Gemeenteraad Schoorl IVOROL GERRITSEN Pu rol ■*■85.266oJ ho«ddl Bfonchiletfca. Doktersdiensten KLOKKEN 10 januari 1936 IN DIT NUMMER GEHOORD IN DE RAAD verschijnt te Bergen. Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond Verkoop raadhuis Kredietverlening verbouw nieuwe raadhuis Hooibrand preventie A. CAKIRIAN Het speciale huis voor oosterse tapijten Benoeming woonruimte- adviescommissie Jaarvergadering K.V.G. Ingezonden mededeling De Schoorlse kermis Rondvraag SIMCA1301/1501 T©y[KiOiï Garage Kees Rijke K. BREGMAN makelaar in onroerende goederen AGENDA Tanden blank- Adem fris Onbetwist de beste tandpasta Extra krediet voor stichting nieuw gebouw openbare kleuterschool Tuin- en Oostdorp Algemeen Welzijn Het Nederlands Studentenorkest in Bergen WIJ LAZEN in de Duinstreek van w.- de huid smetteloos zuiver Kiaverjasdrive 'De Kleine Theetuin' Schoorlse Reddings Brigade Zuigelingenbureau Schoorl GEHOORD IN DE RAAD DONDERDAG 11 JANUARI 1968 42e JAARGANG nr. 2 weekblad DE DUINSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 7,50 per jaar; f 2- per kwartaal Post: per jaar 12,-; per kwartaal 3,15 Advertentieprijs: 15 cent per mm. Contracten speciale tarieven IE Nadat de heer Bergh zijn toespraak had gehouden werd begonnen met het afhandelen van de agenda. De heer Meedendorp vroeg zieh af of er voor de verkoop van het hui dige raadhuis wel voldoende had geadverteerd. De burgemeester gaf de heer Meedendorp een positief antwoord, er is in een vijftal bla den geadverteerd en er zijn uit al lerlei sectoren belangstellenden ge komen. De heer Loos was de hoogste inschrijver met 165 mille en voor het restant van het terrein zijn nog on derhandelingen gaande. Aangezien er in het Hooge Duin geen ruimte aanwezig is om het ar chief brandvrij op te bergen en men het tevens hoofdzakelijk acht, twee nieuwe kantoorruimten te stichten werd de Raad gevraagd 50 mille hiervoor te voteren. In dit bedrag is een aantal interne verbouwingen begrepen. Uit een toelichting die de burge meester gaf, kwam naar voren dat hierin begrepen is de ruimte voor de nieuw te benoemen ambtenaren. De heer Bergh rekende zijn gehoor voor dat men als men de uitgaven voor het nieuwe raadhuis aftrekt van de opbrengst van het huidige, dit een verschil is van nog geen ton. Voor dit bedrag is men, als men in aanmerking neemt dat de gemeente wel een jaar of tien in het Hooge Duin zal moeten verblijven, verze kerd van een goede huisvesting ge durende die termijn. Er ontstond naar aanleiding van dit punt nogal wat discussie vooral van de agrarische kant van de raad. De heer Louter wees erop dat de hooistekers vakbekwaam moesten zijn en dat men bij indeling van de ze mensen bij de brandweer, deze ook verplicht zouden zijn de oefen avonden van de brandweer bij te wonen. De burgemeester en wethouder ueK- ker gaven uitgebreide toelichtingen. De heer Louter verzocht B. en W. het voorstel terug te nemen en de instrukties voor de hooistekers nog eens nader te bezien. Omdat jnen het er wel over eens wat dat deze aangelegenheid, gezien het jaargetij de wel enige uitstel kon velen, na men B. en W. het voorstel terug. Leeuw vroeg of er nu werkelijk geen bindende afspraak met de huidige pachters is gemaakt. De burgemeester antwoordde dat met de pachters goede contacten ge had maar 'n openbare verpachting had 't voordeel dat meer gevarieerd het voordeel dat meer gevarieerd amusement kon worden gebracht. Ook de heer Meijer bleek voor een openbare verpachting te voelen, we kunnen het ons, zei hij, als gemeente niet permitteren om als er iets te Dorpsstraat 3, telefoon 4388 Hedendaags, oud en antiek verdienen valt, het niet aan te pak ken. De heer De Leeuw zag de kermis lie ver weer zoals vroeger in het cen trum van het dorp, nu de kermis op het parkeerterrein is gesitueerd, is het in het dorp zo dood als een pier. De heer De Leeuw was