V.V.V. nader bezien in een gedegen rapport Plattelandsvrouwen Bergen hield jaarvergadering GERRITSEN boeken feest 22 maart 2 E- l^astauiatia ^^èamfrarièat niofrarL onnan Hebt U een hotel, café-restaurant of pension? Kristal met zilver Doktersdiensten bergens in de Rustende Jager IN DIT NUMMER 20 jaar culturele avonden verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond Samenstelling commissie Belangrijke punten Conclusie Accommodatie Samenwerking echte gezinsbank Kringvorming Tot slot ppj. Belastingaangiften, administraties, verzekeringen en spaarbankzaken DRUKKERIJ VOLKERS LEEGWATER GESLAAGD Filmavond K66 niet op vrijdag 1 maart maar op donderdag 29 februari (heden) Klaverjasdrive Roode Kruis Algemeen Welzijn Nieuws van de damclub 'Bergen' A. CAKIRIAN Het speciale huis voor oosterse tapijten agenda kaarten bij VVV Bergen Niet een bril, maar de JUISTE bril Mr. Opticien D. W. PASTOOR, Bergen DONDERDAG 29 FEBRUARI 1968 42e JAARGANG nr. 8 6 PAGINA'S weekblad DE DUINSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Sohoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 7,50 per jaar; ƒ2,- per kwartaal Post: per jaar 12,-; per kwartaal 3,15 Advertentieprijs: 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven Jongstleden dinsdag is op een persconferentie te Alkmaar een belangrijk rapport op het gebied van toerisme en V.V.V.-wezen openbaar gemaakt. Dit rapport, door onze medewerker H. Jellema van een grafisch zeer verzorgd omslag voorzien, heeft als volledige titel: 'V.V.V. nader bezien; Eindrapport Commissie Onderling Dienstbetoon'. Het bevat een aantal belangrijke conclusies, nuttige aanwijzingen en enkele onthullende uitspraken. Het rapport is verkrijgbaar bij de Federatie van V.V.V.'s boven het Noordzeekanaal, Bierkade 7, Alkmaar. Voorzitter van de Commissie, die het rapport onder auspiciën van ge noemde Federatie uitbracht, was de heer Mr. P. J. Zomerdijk, oud-voor zitter van VVV-Bergen. Tot de com missieleden behoorden o.a. de heren J. Duyvis, directeur VW-Bergen, F. A. Steking, voorzitter VW-Groet- Camperduin en G. A. Belleman, vice-voorzitter Egmond aan Zee. De punten, die in het rapport aan de orde kwamen zijn a. de financiële structuur van de VVV's (contributies, subsidies, bemiddelingsgelden) b. contact met de overheid (recreatiebeleid, subsidieverde- ling, gastenstatistiek) c. activiteiten van de VW's (pro paganda, bemiddeling, accomo- datie-controle, ledenbinding). Het zou te ver voeren om op alle punten diep in te gaan; we geven enkele conclusies uit het rapport weer. He.t rapport begint met vast te stel len, dat, hoewel er aanvankelijk een gestadige groei in de toeristenstroom viel te onderkennen; deze groei nu tot stilstand schijnt te zijn gekomen. Bevordering van het vreemde lingenverkeer blijft geboden. Hiervoor is nodig, dat er in de va kantieplaatsen een goed 'toeristisch klimaat' bestaat. Wanneer de plaatselijke of cen trale overheid inziet, dat het toe risme belangrijk is voor de lokale of regionale of nationale econo mie, dan dient die overheid (en ook de centrale overheid) ervoor te zorgen, dat het 'toeristisch kli maat' gehandhaafd en zonodig verbeterd wordt. Nuttige voorzieningen: speeltuinen, zwembaden, wandelpaden etc. Na tuurlijk blijft het particulier initi atief hierin ook een rol spelen. Toeristen moeten ergens