De heer J. H. Bergh 121/2 jaar burgemeester van Schoorl GERRITSEN boeken feest 22 maart Laat Bergen niet vervuilen Het sluisje Doktersdiensten KELTUM PLEET bergens in de Rustende Jager IN DIT NUMMER De heer Bergh 12,/2 jaar burgemeester van Schoorl verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond A. NIEUWLAND Algemeen Welzijn Jaarvergadering UW afd. Bergen Het comité van aanbeveling: WIJ LAZEN in de Duinstreek van 6 maart 1936: agenda kaarten bij VVV Bergen Nieuwe aktie tegen de vervuiling Wie voeren de aktie Wat gaat er gebeuren Overbevolking en recreatie Een kwestie van mentaliteit Garage Kees Rijke KLAVERJASDRIVE A. CAKIRIAN Het speciale huis voor oosterse tapijten SIMCA1301/1501 TSMOi? echte gezinsbank DONDERDAG 7 MAART 1968 42e JAARGANG nr. 9 4 PAGINA'S weekblad DE DUINSTREE REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffelsenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 7,50 per jaar; 2,- per kwartaal Post: per jaar f 12,-; per kwartaal 3,15 Advertentieprijs: 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven DE HEER J. H. BERGH 12Vü JAAR BURGEMEESTER VAN SCHOORL Het zal onderhand wel aan iedereen bekend zijn maar we willen, in aan sluiting op ons berichtje in de vorige editie U er nog even aan herinneren dat burgemeester Bergh op 16 maart a.s. I2V2 jaar hoofd der gemeente Schoorl is. De heer Bergh zal op die dag het middelpunt zijn van vele activiteiten. Om negen uur is er een aubade voor de woning van de heer Bergh. Later vinden bijeenkomsten plaats met de gemeenteraad en het gemeentepersoneel. 's Middags om half drie is er een receptie in 'De Roode Leeuw', deze duurt tot ongeveer vier uur, hierna heeft de burgerij de gelegenhheid de heer Bergh te complimenteren. Het ligt verder in de bedoeling dat aan de burgemeester een cadeau wordt aangeboden. Binnenkort zal hiertoe een inzameling plaatsvinden. Het is niet gemakkelijk de burge meester voor een gesprek te 'van gen'. Het ambt van burgemeester is nu eenmaal geen baan van 8 tot 5 uur. Maar vorige week donderdag had de heer Bergh even tijd ons te woord te staan, hij had hiervoor een half uur kunnen uittrekken maar het onderhoud duurde drie kwar tier. Want zoals bekend hoeft de burgemeester zelden naar woorden te zoeken en als hij zich eenmaal in een bepaald onderwerp heeft vast gebeten is hij daar niet gauw over uitgepraat. Reeds als kind maakte de heer Bergh kennis met het werk voor en in een gemeente, zijn vader was eerst raadslid en later wethouder van de gemeente Weesp. Daar begon de hr. Bergh zijn carriere, in de crisisjaren voor de tweede wereldoorlog op het gemeentesecretarie. Het was in die jaren hard werken voor weinig of geen loon. Later verhuisde de heer Bergh naar Bloemendaal en Zant- voort en werd hij gegrepen door de schoonheid van de kuststrook. En toen in 1956 de plaats van burge meester van Schoorl vakant kwam, aarzelde hij niet lang te solliciteren. Maar eerst, en wel van 1951 tot 1956 was de heer Bergh burgemeester van Jisp, toen een dorp van 700 in woners. Én hier waren de problemen natuurlijk kleiner dan in een zich sterk uitbreidende plaats als Schoorl In Jisp bestonden toen eigenlijk maar twee problemen, n.l. het uit baggeren van een wegsloot en het voorzien van elektriciteit van een deel van de gemeente. Beide pro blemen, waarvan men zich kan voor stellen dat ze in een kleine ge meenschap het gesprek van de dag zijn, werden opgelost. Aan zijn tijd in Jisp bewaart de heer Bergh een zeer plezierige herinnering. Het gaat daar erg gemoedelijk, zegt hij. Als we bijvoorbeeld op het gemeente huis dezelfde avond de inwoners bij elkaar wilden hebben dan werd een stencilt je meegeven aan de schoolkinderen. En 's avonds zat de hele Jisper bevolking met het ge meentebestuur over bepaalde zaken te confereren. Toen de burgemeester hier in Schoorl werd geïnstalleerd telde