Nieuw Bergen maakt bezwaren tegen het structuurplan centrum Bergen Jaarvergadering B.S.V. A. Roland Holst 80 jaar êterntt A.MEIBOOM Jaarvergadering I.V.N. afdeling Bergen Uitnodiging Dokterediensten IN DIT NUMMER Zilveren Oranje Nassau voor C. Dalenberg verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond Sportdag Ulo school echte gezinsbank CAMERA INRUILAKTIE FOTO DICK VAN BERGE VOOR BERGEN: J. M. P. LUGTEN en F. HOUDé Algemeen Welzijn Ouderavond Openbare Uloschool A. CAKIRIAN Het speciale huis voor Perzische tapijten 'DE BOKKESPRONG' De heer Pot opende zijn nieuwe zaak WOENSDAG 22 MEI 1968 42e JAARGANG nr. 20 6 PAGINA'S weekblad DE DUINSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEOWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 36 - 8choorl Telefoon (02208) 268 en 223 Giro 66 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v.. Bergen Coöp. Ralffeleenbank, Sohoorl en Bergen Ned. Middenetandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 7,50 per jaar; 2,- per kwartaal Post: per jaar 12,-; per kwartaal 8,15 Advertentieprijs: 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven In een adres aan de gemeenteraad heeft 'Nieuw Bergen' bezwaren ont wikkeld tegen het ter visie liggende ontwerp voor een structuurplan voor het centrum van het dorp. Wij ontlenen aan dit adres het vol gende. 'Nieuw Bergen' acht het plan in strijd met het uitgangspunt „het plangebied met het oog op zijn hi storische waarde en zijn pecifieke cachet zoveel mogelijk in zijn hui dige vorm te bewaren en ander zijds de leefbaarheid in dat gebied ook bij een toename van het gemo toriseerde verkeer te verzekeren." 'Nieuw Bergen' acht het plan juist met dit uitgangspunt in strijd, om dat het allereerst verkeersvoorzie- ningen treft en daaraan alle andere belangen opoffert; in plaats van be scherming levert het plan een ver nielend effect op. Bestaande lanen en doorkijkjes wor den verknipt in stukken van onge lijke structuur; dit is speciaal met de Dorpsstraat het geval; thans nog een gaaf geval, doch volgens het plan een combinatie van rijweg, loopstraat en parkeerareaal, dwars onderbroken door een nieuwe ver keersader. Met de Karei de Groote laan dreigt hetzelfde. Het Smalle Pad, thans een bruikbaar loop straatje, gaat op in een groot par keerterrein, waaraan achtertuinen geofferd worden. De fraaie doorkijk van de Hoflaan op de Ruïne wordt door een ontworpen gebouw belem merd. Rustige woonwijken worden ver keersaders: vele fraaie bomen, of boompartijen zullen sneuvelen ter- willen van parkeerterreinen; bijv. in de Dopsstraat achter het raad huis en op het kruispunt Spaanse Pad-Molenstraat, één van de wei nige ongeschonden rustieke plaat sen in de dorpskom. Hoewel op en kele punten bepaalde bomen ge spaard blijven, wordt het geheel te zeer aangetast. Door de verkeersstroom oost-west af te snijden, schept het plan aan zienlijk grotere verkeersproblemen. Drukke verkeersaders worden af- gesnoerd om het Plein te sparen voor rijverkeer; zulks terwijl het Plein nu niet bepaald om 'historisch waar de' bescherming behoeft. 'Nieuw Bergen' noemt het plan in verkeerstechnisch opzicht voorbarig en te weinig verantwoord. Het vraagt zich af, of niet eerst eens een proef genomen moet wor den met eenrichtingsverkeer. Het spreekt zich uit voor afsluiting van het verkeer rond de Ruïnekerk, doch meent, dat het Plein als ver keersader gehandhaafd moet blijven. Parkeerterreinen mogen aan het dorpsaanzicht geen afbreuk doen; daarom wordt betreurd, dat het in pandig parkeerterrein op het Bin nenhof aanmerkelijk verkleind wordt. Kan het postkantoor niet el ders gebouwd worden, vraagt 'Nieuw Bergen'. 