Raad verdeeld over de woningbouw en de vuilverbranding Grootse huldiging voor Corry Moree-Dol GERRITSEN (assette Bfonchiletten Kristal met zilver Doktersdiensten OPENING GROENE KRUISGEBOUW IN DIT NUMMER Gemeenteraad van Bergen en Schoorl verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond Gemeenteraad Bergen Leden van Kunstkring hebben iets gemist Niet een bril, maar de JUISTE bril Mr. Opticien D. W. PASTOOR, Bergen Kinderzegelverkoop te Bergen Annelieke van Langen won vergeten prijsvraag SI MCA 1000 Garage Kees Rijke Algemeen Welzijn Burgerlijke Stand Fraai resultaat van gezamenlijke krachtsinspanningen Oldenhove en Uuthof hadden een feestelijke middag A. CAKIRIAN Het speciale huis voor oosterse tapijten BIEDT NOG VELE AANTREKKELIJKE AVONDEN ALGEMEEN W E L Z IJ N Voor het kind werd ƒ1608,- verkocht DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 42e JAARGANG Nr. 5 4 PAGINA'S weekblad DE DUINSTR EEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 286 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v.. Bergen Coöp. Ralffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 7,50 per Jaar; f 2,- per kwartaal Post: per jaar 12,-; per kwartaal 3,15 Advertentieprijs: 15 cent per mm. Contracten speciale tarieven In een voltallige raadsvergadering hebben de leden van de raad het vuil verbrandingsprobleem onder de aandacht genomen, dit naar aaleiding van een voorstel om gelden beschikbaar te stellen voor de aanleg van een nieuwe vuilnisbelt aan de Oosterdijk. Wethouder H. N. Zonjee zei dat het nog lang niet zeker is dat de Gede puteerde Staten het Alkmaarse plan zullen goedkeuren, dat ongeveer 8 tot 9 miljoen zou gaan kosten. Tij dens een bespreking over dit Alk- maars plan waaraan ook buurge meenten zullen deelnemen, merkte wethouder Zonjee op dat de G.S. enigzins geschrokken waren door de hoge kosten. Als zij hun goedkeu ring hieraan niet geven zal er moe ten gezocht worden naar een goed kopere verwerking van het huisvuil. De voorzitter merkte op dat de vuil verbranding een zaak zal worden voor de centrale overheid, zoals de water- en luchtverontreiniging. De heer W. J. Ploeger (PvdA) vroeg zich af waar Bergen naar toe moet als deze nieuwe vuilnisbelt binnen drie jaar vol is. Tevens informeerde hij of 't gemeentebestuur wel vol doende op de hoogte wordt gehouden van de Alkmaarse plannen. Burgemeester De Ruiter antwoordde dat het college wel een beetje te laat begonnen is met maatregelen te tref fen voor een centrale organisatie van vuilverwerking. Er is de laat ste twee jaar door ons met Alkmaar steeds gesproken over gemeenschap pelijke samenwerking. Op de vraag van de heer Ploeger over de verhouding tussen Alkmaar en Heerhugowaard en andere ge meenten, wilde de voorzitter niets zeggen. Volgens hem kan Alkmaar maar weinig worden verweten. De balans slaat naar Alkmaar over, om dat Heerhugowaard getracht heeft Alkmaar in een dwangpositie te brengen. Dit is één van de meest dringende vraagstukken, aldus de burgemeester. Hier is samenwerking van de gemeente de beste oplossing. De heer C. M. Smit drong er bij het college op aan met kracht de ratten bestrijding ter hand te nemen. Men alles voor Baby's huidje STOFVRM AFGESLOTEN Het 'kunstdorp' Bergen heeft in dit seizoen voor de tweede keer een be roepsgezelschap welkom kunnen he ten. Onbegrijpelijk is het, dat de vele vroegere leden van de Kunst kring verstek lieten gaan. Deze keer kwam het beroepstoneel van het noorden met drie toneelstukken. Al leen al de namen van de auteurs zouden velen naar 'De Rustende Ja ger' hebben moeten trekken. Van Bernard Shaw werd het stuk 'Dorps vrij age' gebracht, een kleine comedie in drie bedrijven. Manon Al ving en Jaap Maarleveld gaven een kostelijke creatie van de schrij ver van reisgidsen en een dorpse winkeljuffrouw, die elkaar ontmoet ten op een bootreis. Een toevallige ontmoeting