99 99 VUeuw{aac! RDTERSEPT RANG Öimtfi de CttfOfr- De Kerstklokken luiden J j Voorspoedig Nieuwjaar K.J.V.O. het gezonde gebaar Hebt u de nieuwe RANG al geproefd I I ICC.B, De Vriendenkring GERRITSEN armrmrini mTmrrrrmrrr mTrnrnTmTrnrTrTrnrrmTTrrmTmTmTmTirr^ Volgende zomer groot Muziekfestival Sfeervolle Kerstviering R,K. Vrouwengilde 2 l Z MAANDAG 30 DEC. 1957 34c JAARGANG No. 51 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef De verschillende vrouwenver enigingen in Bergen hebben weer Kerstmis gevierd met hun leden en van verscheidene is het al een goede gewoonte geworden elkan ders bestuur daarbij uit te nodi gen. De Ned. Ver. van Huisvrou wen telde vele bejaarden onder haar gasten en de U.V.V.-auto- dienst had het druk met het halen en weer thuisbrengen van diverse genodigden. De Huisvrouwen hadden ^oor keurige tafels ge zorgd en bij stemmig kaarslicht werd met belangstelling door al len geluisterd naar de kerstliede ren door het eigen koortje gezon gen, het piano-, fluit en viooltrio en het kerstspel. De pauze bracht koffie en een welverzorgde trac- tatie. Daarna werd weder gemusi ceerd en door het koortje ge zongen. Een samenzang besloot deze Kerstmiddag. De Plattelandsvrouwen zijn een uitermate gezellige vereniging. Dit kwam ook weer tot uiting in hun Kerstfeest. Dit jaar was be sloten de Kerstviering met een gemeenschappelijke broodmaal tijd. waar ook de ere-presidente der vereniging Mevr. A. Huy- gens-Bruynzeel, mede aanzat, te beginnen en de avond in geza menlijke activiteit te beleven. Het warme kaarslicht, de lichtende kerstboom, de aardige versiering en schikking der tafels, de samen zang, alles werkte mee een gevoel van verbondenheid en licht te wekken. Kerstverhaal, voor drachten, zang en het Jaarspel waren simpel en van huiselijke eenvoud. Met elkaar en voor el kaar werd hier het Kerstfeest ge vierd. Het R.K. Vrouwengilde had ook de echtgenoten uitgenodigd, die echter niet in groten getale waren verschenen. Waar andere jaren het R.K. Vrouwengilde al tijd zelf haar Kerstavond geheel verzorgt, was dit van 't jaar niet mogelijk geweest, zo kort na de feestelijke vaandelwijding. Er was dus een andere oplossing ge zocht en gevonden in de vorm van een vijftal jonge mensen uit Den Helder, die het Kerstverhaal, verweven met gebeurtenissen uit onze tijd, voordroegen. Daarin namen de bekende Kerstliederen een grote plaats in en werden door alle aanwezigen meegezon gen. wat het gevoel van eenheid sterk verhoogde. En dit alles ge beurde in het licht van de stra lende kerstboom. De Vrouwenbond N.V.V. slaagt er ieder jaar weer in, in alle een voud en in warme intimiteit het Kerstfeest te vieren. Muziek, de clamatie, samenzang, maar voor al: samenzijn, samen dit feest van licht en menselijk medegevoel be leven. Een gave op zichzelf. Temidden van een stevige groep van belangstellenden, die men anders niet in Bergen ziet verschijnen, en die grotendeels tot de rijpere jeugd behoorden, opende Mr A. F. Kamp met een A Als klokke-twaalf geslagen heeft, Zinkt in der tijden schoot, Het moegeworsteld oude jaar, En 't nieuwe staat weer klaar, Och, laat ons dan niet al te lange Bij 't oude stille staan, Maar moedig weer en in vertrouwen Het nieuwe binnengaan. Want in vertrouwen ligt een kracht Voor ieder mens verborgen, Daarom, met lust en goede moed, Begroet de nieuwe morgen. Veel heil en zegen met elkaar, En veel geluk in 't nieuwe jaar. Maaltje N. Zwaan zijner van geest en literaire smaak fonkelende speeches de tentoonstelling der werken van het viertal Amsterdamse kunste naars, t.w. Theo Heynes en Hein