlovings- geschenken K* ML Gerritsen Ketsttnis 195Voor uw DRANKEN „de BERGER WIJN- en GED. HANDEL" BERGER HEERLIJKHEID - BRERO" Arnold Straathof K. C B. GERRITSEN K. L. D. SCH00RLSE GEMEENSCHAP DIT MAG NIEMAND MISSEN! „Paviljoen Minkema" ZATERDAG 21 DEC. 1957 34e JAARGANG 50 door Dr P. H. Ritter Coöp. Boerenleenbank te Schoort De bank is gesloten van 30 december 1957 t.e.m. 7 januari 1958. WEKKERS bekende s 1 ij ter ij en: DUinSTREEK" Het Bestuur Terwijl de technische razernij zich over ons uitstort en ons mee sleurt naar ontstellende vooruit zichten, wordt ons leven steeds leger en hulpelozer. Wij strek ken de halzen uit naar kunst manen, die de een na de ander, de ruimte in worden geschoten en wij dromen van vaarten door het heelal en van het bezoek aan werelden, die op onmeetbare af standen liggen van de plaats, waar God ons heeft gesteld: onze moeder, de aarde. Er is een grenzeloze overmoed in deze droom der techniek en een beangstigend gevaar. Want als wij blijven spelen met het vuur der raketten en met de hel se ontdekkingen, die wij de be stemming geven van het doden onzer medemensen, dan is het met zekerheid te voorspel len, dat de tijd nabij is, waarin de mens heid zichzelf vernietigt. In de straten van Moskou heeft zich een daverende geest drift geopenbaard over het feit, dat de Russen een voorsprong hadden boven de Amerikanen op het gebied van de moordende ballistiek en de president van Amerika benoemde een deskun dig raadgever, met de opdracht zo spoedig mogelijk maatregelen te nemen om het evenwicht in de verdelgingsmogelijkheden te her stellen. Dit zijn de gebeurtenissen, die zich kort voor de Adventstijd hebben voorgedaan in deze ont heiligde wereld. Wat wij aan schouwen is een volkomen ver loochening van de kerstgedachte. Een wedren in de vernietiging betekent een opstand tegen de kerstboodschap, die predikt: ,,hebt uw naaste lief als uzelf. Het vuur van onze opgewon denheid over een tijdsontwikke ling, waarvoor wij ons moeten schamen, maar waarop wij prat gaan, maakt ons blind voor het licht, dat ons gegeven werd in Jezus' geboorte. Wij klimmen op onze daken en wij zoeken de kunstmanen aan de hemel, maar we hebben de aandacht verloren voor „de sterre, die stille staat Ik richt mij tot hen, die ge loven, dat er geen redding der mensheid buiten de Heiland be staat en ik vraag hun, of er niet, op het kerstfeest van 1957 meer dan ooit reden tot inkeer bestaat. De wereld is afvallig van de Liefde en daarom snelt zij naar haar ondergang. De technische verschrikkingen, die zich aan ons voordoen, zijn de symbolen van de innerlijke gesteldheid waarin wij leven. Ons hart wordt arm. Wij zijn zelfzuchtig. Wij zijn gericht op de materie. Wij zijn op het ver maak, op de ontspanning op het genot ingesteld. Wat blijft er over van ons innerlijk leven, van onze heiliging, nu de afleiding van onze ziel ons wordt aange dragen van alle zijden? Zo is de moderne mens gewor den, de mens van na de tweede wereldoorlog. Arm, oppervlak kig, zonder idealen, niet de vriend, maar de concurrent van de naaste. In hun versombering en vertwijfeling zien velen tegen de kerstviering op. Wij zijn ech ter van oordeel, dat een bezon nen kerstviering de enige uit komst is uit de nood. Omdat ons storten in de maalstroom van de techniek, omdat onze overgave aan de weelde, waarmee het mo derne leven ons overstelpt, ons leidt tot de vernietiging, maar het doordrongen worden van de betekenis van de goddelijke ge boorte tot het besef van een be stendige waarde. Alles vergaat, maar de heils boodschap blijft. De verbazing wekkende vindingen van de mens zijn besmet door zijn gebrekkige natuur. Maar wat ons van het volkomene uitgegeven is, draagt het kenmerk der vastheid en be stendigheid. Ik zou gaarne willen herhalen tegen dit kerstfeest, dat wij in gaan onder zo sombere omstan digheden, datgene wat ik een maal mocht schrijven: „Bedenkt, het leven komt niet uit staal, maar uit God. Wie op het kerstfeest komt tot de inkeer, hij zal niet vragen: hoe kan ik het als klein mensen kind bestaan, mede te werken aan het herstel van deze monsterlijke wereld? Iedere daad van liefde en zelfverloochening, werkt mede aan het goede leven. En opwek king tot het goede leven dat is de diepste zin van de kerstvie ring. (Nadruk verboden). A.s. zaterdag (21 december) om 4 uur n.m. zal de K.C.B.- oorz-tter, Mr. A. F. Kamp, een tentoonstelling openen van het werk van enige kunstenaars uit Amsterdam,. Het zijn de schilders Theo Heynes, Hein Stork, de graficus Lou Strik en de beeldhouwer Nico Onkenhout, die voor hun werk gedurende enige tijd een gastvrij onderkomen zullen vin den in de K.C.B.