het niet met het voorstel eens maar de rest van de raad bleek het er wel mee eens te zijn, zodat besloten werd om de kermis 1968 openbaar te verpachten. Als deze regeling niet bevalt dan kan men het volgend jaar altijd verder I zien. Zoals wij reeds meldden werd de raad gevraagd de huidige leden van de commissie weer voor een jaar te benoemen maar enkele raadsleden zagen graag eens jongere krachten in de commissie opgenomen. Men had overigens veel waardering voor het werk dat de leden doen, en was het er wel over eens dat er ook niet allemaal jonge mensen in de commissie zitting konden nemen omdat men het advies van ouderen moeilijk kon missen. Ook is wette lijk niet toegestaan de commissie uit te breiden. Het is een nogal pijnlijk probleem maar de burgemeester sug gereerde een leeftijdsgrens te stellen waarbij hij duidelijk stelde dat het hier niet schort aan een gebrek aan waardering voor de huidige leden. Want er zijn mensen van in de 70 die het werk misschien beter zouden doen dan iemand van 50 jaar. De raad ging accoord met het voor stel om de leden te herbenoemen. Alkmaar had ik het gevoel dat ik niet in het rood maar in het zwart was gekleed. Mag ik, aldus de heer Bergh van avond summier reageren door op te merken dat het de PvdA had ge sierd als men daar de nu door mr. Eecen uitgesproken opmerkingen had gemaakt? Over de wateroverlast zei de burge meester dat je wel voor elkaar moest openstaan maar het plan zoals het nu ligt, is goed. Over de verbetering van de polder wegen zijn al contacten terwijl de burgemeester het niet eens bleek te zijn over het denkbeeld van de heer De Leeuw de Duinweg en de Hee- reweg voorrangswegen te maken. De verkeersveiligheid is hiemee niet ge diend omdat men dan in de hand werkt dat er nog harder wordt ge reden dan nu al het geval is, on danks de 50 km snelheidsbepaling. Over het zwembad zei de heer Bergh nog dat op 9 jan. j.l. hierover weer een bespreking heeft plaatsgehad. De heer Bergh was het met de hr. Meedendorp eens dat de nieuwe be woners hun kinderen in Schoorl moesten laten schoolgaan. In het be lang van het kind vooral in de leeftijd van 6 tot 12 jaar is dit een eis; doordat het kind zijn vriendjes niet in het dorp heeft, raakt het m een geïsoleerde positie. Over de jeugdgemeenteraad zei de heer Bergh daar sympathiek tegen over te staan, maar wij missen, zei hij op dit moment voldoende dui delijkheid. We moeten de jeugd be- naderen en er zal zeker iets in die richting gebeuren. En zo kwam om kwart voor elf een eind aan deze raadsvergadering. De jaarvergadering van de Vrou wengilde afdeling Bergen, die op dinsdagavond 16 januari a.s. zou worden gehouden is uitgesteld tot woensdagavond 24 januari a.s. Op datgene wat we vorige week publiceerden was ter vergadering nog een aanvulling gekomen. B. en W. hadden namelijk een ge sprek met degenen gehad die tot nu toe de kermis hadden gepacht en deze heren bleken wel bereid te zijn meer te betalen. Als de kermis drie dagen Zou duren zou men tot een pachtprijs van 1050,- willen komen en als de kermis vier dagen zou du ren was men wel bereid tot het be talen van een hoger bedrag. Maar volgens B. en W. stonden deze be dragen toch niet in een redelijke verhouding tot datgene wat m na burige recreatiegemeenten wordt ontvangen. Tijdens de twee kermis sen in Castricum ontving deze ge meente nl. voor in totaal 5 dagen kermis, 3 dagen in het dorp en 2 in Bakkum, de som van f 19.700,-. B. en W. hadden derhalve geen ba sis kunnen vinden om het systeem van onderhandse verpachting te con tinueren. Bij de behandeling van deze zaak kwamen de tongen los. De heei I c Maak een proefrit bij: Duinweg 24 SCHOORL Tel. (02209) 724 g) Aan- en verkopen O Hypotheken Financieringen A Alle verzekeringen Taxaties TURFWEG 7 BERGEN TELEFOON (02200) 2 15 25 KS tot 15 januari GEZICHT OP DE BERGENSE SCHOOL Expositie in het Noordhollands Kunstcentium. Dagelijks geopend van 10.30-12.30 en 14-17 uur. 