De heer en mevrouw B. Schuil gehuldigd ^JrLet auto en cazaoan naat l\*cenienië Purol h®udihuic 20 JAAR CULTURELE AVONDEN l^Litstakanèa kfrainkunst oan anius amants tytoap „T^a&ax" CALTIX 'n Onderzoek van de Stichting "Oog en Bril" heeft uitgewezen, dat 17% van de automobilisten beschikt over onvoldoende gezichtsvermogen voor het drukke verkeer. Doe daarom in het belang van uw eigen veiligheid deze gratis ogentest. Rmp-tteloos zuiver MONTFORT BEDEVAARTEN Twintig jaar Culturele Avonden Burgemeester Bergh 1212 jaar burgemeester van Schoorl 'De Kleine Theetuin' v.v. 'Schoorl' HERVORMDE GEMEENTE TE SCHOORL, GROET EN CAMP. Burgerlijke Stand Café-restaurant kellners Serveersters Kok Leerling kok Meisje Contactavond voor de burgers te Schoorl Bestuur van het Nederlandsch Roode Kruis afdeling Bergen Leuk zeg die oude tijdschriften van 10 jaar terug C. Mul Dinsdag 5 en woensdag 6 maart 1968 geopend van 9 - 12.30 uur en van 14 - 17.30 uur CALTEX SERVICE STATION J. BOS - EYSSEN Plein 1 - Bergen (Nh.) - Tel. (02208) 3802 Mochten de Culturele Avonden (organisator de heer B. Schuil) zich immer in een grote belangstelling verheugen, voor de avond van zaterdag j.l. (de zesde en op één na laatste in dit seizoen) was deze wel bijzonder groot. Ondanks een aantrekkelijk tv-programma dat thuisblijvers te wachten stond was de zaal van restaurant 'Russenweg' geheel uitverkocht. Nakomers die zich niet tijdig van een toegangskaartje hadden verzekerd konden nog slechts plaats krijgen dankzij de huiskamerstoelen door de familie Hovenier aangesleept. Die belangstelling was niet uitslui tend te danken aan het feit dat de organisator ditmaal zelf als inleider zou optreden, maar mede doordat het aan de ingewijden bekend was dat de heer Schuil een huldiging te wachten zou staan voor het feit, dat al gedurende 20 jaar dergelijke avonden door hem werden georga niseerd. Nadat reeds op de bijeenkomst van 20 januari jl. de heer P. Zweed in sympathieke bewoordingen de aan dacht had gevestigd op dit jubileum, waarbij hij tevens de verdiensten van de heer Schuil voor de jeugd betrok, meende 'n aantal van diens vrienden het daarbij niet te mogen laten. In de kring van donateurs van de KJVO de vereniging waaruit de Culturele avonden zijn voortgekomen werd spontaan een inzameling gehouden met het doel de heer en mevrouw Schuil een blijvend aandenken te kunnen aan bieden. Het was de heer J. Simons, hoofd der Van Reenenschool alhier, die in de koffiepauze mocht gewagen van het vele nuttige werk dat de hr. Schuil in de loop der jaren op cultureel gebied, had gedaan. De mate van waardering hiervoor meende hij te kunnen afmeten aan de zovelen, die aan hun aanwezigheid hier de voor keur hadden gegeven boven een tv-avond met 'een 'Rudi Carell Show' de quiz 'Per seconde wijzer' (deze keer immers extra spannend) en de zoveelste aflevering van de 'Forsyte Sage'. Een beter bewijs voor de po pulariteit van de heer Schuil en van de grote vriendenkring die hij bezit is niet te geven. De heer en mevrouw Schuil, on kundig van hetgeen stond te gebeu ren, waren dan ook zichtbaar ver rast bij deze huldiging. Als blijvend aandenken bood spreker hen een kunstzinnig wandbord aan, voor deze gelegenheid ontworpen en vervaar digd door de potterie te Makkum met aan de achterzijde de vermel ding: 'Uit dank voor 20 jaar cultu rele