weekblad Het litteken DE GROEI TOT ELKAAR Bouwvoorschriften van de gemeente dienen opgevolgd te worden Bij een grote, vertrouwde bank: Algemene Bank Nederland Algemene Bank Nederland De oecumene bij de drie vrouwenorganisaties te Schoorl Klaverjasnieuws café 'De Band' Schoorldam Spreekuur burgemeester Geslaagd Waar is uw spaargeld veilig? 4% - Spaarboekje 4% - Spaarrekening 41A% - Spaardeposito 41/2% - Spaardeposito 5% - Spaardeposito 51/2% - Spaardeposito 6% - Spaardeposito U bent welkom bij de modelverordening op seizoenwoonverblijven door Maartje Zeldenrijk Nieuwe bewoners willen onder elkaar verenigingen stichten WIJ LAZEN in de Duinstreek van 31 januari 1936 Dit was het onderwerp van de ge zamenlijke bijeenkomst die de drie vrouwenorganisaties op 24 januari j.l. in 'De Roode Leeuw' hadden be legd. Voor een talrijk gehoor voerden pa ter Bruggemeier en Ds. Van Riel het woord, nadat de heren door me vrouw Haugh waren verwelkomd. Pater Bruggemeier nam als eerste het woord. Hij verklaarde dat de oe cumene heeft bewerkstelligd dat de christenen elkaar wat beter hebben leren verstaan en dat ze met elkaar praten. De pater ging diep in op de vraag hoe de katholieke en de pro testantse kerk waren ontstaan en drong er verder bij zijn gehoor op aan, de tijd die nu achter ons ligt niet te beoordelen door de bril van 1968 op te zetten maar dat men beter de toestanden in ogenschouw kon nemen die toen heersten. Toen Philips in 1860 zijn fabriek be gon, aldus de pater, was er ook geen mens die hem verweet dat hij nog geen radio's en kleuren televi sies maakte. We moeten het verle den met respect en liefde bezien en dit respect kan verschillend zijn omdat de inhoud van elke herinne ring anders is. De pater gaf zijn zienswijze over Luther, de kerk hervormer die vond dat het nodig tijd werd de Augiasstal in de kerk schoon te maken waarbij hij vooral tegen de aflaten protesteerde. Destijds stonden katholiek en pro testant scherp tegenover elkaar, maar gelukkig groeit men nu naar elkaar toe. Ds. v. d. Marei achtte het gelukkig dat de groei tot elkaar is gekomen en merkte onder meer op dat deze groei niet vanzelf tot stand komt en slechts geleidelijk gaat. Omstreeks 1920 begon een Zweedse professor zich af te vragen of de scheiding De klaverjasdrive van j.l. 6 januari was ondanks het slechte weer een enorm sukses. Er werd door de 56 dames en heren (14 tafels) iets later begonnen, daar de wedstrijdleider ter elfder ure nog door de heer Jonk moest wor den opgehaald. Maar trots dat alles is er de zesde januari weer als van ouds voortref felijk gekaart. Hier volgt de stand na 6-1-1968. De slechtste partij is niet meegeteld: 16007 15414 15015 14949 14874 14814 14639 14330 14422 G. Delis-A. de Wit T. Delis Dames Buiter-Groot G. Meilhof-G. Nieuwland Echtpaar Akkerman C. en A. Beemsterboer H. Kramer-B. Koortens Dames Smit-Ruiter W. Zoon Na het opgeven van de stand wil ik besluiten met een tot zaterdag a.s. bij NiC. Jonk. W eds trij dleider tussen beide kerken wel wettig was en hieruit is oecemene ontstaan. Destijds haalde men zijn schouders op voor dergelijke nieuwlichterij maar er blijkt hier toch iets te zijn uitgekomen. In 1948 werd de Wereldraad van Kerken gesticht te Amsterdam en dit oecumenisch centrum is nu niet kerk, maar een gespreksplateau meer weg te denken. Het is geen top- waar men samenkomt om de the ma's die gesteld worden, te bespre ken. Van de zijde der r.k. kerk werd destijds verklaard dat zij de enige ware kerk was en dat zij zich toen afzijdig hield. In de Encycliek van wijlen Paus Pius XII komt dit tot uiting. U voelt wel, zei ds. v. d. Marei dat als een dergelijke ency cliek uitgangspunt is, er geen schijn van kans is voor de oecumenische beweging. Het tweede Vaticaans Concilie heeft echter met deze ge- dachtengang gebroken en nu is er voor de oecumene wel ruimte. Maar we zijn er nog niet, aldus ds. v. d. Marei. We zijn op weg, maar de grote verschillen zullen blijven bestaan en één kerk zie ik voorlopig niet. