Schoorlse raadsleden waren alle vol lof over te bouwen Dorpshuis BERGEN, 'N SCHONE GEMEENTE! GERRITSEN ÉL KELTUM PLEET Doktersdiensten echte gezinsbank IN DIT NUMMER HET NIEUWE DORPSHUIS TESCHOORL verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond AKTIE TEGEN VERVUILING KOMT OP GANG A. NIEUWLAND Wordt er te weinig sport gegeven op de plaatselijke scholen Ingekomen stukken Toepassing lageronderwijswet Suppletoire begrotingen Verbreding Duinweg Aankoop grond t.b.v. het Dorpshuis Bouw Dorpshuis Maquette van het dorpshuis te Catrijp MAART IN DE DUINEN De lagere scholen De padvinders Grof vuil e.d. ALGEMEEN WELZIJN PP Schoon maken; schoon houden DONDERDAG 14 MAART 1968 42e JAARGANG nr. 10 6 PAGINA'S weekblad DE DUINSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 288 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffelsenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 7,50 per jaar: 2,- per kwartaal Post: per jaar 12,-; per kwartaal 3,15 Advertentieprijs: 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven TEXTIEL- EN WONINGINRICHTING Heereweg 13-15 - Schoorl Tel. (02209) 346 De Schoorlse gemeenteraad kwam op dinsdag 12 maart bijeen om een agenda van eene elftal punten te behandelen. De heer Louter was verhinderd de ze raadsvergadering bij te wonen. Nadat de notulen op verzoek van de heer Sleking op één punt waren gewijzigd werden ze conform vast gesteld. Bij GS bleek geen bezwaar te be staan tegen het voteren van 20 mille voor de verbouwing van de dokters woning aan de Dr. Heringalaan. Ook had het Provinciaal College geen bezwaar tegen het ter be schikking stellen van een bedrag van /20.000,- voor de aanleg van een centrale verwarming in het Hooge Duyn. Zonder op of aanmerkingen ging men met het voorstel, de stukken voor kennisgeeving aan te nemen, accoord. Krachtens een artikel in de Lager onderwijswet verleent de gemeente raad op verzoek van het schoolbe stuur een voorschot. B. en W. stel den de Raad voor het voorschot vast te stellen op f 18.960,-. Bij raadsbesluit van 2 febr. 1968 is het bedrag per leerling vastgesteld en het gemiddelde aantal leerlingen over 1967 van de rk school bedraagt 2102/8. Het volgende agendapunt had be trekking op het rk kleuteronder wijs en B. en W. stelden de Raad voor een voorschot te verlenen van 3600,- als voorschot op de vergoe ding per lokaal en f 1610,40 als voorschot op de vergoeding per kleuter. Ook dit voorstel werd zonder dis cussie aanvaard. De volgende agendapunten behels den de vaststelling van enkele sup pletoire begrotingen nl. de beschik baarheidsstelling van kredieten voor de uitbreiding van de dokterswoning voor de verbouw van het nieuwe raadhuis en voor het beschikbaar stellen van gelden voor de reddings brigade. In verband met de beschikbaar heidsstellingen van geld voor de verbouw van het nieuwe raadhuis vroeg de heer Sleking of men er dan zou zijn. Of moeten we op de vol gende raadsvergadering weer gel den voteren. Er waren meer raadsleden die over dit punt vragen stelden. Burgemeester Bergh gaf een uit gebreide toelichting en stelde onder meer dat er alleen nog gelden be schikbaar moeten worden gesteld voor de verbetering van de uitrit en voor de aanschaf van enig meubilair. De heer Bergh becijferde dat 'Het Hooge Duyn' is aangekocht voor 250.000,-, met alle bijkomende kos ten is dat bedrag op 368.342,- ge komen. Als aftrekposten noemde hij de opbrengst van de verkoop van het huidige raadhuis, de grond en de inventaris. Hiermede is een be drag gemoeid van f 268.000,- zodat men voor het verschil, zijnde ruim een ton, minstens 10 jaar in het nieuwe raadhuis goed is