J 5 Kf ©BI y Cl '@H Uw salaris ontvangen op een Geiinsrekening bij de Boerenleenbank heeft meer voordelen dan alleen een rente van 3*/2% J Tj 1 Ia.MEIBOOMEI™'1 Dp tnai tyaat kat TSatg^ans musaunt ivaat opan "Tlo m Doktersdiensten ORSE SHOE-BAR IN DIT NUMMER 30 april start de grote verloting t.b.v. het Dorpshuis verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond Sluitingsavond Damclub 'Bergen' GRAFIEK UIT DE ZAANSTREEK IN HET j Romantische fantasieën Kijken en kopen Expressieve symbolen 10 jaar Volksmuziekschool 'Bergen-Schoorl' PAPIER voor uw stencil- of schrijfmachine kunt u beter rechtstreeks bestellen bij de drukkerij DRUKKERIJ VOLKERS LEEGWATER Donderdag 2 mei officiële opening van 'De Rustende Jager' figpsftfc evhie gezinsbank Schoorlse Gemeenschap Jaarvergadering Algemene Befaardenbond H. K. Finkensieper 's middags na half één gesloten Berdos- Strandvogels 6-0 DONDERDAG 25 APRIL 42e JAARGANG nr. 16 8 PAGINA'S weekblad DE DUINSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEQWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Ralffelsenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 7,50 per jaar; f 2,- per kwartaal Post: per jaar f 12,-; per kwartaal 3,15 Advertentieprijs: 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven Dl [a een langdurige winterslaap zal het pittoreske huis met de trapgevel zijn achterdeur aan het Smallepad weer openen. Op 1 mei kan de ge- interesseerde Bergenaar en niet-Ber- genaar weer een bezoek brengen aan de meest uitgebreide collectie historische zaken, die er in dit dorp te vinden is. Dat dit laatste het ge vat is, spreekt voor zichzelf wan neer men weet, dat het Museum in de meer dan vijftig jaar van zijn bestaan van vele verzamelaars inte ressante curiosa heeft ontvangen. Ook nu houdt de Museumcommissie zich aanbevolen voor alles, wat met het oude Bergen te maken heeft. Dat 'oude' kan evengoed betrekking heb ben op deze eeuw als op de vorige of de achttiende eeuw. Behalve de verzameling voorwerpen en werkelijk schitterende oude cos- tuums bevat het museum op de bovenverdieping een compleet pren tenkabinet. Daar vindt men een grote hoeveelheid oude prentbrief kaarten, originele foto's uit begin 1900 en gravures, die betrekking hebben op de Slag te Bergen, 18 september 1799. Daarnaast zijn er foto's van aardige huisjes, die nog niet lang geleden gesloopt zijn. Cees Boendermaker en mevrouw E. Reitsma-Valenga tonen hier hun hun talent in de fijnzinnige uitbeelding van karakteristieke Ber gense objecten. Het Bergens Museum zal ook dit seizoen voor velen weer een open baring betekenen! Het is dagelijks (behalve zondag) ge opend van 10-12 en 2-4 uur. H. Jellema tJPti ~"*V gemeente-archief Alkmaar De gevel van het museum, in 1837 getekend door M. J. Stucki VOOR BERGEN: H. J. P. M. POOT Dorpsstraat 30, telefoon 2423 VOOR SCHOORL F. H. RISSELADA Dr. Heringlaan 18, telefoon 360 Dokter Dammers (voorl. plaastverv. voor dr. Brust) te Groet, Bergens Damclub organiseerde zijn laatste bijeenkomst van het winter seizoen in het Verenigingsgebouw St. Jan. Wegens ziekte van de voor zitter en secretaris opende de wed strijdleider de heer D. Buisman deze avond en gaf daarna een kort over zicht van de verrichtingen van de vereniging van het afgelopen speel seizoen. Voorts had hij de prettige taak de kampioenen van de onderlinge com petitie te mogen huldigen. Het bij zondere feit deed zich voor dat de kampioen in groep A. de heer E. Stam uit handen van de heer Buis man de grote wisselbeker mocht ontvangen en zijn vader de heer J. Stam als kampioen in groep B de herinneringsmedaille in ontvangst mocht nemen plus de medaille als topscorer. De heren C. Lodder en J. de Rover die resp. in groep A. en B. als twee de uit de onderlinge competitie kwa men, werden eveneens medailles uitgereikt. Na de pauze werd een spannende gongwedstrijd gespeeld, waaruit ten slotte de heer Lodder in groep A en de heer J. de Rover uit groep B als winnaars uit de bus kwamen. Na de prijsuitreiking bleven de le den nog even gezellig bijeen. m a a us I ot en met 9 mei kan men in het Noordhollands Kunstcentrum grafisch werk van twee jonge kunstenaars uit de