verblijven. De accommodatie die allereerst een zaak is van particulier initiatief moet goed zijn. De overheid heeft in zoverre 'n taak, dat deze regulerend op kan treden (kampeerverordenin- gen) en ook eisen kan stellen aan accommodatie op campings e.d. Terecht wijst het rapport op de noodzaak tot samenwerking, bijv. met betrekking tot de propaganda, het aanstellen van beroepskrachten, kostenbesparingen. Naar de opvattingen van de Commissie komen VVV's, die in één gemeente liggen, niet alleen voor samenwerking maar zelfs voor samengaan (mogelijk in stichtingsverband) in aanmerking onder het motto 'Eendracht maakt macht'! Een goede suggestie in het rapport lijkt ons het vormen van kringen, waarbinnen samenwerking tussen VVV's mogelijk is met alle voordelen die daaraan verbonden zijn. De commissie suggereert de vol gende kringen in het rayon van de Federatie 1 Texel. 2. Noordelijke kuststreek en ach terland (waarin Petten). 3. Zuidelijke kuststreek en achter^ land (in dit gebied liggen o.a,: Groet-Camperduin, Schoorl, Ber gen, Bergen aan Zee, de Egmon- den, Koedijk, Warmenhuizen, Alkmaar enz.). 4. Zaanstreek en Waterland. 5. Westfriesland en Wieringermeer. Tot slot verklaart de Commissie zich ontvankelijk voor alle initiatieven, die kunnen leiden een nog grotere slagvaardigheid van het VVV-wezen in Noordholland boven het Noord zeekanaal. We kunnen ieder, die iets met de bevordering van het Vreemdelingen verkeer te maken heeft, de lezing van dit gedegen rapport van harte aanbevelen. Van de vier molens binnen de gemeente Bergen was die van de Damlander- polder, de zgn. Damlander molen aan de Groeneweg, er het slechtst aan toe. De andere drie: de uit 1732 daterende molen van de Sluispolder (aan het Noordhollands Kanaal bij Koedijk), de in 1897 gebouwde molen van de Philistijnse polder en de Viaanse molen (plm. 1600) verkeren in goede staat. Hopelijk kan binnenkort de Damlander molen ook weer met ere genoemd worden. foto: Van Berge Hoewel de Damlander molen in 1957 nog gerestaureerd werd, was het aanzien dat deze achtkantige bin- nenkruier uit 1707 de laatste tijd bood, niet bijster aantrekkelijk. De wieken waren verdwenen; het riet- dek vertoonde gaten, kortom, het leek erop of een monument van gro te waarde, dreigde te verdwijnen. Wat is dat voor waarde, die men Te Bergen S. M. DE LANGE belastingconsulent Beukenlaan 2, telefoon 2577 Agent: Ned. Middenstands spaarbank Te Schoorl J. W. FAKKERT belastingconsulent Heereweg 46, tel. 542 Agent: Ned. Middenstands spaarbank Vrijdagavond j.l. hield de Platte landsvrouwen, afdeling Bergen hun jaarvergadering in zaal Hovenier, aan de Russenweg. De presidente, mevr. A. Grootes - Stammes, verheugde zich over de goede opkomst van de leden en gaf daarna het woord aan de aftreden de penningmeesteresse, mevr. A. Wit Schaak wier financieel verslag alle waardering kreeg, temeer omdat de afdeling dit jaar zijn reservepost 300,06) zag vermeerderen met 158,01 zodat de vereniging thans een reserve bezit van 458,07 De kascontrole-commissie t.w. me vrouw Zee en mevrouw Groeneveld hadden boeken en bescheiden in de beste orde bevonden. Tot nieuwe kascontrole-leden werden benoemd: mevr. Zee en mevr. Hoogkarspel. De secretaresse, mevr. D. M. Gorter- de Boer bracht in haar jaarver slag een reeks van culturele en ont- Dan bent u het met