RENTEVERHOGING 1/2 7 Balans-opruiming is sSS t si Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Bergh 3/4 1/2 7 1/2 H. K. F: .«oer S"X?SSSr|rrb'""",06kJe' de „ntvangt u graHs va° EGMOND A/ZEE 4 Bevolking J10? J ?eds een getal aan dat rond de 100 blijft bewegen en hier uit vloeit voort dat de bouw van woningwetwoningen de aandacht zal moeten blijven houden geva 1 waPsS MfdrkmisInrVoorwel- Brandweer mateS' beSChikt over goed Bescherming bevolking VANAF 1 JANUARI 1968 GELDEN DE VOLGENDE RENTETARIEVEN Gewone spaarrekeningen Gepremieerde spaarrekeningen Sociale zaken Werkloosheid Politie Beleggingsboekjes 1- Duintreffersnieuws' geld beschikken"eJ (TaMjritl1df)mitsenJaar Wederom vrii over het een zeer°aantrTkkeujkI rente MET Onderwijs Sportzaken Recreatie Wegen en verkeer tingen "eJ T" Jek°rt op de begr°" ginf ven mt ln 1968 een wijzi- dfter°Bl5SedSCh,P behaXf",? 6e!,anK" «""fdoSui" begint donderdag 18 januari 1968 om 9 uur Personeel Gasbedrijf ïekoïht6^ h^ft h6t 3antal m3 Vreemdelingenverkeer Bouwplannen Bregtdorp Niet een bril, maar de JUISTE bril Mr. Opticien D. W. PASTOR" Warenhuis en Ijzerhandel Vrij entree, zelfkeuze met bediening Neem een abonnement op De Duinstreek Vraag en aanbod m Op de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar, die onge week donderdag werd gehouden hield de burge meester traditiegetrouw een nieuwjaarsrede, waaruh w« hieronder een résumé geven. J Op 1 januari 1967 bedroeg het aan tal inwoners van Schoort 4435 en op 31 december van dat jaar 4904 Met enige voorzichtigheid kan gesteld ^nnn ®n de gemeente in 1968 5000 inwoners zal hebben We zullen op gepaste wijze bij dit teit stilstaan. De groei van de ge meente is op het vlak van de wo ningbouw gekomen dankzij de me dewerking van RCN, Euratom en de Hoogovens terwijl mede hierdoor eigen woningzoekenden aan een huis Konden worden geholpen. Maar de lijst van woningzoekenden w™er Benfih heette de nieuwe bewoners welkom, waarmee men een goede contactavond had gehad. Hii sprak de wens uit dat het zal ge lukken om met deze nieuwe bewo ners tot een eenheid uit te groeien De wateroverlast heeft de volle aan dacht van het gemeentebestuur en is Zn£?rl Met de deskundige op dit gebied is een gesprek ge voerd en men mag verwachten dat ais er geen andere storende oor zaken zijn, men door het aanleggen van een waterpartij over een of twee Ja?r van de wateroverlast af zal zijn. len dit jaar voorstellen aan de raad worden gedaan. Door de verandering van het raad huisplein is ter plaatse een verbe- Het kruispunt Voorweg-Heereweg het n^HVerbe^eriung ondergaan als het pand van de heer Pot, dat door gesloopt6"16 1S aangekocht' zal zijn heenChp°0rlfe y.rijwillige Brandweer heeft assistentie verleend bii het blussen van twee grote branden, n.l die van het Verenigingsgebouw te Catrijp en het Zeepaardje. Er heerst een goede geest onder de leden van jeugdsparen „Zilvervloot" ambtenaren-spaarregeling bedrij f sspaarregelingen (dagelijks) Ingevolge de bijstandswet heeft de gemeente 260 mille uitgekeerd waar in onder meer is begrepen het be drag aan uitkeringen voor mensen i 'j een mrichting worden ver pleegd. Het werk op het gebied van de so- vereist