arbeid'. Voorts ontving, de heer Schuil een prachtig boekwerk: 'Het epos van de Mens' en omdat het geld nog niet op was een enve loppe met inhoud (mogelijk te be stemmen voor uitbreiding van zijn foto-uitrusting, waarvan hij zo'n De Montfort Bedevaarten nr. Lour- des worden speciaal georganiseerd voor gezonde mensen met een aan hen aangepast programma. Op de heenweg brengen we 'n be zoek aan Lisieux, in het hart van een mooie Normandische land. Tij dens ons verblijf van een hele dag en twee nachten in Lisieux komen de pelgrims nader tot elkaar. Bij ons vertrek daar zit de stemming er echt in. Iedereen is bereid de an der te helpen. Zo trekken we eens gezind naar Lourdes waar we tegen de avond aankomen. In Lourdes logeren we in groepen van plm. 30 personen, met een pater als leider, in verschillende hotels. We maken er alle plechtigheden mee. Overdag bezoeken we de be zienswaardigheden van het stadje. Een ganse dag trekken we de bergen in. Voor de jongeren wordt een spe ciale voettocht georganiseerd. Na 'n verblijf van 5 tot 6 dagen keren we huiswaarts. Op de terugweg bezoeken we Parijs en sluiten de bedevaart in de kapel van de Wonderdadige Medal je in de rue du Bac. 's Avonds zijn we weer thuis. Twee keer dit jaar organiseren we 13-daagse tochten naar het H. Land. We bezoeken alle H. Plaatsen onder leiding van deskundige gidsen. Volledige inlichtingen worden gaar ne verstrekt door het bureau van de Montfort Bedevaarten, Berg en Dal tel. (08805) 1900. Het programma voor 1968: Lourdes: 30 mei t.m. 8 juni; 18 t.m. 26 juli; 19 t.m. 27 sept. H. Land. 22 april t.m. 4 mei; 4 t.m. 16 november. dankbaar gebruik weet te maken, getuige de prachtige vertoonde kleu rendia's. Mevrouw Schuil, delend in de hulde, ontving bovendien een vaas met prachtig bloemstuk. Een hartelijk applaus onderstreepte dit alles. Uiteraard werd het grootste deel van de avond verzorgd door de in leider, die in een boeiende causerie het publiek meevoerde op zijn tocht 'met auto en caravan' naar Roemenië waarbij Karpaten, Zwarte Zee, Mol davië, Trans-Sylvanië enz. evenzo- vele pleisterplaatsen zouden vormen. Aande hand van een uitgebreide, inderdaad van kleur vrijwel vol maakte dia-serie, uniek vaak voor wat de keuze van het onderwerp betreft hoe kan het anders bij iemand met zo'n alzijdige belang stelling voor plant, dier, mens en maatschappij heeft de inleider ons vele zijner indrukken weerge geven, waardoor ook wij land en volk uit deze streken beter hebben leren kennen en begrijpen. Het was een avond op hoog peil, welke de talrijke aanwezigen min stens zoveel zal hebben gegeven als het gemiste t.v.-programma zou heb ben gedaan. De tocht naar de kust ging door een bloeiende landbouwstreek; op de lagere gedeelten waren veel vrouwen en mannen aan het hooien. Sommige korenakkers waren al ge oogst (begin juni), maar de zonne- bloemenvelden begonnen pas te bloeien. Kilometers ver liggen de collectieve boerderijen van elkaar en zo zag men des morgens vroeg vrachtauto's vol vrouwen naar de velden gaan of verscheidene boeren- wagentjes met trakener paardjes er voor zorgden voor vervoer. Op een uitgestrekt veld met erwten was een klas schoolkinderen bezig de erwten op te trekken. Dit is een onderdeel van het onderwijs: de hogere klassen hebben contact met de landbouw of met bedrijven van technische aard en de techische