1 i ^PÜintet in de duinen GERRITSEN Toontje heeft een paard getekend Zie zo, dat is dat B o o rs m a - textiel M r™A-; M i, Kristal met zilver Zaterdag 3 febr. - 9 uur v.m. Eén dag ongekend lage prijzen Doktersdiensten IN DIT NUMMER Oecumene in Schoorl verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond il si m DE FOTOROUTES Op fotosafari in de fotoroute Ook in de winter Plattelandsvrouwen bijeen Foto-diatips Hoe komt u er Een langdurig applaus voor 'De Firestones' Nieuws van de Damclub 'Bergen' A. CAKIRIAN Het speciale huis voor oosterse tapijten In het afgelopen jaar gingen 4 graskalveren verloren Restanten uit de opruiming Bergen-Callantsoog 2-2 K. BREGMAN makelaar in onroerende goederen Mevr. J. Mienes- Bregman bracht haar liedjes op hartverwarmende wijze Receptie aan mevr. Morée-Dol Klaverjasdrive 'De Kleine Theetuin' Nieuw preparaat voor verkeersveiligheid Mevr. Krijgsman- Noppen nieuwe voorzitster Uit het asenaal van James Bond Algemeen Welzijn DONDERDAG 1 FEBRUARI 1968 42e JAARGANG Nr. 5 6 PAGINA'S weekblad DE DUINSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 7,50 per jaar; 2,- per kwartaal Post: per jaar 12,-; per kwartaal f 3,15 Advertentieprijs: 15 cent per mm. Contracten speciale tarieven ■o Bergen <u-. Alkmaar 1 Casfricum BHAARLEM Gem, Schoorl Ho o fdpompsta hor, uum - vermaak BE RGE k 4 Kampeerterrein Qakkum' ■V -Johanna's Hof Museum 1 1 Kantoor i Hoordhottands Duinreservaat t t fl/'| InfJfMtie- vpv/ i^CASl RICUM ration N. S Brab. landbouw Camp cum Fotoroute t Fotoroute 2 Wegen en bos Spoorlijn Grens v.Duinreservaat Meertjes Kruisberg Een ongerept natuurgebied, uniek om zijn flora en fauna, bevindt zich in Noordholland. Het strekt zich uit van Wijk aan Zee tot Bergen. Het is een gebied dat tot een van de meest gevarieerde natuurreservaten van ons land behoort. Het laat vrijwel elk type duinen zien, kalkrijke ge bieden, heideachtige streken, bossen met loof en naaldhout, alles door sneden door talrijke wandelpaden. U zult er geen brommer of auto horen, want het is absoluut verboden om met enige gemotoriseerd voertuig door deze duinen te gaan. Fietsen en wandelen kunt er er naar harte lust. Wat deze duinen zo uniek maakt, is ook het voorkomen van waterpartijen, kleine en grote me ren. Deze meren vervullen een rol in de watervoorziening van de pro vincie. Ze trekken een hele massa bijzondere vogels, ook trekvogels aan. Ook in de winter, al of niet met sneeuw, kunt u hier genieten van het natuurschoon. De wandelpaden slingeren zich grillig door bossen en lage struiken en geven telkens een andere doorkijk. Voor amateurfoto grafen en filmers een streek om hun hart op te halen. Men heeft dit ook van de zijde van de terreinbeheer ster, het Provinciaal Waterleiding Bedrijf te Bloemendaal ingezien. In samenwerking met de Stichting Amateurfotografie zijn een tweetal van de fraaiste routes bewijzerd met een speciaal bordje. Op dat bordje, voorkomend op de normale route- palen, staat een fotograferend man netje. Men noemt ze de 'fotoroutes'. Er zijn er twee, ze komen voor bij Castricum, men kan hier de zgn. 'witte route' volgen die vanaf het N.S. station loopt. Bij Bergen is de Zaterdagavond hield de Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Bergen één van haar culturele avonden in zaal Hovenier aan de Russenweg. Aleer de spreekster van de avond, mevrouw A. Grootes-Stammes, pre sidente van de afdeling aan het woord te laten komen, werden ver schillende activiteiten van de afde ling o.a. bloemschikcursus, fotowed strijd, winter in eigen land, en het uitstapje besproken, dat op maandag 6 mei a.s. gehouden zal worden. Daarna vertelde mevr. Grootes aan de hand van dia-vertoon, over haar reis door Zuid-Afrika. Een aandachtig gehoor volgde haar boeiend relaas. andere, deze voert langs een stel kleine waterpartijen. Het begin van de route is bij het bekende restau rant 'Duinvermaak'. Aan deze rou tes is ook dit jaar een fotowedstrijd verbonden, georganiseerd door het reeds genoemde P.W.N. te Bloemen daal, folders voor deze