BALANS-OPRUIMING WAT IS OPRUIMING? Dat heet opruiming BOORSMA - textiel H 'II Doktersdiensten IN DIT NUMMER AGENDA verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond i Enkele alinea's uit de nieuwjaarstoespraak, welke de burgemeester hield op de Gemeenteraadsvergadering Algemeen Welzijn begint donderdag 18 januari 1968 om 9 uur HARTJE WINTER IN BERGEN OUD ZEER' IN DE RUS VUURSTENEN WAT ER IN BERGEN TE DOEN IS TONEELAVOND FIRESTONES'. Opruimen ven r®'es^an^en - Mode- en seizoenartikelen, r kortom, ruimte maken voor de ophanden TIENTALLEN GULDENS GOEDKOPER DONDERDAG a.s. 18 JANUARI Wij verwachten u K. BREGMAN makelaar in onroerende goederen DE NOORDER COMPAGNIE Deze BESTELBON DONDERDAG 18 JANUARI 1968 42e JAARGANG Nr. 3 10 PAGINA'S weekblad DE DUINSTREEK t REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEESWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs t 7,50 per jaar; 2,- per kwartaal Post: per jaar 12,-; per kwartaal 3,15 Advertentieprijs; 15 cent per mm. Contracten speciale tarieven men ei(, mtschJl i BURGEMEESTER DE RUITER HEEFT VERTROUWEN IN HET NIEUWE JAAR Of 1967 een voorspoedig jaar voor onze gemeente was, is niet eenvou dig vast te stellen. Men is over het begrip voorspoed dikwijls oneens en de concretisering laat zich moeilijk omschrijven. Menig begrip kan het beste worden gemeten aan zijn negatie. Het is ge makkelijker de tegenspoeden aan te duiden dan de voorspoeden. Tegen spoed is naar zijn eigenlijke bete kenis; achteruitgang, verwelking, in krimpen van de ruimte, en tanen van de hoop. Als ik dat allemaal op een rijtje zie, dan geloof ik dat het ons niet slecht gegaan is. Een van de kenmerken van onze tijd wij ervaren dat ook in ge meentelijk verband is het ruste loze. Meer dan ooit tevoren kan onze samenleving vergeleken worden met de zee. De maat van de golfslag de kleur van het water, de loop van de stromingen en de ondoorgrondelijke diepte waaruit het goede en het ver- radelijke omhoog komen, kunnen als even zoveel beelden dienen voor on ze tijd. Nooit konden wij zoveel re gelen, en was de navigatie zo uitste kend als nu, maar ook nooit heeft de mens in de geschiedenis zich zo be dreigd gevoeld als in onze dagen. Wij proberen het weg te schreeuwen weg te organiseren, weg te teach- innen, weg te love-innen, maar de onrust en het onbehagen blijven. Inzake de handhaving van de open bare orde, hadden wij een voorspoe dig jaar. Ik zie de voorspoed niet in het onmiddellijke effect, die de maatregelen hadden die wij moesten nemen. Dat was meer geluk dan wijsheid. Het bewijs hoogstens dat de situatie in wezen minder ernstig was dan wij vermoeden. Ik heb daarom niet veel waarde gehecht aan de vele bijvalsbetuigingen die ik mocht ontvangen, hoe goed ze ook bedoeld waren. Te veel hoorde en las ik er uit, dat men in brede kring een te groot vertrouwen heeft in de conventionele vormen van de ge- zagshandhaving en te weinig bereid is naar de oorzaken van de orde verstoring en de onrust die voor al bij de jongeren leeft te zoeken. De gezaghandhavers in onze ge meente, het corps van de rijkspolitie hebben het niet gemakkelijk gehad. De ernstige onderbezetting van het corps is in de loop der jaren steeds zwaarder gaan drukken. Van de kant van de corpsleiding heeft men mij verzekerd dat de be zetting van de plaatselijke corpsen in de naaste toekomst kan worden uitgebreid, gezien het zeer redelijke aantal leerlingen van de opleidings scholen. Ik heb grote bewondering voor