Vanavond raadsvergadering Bergen AGENDA &3 april "hoe méér ziélen karei: m TSetgen schoon rndken en schoon hóuden! I* Doktersdiensten IN DIT NUMMER Bergen een schoon dorp verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond Wijziging verordening verpleegtehuizen Aanschaf parkeermeters Aankoop 500 vuilnisvaten A. NIEUWLAND Hogere subsidie KCB Hogere subsidies voor K66 en KCB echte gezinsbank frans oudhoff MR. HUSTINX JUWELEN 5* Ouderavond St. Lambertus padvindersgroep groot succes De VARA in Bergen en Schoorl POPULAIRE ZANGAVOND IN ELKSHOVE Burgerlijke Stand Hebt U „De Duinstreek" al betaald Gironummer 552867 DONDERDAG 28 MAART 1968 42e JAARGANG nr. 12 6 PAGINA'S weekblad DE DUINSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffelsenbank, Schoorl en Bergen Ned. Mlddenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 7,50 per jaar; 2.- per kwartaal Post: per jaar 12,-; per kwartaal 3,15 Advertentieprijs: 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven Blijkens het oordeel van de Inspec tiedienst van het provinciaal be stuur, bevinden zich in de gemeen te Bergen enkele bejaardentehui zen die van zeer onvoldoende, tot slecht gekwalificeerd moeten wor den. Bovendien is de wet op Bejaarden oorden slechts van toepassing op te huizen met meer dan vier bejaar den. In de gemeente blijkt echter in de praktijk, dat er pensiontehui zen zijn die opzettelijk genoemde grens van 4 bejaarden niet over schrijden om bij de wet geëiste voor zieningen te kunnen ontlopen. Een en ander is reeds het onder werp van bespreking geweest in de plaatselijke Commissie van Bejaar denzorg, waar de leden eensgezind constateerden, dat gezien de gerezen twijfel aan een goede bejaarden verzorging in dergelijke pensions, het nemen van maatregelen door het gemeentebestuur wenselijk - zo niet noodzakelijk moet worden ge oordeeld. Op grond hiervan geeft het College in overweging, de be staande verordening op verpleegte huizen te wijzigen. Het College van B. en W. verzoekt hedenavond de Raad een crediet van 3.000,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van negen parkeerme ters die geplaatst zullen worden bij de noordzijde van het Plein, van bloemenkiosk tot Breelaan. Van de tot nu toe in totaal 6.350 vuilnisvaten van de gemeente Ber gen zijn er thans 5.000 bij de inge- VIJ VERZORGEN PE. GEHELE STOFFERING VAN UW WONING, KEURIG EN BILLIJK. LEVEREN pe nieuw ste WONINGTEXTIEL EN OOK ALLE /AO- PELLEN MEUBELEN TEXTIEL- EN WONINGINRICHTING Heereweg 13-15 - Schoorl Tel. (02209) 346 zetenen geplaatst en 1150 versle ten zodat de magazijnvoorraad nog 200 emmers telt, waarvan 80 stuks nieuw en de overige 120 gebruikt. Laatsgenoemd aantal heeft betrek king op de z.g. seizoenemmers, als mede op die welke door uitgifte van laadkisten zijn vrijgekomen. Deze vuilnisvaten worden bij voorkeur uitsluitend gedurende het seizoen uitgegeven zodat voor de nieuw bouw nog slechts plm. 80 emmers beschikbaar zijn. Mede met het oog op de verdere realisering van het uitbreidingsplan Bergen-Noord, komt het B. en W. wenselijk voor de voorraad standaard-vuilnisvaten zo spoedig mogelijk met 500 stuks aan te vullen. De prijs per emmer bedraagt 9,88, zodat aan deze aan- vullingskosten, incl. plm. 3 procent opslagkosten, moeten worden ge raamd op 5.100,-. In verband met de rijkssubsidie verhoging van het Ministerie van Cultuur en Maatschappelijk Werk, aan het KCB 1.850,-) waarbij de minister als voorwaarde stelt dat ook provincie en gemeente tot ver hoging hunnerzijds aan het KCB toegekende subsidies zullen over gaan, achten B. en W. gezien de plaats van het KCB in onze gemeen te, het van belang, percentagege- wijs de gemeentelijke subsidie te verhogen van f 2.000.- tot f 2.600,-. De Stichting K 66 heeft zich tot het gemeentebestuur gericht met het verzoek het aan de stichting toege kende subsidiebedrag (momenteel 3.500,- op basis van 80 procent van het nadelig saldo) tot f 7.000,- te verhogen. Bedroeg het nadelig sal do over 1966-'67 ruim f 3.100,-, voor 1967-'68 rekent men op een deficit van 7.000,-. Het college B. en W. vindt dat de stijgingen van de alge mene kosten en van de venementen te weinig zijn gemotiveerd. Het college is niet bereid een voor stel tot subsidieverhoging, als door het bestuur van K 66 is verzocht te verstrekken. Anderzijds kan een subsidieverho- ging op zich, niet onredelijk worden geacht omdat men bij het organise- EXPOSITIE NIC. JONK (beelden) tot en met 18 april in het Kunstcentrum KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN aan de vleugel Toegang 6,- en 4,- of 5 en 3 coupons. Aanvang 8 uur in 'De Rustende Jager'. 