dia-fotowed strijd kunt u aanvragen bij de Stich ting Amateurfotografie, Singel 32 te Amsterdam. Is er sneeuw gevallen, dan kunt u foto's maken die doen denken aan een kalender van het Zwitserse Ver keersbureau. Als u zwartwit foto's maakt bij zon nig weer, vergeet u het geelfilter niet. Belicht bij bedekte lucht niet al te krap, anders wordt de sneeuw een grauwwit laken. Kleurendia's worden vaak beter door toepassing van een kleurloos U.V. filter. Denkt u even om de voorgrond, een tak of struik. Laantjes nooit opnemen zon der wat menselijke figuraties, altijd van u af op u toelopend op ca. 15 meter van de camera. Nooit pal in de lens laten kijken. Gebruik eens een voetspoor in de sneeuw als zgn. in voerende lijn, meestal van links on der naar rechts boven. Hebt u een kijker? Neem die mee, u zult menig interressant object aantreffen. De fotoroute bij Castricum vormt een onderdeel van de bekende N.S. Dagtocht 13 die zowel als 's-winters 'open' is. U ontvangt een complete routebeschrijving. De Witte Route is de fotoroute aldaar. U krijgt bij Dagtocht 13 de voortreffelijke reu- zenpannekoek in het restaurant Jo hanna's Hof bij Bakkum. De fotoroute in Bergen begint bij Duinvermaak, ons allen wel bekend. De toneelgroep 'De Firestones' gaf, in een tot de laatste plaats bezette schouwburgzaal van 'De Rustende Jager' een voorstelling van het blij spel in drie bedrijven 'Toontje heeft een paard getekend' door Lesly Storm, onder knappe regie van Miep Hauber. Ondanks de vele toneelveranderin gen van een zeer goed verzorgd de cor, werd dit moeilijke blijspel waarin het echt op spelen aankomt door de 14 medewerkers op vlot te wijze vertolkt. Het verhaal gaat over een 8-jarig dokterszoontje die in een dwaze bui op een muurvlak in de gang van het huis van zijn vader zijn crea tieve tekenkunst botviert en daarop een paard tekent en daardoor tussen de dokter en zijn vrouw die de daad van haar zoontje niet zo seri eus neemt een heftige woorden wisseling doet ontstaan met het ge volg dat z'ij bij haar moeder intrekt juist in een periode dat daar drukke toebereidselen voor het huwelijk van haar jongste zuster gaande zijn. De plotselinge komst van de getrouwde dochter brengt onverwachts moei lijke situaties en verwikkelingen te weeg totdat tenslotte een tweede tekening van Toontje getiteld: 'Grootmoeders ontbijt' alle narigheid oplost. Ans Schoen als mrs. Smith speelde haar rol als huishoudster perfect en zonderen haperen. De bruidegom Tin Schields (Jan Ve- link) en de weggelopen dokters vrouw Claire Fleming (Janny Vol kers-Schoen) speelden met gede gen rolkennis. Beiden waren vooral in het tweede tafreel van het derde bedrijf in een frans café kostelijk. Kees Beeldman gaf na vele jaren van toneelrust een knappe serieuze" uitbeelding van dr. Howard Fleming, daarmee tonend dat hij het nog niet was verleerd. Ria Baltus-Beerends gaf van haar dubbelrollen als dienst meisje een verdienstelijke vertolking Henk van Zanten als de grootvader P. Boots en C. Tromp zorgde voor grote prestatie! In de onderlinge competitie is E. Stam in grote opmars. Nu bond hij Bliekendaal aan de zegenkar. C. Tromp behaalde één sterke remise tegen de grote kampioen W. v. Hat- tum. P. Boots verraste vriend en vij and door één damslag tegen Lodder uit Schoorl. G. Roosloot zorgde ook voor een grote prestatie. Remise te gen Lodder. Beukers en Buisman. J. Stam-P. Mienes 2-0; Kruizinga- de Rover 2-0. De stand is W. van Hattum 13 8 5 0 21 E. Stam 14 7 5 2 19 D. Buisman 14 7 3 4 17 C. Lodder (Schoorl) 12 6 4 2 16 J. de Rover 14 6 3 5 15 K. v. Hattum 14 6 3 5 15 C. Tromp 15 5 5 5 15 P. Boots 13 3 7 2 13 H. Kruizinga 12 5 3 4 13 J. Stam 13 4 5 4 13 P. Mienes 13 5 2 6 12 G. Roosloot 14 3 6 5 12 P. Beukers 10 3 4 3 10 J. de Moor 14 3 2 9 8 J. Bliekendaal 6 12 3 4 N. Veld 14 0 1 13 1 Dorpsstraat 3, telefoon 4388 Hedendaags, oud en antiek die er een eigen filosofie op na houdt was een voortreffelijke type ring. Ria de Man, is een niet te missen kracht in dit gezelschap. Haar spel als Mrs. Parsons, waarin zij moet