scholen zijn nauw verbonden met de praktijk. De kinderen gaan tot hun zevende jaar naar de kleuter school. Op 15 september beginnen alle scholen met de nieuwe cursus en de kinderen van de kleuterschool worden dan in een grote optocht met veel bloemen naar de nieuwe school gebracht door de leerlingen van de lagere school. De lagere school is een basisschool van acht jaar, zodat de kinderen naar de middelbare scholen (lycea) gaan met hun 15de jaar. Het gehele onderwijs is kosteloos maar op de universiteit moet men zelf de leer middelen bekostigen. Een stelsel van beurzen maakt het ieder mogelijk ook dit onderwijs te volgen. Kinderbijslag wordt slechts gegeven tot een bepaalde loongrens; daar boven moet men niet meer op bij slag rekenen. Onze tocht voerde ons tenslotte over de Donau, die nu enorm breed en lössbruin inplaats van blauw was, zoals het schone lied ons ver kondigen wil. De weg, die na de overtocht met de pont volgde, liep kilometers lang over een dijk door het Donaumoeras, waar de bomen met hun voeten in het water ston den. Langs de weg vonden we ver derop weer als ook in het begin allemaal bomen vol braamachtige vruchten, die maar weinig werden geoogst, hoewel ze vrij goed smaak ten. De roemeense vrouw, die ze ver zamelde in een grote zak, om het middel gebonden, noemde ze 'dudu'. Zij liet ons zien, dat ze eetbaar waren. Het terrein werd meer en meer ge accidenteerd en vooral de bloeiende koolzaadvelden vormden een fraaie afwisseling met de tarwe- en mais- velden. Als steeds hadden de hui zen in de dorpen de bekende lat- Na een sympathiek woord van de de heer Zweed nu een maand geleden ter gelegenheid van ons twintigjarig jubileum was het een onverwacht en ongedacht iets op 24 februari toegesproken te worden door de heer J. Simons uit naam van vele vrienden. De vele hulde blijken waren evenzovele verras singen voor mijn vrouw en mij, die nietsvermoedend naar de lezing over Roemenië waren gegaan. Het over rompelde ons gewoon en we weten werkelijk niet hoe we allen moeten bedanken voor deze uiting van ge negenheid, die ons beiden bijzonder heeft getroffen. H. L. Schuil - de Leth B. Schuil (Tante Loes en oom Bert) Op zaterdag 16 maart a.s. is het pre cies 12V2 jaar geleden dat de heer Bergh burgemeester werd van de gemeente Schoorl. Men is in Schoorl van plan deze dag een feestelijk tintje te geven als blijk van waardering voor het vele werk dat burgemeester Bergh in de afgelopen jaren voor de gemeente Schoorl heeft gedaan. Hiertoe wordt een huldigingscomité opgericht dat het programma zal voorbereiden. Wat er precies gaat gebeuren is op dit moment nog niet bekend, maar wij zullen u vanaf deze plaats op de hoogte houden. afzettingen, soms op een voet van steen. Jonge moeders met kinderen waren modern gekleed, andere weer zagen er armoedig uit. In de tuinen veel rozen en vooral de gro te lelies Regale. Bonte accacias ga ven een fleurige tint tussen de groene. Voor Constantza sloegen we linksaf naar Mamaia, waar we een ruime standplaats vonden op de camping. Mamaia is de deviezenbron van Roemenië: duizenden toeristen uit alle landen bezoeken dit oord, waar in de regering enige miljarden heeft geïnvesteerd. Vooral de Westduitsers bevolken de moderne hotels, waar elke kamer voorzien is van ctöüche en toilet. Het hete water laat niet verstek gaan en de kamers zijn keu