18 april BEWTH, 20.00 uur in de Ruïnekerk. Bewegingstheater o.l.v. Frits Vogels. Toegang ƒ4,- of 3 coupons (K66). Kaarten: bij K 66 p.a. VVV-Bergen Plein 1; telefoon 3100 of 2124 Alle informaties over K 66 op hetzelfde adres. 'Na Neeltje Maria Fons!' ren van culturele evenementen niet ontkomt aan kostenstijgingen. Bij nadere overweging is B. en W. voor een procentuele subsidiëring en me nen dat het aanbeveling verdient tot toekenning van een volledige subsidie over te gaan. Voorgesteld wordt de subsidie te verhogen tot f 5.000,- zonder de be perking van 80 procent van het na delig saldo en onder voorbehoud, dat de subsidie het nadelig saldo niet te boven gaat. De schatkist ging open van de we reldreiziger Mr. Hustinx, die de laatste lezing in het kader van de Culturele Avonden verzorgde. In 'n serie van ruim 400 kleurendia's legde hij de wereld van de Carai- bische landen vooor ons open. Via de Abc-eilanden trokken we met hem naar Colombia en Venezuela, welke twee landen hij geheel door kruiste. De kleurige beelden rijgden zich aaneen, verbonden door de tekst: prachtige beelden van de ba rok, overblijfselen van de Spaanse stijl, de 1300 km lange Magdalena- rivier, die van Zuid-Colombia naar het noorden stroomt, de wonder schone dalen en bergen van de An- desketens. Wat een schilderachtig landschap, maar ook wat een ar moede onder de Indiaanse bevol king. We maakten kennis met cu riositeiten als de gereduceerde men senhoofdjes, die voor f 200,- werden aangeboden, met de koekoes, de maaltijd van marmotjes, met de vilthoeden van Pasto, de zuidelijke stad, die door kleine jongens even eens worden gedragen. Schril is de tegenstelling tussen arm en rijk, tussen de allermodern ste gebouwen en de armelijke hut ten in de savannen. We zagen een merkwaardige kerstviering, in de kathedraal, waar applaus opklinkt als tijdens de nachtmis het kerst kind, zwevend aan onzichtbare dra den, neergelaten wordt in de kribbe. Een expeditie door het oerwoud van Venezuela in de verstikkende hitte gaf de cineast gelegenheid schitterende opnamen te maken van kleurige vogels en zeldzame bloe men zoals de aristolochia, waar de kevertjes door de geopende 'mond' naar binnen gaan, niet om verteerd te worden, maar om het bestui- vingsproces te volvoeren, 's Avonds musiceerden en zogen de Obrero's bij het open kampvuur onder het zoemen van de myriaden muskieten en het skrieken van de krekels. Kennismaking met een Amerikaan se piloot leidde ertoe, dat de spre ker naar een missiepost in het ui terste zuiden werd gebracht, waar door een opname kon worden ge maakt van de hoogste waterval ter wereld, de Angelval, die zeventien maal zo hoog is als de Niagara-wa- terval. Op die missiepost, die als enige verbinding met de buitenwe reld het vliegtuigje had, dat eens per maand kwam overvliegen, kre gen de kinderen onderwijs van de zusters en leerden de mannen al lerlei handvaardigheden van de pa ters. Een enthousiast publiek, dat geen stoel onbezet had gelaten, beloonde de spreker met luid applaus voor de zeer bijzondere avond, die een voor treffelijke afsluiting vormde van het seizoen. L Het Dromenlaantje is zonder vuil en papier pas een 'echt Dromenlaantje' Afgelopen woensdag 21 maart heeft de eerste schoonmaakbeurt van Ber gen plaatsgehad. Honderden leerlin gen van de verschillende lagere scho len hebben de omgeving van hun respektievelijke scholen van papier en rommel gezuiverd. De_ Bergense kinderen hebben een voorbeeld ge geven, dat door de ouderen dient te worden nagevolgd. Met behulp van de Dienst Gemeen tewerken heeft de jeugd Bergen voor een gedeelte vuilvrij gemaakt. Laten we daarmee dóórgaan en wanneer dan alles schóón is, laten we dan deze gemeente schoon hou den (Zie verder de advertentie op pag 2) VOOR BERGEN: B. LTJIF Nw. Bergerweg 1, VOOR SCHOORL telef. 