ons eens dat juist u w drukwerk er keurig uit moet zien. Als u dan weet dat er vlak bij u een drukkerij gevestigd is die uw menu's, nota's, briefpapier, folders, enveloppen, verkoopbrieven etc. keurig ver zorgt, dan is uw drukwerk voor u geen probleem meer. Dat is het trouwens ook niet voor ons want wij beschikken over de modernste apparatuur en personeel dat elke soort werk aan kan. Laanweg 35 - Schoorl - Telefoon (02209) 268 en 223 wikkelingsavonden naar voren, die alle in het afgelopen jaar met suc ces werden georganiseerd. Tijdens de bestuursverkiezing wer den de aftredende voorzitster en se cretaresse, bij acclamatie herkozen. Voor de penningmeesteresse die zich niet herkiesbaar stelde werd met al gemene stemmen gekozen, mevr. Boersma. Het bestuur bestaat thans uit de dames: mevr. Grootes, mevr. Smit, mevr. Gorter, mevr. Niehoff en mevr. Boersma. De bestuurstaken zullen onderling worden verdeeld. Aan het einde van de vergadering dankte de presidente de scheidende penningmeesteresse voor haar zes jaar accurate arbeid en bood haar namens de leden bloemen en een boekenbon aan. Na de pauze werden de Plattelands vrouwen verrast met het optreden van Bergens brandweervrouwenkoor o.l.v. Corry Moree-Dol. Dit dames koor beschikt over een aantal stem men, die met een bijzondere charme een zuiver en vlekkeloze vertolking gaven van enkele zangnummers. Wanneer men daarbij de brilliante improviserende pianobegeleiding van de dirigente beluistert kan men deze populaire zangkunst op een hoog niveau rangschikken. Voor de kortgeleden gehouden prak tijkexamens slaagden de volgende leerlingen van Instituut Burdorf, uit de gemeente Bergen, te weten Machineschrijven: Willy Bouman te Bergen. Josephine v. d. Bosch te Bergen voor stenografie Nederlands. aan molens hecht. Bij de Damlan der molen zal men geen waterloop naar het binnenste van de molen aantreffen; het binnenwerk van houten raderen en assen is trouwens ook verdwenen. Voor de waterhuis houding heeft de molen geen enkele functie. De landschappelijke functie, die deze molen vervult, bepaalt de waarde ervan (naast het feit, dat het een historisch belangrijk bouwwerk is). Ons vlakke land heeft behoefte aan bakens, die de ruimte accentueren. Een wolkenlucht wordt grootser, wanneer een boerderij, een boom of een molen het perspectief be paalt. Het is dan niet belangrijk dat de wieken met hun vlucht van bijna negentien meter niet meer kunnen draaien. Hoewel we draaiende wie ken blijven prefereren, kunnen we begrip hebben voor het feit, dat een elektromotor minder van de wind afhankelijk is dan een windwater molen. De Damlander molen zal dus weer een sieraad worden; een 'ruimtelijk' monument op de grens van polder en bos, in het gezicht van de duinen. We mogen de instanties, die deze restauratie ter hand hebben geno men, dankbaar zijn. H. JELLEMA In tegenstelling tot wat vermeld stond in ons nummer van vorige week, wordt de Japanse film 'De vrouw in het zand' hedenavond in 'De Rustende Jager' vertoond. Aan vang 20.00 uur. De maker Teshigahara, één van de beste Japanse regisseurs, verhaalt in deze film hoe een bioloog tot ge vangene wordt van een primitieve plattelands-gemeenschap en in een zandput tot samenleving met een vrouw wordt gedwongen. Wij willen geen cliché-uitdrukkingen gebruiken en beperken ons daarom deze film als