'Nieuw Bergen' neemt voorts stel ling tegen de ontworpen aftakking De jaarlijkse sportdag van de open bare uloschool vond plaats op het nieuwe sportcomplex aan de Groe- neweg. De algehele leiding berustte bij de heer E. G. Doing, leraar li chamelijke opvoeding. Enkele leer lingen van de Rijkskweekschool te Alkmaar assisteerden het verdere personeel van de school bij de ver schillende nummers. De leerlingen, die naar de leeftijd waren ingedeeld, moesten zes atle- tieknummers afwerken: kogelstoten, balwerpen, speerwerpen, versprin gen, 600 of 300 meter hardlopen, 80 meter sprint. De uitslagen waren: Meisjes I: 1. Tineke Kooge en Telia van Wel- zenes (beide 36 pnt) 2. Liesbeth Bergsma en Melusien v. Bruinessen (ieder 35 pnt) Meisjes II: 1. Jeanne Raams (51 punt) 2. Afke de Graan en Carla Raams (elk 45 pnt). Meisjes III: 1. Ankea Gerritsen (46 pnt) 2. Gepke van Alfen (44 pnt) Jongens Ia: 1. Nico van der Linden (30 pnt) 2. Jan de Goede (24 pnt) Jongens lb: 1. Gerard van Weelden (53 pnt) 2. Gert Schoorel (45 pnt) Jongens II 1. Gijsbert Louwrink (76 pnt) 2. Ton van Bruinessen (75 pnt) Jongens II: 1. Hylke de Jong (67 pnt) 2. Jan de Groot (59 pnt) Schoolkampioenschap hoogspringen meisjes: 1. Tineke Kooge (1.20) 2. Attje Bijl (1.15) Idem bij de jongens: 1. Hylke de Jong (1.40) 2. Jack de Rover (1.35). Na de gemeenschappelijke maaltijd in Duinvermaak volgde nog een fietspuzzeltocht, die was voorbereid door de sportcommissie, samenge steld uit leerlingen van de school. De Berger Sport Vereniging hield een druk bezochte jaarvergadering in de voorzaal van hotel-restaurant 'De Oude Prins'. Voorzitter, de heer D. H. Klaasen verheugde zich over de grote op komst en gaf daarna een kort over zicht van de verrichtingen van de elftallen in het afgelopen seizoen, bracht dank aan de commissies voor hun activiteiten en vroeg daarna een moment stilte voor hun onlangs overleden ere-voorzitter Jan Onrust. Na het voorlezen van de notulen van de vorige vergadering op 24 mei 1967 door tweede secretaris, de heer K. Borst, bleek uit het jaarverslag van secretaris F. Urbanus, dat de vereniging er financieel slecht voor staat, mede i.v.m. de aankoop van een bouwkeet voor de som van 10.000,- die thans als clubhuis op het sportterrein in aanbouw is. Van de Federatie is voor de realisering hiervan f 4.000,- toegezegd. Over het uitgebreid financieel over zicht van penningmeester, de heer J. de Waal, dat sloot met een bedrag van 12.908,74 hadden de leden ver schillende op- en aanmerkingen. Het verwonderde de heer Zoll sr. dat met de aanwas van het ledental, het bondsgeld op de begroting 1968 1969 ruim 70,- lager was dan in het afgelopen jaar is betaald. De reden hiervan werd tenslotte door de heer C. Vonk enigszins uiteengezet. De kascommissie, bestaande uit de heren Vonk en M. Zoll hadden boe ken en bescheiden in de beste orde bevonden. Voorts bracht de voor zitter van de jeugdcommissie, de hr. M. de Bruin verslag uit over de verrichtingen van de jongeren. De bestuursleden, de heren: F. Ur banus en R. v. d. Berg die periodiek moesten aftreden worden bij accla matie herbenoemd. Tot kascommissieleden werden aan gewezen, de heren M. Zoll en De Kreek. Na de pauze werd er langdurig ge- discuseerd over benoeming elftal commissie. Oud-elftalcommissielid, de heer Kramer zette uiteen waar de oorzaak van hun aftreden ge zocht moet worden, dit ligt bij het bestuur die de elftalcommissie in haar werk heeft belemmert. Wel is de elftalcommissie bereid, indien er een nieuwe trainer komt en zij meer zegginschap krijgt, het werk te hervattten. Tenslotte wist de hr. Zoll sr. voor dit probleem een ge zonde oplossing te vinden, zodat na veel rumoer en onverkwikkelijk ge redeneer, de heren Kramer, Van der Zwan, P. v. Exter, D. Kers en C. Mijlhof in de elftalcommissie wer den gekozen. Na middernacht maakte de voorzit ter een einde aan deze broeierige vergadering. Als u nu een nieuwe foto- of filmcamera koopt is elke oude camera 7,50 - 20,- waard Breelaan 13, Bergen, tel. 2001 over de begraafplaats aan de Ruïne laan en het speelterrein van de Van Reenenschool. Blijft het ver keer over het Plein gehandhaafd, dan is aan een doorbraak oost-west geen behoefte. Een positief punt in het plan noemt 'Nieuw Bergen' het aan de oost zijde van het Plein ontworpen openbaar gebouw; 'Nieuw Bergen' acht dit dé geschikte plaats voor een nieuw gemeentehuis; het staat daar dichter bij de bevolking; het kan hier een eigentijdse architectuur krijgen, terwijl aanzien en funktie van het Plein gediend worden. 'Nieuw Bergen' geeft er zich reken schap van dat het structuurplan slechts een programma is, dat nog niet definitieve vormgeving bete kent. Haar bezwaren gelden de al gemene opzet van dit programma. Ook door partiële bestemmingsplan nen kunnen ongewenste bebouwin gen in de dorpskom worden tegen gegaan. 