Gemeenteraad Schoorl GERRITSEN Het veranderde dorp KLOKKEN 50 jaar SUN-houtbouw Doktersdiensten IN DIT NUMMER HET VERANDERDE DORP verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond m Ingekomen stukken Verkoop raadhuis Kredietverlening verbouw nieuwe raadhuis Aanleg centrale verwarming in het nieuwe raadhuis Hooibrand preventie De Schoorlse kermis Benoeming woonruimte adviescommissie Verkoop terrein aan de Stichting Het Noordhollands Landschap Niet een bril, maar de JUISTE bril Mr. Opticien D. W. PASTOOR, Bergen A. CAKIRIAN Het speciale huis voor oosterse tapijten Algemeen Welzijn Heropening café Vischlust SCHOORLSE GEMEENSCHAP 2e druk 'Gids voor Schoorl' Verdere plannen Fotobedrijf Dick van Bergen Frans restaurant in oude boerderij DONDERDAG 4 JANUARI 1968 42e JAARGANG Nr. 1 4 PAGINA'S weekblad DE Dl JINSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 7,50 per jaar; 2,- per kwartaal Post: per jaar 12,-; per kwartaal 3,15 Advertentieprijs: 15 cent per mm. Contracten speciale tarieven nd De Schoorlse Gemeenteraad komt vandaag, 4 januari 1968, om 8 uur ten raadhuize bijeen. B. en W. hebben voor deze eerste vergadering in het nieuwe jaar een agenda van 10 punten samengesteld. Gedeputeerde Staten bleken geen bezwaar te hebben tegen eerder ge nomen raadsbesluiten. De bestem- ngsplannen Aagtdorp, Catrijp en Groet-Hargen werden goedgekeurd, terwijl men van de zijde van het Provinciaal bestuur accoord ging met het aanschaffen van een nieu we dienstauto en het aanbrengen van een telefoon-installatie in het nieuwe raadhuis. B. en W. stellen de Raad voor alle ingekomen stukken voor kennisge ving aan te nemen. Op basis van hetgeen reeds eerder met de Raad werd overlegd hebben B. en W. met de aspirant-koper van het raadhuis, de heer Th. Loos te Bergen, een voorlopig koopcontract afgesloten. De koper heeft verklaard dat hij voornemens is het geheel te exploiteren in de café-restaurantsec tor hetgeen in overeenstemming is met datgene wat door B. en W. als één van de meest geëigende bestem mingen wordt beschouwd voor dit centraal in de gemeente liggende terrein. Het te verkopen terrein is groot 1280 vierkante meter en de prijs die de koper voor dit terrein met opstal zal betalen is vastgesteld op 165000 Het definitieve transport zal eerst plaatsvinden als de gemeente het raadhuis heeft verlaten, welk feit in de loop van het tweede kwartaal 1968 wordt tegemoetgezien. De Raad wordt gevraagd het ver- koopbesluit te bekrachtigen. B. en W. stellen de Raad voor een krediet van 50 mille te verlenen voor de verbouwing van het nieu we raadhuis. Op dit moment zijn we nog niet in het bezit van het betref fende stuk zodat wij u over de fi nesses nog niet kunnen informeren. In het perceel Duinweg 35 dat als raadhuis zal worden bestemd is geen centrale verwarming aanwezig. B. en W. zijn van mening dat een centrale verwarming in een derge lijk gebouw niet kan worden ge mist en verzoeken de Raad voor dit doel een krediet van 20 mille be schikbaar te stellen. In de gemeente zijn vier hooiste- kers werkzaam die tot taak hebben regelmatig de temperatuur van de hooiopslagen te onderzoeken en het treffen van eerste maatregelen als er door te sterke broei brandgevaar ontstaat. De districtsinspecteur voor het brandweerwezen te Haarlem heeft de aandacht ervoor gevraagd dat het aanbeveling zou verdienen de hooistekers bij de gemeentelijke brandweer onder te brengen. Ook de brandweercommandant heeft op de wenselijkheid hiervan gewezen. De Raad wordt gevraagd om te be palen dat de hooistekers met ingang van 1 januari 1968 deel van de brandweer zullen gaan uitmaken. In februari 1967 bepaalde de Raad dat de Schoorlse kermis zou worden gehouden op de tweede zaterdag, zondag en maandag van juni, doch dat in afwijking van het laatste de kermis in 1968 