de gemeente 3.000 inwoners, nu bijna 5.000. En Schoorl heeft nu eenmaal heel andere problemen dat een ge meente van een gelijk aantal in woners die niet met recreatie te maken heeft. Het goed laten verlo pen van alles wat met recreatie te maken heeft vormt een levens groot probleem voor Schoorl. En men kan zich voorstellen dat toen WIJ VERZORGEN Pt GEHELE STOFFERING VAN UW WONING, KEURIG EN BILLIJK. LEVEREN PE NIEUW STE WONINGTEXTIEL EN OOK ALLE MO DELLEN MEUBELEN TEXTIEL- EN WONINGINRICHTING Heereweg 13-15 - Schoorl Tel. (02209) 346 de heer Bergh zich vanuit Jisp in Schoorl vestigde hij met heel an dere zaken te maken kreeg dan een sloot en het aansluiten van elek triciteit. Maar de burgemeester nam zitting in vele comitees, zodoende werd zijn blik verruimd en raakte hij al gauw 'ingespeeld'. Als men de burgemeester vraagt welke plezierige dingen hij hier sinds zijn installatie heeft meege maakt antwoordt hij dat hij in de eerste plaats bijzonder veel voldoe ning heeft gehad over het totstand komen van de riolering. Hij hoopt dat ook de rest van zijn gemeente spoedig op het rioleringsnet zal kun- nenen worden aangesloten. En ver der is er dan de verbetering van de accomodatie op de kampeerterreinen. In de afgelopen jaren groeide er bij de kampeerterreinhouders een groei end besef dat men de gasten goede onderkomens en een uitstekende service moet bieden. En persoonlijk toont de burgemeester zich erg dankbaar dat de onderlinge saam horigheid tussen katholieken en an dersdenkenden in Schoorl zo groeit. Hij zegt hier graag zijn best voor te hebben gedaan en als wij hem wij zen op het vele werk dat hij voor de totstandkoming van de sporthal heeft verricht verwijst hij beschei den naar pastoor Herzberg, want de ze, zegt hij, heeft hierover dezelfde gedachte als ik. Met veel plezier verhaalt de bur gemeester van de enorme verbete ring van de wegen in de gemeente die eerst in een deplorabele toe stand verkeerden. De financiële zor gen om de wegen te verbeteren wa ren veel groter dan men aanvan kelijk had verondersteld. Verder gewaagt de heer Bergh van het feit dat Schoorl niet alleen re creatieplaats is maar ook een goed woonoord te zijn voor zijn ingeze tenen. Er wordt in versneld tempo gebouwd en hierdoor was de ge meente in staat om de ergste wo ningnood onder de bewoners te le nigen. Het moeilijkste heb ik ge vonden, zegt de burgemeester, om mensen op je spreekuur te moeten ontvangen die al zes of zeven jaar om een woning smeekten en dat je dan deze mensen weer met lege han den naar huis moest sturen. Maar gelukkig heeft ook Schoorl nu geen 'krepeergevallen' meer. Wensen heeft de heer Bergh nog genoeg. In de toekomst hoopt hij dat het zwembad van de grond komt dat spoedig wordt begonnen, met de bouw van het dorpshuis, dat men verder kan gaan met de aanleg van de riolering en ook dat men spoe dig zal kunnen beginnen met de KLAVERJASDRIVE Op vrijdag 8 maart organiseert de tafeltennisver. 'Duintreffers' een klaverjasdrive in het café van de heer Slijkerman (De Bonte Koe) te Catrijp, aanvang 8 uur. VOOR BERGEN: H. J. P. M. POOT Dorpsstraat 30, telefoon 2423 VOOR SCHOORL Mej. B. R. 3RUST Heereweg 272, telefoon 288 Op donderdag 14 maart a.s. zal des middags om 2 uur in de voorzaal van 'De Rustende Jager' de jaarver gadering gehouden worden. Na het huishoudelijk gedeelte, zal de heer Blein een lezing houden over Israel met toelichting. aanleg van de rondweg van Bergen naar Camperduin. En ook zegt hij te hopen dat het de gemeente zal gelukken om in Hargen aan Zee de dan voor duizenden mensen beno digde accomodatie van de grond te krijgen. En tot slot zag hij graag het raadhuis in het midden der ge meente gesitueerd. Dit zal overigens nog wel even duren want zoals be kend heeft de heer Loos het huidige raadhuis van de gemeente gekocht. De heer Loos wil uiteraard graag het komende