3130 F. H. RISSELADA Dr. Heringlaan 18, telefoon 360 De St. Lambertusgroep hield haar jaarlijkse feestelijke ouderavond. De aula van de zusters Urselinen was tot de laatste stoel bezet door een groot aantal ouders en genodig den. Degroepsleider J. Burgering heette de aanwezigen welkom en sprak het scheidende groepscomite toe in woorden van waardering voor hetgeen in de laatste tien jaar door dit comité tot stand gebracht was. Hij liet de dank van de groep ver gezeld gaan door bloemen en atten ties en memoreerde ook het werk van de onlangs overleden voorzitter de heer v. d. Werf. Op maandag 1 april a.s. beleggen de afdelingen Bergen en Schoorl een gezamenlijke vergadering. Door het hoofdbestuur van de VARA is een nieuwe indeling van de klei nere afdeling geformeerd, o.a. in de enige maanden geleden ingevoerde postbestelling van de VARA-gids. Voor deze grotere afdeling moet een nieuw bestuur gevormd worden. Vandaar dat de leden van de beide afdelingen middels deze advertentie worden uitgenodigd naar restaurant 'Russenweg' te Bergen, Breelaan hk Russenweg te komen, des avonds om 8 uur. (Zie advertentie in dit nummer van De Duinstreek). Hierna werd gestart met een bij zonder vlot en vrolijk programma dat door de jongens met vaart en elan gebracht werd. Een koor van 15 jongens werd aan de piano begeleid door Harry Bur gering, en aan de drums door Ge rard v. d. Bosch, terwijl een vijftal verkenners op blokfluiten en mond harmonica's de aanvulling van de muziek compleet maakten. De liederen welke gezongen werden hadden allen betrekking op het le ven in en rond de St. Lambertus groep en werden op toneel door de welpen en verkenners uitgebeeld. Een film en dia's over het zomer kamp 1967 te Vossenack in Duits land oogstte veel waardering van de aanwezigen. Na de pauze brachten de voortrek kers en voortreksters die Opera Eulalia, een zeer geestig drama dat met een daverend applaus werd be loond. De muziek en het koor gingen daar na weer verder met het gezongen programma afgewisseld met leuke sketsjes. Aan het eind van deze avond werd een drum canon ingezet waarbij de gehele groep op het to neel rond trok onder een bijna ova tioneel applaus. De groepsleider dankte de aanwe zigen voor de belangstelling en vroeg de ouders om de aandacht te houden voor hun kinderen en de activiteiten van de St. Lambertus groep. De Commissie van Tijdsbesteding 'Elkshove' die het katholiek Vrou wenkoor o.l.v. Corry Moree-Dol had uitgenodigd had geen betere keus kunnen doen want dit vrouwenkoor dat over een bijzonder goed stem- menmateriaal beschikt wist in dit bejaardencentrum met hun uitste kend en opgewekt programma de bewoners van Elkshove zo te boei en en in een vreugdevolle stemming te brengen, dat zij daar nog lang over zullen napraten. De avond kreeg al direct een fees telijk tintje doordat mevrouw T. van Kampen-Bosma, bestuurslid van de commissie Bejaardenzorg, tijdens de opening het allereerst de dirigente Corry Moree - Dol een bloemenhulde bracht voor haar '40 jaar in de muziek'. Daarna werd het programma dat uit 22 nummers bestond, geopend met het prachtig gezongen lied van 18 tot 25 maart 1968 GEBOREN: Petronella T. dochter van S. W. Gieling en N. Witte, Verl. Geestweg 26. Jeroen A. A., zn. van G. A. Beemsterboer en B. T. M. op de Weegh, Jaap Weijandweg 7. Hendrika M. M., dochter van C. J. Veldt en P. C. M. Bijl, Kerkedijk 46. ONDERTROUWD: Geen. GEHUWD: Petrus I. Schouten, Am sterdam en Grietje Schoorstra, Ka- rel de Grootelaan 38. OVERLEDEN: Henri ten Holt, 84 jaar, gehuwd met C. M. Cox, Doorntjes 11. Trijntje van Twisk wed. P. Leering, 88 jr., Elkshove 1. 1. 'Als in ons hart een lied weerklinkt' Ook 'De Ruïne' (muziek van de di rigente en tekst van Jan Timmer) kreeg een fijne interpretatie. Na de pauze toen het melodieuze 'Rozen uit het Zuiden'; 'Frühlings- zeit', het technisch knap gezongen 'Tinnen soldaatje' en het vrolijke 'Schrikkeljaar' (tekst van mevr. E. Molenkamp-Smit) werd gezongen en toen de bejaarden tijdens 't zingen van dit lied door de dames van het koor werden ten dans gevraagd, kende de vrolijkheid in de zaal geen grenzen. Het programma werd afgewisseld door verdienstelijk solo-zang van mevrouw Molenkamp en de heer Bleeker. Aan het einde van de avond dankte mevrouw Van Kampen koor en so listen voor de prettige avond. Ter vermijding van de hoge incassokosten verzoeken wjj onze abonnees hun abonne ment vóór 1 april 1968 te vol doen per giro of bank Kwartaalabonnement 2, Postabonnees 3,15 t.n.v. fa. Volkers Leegwater te Schoorl. Bij voorbaat vriendelijk dank.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1