zou plaatsvinden op de tweede zaterdag, zondag, maan dag en dinsdag van de maand juni. De ervaring heeft geleerd, aldus B. en W. dat een vierdaagse kermis in Schoorl goed voldoet, zodat de Raad wordt voorgesteld deze benadering tot een vaste gedragslijn te verhef fen. Voorts achten B. en W. het wenselijk om de data van de Schoorlse kermis op te schuiven opdat deze kermis het karakter zal krijgen van een zomerattractie voor de dan in gro tere aantallen aanwezige gasten. Bo vendien wordt hiermee bereikt dat de ruimte tussen de reeds zeer druk ke pinksterdagen en de kermis gro ter wordt. Het lijkt B. en W. moge lijk om attractieve kermisvermake lijkheden aan te trekken als de Schoorlse kermis een week voor die in Bergen wordt gehouden. Als men de data van de kermis al daar in aanmerking neemt, n.l. de le zaterdag en de daaropvolgende drie dagen in juli, is het wenselijk de Schoorlse kermis te houden op de laatste zaterdag in juni en op de daaropvolgende zondag, maandag en dinsdag. De Raad wordt gevraagd deze data voor het houden van de kermis vast te stellen. Verder delen B. en W. mede dat de laatstelijk gehouden Schoorlse ker mis op basis van onderhandse ver pachtingen een bedrag van 700, als totale pachtprijs heeft opgele verd. In naburige gemeenten blijkt dat bij openbaar zullen worden verpacht, gere bedragen te verkrijgen zijn. Het lijkt B. en W. dan ook niet ver antwoord om met het bedrag van 1967 genoegen te blijven nemen. Daarom wordt de Raad voorgesteld te besluiten dat de standplaatsen voor de kermis te Schoorl voortaan opebnaar zullen worden verpacht. Dit betekent bovendien dat nieuwe gegadigden een kans kunnen krijgen Tenslotte lijkt het B. en W. aanbe veling te verdienen om te bepalen dat de verpachting van standplaat sen door haar zal plaatsvinden. Het komt het college n.l. weinig zin vol voor, de Raad hiermee lastig te vallen terwijl het hier bovendien een aangelegenheid betreft die op korte termijn om beslissingen vraagt. Ingevolge een artikel in de woon- ruimtewet kunnen B. en W. geen woonruimte vorderen dan na raad pleging van de jaarlijks te benoemen adviescommissie. Alle leden en plaatsvervangende leden die nu zit ting in de commissie hebben, zullen zich een herbenoeming als zodanig laten welgevallen. De Raad wordt gevraagd het ont werpbesluit tot benoeming van de leden der commissie te bekrachti gen. Het voorlaatste agendapunt behelst het voorstel van B. en W. een gedeel te terrein nabij het Hargergat te verkopen aan de Stichting 'Het Noordhollandsch Landschap'. Omdat ook de toelichting op dit agendapunt nu nog niet in ons bezit is kunnen we u hierover pas volgen de week nader informeren. Er was bijzonder veel belangstelling voor de receptie die de familie Sle- king vorige week zaterdag in de zaal van 'De Roode Leeuw' hield. De feestelijke bijeenkomst hield 2 herdenkingen in, n.l. het 25-jarig huwelijk van de heer en mevrouw Sleking en het 20-jarig bestaan van het bedrijf van de heer Sleking te Camperduin. Een schat van bloemen, fruitmanden en fraaie cadeaux van velerlei al lure was aangedragen om de rece- tie luister bij te zetten en talrijke personen gaven acte de présènce. Het college van B. en W., verschil lende raadsleden, bestuursleden van beide VVV's en de ORKAVA en za kenrelaties van de jubilaris gaven van hun belangstelling blijk. Burgemeester Bergh hield een toe spraak waarbij hij wees op de sfeer die op deze receptie heerste en op de gulheid die de persoon van de heer Sleking tekent. Het is voor u, aldus de heer Bergh, een bijzondere dag nu u twee jubilea op één dag heeft weten te combineren. Op de eerste plaats kunt u terugzien op een gelukkig huwelijk van 25 jaar terwijl u daarnaast na de bevrijding een bedrijf heeft weten op te bou wen waar u trots op mag zijn. Overal hoor je van het prima werk dat door u is geleverd, u heeft een zaak op gebouwd en tot bloei gebracht. U kunt op de afgelopen tijd met vol doening terugzien en ik hoop dat de voorspoed die u in de afgelopen tijd hebt ondervonden, ook voor de toekomst geldt. Wij hebben u, zo zei de burgemeester, als raadslid leren kennen als iemand die de dingen altijd persoonlijk benaderde die de dingen in perspectief ziet. Wat dat betreft hoop ik dat u de gemeente zult blijven dienen. Hierna was het woord aan de heer Huberts, chef gem.