heersen bemoeiziek zijn, wanhopig en angstig, deed zij met veel talent en routine. Nic. Volkers gaf een vlotte creatie weg van Al fred Parsons zijn dictie en gebaren zijn zeer goed. Voorts maakte Elise Parsons (Kitty Brakenhof-Legdeur) Pschenschoff de zwerver (Cor Kroon) een kelner, Guus v. d. Meer een klant (Arie Mol) en de journaliste Mis Birchall (Will Tilstra-Mantel), de bezetting compleet. Een langdurig applaus was de juis te waardering voor deze amateurs. BERGER VEEFONDS Vrijdagavond hield de vereniging 'Berger Veefonds' haar jaarverga dering in het Berger Veerhuis van de Wed. Min. Voorzitter B. van 't Hof heette allen welkom en merkte op dat het af gelopen jaar zeer gunstig geweest is. Vier graskalveren gingen verloren, zodoende kwamen de kosten per koe op 10,- per jaar. Nadat verschillende agendapunten waren afgehandeld, het financieel verslag door de kascontrolecommis sie was goedbevonden en het bestuur in zijn geheel aanbleef, werd het echtpaar Alderlieste, dat onlangs zijn 60-jarig huwelijksfeest vierden, ter wijl de hr. Alderlieste 60 jaar lid is van het Fonds, namens het bestuur een cadeau aangeboden. Tijdens de rondvraag gaf de oud directeur en ere-voorzitter van het fonds de heer De Waard, de huidige voorzitter een pluim voor het vele werk dat hij voor het fonds doet. Tevens was hij blij, dat het fonds een goed jaar achter zich heeft, zoals hij tijdens zijn voorzitterschap nog nooit meegemaakt heeft. Vele koopjes hebben weer hun weg gevonden. Blijde gezichten, dankbare mensen. En nu tot slot VOOR U, VOOR IEDEREEN RUÏNELAAN 18 - TELEFOON 2532 Bergen dat zondagmiddag op eigen terrein Callantsoog op bezoek kreeg liet in de eerste helft van de wed strijd zwak en lusteloos voetbal zien waarvan de tegenstanders dan ook danig profiteerden en met een 0-2 voorsprong de rust ingingen, door doelpunten van hun rechtsbinnen en linksbuiten. Na de rust kreeg het handjevol toe schouwers een tweede helft te zien waarin de thuisclub volkomen op permachtig was. Met veel kunst en vliegwerk moest Callantsooog de Bergense aanvallers van zich af schudden. Na 10 minuten spelen scoorde K. v. d. Berg, uit een corner van Bohne onhoudbaar langs kee per Bijpost. Een kwartier later maakte linksbinnen De Vet, na een verrassende omhaal beide ploegen op gelijke voet. Daarna werden de gasten regelmatig op eigen helft te ruggedrongen, terwijl ze niet over geluk te klagen hadden, want vier maal bracht de paal, en 1 maal de de lat het nemen van een strafschop redding, zodat het eind signaal als een bevrijdende kreet klonk voor de Callantsogers. TURFWEG 7 Aan- en verkopen Taxaties Hypotheken Financieringen Alle verzekeringen BERGEN - TELEFOON (02200) 2 15 25 ZANGAVOND IN 'ELKSHOVE' De Commissie van Tijdsbesteding 'Elkshove' hield één van haar ont spanningsavonden in de grote zaal van dit bejaardencentrum. Mevrouw T. van Kampen-Bosma, bestuurslid van de Commissie Be jaardenzorg opende de avond en hoopte dat de bewoners van dit te huis een prettige avond mochten beleven. En een prettige avond is het geworden want mevrouw J. Mienes-Bregman uit Oudkarspel die door de commissie was uitgenodigd heeft met haar zeer variërend pro gramma, dat uit middeleeuwse, westfriese liedjes en levensliedjes van Koos Speenhof en Clinge Doorn bos bestond, op prettige hartver warmende wijze, vele herinneringen bij de bejaarden wakker geroepen, die spontaan met deze, minestrele, die zichzelf begeleidde met de gitaar dapper meezongen en daardoor een leuke avond beleefden. Aan het einde dankte de secretaris, de heer J. M. Brouwers de zangeres voor deze intieme zangavond. A.s. zaterdagmorgen van 11.30 tot 12.30 uur wordt in de raadszaal van de gem. Bergen aan mevrouw Corry Morèe- Dol, ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum als dirigente een receptie aangeboden. Uitslagen van de op 20 januari 1968 gehouden klaverjasdrive in café restaurant 'De Kleine Theetuin' Ber gen, telefoon 2828. 