de wnd. groepscommandant en zijn medewerkers. Wij zijn hen gro te dank verschuldigd. Ik hoop van harte dat onze voortreffelijke adju dant Verduin, die door een ernstige ziekte slechts gedeeltelijk in staat was dienst te verrichten, nog vele jaren in ons midden zal zijn. Bij de vaststelling van de begroting 1968 werd andermaal uitvoerig ge- discusseerd over de subsidie van de VVV-Bergen, en de wegen die door de Vereniging moeten worden be wandeld om een sterke organisatie te vormen. Daar is uiteraard niets op tegen en wanneer de VW-Bergen aan Zee wordt geprezen omdat zij selfsupporting is, dan is dat wel juist al blijf ik het een schrijnende zaak vinden, dat men meent binnen een gemeente van 12.000 inwoners zich de luxe van twee verenigingen te kunnen permiteren en elkaar oh schande -beconcurreren. Het is té gemakkelijk om b.v. van het ontwikkelingsplan Bergen aan Zee te beweren dat het een ernstige bedreiging vormt met het karakter van onze badplaats en daarmee van onze hele gemeente, maar dan dient men toch wel aan te geven op welke wijze men die ontwikkeling wil zien. Het domste commentaar las ik in het maandblad Heemschut van juli 1967. Men citeert een krantenbericht van 31 maart 1967 en een Manifest, dat door een comité van Aktie werd ver spreid, maar men heeft weer eens verzuimd om bij het gemeentebe stuur zelf zijn licht op te steken. vervolg pagina 2 Uitlening der boeken elke vrijdag middag van 15.30 tot 16.30 uur in het Oude Raadhuis te Schoorl. NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN Vrijdag 19 januari a.s. jaarverga dering in hotel 'De Roode Leeuw'. Aanvang 19.45 uur. Na de pauze spreekt mevrouw C. Tensen-Mantel over de 'algemene verzorging van de vrouw'. VOOR BERGEN: H. J. P. M. POOT Dorpsstraat 30, telefoon 2423 VOOR SCHOORL F. H. RISSELADA Dr. Heringlaan 18, telefoon 360 MIDDEN IN DE LANGESTRAAT Bent u niet in de wieg gelegd, voor opruimingskoopjes Géén nood, SPAANDER heeft voldoende echt mooi goed in huis, ook in deze rommelige periode. KOMT GERUST, OOK U ALS MODE-BEWUSTE, EISEN-STELLENDE-KLEDINGDRAGER, KUNT NU TERECHT KÏ3AGENDA kunst en kuituur in bergen INFORMATIE K66 p/a V.V.V. BERGEN - PLEIN 1 - TELEFOON 3100 of 2124 e winter geldt als een een tijd van stilstand. Vooral in de periode, die volgt op de rumoerige tijd rond de jaarwisseling is er voor velen 'niets te doen'. Natuurlijk, je kunt erop uit, wan neer er een mooi pak sneeuw ligt of wanneer Ijsbaan en sloten bevroren zijn, maar anders Nou, anders is er tóch voldoende, dat ons helpen kan de maanden tot de lente door te komen. Privé zal men een feestje houden, men gaat eens uit eten. En buiten de privé-sfeer zijn er de kulturele evenementen, die binnen de Bergense gemeenschap plaatsvinden. En het moet gezegd worden, dat er in deze wintermaanden heel wat valt te genieten. m i Winter rond de Ruïne In de maanden vóór 1 januari had K 66 alleen al vijf voorstellingen. Het nieuwe jaar zette kortgeleden goed in met het traditionele concert door het Studentenorkest. En nu lijkt het hek van de dam! Tot en met april komt K 66 met zeven evenementen. De KJVO-ANDO geeft nog drie voorstellingen. Er komen enkele to neeluitvoeringen door plaatselijke verenigingen. Het KCB geeft enkele kunstavonden en organiseert van zelfsprekend een serie goede expo sities. Zo kunnen we doorgaan en Aquarel J. Roggeveen steeds beter het bewijs leveren, dat de wintertijd in Bergen allesbehalve een tijd van stilstand hoeft te zijn. Over de K 