gehuisvest. Verder zal men zo spoedig mogelijk 'Het Hooge Puyn' betrekken ook al in verband met de financiële con sequenties. Het scheelt de gemeente nl. 1000,- voor iedere maand die zij het hui dige raadhuis eerder kan ontruimen. De reddingsbrigade werd lof toege zwaaid voor de wijze waarop zij haar taak verricht. Zo mogelijk zul len werkstudenten worden inge schakeld om het strand schoon te houden. Op een van de laatst overgebleven bouwterreinen langs de Duinweg zal binnenkort een woonhuis worden gebouwd waarvan de eigenaar be reid is gevonden een langs de open bare weg gelegen grondstrook aan de gemeente te verkopen ter opper vlakte van ca. 65 m2. B. en W. stelden de raad voor tot aankoop van de grond voor vier gulden per m2 over te gaan. Ook hiermee stemde de raad in, zij het dat het bedrag per m2 veranderd werd in 1,-. Nu de plannen voor de stichting van een Dorpshuis in Catrijp vaste vorm hebben aangenomen is het wenselijk de voor het gebouw be nodigde gronden aan te kopen. De gemachtigde voor grondaankopen van de gemeente is er in geslaagd percelen weiland aan te kopen voor een totaalbedrag van f 56.692,50. Deze gronden zijn tevens gedeelte lijk bestemd voor de aanleg van we gen en voor de woningbouw te Cat rijp. De raad werd gevraagd het concept-besluit om tot aankoop van de grond over te gaan, te bekrach tigen. Alle raadsleden waren verheugd met het feit dat men binnen afzienbare tijd over het dorpshuis zal kunnen beschikken. Enige discussie ontstond over de vraag of alle lasten in de grondprijs verdisconteerd waren en hoeveel feitelijk elke m2 kost. De burgemeester merkte op dat er 1680 m2 grond langs de Heereweg was gelegen die 22,50 per m2 zou kosten en 9237 m2 2,50. Het voorlopig koopcontract werd te voorschijn gehaald waarin niets bleek te staan over de eventuele schadevergoeding aan de koper. Op suggestie van mr. Eecen wer den de woorden 'vrij van pacht' uit het betreffende raadsvoorstel ge schrapt en werd overeengekomen de pachtkamer in deze een beeslissing te laten nemen over de hoogte van de pachtschade. Zoals bekend zijn er reeds geruime tijd plannen in voorbereiding om in Schoorl een dorpshuis te stichten. Er bestaat, zo merken B. en W. op, een grote behoefte aan een gemeen schapshuis. In de loop van de laat ste jaren werd de exploitatie van enkele dorpscafé's gewijzigd waar door er steeds minder ruimte voor het verenigingsleven overbleef. Tot overmaat van ramp ging het rk verenigingsgebouw te Catrijp, waar in vele verenigingen een onderdak hadden gevonden, door brand ge heel verloren. Tengevolge hiervan is thans de gehele gemeente prak tisch van zaalruimte verstoken en het ontbreken van accomodatie vormt een bedreiging van het ge meenschapsleven. Door de Stichting Dorpscentrum Schoorl is inmiddels een aanvraag om subsidie in de kosten verbon den aan de stichting van een dorps huis bij het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en bij Gedeputeerde Staten inge diend. De bijdrage van de gemeente in de stichtingskosten zal dus f 159.100,- bedragen en B. en W. stelden de raad voor, om voor de kapitaalslas- ten, verbonden aan de gemeente lijke bijdrage in de kosten voor het dorpshuis een verzoek te richten aan de,Ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën om toekoming van een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds. zie verder pagina 2 Men begroot de totale stichtingskosten van het dorpshuis als volgt 1. Bouwkosten f 256.200,- 2. Inrichtingskosten 30.000,- 3. Centrale verwarming 25.000,- 4. Kosten toezicht e.d7.000,- Totaal 318.200,- De financiering van het object is als volgt a. Subsidie van het Rijk f 