-inspectie li chamelijke opvoeding te Amsterdam die de prettige samenwerking tussen de gemeente en 't bedrijf van de hr. Sleking releveerde. Ik ben blij, aldus de hr. Huberts dat ik u in het leven heb leren kennen als iemand die voor ons een begrip is geworden. Ik wens u geluk met datgene wat is opgebouwd en dit is niet bereikt door het drukken van de prijs, maar door het leveren van solide en eer lijk materiaal. U was altijd op tijd met het werk klaar en het is in het aannemersvak moeilijk om dit voor elkaar te brengen. Namens de algemene bond van tim- merfabrikanten, sprak de heer Van der Valk, dg. secretaris van de Bond van Timmerfabrikanten, die zei dat de heer Sleking een van de beste leden van de bond is gewor- aangemeten door HOFLAAN 2 - TEL. 2202 - Leverancier van alle ziekenfondsen Uitsluitend specialistische behandeling Brillen op recept van uw oogarts, worden snel geleverd den die zeer in zijn vak is geïnte resseerd. Hij is op alle manifestaties van de bond aanwezig als bestuurs lid en vice-voorzitter van de afde ling Noordholland. De spreker zag de heer Sleking als een sleepboot die talrijke leden achter zich aantrok en zei tot slot te hopen nog jaren met de jubilaris te kunnen samen werken. Zoals gezegd was de belangstelling enorm, in totaal heeft de familie Sleking op deze voor hen onvergete lijke dag 263 persoonlijke en schrif telijke reacties gehad. Het bedrijf is opgericht op 11 no vember 1946 in het huidige pand te Camperduin. De heer Sleking had als chef van de afdeling houtbe werking in een bedrijf te Amsterdam al de nodige ervaring opgedaan. In de oorlogsjaren voorzag hij in zijn onderhoud door het vervaardigen van allerlei zaken uit afvalstoffen. Tarief 1 gulden plus 1 pond tarwe. Na de bevrijding kwam de heer Sleking in contact met de heren Koomen en Butter. De heer Koomen stelde voor een bedrijf te vestigen in Camperduin in de toenmalige groentenzaak van de de heer But ter. Men hield zich in de beginpe riode voornamelijk bezig met de fabricage van speelgoed. De hr. Koo men voerde de administratie, de hr. Butter werkte in het bedrijf en de huidige eigenaar trad op als tech nisch man. Na 1 jaar trok de heer Koomen zich terug en de twee overgebleven fir manten werkten tot februari 1959 samen. Toen trok de heer Butter zich terug en bleef de heer Sleking alleen over. Deze was inmiddels zeer gechar meerd geworden van deze omgeving en toen het seizoenbedrijf hier op gang kwam werd begonnen met de bouw van zomerhuisjes. Het bedrijf heeft veel zomerverblijven gefabri ceerd naar ontwerp van de opdracht gever of volgens de tekening van de heer Sleking. Door de bouw van de zomerhuisjes kwam men in contact met alerlei mensen en ook met functionarissen van gemeentelijke en rijkstinstellin- gen. Hieruit vloeiden ook weer za kelijke contracten voort die resul teerden in talrijke opdrachten overal in het land voor het maken van sportaccomodaties. Door het leveren van goede en duurzame kwaliteit heeft Sun-hout- bouw zich een faam verworven en heeft men een vaste klantenkring verworven. Vooral de gemeente Am sterdam verstrekt veel opdrachten. Het is voor een aannemer moeilijk om op tijd met een bepaald werk klaar te zijn, maar Sun houtbouw heeft het tot dusver gepresteerd om altijd binnen de gestelde termijn een