Zaanstreek gaan zien. Leo Poelmeijer en Peter Teeiings ex poseren samen ruim vijftig bladen, die door middel van verschillende tech nieken tot stand zijn gekomen; men treft van hen aan: 'etsen, 'droge naal den' en werken in aquatint. Dikwijls zijn deze technieken door elkaar op één plaat gebruikt: het resultaat is verras send, hoewel niet revolutionair. Het is overigens een plezier om vakkundig gemaakte grafiek zoals die in Bergen hangt, te zien; vakmanschap is bizon der belangrijk bij deze kunstvorm. Peter Teeling werkt naar de beel den, die zijn fantasie hem verschaft. Meestal zijn dat landschappen, rots partijen, kastelen in de bergen en dergelijke. Met een fijne stift weet hij deze onderwerpen de juiste sfeer te geven. Soms benadert hij de at mosfeer, die ook Rembrandt in zijn etsen wist te brengen, maar Teeling is toch teveel man van deze tijd om zich geheel aan de romantiek over te geven. Zodra hij de droge naald hanteert, ontstaat er een wat scher per accent; de aquatint zorgt voor duidelijk sprekende vlakken in de totale compositie. Schilderijen willen nog wel eens prijzig zijn; met beelden is dat meestal ook het geval, hetgeen niet wegneemt, dat we ieder aanmoedigen om een echt kunstwerk van deze aard in bezit te krijgen. Voor de beginnende kunstko per, die met een bescheiden budget een verzameling wil opzetten is grafiek de oplossing. Een blad grafiek hoeft in het geheel niet duur te zijn en geeft de bezitter toch een grote voldoening. De lopende expositie biedt talrijke mo gelijkheden; er is overigens al veel werk verkocht! Leo Poelmeijer, de tweede exposant werkt totaal anders dan Teeling. Hij is de man van de snelle impressie en als spontaan gevolg daarvan: de man van de directe en snelle expres sie. Voor die expressie gebruikt hij als het ware persoonlijke grafische symbolen. Met deze symbolen bouwt hij bladen op, die als titel dragen: delta, polder, Noordholland. Men vindt daarin bijna abstract ge symboliseerd de elementen: water, lucht en land. In zijn ander grafisch werk, vaak met droge naald, ontdekt men beelden van 'n Israëlisch land schap: bomen, heuvels en huizen. Ook hierin de driftige notitie van wat de buitenwereld biedt. De expositie van Peter Teeling en Leo Poelmeyer is verrassend en verdient veel belangstelling. H. Jellema Het is al weer tien jaar geleden dat de Volksmuziekschool 'Bergen- Schoorl' werd opgericht. Het initi atief tot de oprichting van deze school kwam uit de gemeente Schoorl, waar de koordirigent en muziekpaedagoog de heer O. Boots- ma en burgemeester Bergh in sa menwerking met de gemeente Ber gen de Volksmuziekschool 'Bergen- Schoorl' stichtte met mr. H. van Ree van de Culturele Raad Noord- Holland als voorzitter. De docenten van het eerste uur wa ren mevrouw Y. Gischler van Asch- van Eijck (a. m. v. piano), en de heren: O. Bootsma (samenspel, koorzang), G. v. d. Idsert (piano), L. van Sambeek (viool) en Wout Meijer. Thans zijn er na dit eerste de cennium 15 docenten bijgekomen die les geven in het spelen op blokfluit gitaar, accordeon, trompet, fluit, trombone, tuba, klarinet en saxo foon. Per week worden er 120 les uren gegeven aan 300 leerlingen. BEZOEKT CENTRUM BERGEN DAGELIJKS GEOPEND 17-2 - ZATERDAG EN ZONDAG 15-2 UUR Schotse paardenbar - Sfeer en gezelligheid Prima 80-gr. houtvrij hagelwit cyclostylepapier per pak a 500 vel Kwarto (21,5 x 27,5 cm) f 4,50 Din A4 (21 x 29,7 cm)4,70 Folio (21,5 x 34 cm) 5,40 Laanweg 35 - Schoorl - Telefoon (02209) 268 en 223 Ja, donderdag 2 mei is het zover, dan zullen de deuren opengaan van een nieuwe 'Rustende Jager'. Want na dat dan ook de oude slijterij ver- dwenen zal zijn, zodat het nieuwe gebouw niet meer wordt ontsierd door de laatste restanten van het oude café, zal onze burgemeester de nieuw herboren 'Rustende Jager' of ficieel openen. Er zal dan van 3-5 uur een receptie gehouden worden voor officiële per sonen, bestuursleden van verenigin gen en familie. Terwijl dan van 5-7 uur een receptie wordt gehouden, waarbij een ieder van harte welkom is. De familie Roos gaat er namelijk van uit dat alle vrienden en andere belangstellenden in de gelegenheid moeten zijn het nieuwe bedrijf te