seizoen zijn graantje meepikken en daarom zal het ge meentepersoneel waarschijnlijk eind april, begin mei worden overge plaatst naar 'Het Hooge Duyn'. De verbouwing van Het Hooge Duyn zal binnenkort wel ter hand wor den genomen, de aanbesteding hier voor heeft van de week plaatsge vonden. De heer Bergh, die wel eens heeft gezegd dat zijn werk zijn hobby is vraagt ons duidelijk in de krant de enorme teamgeest te benadrukken die er tussen B. en W de Raad en de burgerij is. De raadsleden doen bij zonder hun best zich in de materie te verdiepen en op de raadsverga deringen heerst altijd een gezellige stemming, men maakt er geen kou de ambtelijke bedoening van zoals men elders nog wel eens aantreft. En toen was de tijd dat de burge meester voor het interview had uitgetrokken reeds lang verstreken en spoedde hij zich naar een andere bijeenkomst. Ongetwijfeld zal het de actieve burgemeester die het woord 'openheid' met vette letters in zijn blazoen heeft geschreven, op de 16e niet aan belangstelling ont breken. Hij zal wel vele handen moeten drukken en speeches aanhoren van inwoners en ande ren die hem in de afgelopen I2V2 jaar van zijn 'huwelijk' met Schoorl hogelijk zjjn gaan waar deren. Eén dezer dagen zal u worden ge vraagd om te willen bijdragen in de kosten van een cadeau. Vanuit de bevolking is nl. de wens naar voren gekomen haar burgervader naar aanleiding van diens jubileum iets aan te bieden. Gezien het vele werk, dat burge meester Bergh voor Schoorl reeds heeft gedaan, behoeven wij u nau welijks aan te sporen om allen uw bijdrage te geven. Tenslotte willen wij u nog verzoe ken om op zaterdag 16 maart a.s. de vlag uit te steken. Mw. G. Broersma-Borst MwCM. M. Hauch-Krol Mej. H. D. Th. Nuijs W. Bant S. H. J. Bosma D. C. Broersma M. W. van de Garde H. van der Helm N. J. Koomen J. de Leeuw J. Maijer F. A. Sleking Th. J. Voogt dat de jeugdherberg 'De Bregthoeve' een ledenvergadering hield waar bij de secretaris, de heer Maars meedeelde dat de heer en mevr. Diderich als jeugdherbergouders waren benoemd; dat bij de ledenvergadering van de tuinbouwvereniging werd aange drongen op erkenning van de Sovjet-Unie waardoor men een nieuw afzetgebied zou krijgen; dat de gymnastiekvereniging 'Olympia' wandeltochten organi seerde; dat de Java-kapok per pond vijfen veertig cent kostte. t.m. 7 maart 9 t.m. 28 maart Dinsdag 12 maart Zaterdag 16 maart KG EXPOSITIE BEELDHOUWWERK EN KLEIN PLASTIEK (KCB) Jan Willem Radecker, Paul van Crimpen en Han Radecker. EXPOSITIE SCHILDERIJEN (KCB) De Friese schilder Boele Bregman. Het Noordhollands Kunstcentrum is dagelijks geopend van 10.30-12.30 en 14-17 uur; 's zondags 14-17 uur. TONEELAVOND ST. JAN 'Tien kleine negertjes' van Agatha Christie. Aanvang 8 uur in 'De Rustende Jager'. Toegang 3,50. FILMAVOND K.J.V.O. - A.N.D.O. Mr. A. L. Hustinx spreekt en vertoont films over het Caraïbische gebied, 's Avonds 8 uur in hotel Russenweg BOEKENBAL MET CUBY AND THE BLIZZARDS Aanvang: 20.00 uur. Toegang: 6,-, 8,- of f 10,- of 5, 7 of 9 coupons. Dinsdag 26 maart Woensdag 3 april Donderdag 18 april ALLE INFORMATIES OVER K 66 V.V.V. BERGEN PLEIN 1 - TELEFOON 3100 of 2124 COUPONBOEKJES a 15,- BIJ V.V.V. BERGEN VERKRIJGBAAR KUNSTAVOND K.C.B. Causerie door Henk de By in de kunstzaal. Toegang: niet-leden ƒ3,50, contribuanten ƒ2,50; K 66 3,scholieren ƒ1,75; jeugd ƒ1,50. FONS JANSEN (K 66) 's Avonds 8 uur in 'De Rustende Jager'. Toegangsprijzen 6,- en 4,- of 5 en 3 coupons. BEWTH (K 66) 's Avonds 8 uur in de Ruïnekerk. Een experimenteel programma van het Amsterdams bewegingstheater o.l.v. Frits Vogels. Toegangsprijs 4,- of 3 coupons. Krijgt Bergen een 'schone' toekomst foto: Ton Witmer Bergen wil een schoon dorp zijn; voor zichzelf en voor zijn gasten, die straks weer bij honderden zullen verschijnen. Bergen heeft schoonheid, zeker, maar is het ook schóón, zijn er wegbermen of bospartijen aan te wijzen, waar géén vuil de schoonheid ontsiert? Heeft niemand dan ooit de partijen huisvuil aangetroffen op de meest idyllische plaatsjes van het bos? Laten we maar niet spreken over die andere voorbeelden van vervuiling: ijsbekertjes, patatzakjes, sigaretten peukjes enz. enz., overal, overal, overal. Maar Bergen gaat er iets aan doen. 