daarna in de dorpswinkel leidde tot een ontknoping, die men niet verwacht zou hebben. In het stuk van Tennessee Williams 'Moanny's jongen huilt niet' kon men andermaal getuige zijn van gaaf to neelspel. Het sobere gegeven een arbeider uit het hoge noorden, die hunkert naar de bossen, waar hij bomen kapte, wil na een nachtelijke scène zijn vrouw en kind verlaten, maar krijgt het kleine babytje in zijn armen geduwd om ervoor te zorgen en besluit dan te blijven werd door beide spelers zo gebracht dat een ieder onder de indruk kwam van hun sterk spel. Na de pauze kon men zich ver plaatsen in de sfeer van de negen tiende eeuw, toen de acteurs in een schitterende dialoog 'Een deur moet open zijn of dicht' van Alfred de Musset vertolkten. Een ovatie was aan het slot van de avond welver diend voor wat beide leden van 'De Noorder Compagnie' hadden gebo den. Het is te hopen, dat het mogelijk zal zijn ook in het volgende seizoen van K 66 beroepsgezelschappen aan te trekken, maar het zal dan toch wel noodzakelijk zijn, dat toneelliefheb bers dit streven metterdaad steunen. Hoestdrank in tabletvorm.95ct kan thans al van een uitbreiding van het rattenaantal spreken, mede als gevolg van de aanleg van de nieuwe belt. WONINGBOUW Naar aanleiding van het voorstel tot verkoop van bouwterreinen en ter reingedeelten in Bergen-Noord ont stond een levendige discussie. De hr. B. Schuil liet aantekenen tegen de verkoop van bouwterreinen te zijn aan niet-Bergenaren, gezien de woonschaarste onder de inwoners van het dorp. Burgemeester De Ruiter vond deze gedachte wat vreemd, omdat wij tenslotte allen als vreemdeling in Bergen komen. De heer S. D. Sluis (Pr.-Chr.) vond het niet fair en a-sociaal iemand buiten Bergen wonend, het vestigen in de Heerlijkheid te beletten. Mevr. mr. E. P. Broekman-Vriesman (zelfst.-lib.) kon zich met de ziens wijze van de heer Schuil wel ver enigen. Wanneer wij zo doorgaan met mensen van buiten aan te trek ken, verliest het dorp zijn karak ter. Bovendien gaat door de woning bouw vooral als men van de kant van Schoorl binnenkomt veel na tuurschoon verloren. De heer C. M. Smit merkte op dat ongeveer 10 jaar geleden de 10.000ste inwoner werd ingeschreven. Thans telt ons dorp twaalfduizend inwo ners. Volgens hem is dit niet zo'n enorme expansie. De heer B. Schuil bleef bij zijn standpunt en vond dat tegenwoordig de laagstbetaalden er niet aan te pas komen. Tenslotte zei de burgemeester dat als de raad denkt dat er gestopt moet worden met de woningbouw en het plannen maken daarvoor, zij de plannen van de tafel zullen ve gen. aangemeten door HOFLAAN 2 - TEL. 2202 - Leverancier van alle ziekenfondsen Uitsluitend specialistische behandeling Brillen op recept van uw oogarts, worden snel geleverd Ter gelegenheid van haar veertig jaar jubileum als koordirigente werd mevrouw Corry Moree-Dol in de raadszaal van het gemeentehuis een receptie aangeboden waarvoor de belangstelling zo groot was, dat de raadszaal voor deze gelegenheid wel wat te klein bleek. In tegenwoordigheid van burgemees ter en wethouders, verschillende raadsleden, besturen van koren, di rigenten: Cornelis Jonker, Kees Blokker, Henk Hogervorst, C. Mo lenaar en andere vooraanstaande personen op dit gebied, opende bur gemeester L. J. de Ruiter deze re ceptie met een welkomstwoord aan de jubilaresse. U bent thans het middelpunt in het huis der gemeente en wy stel len het zeer op prijs dat u uw muzikale gave veertig jaar in dienst gesteld heeft van de sa menzang. U doet dit op enthou siaste wijze. U speelt, zingt en di rigeert tegelijk. De betekenis van uw werk, de vreugde van de zang te brengen waarderen wij. U di rigeert met een wonderlijke lief de en hartelijkheid, waardoor uw werk met glans wordt omstraald. Namens het gemeentebestuur zijn wij u daar dankbaar voor en vin den het dan ook fijn, dat het H. M. de Koningin heeft behaagd u