1 Heer Kuin 7481 2 W. Turkstra 7152 3 Heer De Boer 6930 4 Heer Bogtman 6380 5 Heer Briefjes 6220 Marsenprijs: Heer Kuin: 5 stuks. Poedelprijs: Heer Mecken De eerstvolgende klaverjasdrive voor leden is op 2 februari a.s. Bochtige wegen, vooral wanneer zij langs kanalen, vaaorten of sloten lopen, vormen bij nacht een bedrei ging van het snelverkeer- Onbe kendheid met de weg kan daar de grootste ongelukken veroorzaken, wanneer de automobilist een bocht niet tijdig opmerkt en recht door het rood-wit geblokte hek de vaart in rijdt. Een Deense ondernemer brengt nu een produkt in de handel dat op het wegdek aangebracht veel narigheid kan voorkomen. Het materiaal, dat hij Synopal heeft gedoopt, is en blijft namelijk wit van kleur. Het bestaat uit zand, kalk steen en rotsachtig materiaal, dat bij hoge temparatuur wordt omge zet in een kristalachtige massa. Indien men bochten en in berg of heuvelachtig terrein gevaarlijke kruispunten met dit preparaat zou behandelen wordt de naderende au tomobilist reeds van verre gewaar schuwd en ook kan hij de bocht beter volgen dank zij de sterke re flex die de witte oppervlakte geeft. Olie en vet woden gemakkelijk ver wijderd door een regenbui. Het ma teriaal is vrij ruw en geeft daardoor ook aan de banden een betere 'grip'. Dia JAARVERGADERING 'VROUWENGILDE' De r.k. Vrouwengilde afd. Bergen hield haar jaarvergadering in 'De Oude Herberg' voorheen café Nieu- wendijk. De tijdelijk plv. presidente mevr. Kaandorp heette de ruim 50 leden hartelijk welkom en deelde tot haar grote spijt mede, dat de presidente om gezondheidsredenen moet aftreden. Verheugd was zij echter dat mevr. Krijgsman-Noppen deze taak wilde overnemen van de scheidende voorzitster. Tot nieuw bestuurslid werd gekozen met meerderheid van stemmen me vrouw G. Kamp-Jasper. Uit het jaarverslag van de -secreta resse mevr. Eeckhout, bleek dat de ondernomen activiteiten met succes waren verlopen en het bestuur te vreden op het afgelopen jaar kan te rugzien. De penningmeesteresse, mevrouw Plaatsman sloot haar financieel ver slag met een batig saldo van 87,45. Daarna bracht zr. Kager verslag uit van het Taxifonds, mevr. Roo- beek van de handwerkclub, mevrouw Leering van de Reisclub, mevr. v. d. Veer van 't Weduwenfonds (batig saldo 81,92) en mevr. Huiting over het zangkoor, dat een succesvol sei zoen achter zich heeft en thans 28 leden telt. Daarna dankte mevr. Plaatsman de scheidende presidente, mevr. De Wit voor het vele werk dat zij in die drie en een half jaar heeft verricht en overhandigde haar een bloeiende plant. Ook mevr. Kaandorp, tijdelijk voor zitster die haar deuren altijd gast vrij opent voor de Gildeleden, ont ving als dank daarvoor een bloem- hulde. Daarna bleven de talrijke dames in gezellig kienspel bijeen. Roofovervallen zijn aan de orde van de dag. De rovers worden steeds driester. Normale afweermiddelen, zelfs vuurwapenen zijn, gezien het element van verrassing in de meeste gevallen, niet doeltreffend. Een Brussels onderneming heeft de oplossing gevonden. Zij brengt een koffertje in de handel, dat automa tisch een waarschuwing geeft als men het iemand wil ontrukken. Men zou het eerder in het arsenaal van James Bond verwachten dan in de weinig romantische praktijk van het dagelijks leven. Wanneer namelijk dit koffertje stevig in de hand wordt gehouden of met een ketting aan de pols van de drager is bevestigd, maakt een ruk eraan een chemisch produkt vrij dat zowel door geluid als door prikkelende rookontwikke ling zijn aanwezigheid kenbaar maakt. Als dat niet helpt en de rover zou toch succes hebben, zou hij toch van een koude kermis thuiskomen want wanneer de bankbiljetten op een speciale wijze in het koffertje zijn gerangschikt verkolen ze voor ongeveer de helft. Het gedeelte dat de serienummers enz. bevat blijft intact, zodat ze voor de rechtheb bende bij de bank geclaimd kunnen worden- (Dia) VOOR BERGEN: B. LUIF Nw. Bergerweg 1, telef. 3130 VOOR SCHOORL F. H. RISSELADA Dr. Heringlaan 18, telefoon 360 Uitlening der boeken elke vrijdag middag van 15.30 tot 16.30 uur in het Oude Raadhüis te Schoorl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1