rig ingericht en zien uit op zee of op het Siutghiolmeer, waar men wa tersporten kan bedrijven. Het strand is 150 - 200 meter breed en geeft ruimte aan velen, zonder dat men dicht opeen zit. Het fijne zandstrand is bijzonder schoon zon der enig vuil. De bijna veertig hotels, die 12 tot 14 verdiepingen tellen, zijn door prachtige parken verbonden en aan de ene kant loopt de verkeersweg met trolleycars en auto's, terwijl tussen de hotels en het strand de boulevard loopt, waarop geen rij dend verkeer is toegestaan. In de herfst brachten we een tweede be zoek aan Mamaia, maar we gingen toen per vliegtuig. Voor minder dan 500,- heeft men dan pension in een eerste klas hotel, terwijl het vlieg tuig van de Tarom je in minder dan vier uur naar Constantza brengt; volledig pension is bij de som inbe grepen. Geen wonder, dat hoe lan ger hoe meer toeristen zo'n reis maken, temeer, omdat ook in sep tember de temperatuur nog heerlijk is. Men ontmoet Roemenen, Tsjechen Polen, maar vele Oostduitsers vin den hier hun kennissen en verwan ten uit de westzone. We bezochten vanuit Mamaia de Donaudelta, die 270.000 hectare groot is en een dorado is voor de natuur liefhebber: verschillende soorten zil verreigers, aalscholvers, eenden, de ralreiger en de blauwe en purper reiger broeden er, maar ook zitten er grote kolonies lepelaars en peli kanen. Op onze reis kwamen ook grote vluchten kraanvogels over en dat alles leeft in een rietland, dat met grote meren er in en uitge strekte bossen, waarin wolven, mar ters en andere roofdieren leven, een unicum in Europa vormt. Jammer genoeg konden we er niet langer dan twee dagen zijn: precies mid denin overnachtten we (in Maliuc). Door het laten optreden van de amu- sementsgroep 'Relax' uit Zaandam, in het bejaardencentrum 'Elkshove' heeft de Commissie van Tijdsbeste ding een bijzonder goede keus ge daan. Want de frisse jeugdige geest drift, die er van deze amateurs uit ging, was een stimulans voor de bewoners en vrienden van 'Elkshove' die in grote getale waren gekomen en tenslotte meedeinden en zongen op de maat van de vele leuk ge brachte liedjes. Het uitstekend op elkaar ingespeel de accordeon-duo 'De Gerardo's wis ten al heel gauw een fijne feestelij ke stemming in de zaal te brengen. Het gitaarduo Ina van Oosthuizen en Henk Roedema, gaven vocaal en instrumentaal blijk van grote mu zikaliteit. De goochelaarster Ann Magic boeide de bejaarden met haar wonderlijke manipulaties. Als mu zikale clown was ze kostelijk. Wel zeer spectaculair was het optreden van de zingende familie Van Dijk, bestaande uit de heer en mevrouw Van Dijk plus zeven kinderen, die zuiver en met veel muzikaal talent De uitslagen van de klaverjasdrive op 23 febr. j.l. in café-restaurant 'De Kleine Theetuin te Bergen zijn als volgt 1 Mevrouw Kramer 7153 2 de heer Bogtman 6772 3 de heer Heddes 6725 4 de heer Kuin 6547 5 Mevrouw Mantel 6475 Marsenprijs: mevr. Mantel: 4 stuks Poedelprijs: mevr. De Waal, 5043 p. Constantza is een interessante stad voor liefhebbers van kunst en voor archeologen. De twee musea zijn bij zonder rijk en overzichtelijk inge richt. Het gehele gebied van de Dobrudscha is eerst door de Grieken in bezit genomen en later hebben de Romeinen hun veroveringen nog veel verder uitgebreid. In 1962 zijn bij overgravingen bijvoorbeeld 24 gave beelden uit die tijden opge