kantine, kleedkamer of ander ge bouw gereed te hebben. Men is er terecht trots op dat nog nooit een gebouw dat door het bedrijf is ge leverd, door enige commissie is af gekeurd. Overigens gelooft de heer Sleking dat in 1971 de woningnood in Ne derland wel zal zijn opgeheven. In 1970 zal naar zijn mening 25 pro cent van de totale timmerindustrie afgestoten zijn. Men zal dan meer en meer overgaan tot, in plaats van hout, het gebruik van alluminium en plastic voor de fabricage van kozijnen e.d. De naam 'Sun' is niet afkomstig van het Engelse woord voor zon maar is afgeleid van het Griekse Syntese (is samenstelling). Het bedrijf heeft ook andere na men gehad, nl. Cosbu, samengesteld uit de namen van de drie oprichters en later B. en S., ten de heer Koo men zich had teruggetrokken. De naam 'Sun' is een gedeponeerd han delsmerk en onder deze aanduiding een begrip geworden in de bouw wereld en een garantie voor niet het goedkoopste maar wel het duur zaamste werk. Het laatste mag blij ken uit het feit dat de bouwwerken die 20 jaar geleden zijn gerealiseerd weer en wind hebben getrotseerd en een visitekaartje zijn voor het jubilerende bedrijf. Dorpsstraat 3, telefoon 4388 Hedendaags, oud en antiek Op vrijdag 12 januari komt de be kende schrijver Anthony van Kam pen voor deze vereniging in 'De Roode Leeuw' van zijn vele ervarin gen vertellen die hij heeft opgedaan tijdens zijn drie grote reizen van de laatste paar jaren naar Brazilië. Hoewel van Kampen wegens zijn drukke werkzaamheden probeert zo weinig mogelijk lezingen te houden, wilde hij toch voor zijn buurgemeen te Schoorl graag een uitzondering maken en wil hij komen vertellen over het land daar en hoe men er leeft. Alles toegelicht met kleuren dia's. Speciaal wil hij ook spreken over zijn contact met een missionaris al daar die de zorg had over vele me laatsen. Van Kampen bezocht deze mensen die hem de schok van zijn leven gaven. Zijn causerie zal daarom heten 'Het geschonden El Dorado'. In de zeven jaar dat ondergeteken de nu voor dit blad werkt heeft hij nog nimmer een verslagje kunnen schrijven over Zijpersluis. Niet zo verwonderlijk, want in deze uithoek van de gemeente Schoorl aan de westkant van het Noordhollands Kanaal gebeurt weinig. Maar vorige week zaterdag werd de aanwezigheid van uw verslaggever daar toch op prijs gesteld want toen vond de heropening plaats van het café Vischlust aan de Rijksweg. De nieuwe eigenaar, de heer J. Riet veld heeft een bar in het café laten aanbrengen die geheel uit koper is vervaardigd. Het gehele café is ar tistiek ingericht en heeft een spe ciale sfeer gekregen. Er was voor de heropening van het café dat in de toekomst wellicht 24 uur van de dag zal zijn geopend, gro te belangstelling en talrijke bloem stukken en fruitmanden gaven het geheel een feestelijk cachet. Wij wensen de heer Rietveld veel succes. Er is goed nieuws. De tweede druk, verbeterd en herzien, is verzekerd. Nadat er eerst weinig schot in zat, hebben nu een vrij groot aantal zakenmensen en winkeliers na nog een persoonlijk woord hun advertentie opgegeven. Daardoor zal- straks iedereen in Schoorl kunnen weten waar en bij wie hij terecht kan. Ook in ander opzicht is de tekst uitgebreid. Want het geheel móet handig, leesbaar en smakelijk blijven. Toch zou ik iedereen die dit leest willen vragen Bent u lid van een bestuur waarvan het sekretariaat in de laatste jaren gewijzigd is? Geef die verandering dan mis schien ten overvloede nog op. Beter mee verlegen dan om ver legen. Is uw club, vereniging, stich ting pas de laatste jaren opge richt? Geef dan naam en adres van de sekretaris aan ons door. Q Hebt u in de eerste druk iets node gemist? Geef ook dat dan aan ons door. Misschien kunnen we voor een aanvulling zorgen. Er is over de 'Gids van Schoorl' nogal eens wat te doen