een zilveren onderscheiding toe te kennen voor uw veertig jarige muzikale arbeid. Hierna nam Anthony van Kampen plaats achter de katheder, riep her inneringen op uit zijn jongensjaren in Den Helder, waar hij vaak bij het huis van de fam. Dol stond te luis teren, als Corry Morée haar spran kelende pianorecitals liet klinken. Ook memoreerde spreker de moei lijke jaren en de zorgen die de ju bilaresse meemaakte, die zij echter door haar grote liefde voor muziek en zang op de achtergrond wist te dringen. Tenslotte overhandigde hij haar de complete platenopera van 'Orpheus'. Namens het Huis met de Pilaren, De U.V.V. afdeling Bergen heeft ook dit jaar de kinderzegelverkoop in onze gemeente georganiseerd. De leiding berustte bij de dames J. Blein-de Jong en M. J. A. van Lan- gen-v. d. Wijgraat, die bijgestaan door talrijke medewerksters van de U.V.V. het mooie bedrag bij elkaar gekregen hebben van f 6.700,-, zijnde de opbrengst van de verkoop van zegels en kaarten. De directeur en het personeel van het postkantoor waren ons zeer behulpzaam gedu rende de weken, dat de zegels ver kocht werden. Onze grote dank aan allen, die aan deze aktie hebben meegewerkt. de heer Bonset, afdeling Plattelands vrouwen en enkele koren bood bur gemeester De Ruiter haar een ste reo-bandrecorder aan. Vervolgens dankte de voorzitter van Bergens Mannenkoor, de heer Van der Noord voor de wijze waarop zij de leden zingen leert. Namens de Nederlandse dirigenten organisatie zei de bekende dirigent Cornelis Jonker, dat het een grote eer was voor hem, de parel van de N.D.O. toe te spreken. U bent er nog één van de oude garde aldus de heer Jonker die een koor beschouwen als één geheel, want die discipline die u onder uw koren weet te bewaren, is bij de jongeren niet meer te vinden. Uw muzikale gave kan het hart beroeren, u mag van daag wel erg trots zijn voor de grote waardering en belangstel ling die u ten deel valt. De heer B. Schuil, trad nog even in het verleden terug toen de dirigente jaren achtereen het KJVO-meisjes- koor op hoog beschaafd niveau heeft gebracht. Mevrouw M. Hauber-Brugman, die veel met de dirigente op tournee gaat als soliste, liet haar dank ver gezellen door het aanbieden van een gramofoonplaat. Tenslotte dankte de jubilaresse voor de grote onderscheiding van H. M. de Koningin, de vele cadeaus en de sprekers die zich tot haar hadden gericht. Voor de 13-jarige Annelieke van Langen is het vrijdag j.l. een onver getelijke dag geweest. Niet weten de dat de door haar ingezonden slag zin, een prijsvraag, uitgeschreven door de 'Lempo'-fabrieken, als de beste slagzin door de jury was be oordeeld, werd zij onverwacht door de dealer van deze fabriek, de heer J. Henneman uitgenodigd bij de rij wielzaak te komen. Wie schets haar verbazing toen ze haar oude ver sleten fiets, voor een fonkelnieuwe Lempo-fiets mocht verwisselen. Maak een proefrit bij: Duinweg 24 SCHOORL Tel. (02209) 724 60 VOOR BERGEN: H. J. P. M. POOT Dorpsstraat 30, telefoon 2423 VOOR SCHOORL Mej. B. R. 3RUST Heereweg 272, telefoon 288 Uitlening der boeken elke vrijdag middag van 15.30 tot 16.30 uur in het Oude Raadhuis te Schoorl. van 22 januari tot 29 januari 1968 GEBOREN: Joachim Wilhelmus An- tonius, zoon van P. A. J. Veltman en B. M. Admiraal, Jan Oldenburg- laan 25. Franciscus Pieter, zoon van P. Walraven en M. Nieuwenburg. ONDERTROUWD: Jan Feike de Vries, ass. bedrijfsleider, Egmond aan Zee, en Gerrie Geertruida Hele na Urbanus, secretaresse, Zuidlaan 6. GEHUWD: Geen. OVERLEDEN: Aagje Mul, w.v. P. H. van Berkum, oud 87 jaar, Breelaan 53. Johannes Jacobus Lieshout, oud 67 jaar, e.v. H. J. Timmermans, Ru inelaan 16. van 29 januari tot 5 februari 1968 GEBOREN: Petrus Gerardus, zoon van P. J. F. de Froot en C. T. Goudsblom, Colnotweg 3. Alain Mi chel, zoon van R. J. M. Couture, en Y. A. Zander, Argentinië. ONDERTROUWD: Geen. GEHUWD: Gijsbertus