'Heeft u al geboekt voor het feest? 't Wordt een mooi begin; één dag na 21 maart. Een mooie lente Wie zijn het in Bergen, die het pro bleem van de vervuiling willen aan pakken? In de eerste plaats de ge meente, verder de VW Bergen, 'Nieuw Bergen' en vervolgens alle vrouwenverenigingen, die Bergen rijk is: Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, UW, Vrouwenbond van de PvdA, Vrouwen in de VVD, r.k. Vrouwengilde, Bond van Plat telandsvrouwen, Ned. Christen Vrouwenbond, Vrijz. Herv. Vrou wengroep en de Vrouwenbond van het NW. Deze genoemde negen vrouwenver enigingen hebben 'n overkoepelend orgaan, waarbinnen verschillende commissies werken. Eén van deze commissies heeft zich tot taak ge steld om, in samenwerking met an deren al het mogelijke te doen, om Bergen schoon te krijgen en zo te houden. Mentaliteitsverandering is een moei lijke zaak, zeker wanneer het om de Nederlandse mentaliteit gaat. Toch moet er iets veranderen. Wil len we Nederland en laten we nu dan zeggen: willen we Bergen aan trekkelijk blijven vinden, willen we het 'leefbaar' houden, dan moeten er verschillende dingen (op het punt van vervuiling) gebeuren: Al het bestaande vuil moet ver dwijnen. Er wordt nergens meer een stukje afval gedeponeerd. Het op ruimen van vuil blijft doorgaan. Genoemde instanties, de gemeente Bergen voorop, gaan met deze pun ten werken. Er wordt gedacht aan een aktie op de scholen, waarbij leerlingen alle rommel verzamelen, die van ge meentewege wordt verzameld. Prij zen voor de grootste gewogen hoe veelheden worden in het vooruit zicht gesteld. De dienst van Gemeentewerken zal ruime bekendheid geven aan de mo gelijkheden om: Zelf grof vuil naar de belt te brengen en om grote hoeveelhe den huisvuil te laten ophalen. Door middel van publicaties zal de Bergense bevolking gewezen worden op de noodzaak Bergen schoon te houden, ten gerieve van Bergenaar en bezoeker. Ook de bezoeker zal gevraagd worden mee te werken aan dit lofwaardig initiatief, waar van we veel resultaat verwachten. De toenemende vervuiling is een zaak die samenhangt met de ver groting van een bevolking op een beperkt grondgebied. Nederland als geheel raakt voller, de recreatie neemt toe. Wanneer nu een plaats als Bergen (zelf steeds groeiend), een voortdurend groter wordend aantal mensen als gast moet ont vangen binnen een beperkt gebied, dan kan men spreken van een periodieke overbevolking. Dit valt niet alleen te constateren in de zo mertijden, maar in praktisch elk weekend met redelijk uitgaansweer. Voeg bij de toenemende mensen stroom (vaste bewoners plus be zoekers) de groeiende consumptie drift, dan kan men de gevolgen raden: alle meegebrachte etenswa ren enz. zijn stevig verpakt, dus wordt de hoeveelheid geproduceerd afval groter en groter! Nu is afval een normaal verschijn sel en dat blijft het, zolang het maar niet valt. Afval wordt hinderlijk op het mo ment, dat het op plaatsen terecht komt, waar het niet hoort. Nu komt het aspekt van de mentaliteit ter sprake. Het is gewoon onfatsoenlijk om afval neer te gooien: op straat, in de wegberm, in bos en duinen! Maak een proefrit bij: Duinweg 24 SCHOORL Tel. (02209) 724 72 Aanstaande woensdagavond 13 maart organiseert de klaverjasclub 'De Oude Prins' een grote klaver jasdrive in hotel-café-restaurant 'De Oude Prins'. Er zijn voor deze drive prach tige prijzen beschikbaar gesteld. Dorpsstraat 3, telefoon 4388 Hedendaags, oud en antiek

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1