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen. In ver houding tot het grote aantal dames werd hiervan weinig gebruik ge maakt. Men vroeg om concrete voor beelden van samenwerking en pater Bruggemeier antwoordde dat deze bestaat op sociaal-charitatief terrein. Op de vraag of de kerken niets konden doen tegen de bewapenings wedloop en de oorlog in het alge meen werd geantwoord dat de ker ken niet veel anders kunnen doen dan aan de betreffende leiders vra gen er toch mee te stoppen. Deze leiders beslissen hier in maar de kerk mag niet verweten worden dat zij er niets aan doet en deze waan zin probeert te beteugelen. Het ge bed is in deze zeer belangrijk en pater Bruggemeier voegde hier nog aan toe dat men niet van de kerk kon verwachten dat zij met span doeken zwaait en demonstraties houdt. Zoals bekend werden er in Venhuizen pogingen gedaan om te komen tot een gezamenlijke avond maalsviering en bij een vraag over deze kwestie raadde ds. v. d. Marei zijn gehoor aan voorzichtig met deze zaken te zijn. Deze kwesties zijn in discussie maar we moeten geen schijneenheid scheppen. Na enige discussie over het geza menlijk verrichten van arbeid op het gebied van de reclassering werd de bijeenkomst reeds om tien uur gesloten omdat er geen vragen meer De burgemeester te Schoorl is ver hinderd om op 7 februari a.s. spreek uur te houden, en houdt in de plaats daarvan spreekuur op maandag 5 februari a.s. van 10-12 uur te raad- huize. bij de dames waren opgekomen. Resumerend kan gesteld worden dat de vrouwenorganisaties lof toekomt dat zij het hebben aangedurfd om gezamenlijk dit soort bijeenkomsten te beleggen. Het is een moeilijke ma terie en naar ons oordeel gingen beide sprekers er te diep op in, om het geheel boeiend te maken. De eerlijkheid gebiedt echter op te mer ken dat men over de groei tot elkaar lang kan discussiëren en dat in een paar uur niet alles kan worden be sproken. In de praktijk zal het moe ten groeien en ook in Schoorl is dit proces aan de gang tot zegen van de gehele bevolking. Denkt u alleen maar eens aan de totstandkoming van de sporthal, een pracht staaltje van samenwerking dat enkele jaren geleden nog onmogelijk was ge weest. Onze plaatsgenoot de heer Fred Ens slaagde aan de gemeente-universi teit te Amsterdam voor het kandi daatsexamen sociologie. Gefeliciteerd TWEEDE BLAD DONDERDAG 1 FEBRUARI 1968 DE DUINSTREEK De heer Goedée, hoofdadministra teur bij de Ver. van Ned. Gemeenten hield j.l. maandagavond op uitno diging van het gemeentebestuur een inleiding in de zaal van de heer Van 't Hof te Groet over de modelver - Direct beschikbaar op vertoon ƒ2.000,- per maand; één maand opzegging voor hogere bedragen Direct beschikbaar 2.000,- per maand; één maand opzegging voor hogere bedragen Drie maanden opzegging Zes maanden opzegging Eén jaar opzegging Achttien maanden vast Twee jaren vast ordening op de seizoenwoonverblij ven. Talrijke kampeerterreinhouders raadsleden en andere belangstellen den gaven van hun belangstelling blijk. Burgemeester Bergh releveerde in zijn openingswoord