-zaal in de Rus tende Jager. Theo Heynes werd in 1920 geboren, doorliep de Academie te Amsterdam en werkte enige tijd in 'Zweden. Hij zal vertegen woordigd zijn met een aantal aquarellen evenals zijn collega Stork. Deze is enige jaren jon ger, begon bij zijn vader het restaureren te leren en is dus „nourri dans le serail Ook hij heeft de Academie bezocht en legt zich de laatste tijd meer toe op portret en stilleven dan voor heen. Strik kwam in 1921 ter wereld. Hij bezocht kunstnijver heidsschool en academie en ver wierf in 1952 de zilveren medaille der Prix de Rome. Hij reisde veel en ontwierp in 1957 de De Ruyter postzegel. Nico Onken hout tenslotte is van 1918; ver wierf eveneens de zilveren Prix iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiilHuiiuitiiiiiuiitiiiiitiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Aan onze abonnè's. Ter vermijding van de hoge incasso-kosten verzoeken wij onze kwartaalabonné's zoveel mogelijk de abonnementskosten ad f 1,45 te willen gireren vóór 10 januari 1958. Nadien worden de kwitan- tie's uitgegeven met f 0,30 ver hoging voor incassokosten. inmiiiiiimiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiimiiiniiimiiiiiiiiiiiiimiiiiMiiii de' Rome medaille, maar voor plastiek; voerde beeldhouwwerk uit voor het nieuwe Amsterdam se politiebureau, benevens diver se verzetsmonumenten. Op de expositie zal men een paar kop pen, enige bronzen en wat klein plastiek van hem kunnen be wonderen. Voor verdere bijzonderheden, zie advertentie. Vrijdagavond 13 dec. werd in „Het Wapen van (Bergen een propaganda-avond gehouden voor het Korps Luchtvaartdienst afd. Alkmaar. Uitgaande van de veronderstelling, dat bij het uit breken van een oorlog de eerste klap wel uit de lucht zal komen, heeft men het Korps Luchtmacht- dienst opgericht, naar het model van het Royal Observer Corps in Engeland, dat zoveel heeft bij gedragen tot de verdediging van Engeland tegen luchtaanvallen. Hierbij wordt gewerkt met de waarneming door het menselijk oog en oor. Over Nederland verspreid zijn 272 uitkijkposten, gelegen op hoge punten in het terrein. In Noord-Holland heeft men 28 posten. Per uitkijkpost zijn er drie man met goede kennis van vliegtuigsoorten. Met behulp van luchtmachtinstrumenten bepalen zij de posities der door hen waar genomen vliegtuigen en geven deze telefonisch door naar het streekcentrum, in dit geval dus Alkmaar. Nederland heeft acht zulke centra, die onderling tele fonisch zijn verbonden. De vrou welijke vrijwilligsters in het luchtmachtscentrum leggen deze gegevens op een kaart vast met behulp van symbolen. Vanuit het centrum kan uit deze standen op de kaart beoordeeld worden, welke instanties moeten worden gewaarschuwd (de vliegvelden, luchtartillerie, bescherming bur gerbevolking Uit de praktijk is gebleken, dat een deel van het werk in de luchtwachtcentra het best door vrouwen kan worden gedaan, en natuurlijk was het doel van deze avond, het werven van vrijwil ligsters voor het centrum Alk maar. Hoe wordt men vrijwillig- van 21 tm. 28 december 1957 Zaterdag, 21 dec.: Concert door het fanfarekorps „De Vriendschap 8 uur. café Klop. Klaverjasdrive, cafe Duin, 8 uur. Zondag. 22 dec.: Dansen, café Duin, van 36 en 812 uur. Maandag, 23 dec.: Toneeluitvoering door de kin deren van de o.l. school „Groet", café Klop, 7.30 uur. Dinsdag, 24 dec.: Klaverjasdrive, café Mereboer, 8 uur. Donderdag, 26 dec.: T oneeluitvoering? Café Schuijt, 8 uur. Dansen, van 36 en 812 uur, café Duin. Duinwandeling, n.m 2 uur, uit gaande van de E. H. B. O., Klimweg. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O ster? Eerst moet natuurlijk een formulier ingevuld worden, waar na een praatje volgt, dat meteen een soort test is, en dan komt de medische keuring. Is men een maal goedgekeurd, dan volgt een all round training voor het werk in het centrum. Men heeft één oefenavond per week. waarin les gegeven wordt van half acht tot half tien, terwijl voor vervoer naar en van het centrum een vrijvervoerbiljet wordt verstrekt. Wie er meer van weten wil vrage inlichtingen aan het centrum: Korps Luchtwachtdienst, Boe- zemsinqel 2, Alkmaar. Tel. 2777- 5341. ZONDAGSDIENST ARTSEN BERGEN 22 dec. Dr. POOT, Tel. 2423 25 en 26 dec. Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 29 dec. Dr. BULSTRA, Telefoon 3130 SCHOORL KOEDIJK 22 dec. Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266 25 en 26 dec. Koedijk Dr. H. J. PIERS. Telefoon K 2201-202 Schoorl Dr. BRUST, Telefoon K 2209-266 29 dec. Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360 Bezoekt tijdens de a.s. FEESTDAGEN Fantastisch gerestaureerd interieur. van 8 uur tot 1 uur n.m. T.e.m. zondag 22 dec. a.s. nog gelegenheid tot het reserveren van Kerstdiners. Camperduin aan Zee Telefoon K 2209-432 Kerkstraat 6 Tel. 2465 naar de U Jan Oldenburglaan 4, Tel. 2558 „Brero", Fransesteeg, Tel. 2554, Bergen Voor gezelligheid intieme sfeer naar ons bekende Wijnhuis de: en Kerststemming ii aan de Fransesteeg, alwaar tijdens de beide Kerstdagen gezellige pianomuziek ten gehore wordt gebracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1