Verduin, hor logemaker, Westerweg 27 en Geer truida Levina Antonia Monincx, Tuindorpweg 11. OVERLEDEN: Cornelis Wagenaar, oud 78 jaar, e.v. I. P. de Waard, Zuid-Scharwoude. Maarten Emmerig oud 62 jaar, e.v. J. M. P. Stans, Krommenie. Herman Mulder, oud 78 jaar, e.v. D. van Geenen, Lijt- weg 28. Dirkje de Jong, oud 79 jaar, Kerkedijk 37. Onder grote belangstelling vond vorige week zaterdagmiddag de officiële ingebruikname plaats van het Groene-Kruis wykgebouw tegenover het politiebureau. De voorzitter van de afdeling Schoorl wees in zijn welkomsttoespraak op de steun die men van het gemeente bestuur had ondervonden en dankte verder iedereen die zijn steentje had bijgedragen tot realisatie van het gebouw. Een speciaal compli ment kreeg aannemer Broersen uit St. Pancras die er in samenwerking met de heren Groot en Klaver een fraai stukje werk van heeft gemaakt. Burgemeester Bergh, die het ge bouw met een toespraak officieel in gebruik genomen verklaarde, merkte op dat er sinds de bevrijding altijd discussies werden gevoerd over de verhouding stad-platteland. In dit stadium worden thans de laatste achterhoedegevechten geleverd. We mogen zeggen dat de steedse mens meer op zijn rechten staat dan een dorpeling. Verder gaat het op een dorp wat gemoedelijker toe en heeft men er meer gevoel voor gemeen schapszin en hieruit vloeide de be hoefte aan een wijkgebouw voort. De heer Bergh stond vervolgens stil bij de figuur van burgemeester Van Fridagh wiens legaat voor het dorps- Op woensdag 31 januari werd in de recreatiezaal van Uuthof een film vertoond voor de bewoonsters van beide tehuizen. De heer en mevrouw Blein hadden een bezoek gebracht aan Israël en lieten nu een reeks prachtige beelden zien van dit land en van een deel van Jordanië. Men kreeg niet alleen de natuur in al zijn facetten te aanschouwen, maar ook kon men zich overtuigen van de waarheid, dat de Israëli aan een grootse opbouw werken. In de pauze werden de bezoekers onthaald op koffie met appelgebak. Zuster Gran kreeg een applaus voor haar prestatie met betrekking tot het laatste: twee dagen lang was ze bezig geweest om de vele taarten te bakken. De voorzitster van de UW, mevrouw Elema, dankte de cineasten en de medewerksters, terwijl zij een bijzonder woord van dank bracht aan de moeder-overste van Uuthof voor de bereidwilligheid, als gast vrouw op te treden. B. S. N.B. Hulde komt meen ik ook toe aan de medewerksters van de UW. Op velerlei gebied zijn dezen werkzaam. Wat zou het prettig zijn, als velen zouden willen medewerken om de vele taken te verlichten. Wie zou zich al is het eens per maand, enige uren beschikbaar willen stel len? U kunt u opgeven bij de vol gende adressen: Mevr. Elema, Mevr. Van Gelder, Mevr. Kerkmeer en Mevr. Verkerk. Dorpsstraat 3, telefoon 4388 Hedendaags, oud en antiek K52 Vrijdag 16 febr. 20.00 uur Donderdag 29 febr. 20.00 uur Vrijdag 22 maart 20.00 uur Woensdag 3 april 20.00 uur Donderdag 18 april 20.00 uur speelt het Nederlands Koperkwintet in de Ruïnekerk, werken van Pezel, Maurer, Stefan de Haan, Ewald, Rathaus, Bartok, de Kruyff en Bozza. Entree: 4,- of 3 coupons. vertoning van de veel besproken Japanse film 'De vrouw in 't zand', in 'De Rustende Jager'. Dus niet in de Zwarte Schuur op 1 maart, zoals aangekondigd was. Entree: ƒ3,- of 2 coupons. Schrijversavond in 'De Rustende Jager'. Bekende schrijvers en dichters lezen uit eigen werk. Deze avond wordt gegeven in het kader van de boeken week en wordt gevolgd door een Bergens Boekenbal. Fons Jansen met zijn nieuwe repertoire in 'De Rustende Jager'. Entree: 6,-, 4,- of 5 en 3 coupons. Optreden in de Ruïnekerk van het bewegingstheater 'BEWHT'; een avant-gardistische mimegroep, o.l.v. Frits Vogels. Entree: ƒ4,- of 3 coupons. Het is alleszins de moeite waard nu nog een couponsboekje te kopen. Naast een aanzienlijke reduktie geeft dit recht op