's Zondags van 14-17 uur. De fraaie catalogus is in de zaal verkrijgbaar. woensdag 17 jan. CONCERT NEDERLANDS STUDENTEN '0 15 uur ORKEST in de r.k. kerk, o.l.v. Jan Brussen. Solisten; Ada Brussen, harp; Paul Verhey, fluit. Programma: Variaties etc. Plaatsen a 4,50 bij de VVV, Plein 1, of bij de boekhandel. zaterdag 20 jan. zaterdag 20 jan. De heer Eecen vond dat de burge meester op de Gewestelijke vergade ring van de PvdA onrecht was aan gedaan omdat men de heer Bergh daar persoonlijk de aankoop van het Hooge Duyn in de schoenen had ge schoven. De heer Eecen wees er echter op dat de raad, die hoofd der gemeente is, unaniem achter het voorstel tot aankoop stond. U ver keerd, aldus mr. Eecen, in een moei lijke positie en mijns inziens heeft men in de betreffende bijeenkomst uw positie als burgemeester mis kend. Ik vond dat men u nu unfair behandelde, zei de heer Eecen. Mevrouw De Boer achtte het wen selijk dat men over de wateroverlast in plan Oost advies had ingewonnen bij de oudere bewoners die op dit gebied deskundig zijn. Mevrouw Kroon wees op de slechte toestand van de polderwegen en de heer De Leeuw vroeg of het met mogelijk zou zijn de Heereweg en de Duinweg tot voorrangsweg te ma ken. De heer Meedendorp zei dat üe nieuwe bewoners kritiek hadden op de gemeente maar dat hij kritiek had op de nieuwe bewoners. Als deze mensen zo graag hier willen inburgeren dan moet men bij de jeugd beginnen. Maar dan moet men zijn kinderen, als men tenminste niet aan een godsdienstige ovef in ging gebonden is, niet naar een school buiten Schoorl sturen zoals nu voorkomt. Verder vroeg de heer Meedendorp om, nu de kalkzandsteenfabriek te Schoorldam is gesloten, van de zijde van B. en W. aspirant-kopers aan te moeidigen zodat werkzoekenden hier misschien een kans zouden kun nen krijgen. Verder pleitte de heer Meedendorp voor installatie van een jeugdge meenteraad in Schoorl. De burgemeester stond zoals zijn gewoonte is, een ieder uitvoerig te woord. Op de bewuste vergadering was_ de burgemeester, zoals hij zei, principi eel in dezelfde positie als nu. Vroe ger waren de weeskinderen getooid met de kleuren rood-zwart en in KABARET LURELEI MET OUD ZEER' 's middags om 2 uur in 'De Rustende Jager'. Toegangsprijs f 4,- of 3 coupons. KJVO-ANDO. FILMAVOND 's Avonds 8 uur in Hotel Russenweg. Kaarten bij de Haan's Boekhandel. donderdag 25 jan. HET BLIJSPEL 'TOONTJE HEEFT EEN PAARD GETEKEND' door toneelvereniging 'Firestones'. Aanvang 8 uur in 'De Rustende Jager'. Toegangsprijs 3,50. vrijdag 2 febr. DRIE TONEELSTUKKEN DOOR vnjaag c N0ORDER COMPAGNIE' 1. 'Dorpsvrijage', G. B. Shawj 2. 'Moany's jongen huilt niet', Tennessee Williams; 3. 'Een deur moet open zijn of dicht', Alfred de Musset. 's Avonds 8 uur in 'De Rustende Jager Toegangsprijs f 6,-, 4,- of f 3,- of resp. 5, 3 en 2 coupons. vrijdag 16 febr. NEDERLANDS KOPERKWINTET van het Concertgebouworkest. Leiding Kees Blokker. 's Avonds 8 uur in de Ruïnekerk. Toegangsprijs f 4,of 3 coupons. Coupons zijn in boekjes van 15 stuks a f 15,- verkrijgbaar bij K66, d a. VW-Bergen, Plein 1. Plaatskaarten en inlichtingen K66: VW-Bergen, Plem 1, telefoon 3100 of 2124. Door het PSP-raadslid L. Schuil zijn de volgende vragen aan Burgemees ter en Wethouders van Bergen ge steld 1. Welke motieven hebben ertoe ge leid, dat ook het nieuwe cafe- restaurant aan de Karei de Groo telaan ontheffing heeft gekregen van de bepaling in de politiever ordening, waarbij het sluitings uur is bepaald op 11 uur? 2. Is de sluitingstijd van 2 uur niet in strijd met het eerdere besluit van de burgemeester de sluitings tijden een uur te vervroegen met het oog op het handhaven van de openbare orde? 3. Is het hoofd van de politie er zo van overtuigd, dat er nu geen verstoring van de openbare orde meer kan plaatsvinden? 