een grote des kundigheid en daarom is het goed ais op dit punt verschillende kleinere gemeenten samenwerken. Men heeft nog geen maatschappelijk werkster kunnen aantrekken, dit is financi eel voor de gemeente onmogelijk. Hopelijk komt hier verandering in. In 1966 telde de gemeente Schoorl per week negen werkelozen, terwijl dit getal voor 1967 steeg tot 22. De burgemeester geloofde dat het gezien deze achtergrond een be treurenswaardige zaak is dat de Kalkzandsteenfabriek te Schoorldam Ir-- gemeend heeft haar deuren te moe- Fin an Cl en ten sluiten. Sommige gemeenten hebben het be drag voor de B.B. op hun begroting waagdrePth de ^emfeste/ waagde het erop een goed woord voor die organisatie te doen. n Schoorl is de B.B. voor praktisch ramneTz/ bemand en biJ vredes- ak rip n i c organisatie, even- alf de P°btle en de brandweer uit rekende diensten aan de gemeen- schap kunnen bewijzen. Wij Neder landers zijn nogal sterk in het uiten van kritiek en die heeft men soms ook op de BB. Maar als er een vre- dezelfde T Uitbreken dan zouden elide mensen weer kritiek heb ben op het feit dat er geen organi satie als de B.B. zou beftaan Met de politie was ook in 1967 de samenwerking weer goed Omdat creat iten de kustgebieden de re creatie toeneemt wordt de verster ven8 UiTr tot Plaatselijke Politiecorps an jaar tot jaar minder. Het was daarom moeilijk werken voor het af//J Politiemensen die in het uren hPphK Seizoen liefst 382 over uren hebben gemaakt. Er zijn 496 processen-verbaal od- gl/n 6n 241 transacties aange- dePr 9Knkn,°nbffer hrft de Commissaris oer Koningin het nieuwe politie bureau officieel geopend. (dagelijks) termij nspaarrekeningen met een opzeggingstermijn van zes maanden maanden ''aar V3St 6n daarna met een opzeggingstermijn van zes De uitslag van de laatste klavei jasdnve is als volgt 1 Mevr. Berkhout-Mevr. Berkhoi 2 N. Kaandorp-N. de Wit 490 3 De heer en mevr. May 4R7 4 T. Delis-P. Slijkerman til 5 Fr. Kaandorp-B. Pot 484i Traoo<ftnPrijS:^MeVr- Berkhout 2 Troostprijs: G. Rietveld-F. de Vrie< tie istaa?sdvonigteZe klave^asc°mpeti: 1 M. de Wit 1q„49 2 Mevr. Berkhout-Delis 19.598 i 3 N. Kaandorp lq<t„7 5 preBe'rM,erkth0Ut"J°ël 19461 6 P tu ïh°Ut 19.190 II 7 r' ®lllkeTman 18.935 4 U. DellS jr. IftOQQ A 8 p- May ia 873 4 grom "m/J vol°P strijd in de kop groep Met nog 4 drives voor de Komt 6r n°g Van alles gebeuren Komt u zoveel mogelijk dat ver hoogt de spanning. De volgende 'Duintreffers' klaver- asdnve wordt gehouden op vrijdag 12 januari m café Slijkermali te g£- iJPj aanvang 8 uur. Het bestuur (dagelijks) maanden. met een opzeggingstermijn van zes maanden. O0k4ft d"at °h et "ge kf o p" ds pa ar re k en in g t a al r6nte °VER ELKE '»n 1,'langnjk voordeel, dat de NUTSSPAARBANK u biedt. 