voorbespreken. Inlichtingen bij de VVV Bergen, Plein 1, telefoon (02208) 2124 of 3100. huis door allerlei bepalingen schrom pelde tot 12 duizend gulden. De heer Fridagh was, aldus de heer Bergh als bestuurder gehandicapt door een ambtelijke nauwgezetheid die niet altijd werd gewaardeerd. Toen de heer Dekker zijn benzine station aan de Damweg opende bleek de mogelijkheid te bestaan dat de ESSO wel wat over had voor het dorpshuis waarover in de raad de discussies losbrandden. Men kwam tot de overtuiging dat men de gel den beter kon gebruiken om eerst een wijkgebouw van de grond te krijgen en door de medewerking van de bevolking en door allerlei acties ten bate van het gebouw is onze verbondheid aan het licht getreden. Ik hoop, zo besloot de heer Bergh, dat het u gegeven mag zijn hier lange tijd uw arbeid te verrichten tot welzijn van ons dorp. De heer De Wilde, provinciaal di recteur van de provinciale organi satie van kruisverenigingen bood naast zijn gelukwensen een klok aan en ook de buurtwinkeliers gaven een klok. Mevrouw Arpeau voerde het woord namens het Comité Kinderpostze gels en bood een cheque aan van 7500,- en burgemeester Landman van Koedijk een enveloppe met in houd. Namens dé drie vrouwenorganisa ties voerde mevrouw Bergh het woord en zij offreerde het bestuur een schat aan kinderspeelgoed, van een poppenwagen en een hobbel tot wandkleden en poppen toe. Hierna kregen de aanwezigen gele genheid om onder leiding van het bestuur het gebouw te bewonderen. Opvallend zijn de frisse kleuren en de veelheid van licht en lucht. Als men door de hal is binnengekomen komt men in de ruime wachtkamer waar vele kinderwagens met inhoud geplaatst kunnen worden. Deze in houd kan rustig blijven liggen totdat moe aan de beurt is. In een ruimte ernaast staan acht boxen gereed waar het kind kan worden uitge kleed en gewogen, vooral het kleu tertoilet trekt hier de aandacht. Dan komt men in de werkkamer waaraan de kamer van de dokter grenst; hier zijn twee kleedcabines. En dan is er boven de woning voor de wijkverpleegster, er is ver der beneden nog een magazijn, een droogruimte, een isoleerruimte en een garage. Resumerend kan worden gesteld dat architect Roggeveen een ge bouw heeft ontworpen dat zeer goede diensten kan bewijzen aan ingezetenen van ons dorp van 0 tot 100 jaar en ouder. De heer Jan P. Strijbos heeft het afgelopen jaar prachtig werk gedaan door van onze waddeneilanden een kleurenfilm te vervaardigen. Met zijn bezielend woord en deze film laat Strijbos de vele bijzonder heden meebeleven die nog op de eilanden en de omringende stranden en de waddenzee zijn te bewonderen. Heel mooie opnamen van de dorpen met hun intieme hoekjes en oude kommandeurswoningen. Het wijde natuurlijke landschap van duinen en stranden. Verder het intieme vogel leven haast volmaakt naar voren gebracht door het gebruik van de telelens. En zo voert de spreker zijn gehoor langs onze boog van eilan den van Rottum tot Texel. Het is heel bijzonder dit op deze wijze van eigen land te kunnen meemaken. Algemeen Welzijn geeft hiertoe nu de gelegenheid op vrijdag 16 februari in 'De Roode Leeuw'. Dank zij vele kopers werd op de postkantoren te Groet en Schoorl aan zegels en kaarten voor het kind voor 1608,- verkocht. Dit is 200,- meer dan in het vorige jaar. Een verheugend feit. Daarbij werd ook Schoorl door het comité te Den Haag niet vergeten. Naast de twee bedragen die reeds werden overhandigd mocht nu het bestuur van het Groene Kruis een cheque ontvangen van 7.500,-, een bedrag, uitsluitend te besteden voor de moederschapzorg en kinderhy- giëne in het gebouw. Ongetwijfeld voor velen weer een stimulans om, als de tijd weer daar is, de zegels en kaarten te kopen voor het kind. Het komt het kind, en vooral het kind dat in de schaduw leeft, ten goede. W. A. Coenen-v. d. Kloet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1