79.550,- b. Subsidie van de Provincie 45.000,- c. Bijdrage bevolking 31.820,- d. Bijdrage gemeente 159.000- Totaal 318.200- Op deze overzichtsfoto ziet u op de dorpshuis. Meer gegevens hierover sporthal toeristenkerk te Catrijp met daarvoor het nieuw te bouwen tweede blad van dit nummer van De Duinstreek. OOK HET GEMEENTELIJK NATUURRESERVAAT MOET SCHOON BLIJVEN rve aktie tegen de vervuiling, die in Bergen gevoerd wordt door de Gemeente in samenwerking met alle vrouwenvereni gingen, beide V.V.V.'s en 'Nieuw Bergen' krijgt steeds meer vorm. Dit is o.a. het resultaat van een bespreking, die het aktie-comité op woensdag 6 maar j.l. hield met vertegenwoordigers van de Padvinderij en van alle lagere scholen. Het volgende is men overeengekomen achtergrond de vindt u in het Op woensdag 20 maart, 's middags van 2 tot 3 uur zullen de leerlingen van de Bergense lagere scholen (op basis van vrijwilligheid) meehelpen de omgeving van hun respektievelij- ke scholen vrij te maken van afval. Zij zullen daarin bijgestaan worden door het Bedrijf Gemeentewerken, dat voor enorme plastic opbergzak ken zal zorgen, evenals voor het vervoer van alles, wat verzameld is. Het onderwijzend personeel zal de jeugd stimuleren tot het meedoen aan de aktie en het heeft zich be reid verklaard op de werkzaamhe den van de kinderen toezicht te houden. De padvinders van Bergen zullen dit jaar hun traditionele aktie' Een heitje voor een karwijtje' in dienst stellen van de strijd tegen de ver vuiling. Zij zullen dit jaar al vroeg met de aktie, die meestal in de paasvakantie valt, beginnen en er zolang mogelijk mee doorgaan. Hun afval-verzamel-prestaties zul len gehonoreerd worden met ge meentelijke 'heitjes'. De werkzaam heden van de padvinders strekken zich verder uit dan die van de scho- wezen worden dat hetgene wat schoon is, schoon moet blijven. Het gaat tenslotte om een mentaliteits verandering. Vanzelfsprekend blijft de mogelijk heid bestaan om a. grof vuil door gemeentewerken te laten ophalen of b. tuinvuil e.d. zelf naar de belt te brengen. Zie voor deze mogelijkheden de advertentie op pagina 2. VOOR BERGEN: J. J. A. A. HODDE Van Reenenpark 2, telef. 2027 VOOR SCHOORL F. H. RISSELADA Dr. Heringlaan 18, telefoon 360 Op vrijdag 22 maart a.s. te 20 uur in 'De Roode Leeuw' zal deze ver eniging haar leden en aan belang stellenden de 4e en laatste avond van het winterseizoen aanbieden. De avond zal in het teken staan van de grafische kunst. De heer Dick Dooijes uit Amsterdam spreekt dan over: 'Onze drukletters - gisteren, vandaag en morgen'. Het is een wei nig bekend, maar fascinerend gebied van de beeldende kunst waarin de heer Dooijes, ontwerper van druk letters, zijn toehoorders binnenvoert. foto Studio Spandaw Co. lieren; geheel Bergen, inclusief dui nen en bossen behoort tot het werk terrein van de beide padvindergroe- pen. Ook hun enthousiast aangebo den arbeid zal door gemeentewerken worden begeleid. De aktie wordt zodanig gevoerd, dat eerst de geheel gemeente afvalvrij wordt gemaakt. Daarna kan een intensieve propa ganda gevoerd worden om Bergen schoon te houden In dit verband heeft de VVV-Bergen al de toezegging gedaan om tijdens het vakantie-seizoen via Badbode en andere publicaties 'gasten' en Ber- genaren erop te wijzen, dat afval de schoonheid ontsiert. Ook op de scholen zal de aktie voort gezet worden in de vorm van een pedagogische begeleiding m.a.w. de leerlingen zal er steeds weer op ge- WIJ VERZORGEN PE. GEHELE STOFFERING VAN UW WONING, KEURIG EN BILLIJK. LEVEREN PE NIEUW STE WONINGTEXTIEL EN OOK ALLE 740- PELLEN MEUBELEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1