de bijeenkomst die in nov. vorig jaar met de kam peerterreinhouders was georgani seerd. De verordening is een uiter mate ingewikkelde materie, niet al leen in Schoorl maar ook elders zodat men naar wegen zoekt hoe het kampeerterrein in de bestemmings plannen in te passen. De heer Goedée hield vervolgens een uitgebreid en helder betoog, waarbij hij uitvoerig stil stond bij de bouwvoorschriften. Hierbij dient men de van gemeentewege verstrek te regels te volgen, als een gemeen tebestuur de toestand van een huisje onaanvaardbaar acht dan kan zij de eigenaar gelasten hier iets aan te doen. In de nieuwe wet heeft men slechts drie soorten zomerverblij ven n.l. het zomerhuisje, het tent huisje en de zomerwoning; in de ze laatste woont het gezin dat zijn eigen huis in de zomer heeft verhuurd. Een tenthuisje is van een lichte konstruktie en moet zonodig verwij derd kunnen worden, terwijl aan een zomerhuisje meer eisen gesteld worden op het gebied van leefruimte De naam uitbreidingsplan, zo zei de heer Goedée verder, wordt niet meer gebruikt; hiervoor is het be stemmingsplan gekomen waarbij ie der stukje grond van een gemeente een bestemming krijgt. De nieuwe verordening bevat een uitgebreid complex van maatregelen voor een toeristenplaats maar deze wet treedt terug als het bestemmingsplan an ders luidt. Het gemeentebestuur heeft een belangrijke stem in het kapittel, zij zal met de betrokken terreinhouder in contact moeten tre den hoe men de zaken het best kan aanpakken. Er is echter alle tijd om in de zg. overgangstermijn met elkaar tot overeenstemming te raken hoewel men niet moet verwachten dat men de zaak maar op zijn beloop kan laten, want ook 'n gemeentebestuur, Een week na de begrafenis moesten alle familieleden bij de notaris in Alkmaar komen, die het testament voorlas, waaruit bleek, dat Map onder meer een bedrag van tienduizend gulden had geërfd en ze ook mee zou delen in de verkoop van de veertien arbeiderswoningen. Na enige tijd kreeg ze een cheque thuis en liet het geld overschrijven op haar spaarbankboekje. Ook het deel van de huizenverkoop stortte ze op de spaarbank en keek met voldoening naar het plotseling vrij hoog geworden bedrag. Begin maart verwezenlijkte ze een plan, toen ze van Wiechert bericht had gekregen dat hij aan het eind van de maand in Rotterdam zou afmeren om drie weken verlof thuis door te brengen- Dan haal ik hem af met mijn eigen wagentje, dacht ze blij en tevreden. Wat een geluk, dat ik nu mijn eigen geld heb. Van het geld, dat ik van de rederij iedere maand krijg, zou ik het niet durven. Haar keus viel op een Dafje, want die is groot genoeg voor ons beiden, was haar oordeel. En zouden we later een paar kinderen hebben, kan ik hem altijd inruilen voor een andere grotere wagen. Het weerzien op de winderige havenkade was even heftig als altijd. Gearmd liepen ze naar de blauwe Daf. Wieg keek verwonderd van de wagen naar zijn vrouw. 'Heb je die gekocht?' Ze knikte, verheugd om haar bezit. 'Van mijn eigen geld. Ik heb eradig wat geërfd van opa Ruizenaar. Je vindt het toch wel goed?' 'Meid, ik had juist het plan om er een voor je te kopen. Maar dat hindert niet. Het is wel zo goed, hoef je niet altijd leentjebuur tet spelen bij moeder.' Map doorleefde twintig gelukzalige dagen, ondanks het feit, dat ze in tweestrijd was om over de hardnekkige pogingen van De Vlak om haar te bezoeken, met haar man te praten. Tenslotte besloot ze niets te zeggen. Misschien heeft hij zijn pogingen opgegeven. Ze reden een dag naar 's Gravendeel, waar ze kennismaakte met de derde stuurman, Aart van Westen en zijn jonge vrouw Doris. Doris was een Engelse, die de jongeman op één van zijn reizen had leren kennen. Ze waren in het afgelopen najaar getrouwd en bezaten een flatje in het aardige dorp. Map voelde zich dadelijk tot het jonge vrouwtje, dat ze nog geen eenen twintig schatte, aangetrokken. 