Stork, Lou Strik en Nico Onken- hout. Hun Bergense collegae ga ven acte d'absence, maar dit be hoeft geen onzer lezers te weer houden met de tentoongestelde werken kennis te gaan maken. Hetzij men het schilderwerk der beide eerstgenoemden beziet, dan wel de grafiek van Lou Strik of het beeldhouwwerk van Nico Onkenhout, men komt alras tot de slotsom dat deze kunstenaars elk in hun vak en ieder op zijn wijze tot de werkelijke kunste naars behoren, wier werk waarde heeft en welker betekenis groter is dan men bij een oppervlakkige beschouwing zou kunnen ver moeden. Maandagavond 23 dec. werd voor de leden en donateurs van de K.J.V.O. een opvoering ge geven door Bert Brugmans Ma rionettentheater van Donizetti s opera ,,het elixer der liefde' wel ke opvoering van het begin tot het einde een doorlopend succes is geworden. De prachtig uitgedoste poppen, die door een meesterlijke techniek tot beweging kwamen, speelden hun rol voortreffelijk en op zulk een wijze, dat het gebodene, on danks het feit dat de taal waarin de tekst ten gehore werd gebracht voor talrijke aanwezigen onver staanbaar was, de aandacht der toeschouwers van het begin tot het eind geboeid werd, wat in het applaus, dat aan 't einde van elk bedrijf opklonk, op duidelijke wij ze tot uiting kwam. Bert Brug man is onbestreden een meester in zijn vak. In de gezellig versierde zaal van het Wapen van Bergen vond zaterdagavond de grote kerst drive van de klaverjasclub ,,De Vriendenkring'' plaats, waaraan door 72 spelers werd deelgeno men. De voorzitter, de heer H. Schotten Jzn, verwelkomde de aanwezigen, wees op de grote collectie prijzen die voor deze drive bijeen waren gebracht, als mede op de verlichte kerstboom, in de zaal opgesteld als een teken van het naderende kerstfeest en sprak de hoop uit, dat ook dit maal op sportieve wijze zou wor den gespeeld. Hierna nam de wedstrijd een aanvang, die in de beste stemming verliep en die de aanwezigen tot laat in de nacht op gezellige wijze bijeen hield. De uitslag was als volgt: 1. Fam. Duinmeijer 5212 p 2. Fam. Lodder 5102 p 3. v. Alfen-Ringelenberg 4824 p 4. Fam. Kramer 4556 p 5. Mevr. Vos-Stam 4530 p 6. Fam. Kaaij 4507 p 7. J. de Waard-Boltjes 4493 p 8. v. Veen-O. Kees 4493 p 9. Dames Bos-Dekker 4488 p 10. Fam. v. d. Helm 4482 p Marsenprijs Fam. Lodder, 4 marsen. STUDENTENORKEST GAAT WEER OP REIS Na een repetitietijd van twaalf dagen zal het Nederlands Stu denten Orkest zijn tournee 1958 maken langs een aantal Neder landse steden. De baten zijn voor de stichting het Nederlands Stu denten Sanatorium die de op brengst zal verdelen over tbc- patiënten en studiehulp aan blin de studenten. Het orkest staat voor de vijfde maal onder leiding van Jan Brus- sen. Solist is de jeugdige Jean Louis Stuurop, die de laatste jaren successen heeft bereikt in binnen- en buitenland. Hij speelt het vioolconcert no. 6 in Es van Mozart. De tournee is als volgt samen gesteld: 20 januari Bergen, 21 januari Groningen, 22 januari Hengelo, 23 januari Arnhem, 26 januari Eindhoven, 28 januari Den Haag, 29 januari Rotterdam, 30 januari Utrecht. De tournee wordt- besloten met een gala concert in het Concertgebouw te Amsterdam. HORLOGES een luchtige combinatie van cacao- chocolade en suiker. Bereid volgens een frans recept tot een unieke ver snapering voor jong en oud. SCHOORL Concert Fanfarekorps „De Vriendschap" Zaterdagavond had in Café Klop het concert plaats van het fanfarekorps ,,De Vriendschap", onder de eminente leiding van de Weled. Heer A. Meijns Wzn. Tevens trad hier voor de eer ste maal het jeugdkorps op, dat enige tijd geleden is