4. Waarom is de adviescommissie uit de gemeenteraad, door de bur gemeester benoemd, niet gekend in de beslissing, waardoor zelfs de nachtkroeg weer draait tot 4 uur? (des zaterdags) 5. Wat zal de houding zijn van het openbaar gezag, als bij een nieu we ordeverstoring de Horeca- mensen zich beroepen op het feit dat zij contracten hebben afge sloten met musici e.a. VOOR BERGEN: J. J. A. A. HODDE Van Reenenpark 2, telef. 2027 VOOR SCHOORL: Mej. B. R. BRUST Heereweg 272, telefoon 288 Uitlening der boeken elke vrijdag middag van 15.30 tot 16.30 uur in het Oude Raadhuis te Schoorl. HERVORMDE VROUWENGROEP Maandag 15 januari a.s. te 19.45 uur spreekt mevr. A. J. C. Slag man in de consistoriekamer over ervaringen en reizen naar Bour- gondië en Taizé (dia's). ALGEMEEN WELZIJN Vrijdag 12 januari a.s. Anthony van Kampen spreekt met kleurendia's over Brazilië, AMAZONAS 'Het geschonden el Dorado. Plaats van samenkomst 'De Roode Leeuw'. Aanvang 20.00 uur. In verband met de vele gebreken van het Verenigingsgebouw 'Tuin en Oostdorp', waarin reeds jaren een kleuterschool is gevestigd, stellen B. en W. de raad voor in overleg met de inspectrice van het kleuteron derwijs, een extra-krediet te ver strekken voor de Stichting nieuw gebouw openbare kleuterschool Tuin en Oostdorp'. Alhoewel reeds vele malen verbe teringen in dit gebouw zijn aange- bracht blijven er toch nog steeds zoveel gebreken over, dat van een enigszins redelijke huisvesting be- zwaa^ijk gesproken kan worden. Aangezien het er bovendien met naar uitzit dal in het bestemmings plan Saenegeest L geplande perma nente kleuterschool binnen afzien bare tijd gerealiseerd zal kunnen worden, hebben wij meerdere do- gingen in het werk gesteld om in i vorm van houtbouw, welke geplaatst zou kunnen worden tegenvoer de huidige kleuterschool achter de per celen Kogendijk 32 en 34. Het college meent dat zij thans in hun opzet geslaagd zijn en hebben bij het Aannemersbedrijf Hodes te Delden, een goede houten kleuter school aangeboden gekregen op ba sis van huurkoop tegen een jaar lijkse vergoeding van 6.013,-, ver meerderd met /369,- voor berging van buitenmateriaal e.d. over een huurtermijn van tien jaar. Volgens berekening van het College zullen de kosten van een dergelijke huurkoop van deze noodschool ge durende tien jaar bedragen; huur 6.013,- plus 369,- is f 6.382,- min. terugontvangst Besl. Stichtingskosten ƒ5.175,- is 1.207,- per jaar. Er zullen echter nog een aantal voorzieningen getroffen dienen te worden, o.a. bouwrijp maken ter rein, buitenriolering, uitbreiding speelplaats, zandbak, zandtafel en terreinafsluiting, die met aanslui ting waterleiding, elektra, gas en op slagkosten gemeentebedrijf 3 pro cent een totaal bedrag van f 9.760,45 zullen vergen. Omtrent de inrichtingskosten van de nieuwe kleuterschool wordt door de hoofdleidster nog overleg gepleegd met de inspectrice van dit onder wijs. Globaal kunnen deze kosten geraamd worden alles inbegrepen op 9.650,- zodat het stichten van deze kleuterschool een extra-crediet van 9.760,45 vermeerderd met 9.650,- dus 19.410.45 gemoeid is. Voor de vijftiende maal is de diri gent van het Nederlands Studenten orkest, Jan Brussen met zijn musi- cies de vorige week voor een veer tiendaagse verblijf in Bergen gear riveerd om zoals gewoonlijk de Ru- inekerk als repetitielokaal te gebrui ken. Ieder jaar verrast deze groep studerende, muzikale jongeren tijd- dens de traditionele verwelkoming bij het raadhuis, het gemeentebe stuur met een exclusief geschenk. Deze keer was het geen N.S.O.