bezichtigen, maar daar het ondoen lijk is om een ieder afzonderlijk een uitnodiging te versturen, nodigen zij u allen via deze weg uit om eens kennis te maken met de nieuwe 'Rustende Jager'. Het doel is de kinderen goed op een instrument te leren spelen, zo dat zij zelf daarvan plezier bele ven. Vooral het samenspel is de ruggegraat van de muziekschool. De stichting heeft dan ook in haar tien jaren bestaan veel bereikt en heeft tot sociale taak die groepen te be naderen die verstoken blijven van muziekonderwijs. Ter gelegenheid van deze 10 jaar muziekschool wordt vanavond (25 april) in 'De Rustende Jager' te Schoorl een uitvoering ge geven, aanvang 8 uur. Opgevoerd zal worden het zangspel 'Dorp zonder muziek' van Tera de Marez-Oyens. Bovendien zal het Noordhollands Jeugdorkest dat gro tendeels uit leerlingen en oud-leer lingen van muziekscholen bestaat, het programma na de pauze verzor gen. Op vrijdag 26 april geeft de Volks muziekschool een muziekuitvoering in de aula van de M.M.S. te Bergen aanvang 8 uur. Op 11 mei organiseert men dan in samenwerking met de muziekschool te Alkmaar in de aula van de r.k. L.T.S. in de Vondelstraat een kin derfeestmiddag waar zal optreden het Scapinoballet en andere musici. VRIJDAG 26 APRIL Openbare bijeenkomst op vrijdag 26 april in 'De Roode Leeuw' om 8 uur 's avonds. Toegang vrij. Een ieder kan op deze avond vra gen te stellen. DONDERDAG 25 APRIL Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen organiseert een avond waar mevr. Mr. E. P. Broekman-Vriesman spreekt, in de zaal van de hr. Kleverlaan te Har gen. Zie verder artikel. Uw salaris laten overmaken op een Gezinsrekening bij de Boeren leenbank kost niets extra, bespaart U veel zorg en moeite en biedt U bovendien de mogelijkheid: een Persoonlijke Lening te sluiten tegen aantrekkelijke voorwaarden. Uw plannen voor een eigen woning te realiseren doordat de Boerenleenbank U een gunstige hypothecaire lening kan verstrekken. O gebruik te maken van betaalcheques. al Uw betalingen kosteloos door de bank te laten doen. een goed overzicht te krijgen van al Uw ontvangsten en uitgaven. alle overige bankzaken bij de Boerenleenbank te laten verrichten zoals: alle verzekeringen, effecten, deviezen autofinancieringen, alle spaarvormen met rente van 31/2 - 6°/o 1000 vestigingen SCHOORL HEREWEG 163 (nabij toeristenkerk) Tel. 213 BERGEN DORPSSTRAAT 3 (hoek Kerkstraat) Tel. 3938 De Algemene Bejaardenbond afd. Bergen hield een drukbezochte ver gadering in hotel B'67. De voorzitter de heer J. Thomas opende de vergadering met een hartelijk welkom verheugde zich over de grote opkomst en gaf ver volgens het woord aan de secretaris van de afdeling, de heer H. Vet, die een uitvoerig overzicht gaf van de werkzaamheden van de afdeling in het afgelopen jaar. In het bestuur kwam geen verandering. De twee aftredende bestuursleden, mevrouw Offringa en de heer Wilmink wer den met algemene stemmen herko zen. Op voorstel van de heer Tho mas werd een commissie benoemd die tot taak zal krijgen het ledental op te voeren. Na de pauze trad de bekende West- friese voordrachtkunstenaar Kees Stet op het podium die met zijn vermakelijke verhalen en annec- dotes grote vrolijkheid bracht onder de bejaarden. Warenhuis en ijzerhandel Jan Oldenburglaan 17-19 Bergen Dinsdag 30 april Koninginnedag Pas een half uur na het beginsig- naal dat een beeld gaf van twee gelijkwaardige ploegen, hoewel Ber- dos technisch beter spel te zien gaf moest keeper Smak in de twaalfde minuut voor rust zwichten voor een laag onhoudbaar schot van linksbin nen Dekker 1-0 vier minuten later kon Jol, ongehinderd in vrije posi tie de score vergroten 2-0, terwijl drie minuten later Dekker zonder tegenstand keeper Smak omspeelde en er 3-0 van maakte. Na de rust zette Strandvogels alles op alles, doch eeen sterk aanvallend Berdos sneed herhaaldelijk als koek door de verdediging heen en ver hoogde de score door doelpunten van J. Houtenbos (2) en Jol (1), terwijl zij bovendien nog vele kansen on benut lieten. Ook in sneeuwwitte uitvoering. >- 7*1 "if '.V _A' 'i Voor inlichtingen folders en prijzen: s II

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1