volgt te typeren: in dringend, realistisch, wreed, span nend, fijnzinnig. Toegangskaarten a 3,- of twee coupons zijn verkrijgbaar bij de VVV-Bergen, Plein 1 of aan de zaal. Aanstaande zaterdagavond 2 maart, organiseert de colonne van het Roo de Kruis, afdeling Bergen, een grote klaverjasdrive in de zaal van 'De Oude Herberg' aan de Dorpsstraat. Een groot aantal prijzen zijn hier voor beschikbaar gesteld. Aanvang 8 uur. DUINRANDERS KLAVERJASDRIVE A.s. vrijdag 1 maart, klaver jasdrive uitgaande van de v.v. 'Duinranders' in het café van de heer Slijkerman te Catrijp. VROUWENWERELD GEBEDSDAG Op 1 maart a.s. bijeenkomst in de Hervormde Kerk te Schoorl. Aanvang 19.45 uur. Uitlening der boeken elke vrijdag middag van 15.30-16.30 uur in het oude Raadhuis te Schoorl. In de onderlinge competitie won P. Beukers de-beslissingswedstrijd voor het eerste achttal van C. Tromp. De indeling voor de eerste 8 in groep A W. van Hattum, E. Stam, C. Lodder D. Buisman, P. Boots, H. Kruizinga, K. v. Hattum en P. Beukers. Indeling Groep B: C. Tromp, J. de Rover, J. Stam, P. Mienes, G. Roosloot, J. Bliekendaal, J. de Moor en N. Veld. Uitslagen eerste en tweede ronde D. Buisman-P. Boots 1-1 H. Kruizinga-E. Stam 0-2 J. de Moor-P. Mienes 0-2 G. Roosloot-J. Bliekendaal 0-2 P. Boots-K. v. Hattum 1-1 C. Lodder-E. Stam 2-0 J. Stam-P. Mienes 2-0 G. Roosloot-J. de Moor 2-0 N. Veld-J. de Rover 0-2 D. Buisman-H. Kruizinga en J. Bliekendaal-C. Tromp afgebr. partijen. Dorpsstraat 3, telefoon 4388 Hedendaags, oud en antiek VOOR BERGEN: B. LUIF Nw. Bergerweg 1, telef. 3130 VOOR SCHOORL F. H. RISSELADA Dr. Heringlaan 18, telefoon 360 Donderdag 29 febr. t.m. 7 maart 9 t.m. 28 maart Dinsdag 12 maart Zaterdag 16 maart FILMAVOND IN 'DE RUSTENDE JAGER' (K 66) Hoofdfilm: de Japanse film 'De vrouw in het zand'. Aanvang 8 uur. Toegang 3,- of 2 coupons. Kaarten bij de V.V.V. en aan de zaal. EXPOSITIE BEELDHOUWWERK EN KLEIN PLASTIEK (KCB) Jan Willem Radecker, Paul van Crimpen en Han Radecker. EXPOSITIE SCHILDERIJEN (KCB) De friese schilder Boele Bregman. Het Noordhollands Kunstcentrum is dagelijks geopend van 10.30-12.30 en 14-17 uur; 's zondags 14-17 uur. TONEELAVOND ST. JAN 'Tien kleine negertjes' van Agatha Christie. Aanvang 8 uur in 'De Rustende Jager'. Toegang 3,50. FILMAVOND K.J.V.O. - A.N.D.O. Mr. A. L. Hustinx spreekt en vertoont films over het Caraïbische gebied, 's Avonds 8 uur in hotel Russenweg BOEKENBAL MET CUBY AND THE BLIZZARDS Aanvang: 20.00 uur. Toegang: 6,-, 8,- of 10,- of 5, 7 of 9 coupons. KUNSTAVOND K.C.B. Causerie door Henk de By in de kunstzaal. Toegang: niet-leden 3,50, contribuanten 2,50; K 66 ƒ3,scholieren ƒ1,75; jeugd ƒ1,50. FONS JANSEN (K 66) 's Avonds 8 uur in 'De Rustende Jager'. Toegangsprijzen 6,- en 4,- of 5 en 3 coupons. BEWTH (K 66) 's Avonds 8 uur in de Ruïnekerk. Een experimenteel programma van het Amsterdams bewegingstheater o.l.v. Frits Vogels. Toegangsprijs 4,- of 3 coupons. Dinsdag 26 maart Woensdag 3 april Donderdag 18 april ALLE INFORMATIE OVER K 66 V.V.V. BERGEN - PLEIN 1 - TEL. 3100 of 2124 COUPONBOEKJES a ƒ15,- BIJ V.V.V. BERGEN VERKRIJGBAAR aangemeten door HOFLAAN 2 - TEL. 2202 - Leverancier van alle ziekenfondsen Uitsluitend specialistische behandeling Brillen op recept van uw oogarts, worden snel geleverd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1