geweest. En we zijn er zeker van dat ook deze keer niet iedere wens en elk ver langen bevredigd wordt. Het is im mers zo, dat deze gids en ook het verdere werk van de 'Schoorlse Ge meenschap' slechts kan slagen als elke Schoorlaar deze met zeker wel willendheid beziet. Zonder mede werking en begrip wordt geen enkel plan verwezenlijkt. Als de 'Gids voor Schoorl' binnen enkele weken kan verschijnen is één van de plannen van 'S.G.' voor 1967 verwezenlijkt. Behalve de al traditi onele evenementen voor óns hele dorp, als de 4- en 5 mei-herdenking de Sint Maartenviering, de Sint Ni- colaasintocht, zijn dit jaar ook de plannen om geregeld een Ruilbeurs te houden verwezenlijkt door initia tieven van binnen en buiten het be stuur. MAAR ER ZIJN AI WEER NIEUWE PLANNEN November, december 1957 werd de stichting 'Schoorlse Gemeenschap' opgericht. Het zou dus voor de hand liggen het 10-jarig bestaan te vie ren. Doch de datum die voor de her denking gedacht was, bleek samen te vallen met een toneeluitvoering. En een der verenigingen die mede werking zou kunnen verlenen, had moeilijkheden met haar oefengele genheid. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Na de uitgebreide tentoonstelling over Oud Schoorl en de expositie van prenten over Jan van Scorel zouden we nog gaarne enige evenementen in die richting willen organiseren. Daarvoor roepen we iedere mede werking in. Allereerst is gedacht aan een ten toonstelling van het werk van kunt- selaars en hobby-isten. Er zijn ze ker verscheidene Schoorlaars die aardige werkstukken gemaakt heb ben. Kom er eens mee voor de dag. Dan bestaat er ook een plan om echte kunstwerken, schilderijen, et sen, tekeningen, beeldhouw-, hout- snij- en pottenbakekrswerk, enz. voor één keer bijeen te brengen. Maar we weten te weinig wat er in ons dorp voorhanden is. Toch heb ben er vele kunstenaars in Schoorl gewerkt en hebben vele Schoorlaars kunstwerken in hun bezit. Mogen we er eens iets over vernemen Bij het begin van 1968 dus vele plannen en goede voornemens. Moge onze en de uwe naar ieders tevre denheid slagen, ten gunste van onze 'SCHOORLSE GEMEENSCHAP'. W. Koeman (voorz.) Hij was geen Bergenaar, doch een rasechte Amsterdamse straatjongen die stiekum de aardappelen uit de groentebak stal, die voor de win kel stonden uitgestald, dan snel weg- sprintte naar een stil hoekje van de straat, een vuurtje stookte en zijn gestolen aardappelen piepte. Het werd dan wel een spannend avontuur als de smeris achter je aan zat en je in een van de sloppen en stegen in de buurt van de Raven straat, die doodliep tegen de Kat tenburgergracht, jezelf onzichtbaar maakte. Die woning in de Raven straat, was de laatste woning die zijn ouders betrokken. Achteruitgang van zijn vaders zaak in Watergreefs- meer, de verkoop van de bloemisterij was de oorzaak dat er bezuinigd moest worden en ze hoe langer hoe meer aan lager wal geraakten en tenslotte in de achterbuurten der rampzaligen terecht kwamen. Hij was nog heel jong toen zijn ouders stierven en hij door bemiddeling van zijn familie, beraadslagingen van ooms en tantes in een weeshuis werd opgenomen. Het is nu alweer bijna vijftig jaar geleden dat hij na zijn weeshuis en studiejaren op eigen benen kwam te staan en op een gure kille fe bruaridag uit Bello stapte en zijn eerste voet op Bergens bodem zette om in dienst te treden bij de firma Roosendaal aan de Breelaan. Nu lopend langs diezelfde laan, die nog geen haar breder is geworden denkt hij aan de grote veranderingen die zich in dit eens zo stille dorp hebben voltrokken. Daar had je nou bijvoorbeeld dat vroegere perronnetje, met het sta tionplein, waarvoorheen Bergens Harmonie bij feestelijke gelegenhe den de Bergenaren opvrolijkten met hun muzikale prestaties. Dat Stati onsplein is nu een ander plein ge worden met winkelgalerijen, flatwo ningen, eethuisjes, dancing en VVV- gebouw. Waar vroeger Bello tingelend, puf fend en blazend zijn aankomst in de Heerlijkheid Bergen aankondigde en massa's zomergasten op het perron VOOR BERGEN: B. LUIF Nw. Bergerweg 1, telef. 