9 alle giroverkeer gratis alle formulieren gratis SeSalchAequeEsfRDE SPAARBANKCHEQUES 3 RUÏNELAAN 2-4 (half-maandelij ks) VOORSTRAAT 65 Op 8 december kon de Groeter kleu terschool worden geopend. wlTenb7e }?gere school te Schoorl werd met een lokaal uitgebreid terwijl er een leerkracht kon worden oegevoegd aan het huidige onder wijzend personeel. ?Pni>yrgtei?eester vond het verheu gend dat de gemeente voor de ver- ainreHf>U1Mrieiding V00r de sch°o1 aan de Molenweg op de urgentie- In 19fi7geplaa|tS^ V°°r twee bokalen. Tn w de schoolraad geïn- stalieerd en de burgemeester hoopte de raad een taak zal vinden waarmee de belangen van het open-' baar onderwijs worden gediend. In 1967 kon het nieuwe terreincom plex van de voetbalvereniging Dumranders m gebruik worden ge steld, waarbij het eerste elftal van deze vereniging schitternde door wemk 01h D6Ze genoten aanschou welijk onderwijs door het volgen van de Engelse Cupfinal op de TV werkled0eenn.anderen het pIaat^ik Men heeft nu op sportgebied de be- °uer Vler sportvelden, de sporthal en het gymnastieklokaal Deze maand zal waarschijnlijk wel we/ r/"g de aanleg van de weg Camperduin-Hargen aan Zee plaatsvinden terwijl een bedrag van negen ton is gevoteerd voor de aan leg van de randweg die van Cam- aae3eiengdnaar 231 WOTden Stellen d ï?ar concrete voor stellen de raad bereiken. Het strand vormt nog steeds een zorgenkind voor de gemeente, hel dooZ dp°We t d°0r het Publiek als aoor de natuur vervuild. De se- i^6dete tnf all8S Wat mo^elijk om te komen accePtabele situatie lan199sniS Vm r wegen een bedrag 2:5°.miUe besteed en voor de verbetering van de polderwegen zul- Bij de begroting voor 1967 bestond hier te°maJan 85 mllle' We hebben tekort een structureel teKort, ondanks de verhoging van de plaatselijke belastingen verteeg zh//,// verbo"dingen ei leent zijn uitkeringen in een Jet°rk1b!ig 'TT en men heeft tol de mogeiykTeidtotteaa™n^/uRj keringen werd geopend. teaLl1nentreffende wetsartikel is servtt J Smg gegeven, alle re- ItJwf °P en de gemeenten wor- g "g van sommige belastingen ter- rJane'/f belr.effende wef erdoor tfn/H gorleen toeristen belas ting zullen moeten betalen diCen°t°rte 6en dubbele taak, zij dient te zorgen voor de eigen in- inf116/ ™aar °°k voor een goede mfrastruktuur t.b.v. de recreatfe van Chlm Zn haaIde een uitspraak zegd /d ïe1/3" Wuaarbij deze He en wij /oee/Urg6meester gewaagde van de feerde ®anjenwerking met Gedepu teerde Staten. Dit College heeft toe stemming gegeven om 5 mille te thJ T V00r het maken van een is hli? 7°?r het zwembad. Men is blij met deze toestemming nu kan men verder de plannen uitwer- Onze oud-plaatsgenoot, de heer Van nuts spaarbank ZONDAG 14 JANUARI BERGEN HERVORMDE GEMEENTE RUïNEKERK 10.15 uur, Ruïnekerk, ds. ter Steege 19.30 uur, Kehoboth, jeugddienst m.m.v. de heer BaifoOx'tj tenor GEREFORMEERDE KERK 10.00 en 19.00 uur Cand. J. Kersies, Dirkshorn. Voorbereiding H.A. LEGER DES HEILS (Dorpshuis) 10 uur: Samenkomst EUROPESE KERKDIENST in het kerkje te Bergen aan Zee RhijnUUr' Voorganger Ds- M- A- van EUROPESE PAROCHIE VAN ST. BENEDICTUS, Pr. Hendriklaan Zaterdag 19.15 uur eucharistieviering als op zondag 8.00 uur - 9.00 uur hoogmis - 10.15 yU5 Eur°Pese dienst met preek in het Frans en Duits - 11.30 uur PAROCHIE PETRUS EN PAULUS Zaterdag 19.00 uur Eucharistievie ring zoals op zondag. 8-15""L 9-30 uur Hoogmis, 11.00 uur en 12.15 uur; SCHOORL HERVORMDE GEMEENTE TE SCHOORL, GROET EN CAMP. Schoorl, 10 uur: Ds. C. M. de Jong R.K. PAROCHIE VAN DE H. JOANNES DE DOPER Zaterdag 19.00 uur Eucharistievie ring als op zondag. 