'Kom maar eens een weekeind in Purmerend', nodigde ze uit. 'Gaan we er een paar leuke dagen van maken'. En Doris, blij met deze invitatie, antwoordde in haar gebroken Nederlands, dat ze het heel graag zou doen. Begin april bracht Map haar man naar de boot en ontmoette tijdens het afscheid ook Doris van Westen. Hoewel Map het bonte kaleidoskoop doorleefde Map in enkele sekonden alle verschrikkelijk vond, dat ze haar man voor de zoveelste keer symptonen van de laatste dagen. Dat klopte allemaal en des- misschien maanden moest missen, was ze begaan met de kleine ondanks had ze geen moment met deze mogelijkheid rekening Doris, die openlijk toegaf aan haar verdriet. Met de arm geslagen gehouden. om het tengere lijf van de Engelse, wuifde ze Wieg na tot alleen nog wazige stipjes te zien waren. Met zachte drang voerde ze Doris naar haar wagen. 'Kom, een beetje flink zijn. Ik breng je thuis en gaan we lekker een kop koffie drinken.' In de wagen begon de kleine vrouw opnieuw. Map begreep haar. 'Huil maar uit, hoor, dat is helemaal niet Nog steeds verbluft ging ze zitten. Ja, dat moest het zijn. Eindelijk. Er kwam een blijde glimlach op haar gezicht. 'Denkt u 't Is allemaal nogal duidelijk, nietwaar? Maar ga voor alle zekerheid vandaag of morgen naar de dokter. Dan zal hij het wel bevestigen, veronderstel ik.' De volgende morgen kwam Map van het spreekuur met de erg. Dat had ik ook, toen ik pas getrouwd was. Een volgende zekerheid: ik ben in verwachting. De arts had haar onder- keer gaat het al een stuk beter.' 'Ik zal er nooit aan wennen', snikte het vrouwtje. En Map dacht: Kind, waarom trouw je dan ook een zeeman? En nog wel eentje buiten je eigen land? In 's Gravendeel was Doris van Westen weer zichzelf en toonde zich de gastvrouw. Want Map was de vrouw van de tweede, met welk feit ze rekening moest houden. Binnen drie weken had ze Doris te logeren. Map zorgde voor een paar leuke dagen, nam het vrouwtje mee naar huis, waar ze door iedereen werd verwend. Ze liet haar wat van de pro vincie zien, dronken ergens thee en maandag bracht Map haar terug naar haar eigen huisje, waar ze haar achterliet met de belofte ook soms een weekeind te komen. De maand mei brak aan en op een morgen voelde Map zich beroerd. Zeker kou gevat, dacht ze. Buiten was het kil, dus maakte ze in de huiskamer de kachel aan. In de loop van de morgen knapte ze wat op, doch de volgende morgen was het weer hetzelfde. En een paar dagen later werd ze opeens mis selijk, toen ze een bord soep voor zichzelf opschepte. Ze zette het bord neer en rende naar de w.c., waar ze vomeerde. Dat bleef een paar dagen. Op een morgen kwam haar schoon moeder even aanwippen. Ze was zelf naar de stad gereden omdat Bram al een paar dagen niet in orde was. 'Ik dacht', zo besloot moeder Lakeman. 'Laat ik dan meteen maar koffie drinken bij Map.' Map vond het geweldig, want vrouw Lakeman kwam zelden buiten de Beemster. Tijdens het koffiedrinken opende de ou dere vrouw haar tas en nam er een pak uit, dt ze voor Map neerlegde. 'Dat zul je wel lusten', meande haar schoonmoeder. Map bedankte verrast en pakte het uit. Maar toen ze de vette kippebout zag, begon het om haar heen te draaien en meteen stond ze overeind. 