graven en nog steeds brengen oud heidkundige onderzoekingen nieu we vondsten aan het licht. Het mo- zaiekmuseum bevat een groot deel van de vroegere havenhal, die ge heel met een mozaïekvloer (40-100 meter) was bedekt. Prachtige bloem motieven vindt men erin verwerkt. We bezochten ook Histria, een oude Helleense nederzetting, waar eens een bloeiend handelsverkeer plaats vond. Op onze caravanreis verbleven we drie dagen in Mamaia en maakten er kennis met een jonge architect uit Boekarest, die ons bij een kiosk hielp, toen het meisje daarin geen andere talen sprak. Hij sprak Engels en met hem onderhielden we ons enige tijd. Hij excuseerde zich een ogenblik en vroeg ons zijn vriend even gezelschap te houden. Met vele folders kwam hij terug en bood die ons aan, terwijl hij mijn vrouw en mij om beurt iets gaf. Ieder kreeg tot slot een fraai boekwerkje aan geboden met de handtekeningen en adressen van beide vrienden als her innering aan de kennismaking en als blijk van vriendschap. Jonge ar chitecten hebben in Boekarest vele moderne gebouwen ontworpen. Na ons verblijf aan de kust kwam de langste tocht, nl. 575 km, naar het gebergte in de Oostkarpaten bij het stuwmeer van Bicaz, dat 45 km lang is en in een buitengewoon mooie streek ligt. Hier zouden we twee dagen vertoeven. (wordt vervolgd) PROGRAMMA ZONDAG 3 MAART Schoorl 1 - Westzaan 1, 2 uur De Rijp 4 - Schoorl 2, 12 uur terrein Graftdijk Duinranders 4 - Schoorl 3, 12 uur RKAFC 8 - Schoorl 4, 2.30 uur Asp)Schoorl a - Duinranders a, 12 uur. ZATERDAG 2 MAART Vitesse g - Schoorl b, 4.15 uur niet één uitgezonderd leuke liedjes zongen, waarmee deze fa milie een hartverwarmende indruk achterliet en veel succes oogstte. Aan het einde dankte de secretaris van de stichting, de heer Brouwers, het gezelschap voor de prettige avond en hoopte namens de be jaarden hen het volgend jaar weer te kunnen ontvangen. ZONDAG 3 MAART BERGEN HERVORMDE GEMEENTE RUÏNEKERK 10.15 uur: ds. Visser REHOBOTH JEUGDKERK 10.15 uur dienst GEREFORMEERDE KERK 10 uur: ds. J. Sap 19 uur: Ds. Molenaar LEGER DES HEILS (Dorpshuis) 10 uur: Samenkomst EUROPESE PAROCHIE VAN ST. BENEDICTUS, Pr. Hendriklaan Zaterdag 19.15 uur eucharistieviering als op zondag 8.00 uur - 9.00 uur hoogmis - 10.15 uur Europese dienst met preek in het Frans en Duits - 11.30 uur PAROCHIE PETRUS EN PAULUS Zaterdag 19.00 uur Eucharistievie ring zoals op zondag. 8.15 uur, 9.30 uur Hoogmis, 11.00 uur en 12.15 uur; SCHOORL Groet, 10 uur: Ds. C. M. de Jong Zondagsschool te Schoorl 11 uur en te Groet 11.15 uur R.K. PAROCHIE VAN DE H. JOANNES DE DOPER Zaterdag 19.00 uur Eucharistievie ring als op zondag. 8.00 uur, 9.30 uur Hoogmis en 11.00 uur; 19.00 uur avondmis ALKMAAR DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10 uur: Ds. A. J. van der Sluis EVANG. LUTH. GEMEENTE Oudegracht 187, hoek Baangracht 10.30 uur: Ds. Herrmann REMONSTRANTSE GEMEENTE 10.30 uur: Ds. J. Breukink ROZEKRUISERS GENOOTSCHAP Oudegracht 114 10.30 uur, de heer K. Peper 'Sciene Fiction en werkelijkheid' Muziek: mevr. M. van Leeuwen van 19 februari tot 24 februari 1968 GEBOREN: Marie Antoinette, doch ter van J. Amoureus en J. E. Jacobs, Nesdijk 21. Adinda, dochter van A. van Oei en van T. J. van Eikeren, Dr. van Peltlaan 70. Mirjam, dochter van F. J. M. van der Loos en van M. C. Bouman, Westerweg 50s. ONDERTROUWD: Geen. GEHUWD: Jan Feike de Vries, ass. bedrijfsleider, Egmond aan Zee en Gerrie Geertruida Helena Urbanus, secretaresse, Zuidlaan 6. Jan Maar ten Theodoor Charles Fiedeldy Dop, cultureel werker, Amsterdam en J. Gartje Margriet Guermonprez. Eeuwigelaan 1. OVERLEDEN: Cornelia Liefhebber, oud 78 jaar, w.v. J. Beek, Nesdijk 81a. Maartje Jonker, oud 91 jaar, w.v. J. Zwaan, Prinsesselaan 54. Johannes Klaver, oud 82 jaar, Alk maar. Maria Margaretha Jeanne Brasser, e.v. J. Lindeboom, Zuur- vensweg 17. GEVRAAGD VOOR HET SEIZOEN: j aarbetrekking) Café-restaurant 'DE RUSTENDE JAGER' Heereweg 18 - Schoorl Telefoon (02209) 263 VOOR MODERNE TUINAANLEG EN ONDER HOUD D. PURMER Kerkweg 7 - Venhuizen Telefoon (02284) 771 Te koop: 2 2-pers. en 1 1-pers. houten ledikanten met bedstellen en ronde keukentafel en 1 radio toestel, klein. Alf. Leysen, Boschmansweg 16 Schoorl, tel. 739 WELKE CHAUFFEUR HEEFT VRIJE TIJD om in een garage van 'Fran- kenstate' een auto te onder houden (Rover) en een enkele keer 's avonds te rijden? De heer Dutilh, flat 50, 'Frankenstate', tel. 4201 Jongeman, 20 jaar, b.z.a. ALS VAKANTIEWERKER voor de periode van 1 juli t.m. 27 juli in Alkmaar of omgev. Brieven te richten aan: T. Rietveld, Heereweg 95, Schoorl Te huur voor min. half jaar: NIEUWE VRIJST. STENEN BUNGALOW in z.w. Friesland (meren, bos, IJselmeer). B. C. Draijer, Meerlaan 44, Medemblik GEVRAAGD DAGELIJKSE LIFT TEGEN VERGOEDING ca. 7.45 en 18.15 uur. Schoorl - Bergen Alkmaar rotonde vice versa. Brieven onder nr. 393 bur. De Duin- streek, Schoorl Woensdag, 6 maart, om 8 uur con tactavond voor de burgers, uitg. van de PvdA, in pension Kavelaar, Hee reweg 395 te Camperduin. Gestelde vragen inzake gem. beleid zullen worden beantwoord door de heren Muelink en Meedendorp. Nadat in een bestuursvergadering in oktober 1967, in aanwezigheid van de Kringcommissaris, de heer Kor- ver en de Kringsecretarisse, Mej. Vaders, afscheid is genomen van mevrouw A. C. Blok-van Wachem die vele jaren als penningmeeste- resse en met vele andere werkzaam heden haar beste krachten aan het Roode Kruis heeft gegeven, is het bestuur doende de taken te herver delen. Hierbij wordt gestreefd naar een spreiding van de bestuursleden over de vier gemeenten Bergen, Schoorl, Koedijk en Warmenhuizen, welke gemeenten door de afdeling Bergen van het Nederlandsche Roo de Kruis worden bestreken Ter voorlegging aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden de volgende namen genoemd, die voor een deel reeds in het huidige bestuur zitting hebben Burgemeester L. J. de Ruiter, voor zitter, Bergen; J. Velink, secretaris, Bergen; Mevr. W. H. Riechelmann-Sleyster, penningmeesteresse, Bergen Mevr. J. M. Mays-Groenenveld, ziekenauto, Bergen; Mevr. S. Muijtens-Rijs, invalidezorg Bergen; Zuster Clementa, welfarewerk, Bergen; Mevr G. Musch-Visser, Bergen; Mevr. J. M. Selleger-Schnadel, Bergen; J. van Dongen, Bergen; Burgemeester J. J. Landman, Koedijk; P. J. Mulder, Koedijk; H. Bredervoort, Schoorl; Mevr. J. M. Diels-Boltjes, Schoorl; Mevr. A. Mosch-Borst, Warmenhuizen; Mej H. J. M. van Nies, Warmen huizen Adviserend lid: Dr. J. J. A. A. Hodde, Bergen, colonnecommandant. Zodra de samenstelling definitief is, zal nadere publikatie volgen. Laat ze nu inbinden Gedipl. boekbinder Teugelaan 11 - Aagtdorp

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 2