8.00 uur, 9.30 uur Hoogmis en 11.00 uur; 19.00 uur avondmis ALKMAAR DOOPSGEZINDE GEMEENTE (GezinsdienstJ A' J' V3n d6r Sluis EVANG. LUTH. GEMEENTE Oudegracht 187, hoek Baangracht 10.15 uur: Ds. Herrmann. Doop In verband met het artikel in de regionale pers en de daarop gevolgde t.v.-uitzending over de aankoop van b® ,Ho°ge Duin door de gemeente, zei de burgemeester eerst over deze kwestie het woord te hebben willen voeren. Maar hij vond het beter hiervan af te zien omdat er in het parlement vragen over deze kwestie zijn gesteld en zei het correcter te vinden als men het antwoord van de minister in deze zou moeten af wachten. I1Ui- ur. Lr. Hoendi schred/ hi f miljoen over- nreden het afgelopen jaar. dl!/ i/t Z11 mag verwacht wor den dat ook Schoorl van aardgas zal worden voorzien. Beide VVV's kregen een compli- enl van de heer Bergh voor hun van hpf0nde ijJer ln het belang is met deVSf VVv"/erkeer- Er verstandhouding WS 66n g0ede k!erh»u,,difg tot andere gemeen ten heeft het secretariaat te Schoorl een geringe bezetting, er blijft werk hggen en ook is het zo dat de dy namische tijd waarin we nu leven niet aan Schoorl voorbij gaat. De ruimtelijke ordening heeft admini stratieve begeleiding nodig en daar- ln begr°tingsvergadering deze maand de raad een voorstel te behandelen krijgen het gemeente personeel uit te breiden. Bent u niet in de wieg gelegd, voor opruimingskoopjes Géén nood, SPAANDER heeft voldoende echt mooi goed in huis, ook in deze rommelige periode. MIDDEN IN DE LANGESTRAAT TERFCHT Plan"en om in samenwerking met het Bouwfonds Ned. Gemeenten tot woningbouw te komen, zijn tot nu toe in Schoorl niet zo uit de verf gekomen maar de heer Berg ?eZ g®noegen zeggen dat het Bouwfonds bereid was gebleken het bestemmingsplan Bregtdorp tot - kelijkheid te brengen. aangemeten door IFT.A AM O rrn* HOFLAAN 2 - TEL. 2202 - Lever Uitsluitend sp .ulg Brillen oe ■garts, worden snel geleverd audsen de raads- •»*t voor de wijze i de dingen mee- vaarop men het werk stimu- i. en voor het werk in de ver schillende commissies. De hr Bergh bracht de avond in herinnering die volgde op de bliksemaktie voor het Groene Kruisgebouw en zwaaide zijn beide wethouders lof toe voor het vele werk dat ook zij in het belang van de gemeente verrichten en wenste tot slot van zijn toe- 6en ieder in het komende jaar alle goeds toe. Jan Oldenbi. m -jrgen - Telefoon 2152 i./ySAATSEN met montuura 7= STALEN KUNSTSCHAATSEN met'schoen 44,50 53J.1 HOUTEN SLEDEN DA VOS 70 cm16,50 80 cm 17,50 90 cm i8,5o 100 cm 19,50 110 cm 20,50 Ook maandag en woensdag de gehele dag geopend. 2,— per kwartaal 7,50 per jaar Drogisterij Schuit-Conijn vraagt WINKELMEISJE Stationsstraat 11, telefoon 2205 Dame zou graag één middag in de week BRIDGEN C-klasse. Wie zoekt nog een partner. Ink: Bergen, telefoon 4203 Wie heeft zondag uit mede- J., e"onze Poes (zwart met wit) binnengehaald. Kooy, Meidoornplantsoen 81 RIJ VOORDELIG BIJ AUTORIJSCHOOL 'KOMPAS' cnS gebaa^ en gebracht. 7 7,50 per uur plus theorie Aanmelden: tel. (02200) 19952 Alkmaar He koi lee liei bel A e. 1 be lervor E 3. )orl, j lop 1. eer e: tSSEI en vo elegei een ie istrei Jaar Ikshoi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 2