'Neem me niet kwalijk, moeder, ik ben niet erg lekker de laatste dagen'. Gelijk verliet ze de ka mer, de vrouw glimlachend achterjaten. Enkele minuten later kwam de jonge vrouw weer binnen. 'Sorry, moederwat mij de laatste dagen mankeert Ik zal maar eens naar de dokter gaan.' Mevrouw Lakeman knikte. 'Doe dat. En dan zal hij je wel vertellen, wat ik nu al weet!' Map zette grote ogen op. 'Wat bedoelt u? Zou ik een ziekte onder de leden hebben?' De oudere vrouw lachte luidkeels. 'Die Maphoe lang ben je al getrouwd? Lieverd, je hebt een gezonde ziekte. Je bent natuurlijk in verwachting.' De jonge vrouw was zo overdonderd door deze mededeling, dat ze haar schoonmoeder enige tijd verbluft aankeek. In een zocht. 'Alles in orde, mevrouwtje. En wat die onpasselijkheid betreft, dat gaat op de duur wel over. Probeer zo normaal mo gelijk te leven Ik schrijf het 'm meteen, besloot ze, ik kan mijn geluk niet op. En ik weet zeker, dat Wieg het ook heerlijk zal vinden. Tweede helft van december heeft de dokter gezegd. Stel je voor, dat het een kerstkindje wordt. O, ik weet met mijn geluk geen raad. Map had van verschillende dingen gevraagd of het mocht. Zoals autorijden. 'Waarom niet? Als u het maar rustig aan doet'. Dus reed Map begin juni naar 's Gravendeel, waar ze, nog voor ze Doris van Westen deelgenoot had kunnen maken van haar blijdschap, precies hetzelfde constateerde. 'Ik ben elke morgen zo naar', klaagde de kleine vrouw. 'Dat komt vast van het klimaat hier. Zou ik er nooit aan wennen?' Op haar beurt lachte Map nu een beetje. Op wijze toon antwoordde ze: 'Met het klimaat hier zal het wel meevallen. Als ik je was, ging ik morgen of zo naar de dokter. Die vertelt je wel, wat er aan de hand is met je. In ieder geval niets om je zorgen over te maken.' Tot haar verwondering bleek Doris haar terstond te begrij pen. 'Wou jij beweren, dat ik.dat ik.een baby verwacht?' Map grinnikte. 'Het ziet er wel naar uit.' Gelijk vertelde ze van zichzelf en de rest van de morgen ver diepten de beide vrouwen zich in toekomstdromen, ondanks de terugkerende onpasselijkheden van Doris. Begin augustus kwam Wiechert met verlof en hij had zich er op verheugd zijn vrouw in de armen te kunnen nemen. Hij had haar verboden hem op te halen, dus zat ze met verlangen uit te zien naar zijn komst en toen ze eindeijk de taxi voor de deur zag stoppen, liep ze naar de gang om de deur te ont sluiten. Het volgende moment lagen ze in eikaars armen. Wiechert kuste haar voorzichtig. 'Welgefeliciteerd, lief aan staand moedertje.' Zie je nu wel, dat je je altijd onnodige zorgen maakt? Heb je nog meer verlangens?' Ze trok hem dicht tegen zich aan. 'Nu je er weer bent, niets meer, vader-in-spe. Hoe voel je je nu bij dit vooruitzicht?' Hij keek haar nadenkend aan, zich even achter de oren krabbend. 'De ouwe zei van het voorjaar al een paar keer tegen me: Scheelt er wat aan, stuur? Ik had het natuurlijk nog helemaal niet door, he? Maar dat was het natuurlijk.' Ze trok hem aan zijn oor. 