opgericht. De heer de Leeuw opende de avond en sprak er zijn voldoe ning over uit, dat de opkomst, alhoewel niet bijzohder groot, toch in ieder geval groter was dan de vorige keer. In het kort gaf spr. een over zicht van de activiteiten dezer vereniging, speciaal wat betreft het jeugdkorps en het tamboer korps. Vervolgens kreeg de voorzit ter van het jeugdkorps, Kees Mul, het woord en bood de diri gent een doos sigaren aan. Door het jeugdkorps werden vervolgens enkele eenvoudige nummertjes ten gehore gebracht, die keurig werden uitgevoerd. Het korps zelf bracht voor de pauzereen achttal nummers ten gehore, waarvan de ouvertures Ars Longa Vita Brevis van M. J. Cerfontaine en Fierial van P. B. Bisselink zeer goed werden uitgevoerd, evenals de mars ,,De Vriendschap' van A. Meyns. Wat betreft dit gedeelte van de avond menen we te kunnen zeg gen dat de aanwezigen volop ge noten hebben. Na de pauze kre gen we het optreden te zien van het trio Stet. Kees Stet die enige tijd ziek is geweest en thans her stellende is, kon deze avond zelf niet optreden. Jo de Leeuw, onze Westfriese voordrachtskunste naar trad hiervoor in de plaats. De verdere medewerkenden wa ren Nico Akkerman conferencier en Mej. Truus Schot met zang. Het inleidende praatje van Nico Akkerman was smakeloos en hetgeen hierin gezegd werd, was zeer zeker niet geschikt voor de vele jeugdleden van het korps, die op de eerste rijen zaten. Vele ouders van deze kinderen waren eveneens aanwezig, voor wie het geen prettige gedachte was, dat hun kinderen dergelijke vulgaire praatjes moesten aanhoren. Men lette er in 't vervolg beter op wat ten tonele wordt gebracht. Truusje Schot zong enkele liedjes, die zeer gewaardeerd werden en Jo de Leeuw bracht ons enkele van zijn gezellige Westfriese voordrachten, samen met Nico Akkerman. Het her haaldelijk naar zijn neus grijpen van laatstgenoemde deed echter weer afbreuk aan het geheel. Een gezellig bal besloot de avond. Een dezer dagen had in Hotel ,,De Rode Leeuw" een bijeen komst plaats van het bestuur van ons plaatselijk fanfarekorps „de Vriendschap", plus een 15- tal genodigden. Hier was het dat de Voorz. Joh. de Leeuw ont hullingen deed over een in de ko mende zomer te houden twee daags Muziekfestival, zo groots en zo mooi, zoals we dat hier ter plaatse nog nimmer gekend hebben. Uit de genodigden wer den de commissies, die het voor bereidende werk moeten doen, gekozen. Zeker een twintigtal commissieleden zullen „nu" met koortsachtige ijver hun werk aan vangen. Het zijn mensen die stuk voor stuk al reeds lang hun sporen verdiend hebben op het gebied van organiseren. Er be staat geen twijfel aan, dat zij ook nu zullen slagen dit festival tot een groot feest te maken. Het initiatief is uitgegaan van de heer Meyns, de dirigent van „De Vriendschap", die ook deze avond aanwezig was. Achter Hotel „De Rode Leeuw" zal een tent verrijzen die 2000 mensen kan bevatten, met een vloeroppervlakte van 800 vier kante meter. Men is dus niet af hankelijk van het weer. Voorts zal de heer Timmerman in deze tent een dansvloer plaatsen met een oppervlakte van 100 vier kante meter, opdat er 's avonds gedanst kan worden. Voor de dansmuziek zal men trachten één der avonden een be kend radio-orkest te arrangeren. Muziekkorpsen uit alle- wind streken zullen naar Schoorl ko men om hun reputatie hoog te houden. Niet alleen muziekkorpsen, maar er zal ook een Concours voor Tambourkorpsen gehouden worden, waarvoor men naar alle waarschijnlijkheid het sportter rein zal charteren, als zijnde de enige plaats die voor dit doel geschikt is. Het festival