3130 VOOR SCHOORL F. H. RISSELADA Dr. Heringlaan 18, telefoon 360 wenst u gezondheid en voorspoed in 1968 loosde is nu 'Het Plein' gekomen, waar de dorstigen gelest en de hon- gerigen gevoed worden met hartige hapjes, daardoor komt het dat het verkeer in de Jan Oldenburglaan soms hopeloos vast zit. Heel alleen, langs de entree van dit kleinstadscentrum, staat de oude locomotief, die een dankbaar object is geworden voor het fotograferen van familiefoto's met pa op de tree plank. Moe in de berberissen en zoonlief in de stuurhut. Als Bello in zijn goede jaren de Breelaan moest passeren, stond de conducteur armenzwaaiend midden op de overweg om dan bij de laat ste personenwagen als een volleerd gymnast onder het rijden op de treeplank te springen en zijn dienst verder te vervolgen door Bergens duinen naar Bergen aan Zee. Wan neer dan de inktzwarte rookwolken opgelost waren in de ruimte, stond er rechts van je zo'n ouderwets theehuisje vlak langs de trambaan en zag je aan de linkerkant de mu- ziektuin van 'De Rustende Jager', waar het onvermoeide Harmonie korps promonadeconcerten gaf. De oude Ruïnekerk stond toen nog in een kring van eenvoudige dorps woningen en winkelzaken. De mees ten daarvan hebben plaats moeten maken voor restaurants en bars, zodat de kerk thans aan alle kan ten omringd is door horeca-bedrijven Amusement en devotie, jazzklanken en orgeltonen weerkaatsen buiten en binnen de oude ruïnemuren. Toen café-restaurant 'De Oude Prins' nog een boerderij was, wat dit cen trum van 't dorp de uitgaanshoek. Tijdens de pinksterdagen kwamen de jongelui uit de boerenstand met hun sjeezen het schilderachtige dorp bezoeken en werd er uitgespannen in een doorrij stal van 'De Rustende Jager'. Ook café-restaurant 'Duin- vermaak' was zeer in trek en een geliefkoosde plek voor de jeugd. Er waren toen nog maar weinig auto's langs de weg doch een viertal Ber genaren, 'de snorders' t.w. Nardus Min, Willem Moerbeek, Piet Bakker en Kobus Alderlieste, brachten re gelmatig de pinkstervierders naar dit ontspanningsoord en vervoerden tevens vele vreemdelingen die zij de schoonheid van het dorp lieten zien in hun verende tilbury's. Oude bekende Bergenaren, reeds lang overleden, zoals de fotograaf A. Schoen, de ijstent van David de Groot de snoepkiosk van Meijer, de den goede zaken, evenals de exploi tant van 'Duinvermaak' die een gou den tijd beleefde. JAN TIMMER De vorige week opende burgemees ter L. J. de Ruiter onder grote be langstelling het Franse restaurant, le 'Bistro Cher Albert' in de eeuwen oude boerderij van de veehouder Van Wonderen aan de Karei de Grootelaan. Het exterieur dat in de loop der ja ren door tal van kunstschilders op het linnen werd vereeuwigd, is on veranderd gebleven. Het interieur heeft echter naar eeen ontwerp van de eigenaar van dit restaurant, de heer Albert Beil, een artistieke en sfeervolle verandering ondergaan. Ruim drie maanden geleden werd in dit boerenbedrijf het vee nog verzorgd. Thans is de oude boerde rij tot een kunstzinnig en roman tische eetgelegenheid ingericht in stemmige kleuren, devoot licht, een openhaardvuur en smaakvolle aan kleding, waar de beste en fijnste gerechten uit de Frans keuken ge serveerd worden die bereid zijn door de chef-kok Fred Wentzel. In dit unieke restaurant kunnen ongeveer vijftig gasten aan tafel zitten, terwijl men tevoren eerst aan een kleinegezellige bar de eet lust kan opwekken. 'Chez Albert' is dagelijks geopend van vijf uur 's middags tot twee uur 's nachts.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1