'Ja, dat zal best. Je zult er wel erg veel last van gehad hebben, jij.' dat tot op zekere hoogte autonoam is, moet verantwoording aan Gedepu teerde Staten afleggen. De heer Goedée wees er op dat de gemeente aantrekkelijk moet blij ven, de kust heeft een enorme aan trekkingskracht op de steden, maar men dient er voor te waken dat het landschappelijk schoon wordt aange tast. Hierna werd druk gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het stellen van vragen. Uit de antwoorden van de heer Goedée mag worden gecon cludeerd dat men een overgangs termijn van 5 jaar in acht neemt; de wet dateert van 1965, dus tot 1970 heeft men tijd om de zaken in nauw overleg met het gemeentebestuur te regelen. De vereniging Contact Noordzee- gemeenten heeft een Commissie be noemd die zich met deze zaken zal belasten maar hiervoor heeft men de steun nodig van alle betrokkenen. Men behoeft zich dus, zoals gezegd nog geen zorgen te maken want in theorie is er nog tot 1970 tijd. Burgemeester Bergh merkte op dat het gemeentebestuur duidelijk de evolutie heeft meegemaakt op het gebied van de verbetering van de huisjes zelf en de sanitaire voorzie ningen. Er zijn praktisch geen klachten bin nengekomen, deze zijn te verwaarlo zen als men in aanmerking neemt hoeveel duizenden mensen hun va kantie hier wel doorbrengen. De heer De Leeuw wees erop dat bij sanering van kampeerterreinen vooral dé mensen met de smalle beurs, onder wie de bejaarden, de dupe kunnen worden, omdat er voor hen geen plaatsje meer is. Schoorl staat echter, zo antwoordde de burgemeester open vooral voor die categorie mensen. Nadat de heer De Vries uit St. Maar ten aan Zee de moeilijkheden had geschetst waarmee de kampeerter reinhouders daar te maken hebben werd de geslaagde bijeenkomst ge sloten. Het blijkt dat de avonden die de hr. Alfons Leysen jr. over Oud-Schoorl belegt, wel inslaan, jl. zaterdagavond was de zaal van 'De Rustende Jager' weer helemaal vol. De kaarten voor deze avond waren al anderhalve week van te voren uitverkocht en ook nu weer hadden veel oudere Schoorlaars acte de présence gege ven. Het programma was hetzelfde als dat van veertien dagen terug. De in 1957 gemaakte dorpsfilm werd, nu met commentaar door de orga nisator zelf, vertoond, er werden flitsen uit de over 1967 samenge stelde film vertoond en na de pauze kwamen de dia's weer aan de beurt. Verder merkte hij op dat er onder de nieuwe bewoners van plan Oost de neiging bestaat om onder elkaar verenigingen te stichten en hij achtte dit niet juist. We moeten hier verstedelijking tegengaan en de nieuwe bewo ners moeten zich niet afsluiten van het dorp. Als men hier wer kelijk wil inburgeren moet men zich bij de plaatselijke vereni gingen aansluiten en deelnemen aan het dorpsleven, aldus de heer Leysen. De aanwezigen volgden de beelden op het witte doek met veel be langstelling en becommentarieerden de dia's zonodig zelf. Bewonderenswaardig was de kennis die de heer Leysen ten toon spreidde over de huizen die hier gestaan heb ben en waarvan er in de loop der tijd veel zijn verdwenen door sloop of brand. De film over 1967 zal in april in première gaan. De heer Leysen denkt dat het een film wordt met een tijdsduur van een uur of drie. De flitsen die werden vertoond hou den voor april een belofte in en we zouden u dan ook willen aanraden om deze film toch vooral te gaan zien. Wij zullen u van de dagen waarop de film wordt vertoond, op de hoogte brengen. dat bij de vergadering van het Schoorlse Veefonds in café Hui- berts het salaris van de directeur met 10,- werd verlaagd; dat de vereniging van spiritisten 'Harmonia' een propaganda-avond hield in 'De Roode Leeuw'; dat er ook toen al kritisch werd gelezen, de heer Fr. Otten kreeg in de editie van 25 januari al een ingezonden stuk tegen zich en hij verdedigde zich in de betreffende editie met succes tegen de be schuldigingen die tegen hem wa ren ingebracht; dat bij slager Kuyper 3 ons worst een kwartje kostte.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 5