66-voorstellingen nog dit. Het bestuur van K 66 heeft in zijn programmakeuze gestreefd naar het brengen van zaken, die enerzijds ak- tueel, modern zijn en anderzijds voor een vrij breed publiek aanvaardbaar en genietbaar zijn. Als men het to taal van twaalf voorstellingen beziet zal men ontdekken, dat deze opzet goeddeels geslaagd is. et grote Nederlandse kabaret komt naar Bergen. Op een za terdagmiddag. Er zijn mensen, die dat maar een raar' tijdstip vinden. We geven toe, dat onze voorstellingen meestal des avonds plaatsvinden maar we wil den nu toch eens gebruik maken van de zo geroemde 'vrije zaterdag'. Een ideale gelegenheid om op een ontspannen manier goed kabaret te 'ondergaan'. Bijwonen leek ons een minder goed woord in dit verband, omdat Eric Herfst, Sylvia de Leur, Annemarie Oster en Gerard Cox inmiddels voldoende bewezen heb ben, de toeschouwers emotioneel bij hun optreden te kunnen betrekken. Zaterdag 20 januari: tijd voor Lure- lei, tijd voor 'Oud Zeer'; 's middags om 2 uur. Kaarten bij de V.V.V. REDAKTIE H. JELLEMA IR ij vuurstenen zal men niet zo gauw denken aan de brandweer; die is er meer om vuur te doven dan om vuur te maken. Toch moet U in dit geval wel een relatie zoeken tus sen onze wakkere blussers en de vuurstenen. Het woord moet dan eerst vertaald worden in 'Firestones'. En 'Firestones' is de naam van de Bergense toneelvereniging, die zijn oorsprong vindt bij de brandweer en aanverwante gebieden. Overigens iedere 'acteur' kan er lid van wor den. De 'Firestones' zijn in het nieuws vanwege hun optreden in 'Toontje heeft een paard getekend'. Dit blijspel wordt 25 januari a.s. op gevoerd in 'De Rustende Jager' on der regie van Mevr. G. Hauber. Zaterdag 20 jan. Zaterdag 20 jan. Donderdag 25 jan. Donderdag 25 jan. 27 jan. t.m. 15 febr. 17 febr. t.m. 7 maart Vrijdag 2 febr. Vrijdag 16 febr. Zaterdag 24 febr. Vrijdag 1 maart Dinsdag 12 maart Woensdag 3 april KABARET LURELEI met 'OUD ZEER' (K66) 's Middags om 2 uur in 'De Rustende Jager'. Toegang 4,of 3 coupons. FILMAVOND KJVO-ANDO titel 'Onze mooie wereld'. 's Avonds om 8 uur in Hotel Russenweg. Toegang: 2,50 voor niet-leden, 1,50 voor donateurs; leden hebben gratis toegang. 'Toontje heeft een paard getekend'. 's Avonds 7.45 uur in 'De Rustende Jager'. Kaarten bij Mevr. G. Hauber, Natteweg 23 en bij de heer J. Velink, Kerkedijk 33. Toegang 3,50. KUNSTAVOND KCB 's Avonds 8 uur in de Kunstzaal. G. R. Kruissink, directeur Zuiderzeemuseum Enkhuizen over 'Montmartre en Toulouse Lautrec' met dia's en geluidsband. EXPOSITIE KUNSTCENTRUM Van Apol met schilderijen, gouaches en te keningen. EXPOSITIE KUNSTCENTRUM Beeldhouwwerk en klein-plastiek van J. W. en H. Raedecker en Paul van Crimpen. Dagelijks geopend van 10.30-12.30 en 14-17 uur 's zondags 14-17 uur. DE NOORDER COMPAGNIE met drie toneelstukken (K 66). 's Avonds om 8 uur in 'De Rustende Jager'. Toegang ƒ6,-, 4,- of ƒ3,- of resp. 5, 3 en 2 coupons. NEDERLANDS KOPERKWINTET (K 66) van het Concertgebouworkest. Leiding Kees Blokker, 's Avonds 8 uur in de Ruïnekerk. Toegang 4,- of 3 coupons. Causerie met dia's óver ROEMENIë door de heer B. Schuil. Deze KJVO-ANDO-avond is in Hotel Russen- weg; 8 uur. FILMAVOND in de Zwarte Schuur (K 66) Hoofdfilm: de Japanse film 'De vrouw in het zand'. Aanvang 8 uur; toegang 3,- of 2 coupons. Bij voldoende belangstelling zal er van centrum-Bergen naar de Zwarte Schuur een bus rijden. TONEELAVOND ST. JAN 'Tien kleine negertjes' van Agatha Christie. Aanvang 8 