- windwijzer waar de westenwind moest aan ontbreken en er niet bij hoorde, maar een ouderwets aange klede pop met een teleurstellende verdrietige uitdrukking op haar pop- pengezicht die een scherp contrast vormde in de kring levenden waarin zij stond. Dit deerniswekkend, me- lankoliek geschenk, genaamd 'Troe tel' werd overhandigd door de voor zitter van het NSO-bestuur, de heer B. Blomhert aan burgemeester L. J. de Ruiter. Hij beloofde de preases dat de zilte zeelucht, weldra haar uiterlijk zal bijkleuren en Troetel vertroeteld zal worden in de gemeente Bergen. Tot grote verrassing van de omstanders reageerde Troetel die waarschijn lijk koud was geworden met het gezegde dat de receptie nu wel kan beginnen. Nadat dirigent Jan Brussen namens de orkestleden bedankte voor de 15 jaren gastvrijheid, toog het gezel schap naar de raadszaal waar bur gemeester De Ruiter als gastheer op trad, hoewel de raadszaal wel wat te klein bleek, voor deze studenten invasie en belangstellenden. Veertien dagen lang zal er in de Ru- inekerk hard gestudeerd moeten worden aan composities van Bertus van Lier, Mozart en Schuman. Woensdag 17 januari a.s. zal in de r.k. Petrus en Pauluskerk aan de Dorpsstraat het studentenorkest voor het eerst optreden om daarna een reeks van concerten in het land te gevea. dat de damesreisclub een feestavond gaf in 'De Rustende Jager' waar Daan Pool erelid van de vereni ging werd; dat de afdeling Schoorl van de Ned. Ver. tot Afschaffing van Alcohol houdende dranken een bijeen komst hield waarbij besloten werd een propaganda-avond te organi- da^er 'in Bergen 207 werkzoekenden waren ingeschreven; dat bij P. Vorst aan de Pettemer- kluf de petroleum 5 cent per liter kostte. Uitslagen klaverjasdrivê in café restaurant 'De Kleine Theetuin' Bergen op 5 januari j.l. 1 Mevrouw Vischer 7380 2 Hr. L. Alderlieste 7061 3 Hr. Weeshof 6898 4 Hr. Bogtman 6863 5 Hr. Urbanus 6688 Marsenprijs: Mevr. Vischer: 3 stuks Poedelprijs: Hr. C. Kroon 5072 Volgende klaverjasavond voor leden is op Yf januari a.s. Het bestuur Donderdag 11 januari beginnen de Schoorlse Reddingsbrigade weer te zwemmen. Vertrek bus plm. 19.15 uur vanaf Camperduin. Met ingang van 17 januari a.s. zal het zuigelingenbureau van dokter Risselada gehouden worden in het Groene Kruis-gebouw, portlaan 2, hófk Heereweg, van 1-45 tot 2.30 uur. Hiermee' komt het consultatiebureau in de 0.1. sCh°°l aan de Molenweg te vervallen. Hoestdrank in tabletvorm.95ct Burgemeester Bergh (die uiteraard gelukkig Ook bepaalde werkzaamhe den kan delegeren) 'Ik prijs me gelukkig, dat niet alle dingen tot mij komen'. Burgemeester Bergh tegen de heer Meedendorp die het niet eens was met de formulering van een voor stel 'Dit is gemeentelijk jargon De heer Sleking tót de heer Meeden dorp 'Dat u dat nu niet weef. Burgemeester Bergh over de kwestie van de hooistekers 'Ik moet enige schroom overwin nen maar ik waag het erop. Want ik meen dat we in deze tijd geen last van hooibroei hebben.' Burgemeester Bergh over de ver pachting van de kermis 'Wij doen allemaal deze ervaring op dat spreken en luisteren een moeilijke aangelegenheid is. De gesprekspartner hoort altijd dat gene wat hij graag van je wil ho ren.' Burgemeester Bergh tot de heer De Leeuw, die het niet eens was met de openbare verpachting van de kermis 'U moet aan een stemming mee doen en u moet dus zeggen, voor of tegen. In de Tweede Kamer gaan ze bij deze gelegenheid wel eens een kopje koffie drinken maar ik laat het aan uw fatsoen over een andere boodschap te gaan doen.' Burgemeester Bergh (over de her benoeming van de leden van de woonruimteadviescommissie) 'Misschien spiegelt men zich in dit opzicht aan figuren zoals Adenauer die tot op hoge leeftijd de gemeenschap heeft gediend.' De heer De Leeuw (over dezelfde kwestie) 'Als je 65 bent, dan kan Je er wel uitstappen want dan ben je uit gerangeerd. Dat is een eng gevoel.' Burgemeester Bergh (over het feit dat wethouder Muelink deelneemt de bespreking van bovenver- nmissie) ik is geen spion 'JUC van B. u. ge en; ïen nd te ak' ht' an ;e- *le ïld lie er o- •r- r- ht ak ig r- le m i- ig n is g e»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1