zal ge houden worden op 21 en 22 juni. Het tamboer-concours zal een week vroeger of later gehouden worden. Dit zal nog nader beke ken worden. Na deze mededelingen en het installeren van de commissieleden in hun resp. functies, sloot de heer De Leeuw deze bijeenkomst, daarbij de wens uitsprekende dat de vele voorbereidende arbeid met een groot succes beloond zal mogen worden. Het eerstvolgend nummer van „De Duinstreek" verschijnt VRIJDAG 10 JANUARI 1958. De Uitgever Een dezer dagen werd op sfeervolle wijze het Kerstfeest gevierd van het R.K. Vrouwen gilde. De presidente opende de avond met gebed en herdacht met enkele woorden de onlangs overleden G. A. Pastoor Greite- mann. Alle aanwezigen werden harte lijk welkom geheten, in het bij zonder het bestuur van de zus tervereniging uit Bergen. Een groepje uit Den Helder onder leiding van de heer Maden vertelde op moderne wijze het kerstverhaal, afgewisseld met zang en declamatie. De heer Krijgsman uit Den Helder zong enkele negerliedjes, die een ieder op de juiste wijze wist te waarderen. Hierna werden nog enkele mededelingen gedaan. De bruto opbrengst van de tentoonstelling bedroeg 333,15. Eveneens werd medegedeeld dat de jaarvergade ring gehouden zal worden op 16 ja.nuari. Na de pauze werden de da mes onthaald op een heerlijk sou per. Na een poosje gezellig van gedachten gewisseld te hebben sloot presidente Mevr. Dapper de bijeenkomst, die bijzonder goed geslaagd mag heten. KERKDIENSTEN BERGEN Wij wensen U allen een Opticiën VAN DER KUIP - Mient 25 Alkmaar Wij wensen U voor 19 5 S GOED ZICHT f Mr. Opt. D. W. PASTOOR SCHOORL ZONDAGSDIENST ARTSEN Uukttod DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: R. P. Jonker, Voorstraat 129 Abonnementsprijs: f 5.65 per jaar f 1.45 per kwartaal Advertentieprijs: 12 ct. per m.m. Vraag en Aanbod 15 ct. per m.m. met een minimum van f 1.50 Woning- en Vacantieruil 15 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. (Ingezonden mededeling) beschermt Uw mond en keel Ingezonden mededeling NED. HERV. GEMEENTE 31 dec. Grote zaal Rustende Jager, n.m. 7 uurDs. Bekius. 5 jan. Grote zaal Rustende Jager, v.m. 10 uur: Ds. Bekius GEBOUW „REHOBOTH" 31 dec. n.m. 7 uurDs. Jansen 1 jan. v.m. 10.30 uur: Ds. Jansen 5 jan. v.m. 10 uurDs. Jansen jjllliiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiHiiimiiimiiimifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiMiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiii||j^ ^lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil^ HOFLAAN 2 - BERGEN Nh. GEREF. KERK 31 dec. n.m. 7.30 uur: Ds. B. Scholten 1 jan. v.m. 10 uur: Ds. B. Scholten 5 jan. v.m. 10 uur en n.m. 4.30 uur: Ds. W. M. Ie Cointre, Amsterdam BERGEN AAN ZEE 31 dec. n.m. 5 uurDs. Bekius Lit. dienst, Ned. Herv. Pred. te Bergen LEGER DES HEILS zondag 12 uur: Zondagschool maandag 20 uur: Openbare Samenkomst donderdag 2 uur: Gezindsbond voor Vrouwen NED. HERV. GEMEENTE 31 dec. n.m. 7.30 uur te Groet: Ds. C. M. de Jong (Oudejaarsoverdenking). Collecte voor 't Synodale Kerkewerk in 't bijzonder in Noord-Holland 3 jan. n.m. 2.30 uur te SchoorlDs. C. M. de Jong Bevestiging en inzegening van het huwelijk van B. van Oosterom en A. Sevenhuysen 5 jan. v.m. 10 uur te SchoorlDs. C. M. de Jong Bevestiging van Kerkeraadsleden BERGEN 1 jan. Dr. POOT, Tel. 2423 5 jan. Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 1 jan. Koedijk Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202 Schoorl Dr. RISSELADA, Tel. K 2209-360 5 jan. Dr. H. J. PIERS, Telefoon K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1957 | | pagina 1