uur in 'De Rustende Jager'. Toe gang 3,50. FONS JANSEN (K 66) 's Avonds 8 uur in 'De Rustende Jager'. Toegangsprijzen 6,- en 4,- of 5 en 3 coupons zijnde nieuwe collecties En wel te verstaan de U bekende merk artikelen uit eigen sortering, kunt u, voorzover voorradig, uw keuze doen uit een veelheid van artikelen. BERGEN - RUÏNELAAN 18 - TELEFOON 2532 Aan- en verkopen Taxaties TURFWEG 7 Hypotheken Financieringen Alle verzekeringen BERGEN - TELEFOON (02200) 2 15 25 \7 rijdag 2 februari komt 'de Noorder Compagnie' naar Bergen. Het ge zelschap brengt in één voorstelling drie toneelstukken op de planken; van Shaw; van Tenessee Williams en van Alfred de Musset, een Brit, een Amerikaan en een Fransman. Drie goede stukken door een uitstekend gezelschap. Het stuk van Shaw is een korte ko medie in drie bedrijven: 'Dorpsvrij age'. Eind 1932 maakten de schrijver en zijn vrouw een reis om de wereld en gedurende een tocht over zee kwam deze kleine komedie tot stand. De eerste akte speelt zich af aan boord van een luxe passagiersschip, het tweede en derde bedrijf situ eerde hij in een klein dorpje, waar voor waarschijnlijk zijn eigen woon plaats model stond. Het stuk ging in 1934 in Engeland in première; de toenmalige regisseur was de later zo bekend geworden Christopher Fry, van wie het Zol dertheater verleden jaar 'de droom der gevangenen' in Bergen opvoerde. Van Tennessee Williams brengt de Noorder Compagnie 'Moany's jongen huilt niet' in een vertaling van Ank van der Moer. Behalve deze een akter schreef Williams beroemd ge worden stukken als 'Tramlijn Be geerte', 'Kat op een heet zinken dak' en 'De getatoeëerde roos'. 'Een deur moet open zijn of dicht' is de titel van het toneelstuk van Alfred de Musset, de in 1857 ge storven Franse schrijver. Het hele oeuvre van De Musset is geworteld in het elegante leven van Parijs. Alle toneelstukken van deze schrijver dragen het stempel van de ras-to neelschrijver; ze hebben een ijzer- sterke konstruktie en een zeer ver fijnde dialoog, die de volle aandacht afdwingt. Het hier opgevoerde stuk wordt in Frankrijk nog regelmatig gespeeld. Het bestuur van K 66 is er van over tuigd, dat het optreden van 'de Noorder Compagnie' in Bergen een groot sukses zal zijn. K 66 organiseert in maart een avond in verband met de Boeken week; gegevens over deze feestelijke literaire avond zullen tijdig worden bekend gemaakt. In april volgt er in de Ruïnekerk een uitvoering door het Bewegingstheater. Ook over deze gebeurtenis worden nog de nodige details gepubliceerd. Kaarten voor alle K-66-evenementen kan men bestellen bjj K 66 p.a. VVV-Bergen, Plein 1, tel. (02208) 3100 of 2124. We raden ieder aan een couponboekje te kopen! K 66 geeft nog zeven voorstellingen: Lurelei, Koperkwintet, Noorder Compagnie, Filmavond, Literaire Avond, Bewegingstheater en Fons Jansen. Voor ieder evenement betaalt U één gulden minder; in totaal dus zeven gulden minder, wanneer U met coupons betaalt. Nogmaals: KOOP ZO'N BOEKJE. (Bestelbon hieronder). sturen naar K 66, Plein 1, Bergen Ondergetekende: straat: plaats: bestelt hierbij couponboekjes a 15,-. Het verschuldigde bedrag a wordt heden door mij overgemaakt op giro 68722 van VW Bergen-Nh. Na ontvangst van genoemd bedrag zullen de couponboekje(s) aan mij worden toegezonden. 'Als ik je nou vertel, dat zo'n couponboekje op zeven voorstellingen zeven gulden voordeel geeft, dan stuur je deze bon toch meteen op?'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1