'Nieuw Bergen' verzoekt de raad tenslotte dit structuurplan niet vast te stellen, doch aan te hou den voor nader beraad. Hoflaan 6, tel; 2700 en 3895 VOOR SCHOORL: F. H. RISSELADA Dr. Heringlaan 18, telefoon 360 ZATERDAG 25 MEI Algemene ledenvergadering van de v.v. 'Duinranders' in haar kan tine op het voetbalveld. Aanvang 20.00 uur. ZONDAG 26 MEI Ruilbeurs in het café van de heer Hof te Groet ('Duinoord'). Aanvang 13.00 uur. Zie verder artikel in dit nummer van de Duinstreek. De openbare uloschool hield een druk bezochte ouderavond in de aula van de M.M.S. aan de Ronde laan. Voorzitter De Graan kon plm. 150 ouders welkom heten. De meisjes van de eerste klas voer den een aantal volksdansen uit, in gestudeerd onder leiding van Frits Meijer. Hierna bracht het jeugden- semble van Bergens Harmonie een aantal nummers ten gehore. Daar de eigen dirigent verhinderd was, werd de dirigeerstok gezwaaid door de heer J. J. L. Oppeneer, die als leraar aan de school is verbonden. Alle uitvoerenden werden met een hartelijk applaus beloond. Wethouder Zonjee was namens het gemeentebestuur aanwezig, om de schooldiploma's uit te reiken. Deze worden vóór het eigenlijke MULO- examen aan alle leerlingen van de vierde klas uitgereikt. Hij wenste hun veel succes en drong er op aan, na het behalen van het diploma door te gaan studeren. Namens de leerlingen voerde Horst Veis het woord. Hij bood de school 'n draabare radio aan, die door het hoofd der school in dank werd ge accepteerd. Na de koffiepauze volgde het za kelijk gedeelte. De penningmeester van het school fonds deelde mee, dat er ruim dui zend gulden in kas was. Het hoofd der school, de heer M. v. d. Ploeg, memoreerde de omzet ting van de uloschool in een school voor mavo, die per 1 augustus een feit wordt. De aanmelding voor de eerste klas is geringer dan in vorige jaren. Hij was van mening, dat de scholen voor havo een grote zuig kracht uitoefenen en vreesde, dat verscheidene ouders de zwaarte van het havo-programma onderschatten. Verder bracht hij de uitslag van de enquete onder de aandacht, die hij had ingesteld bij de 229 oud-leerlin gen die in de jaren 1957 tot en met 1967 de school met een diploma had den verlaten. Niet minder dan 219 oud-leerlingen hadden het formulier ingevuld teruggezonden, zodat het mogelijk was, een aantal interes sante conclusies te trekken. Niet minder dan 95% der oud-leerlingen had verder onderwijs gevolgd, hetzij in de vorm van schoolonderwijs, hetzij in de vorm van schriftelijke of mondelinge cursussen. foto: George Stoekenbroek Deze foto van de dichter werd genomen tijdens de in maart j.l. door K66 georganiseerde literaire avond. Op 23 mei wordt A. Roland Holst, ereburger van Bergen, 80 jaar. Hij is wat men noemt een 'oude Bergenaar' waarmee bedoeld wordt, dat hij hier al vrij lang woont. In 1918 kwam de jonge dichter naar dit dorp, waar hij in 1921 zijn pittoreske huis aan de Nesdijk betrok. Sinds enige tijd is hij bewoner van 'Frankenstate' van waaruit hij zijn dagelijkse rit per fiets door Bergen maakt. De officiële viering van Hoist's ver jaardag is op 31 mei, wanneer er in 'De Rustende Jager' een feest avond wordt georganiseerd door het A.R.H.-Fonds, waar o.m. zullen op treden: Hans Henkemans en Wim Kan. Enkele prinselijke gasten zul- 1864 ,-v PETTEMtRSTR. 11-12 TEL. 02200-16145 ALKMAAR Vrijdagavond j.l. hield het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie afdeling Bergen zijn jaarvergadering in de raadszaal van het gemeente huis. De voorzitter, de heer Tamis heette allen welkom, in het bijzonder de heer Schoevers die namens de nog jonge Alkmaarse IVN-afdeling de vergadering bijwoonde. Daarna gaf hij het woord aan de secretaris-penningmeester, de heer H. W. van Gulik, die dit jaar zijn taak neerlegt, en voor de laatste maal zijn jaarverslag uitbracht waarin hij de verrichtingen van het afgelopen jaar schetste van de af deling die 51 leden telt en 78 do nateurs. Zijn financieel beheer werd door de heer C. Meijer, namens de kascommissie in de beste orde be vonden. Langestraat 12, Alkmaar Hedendaags, oud en antiek De gemeentelijke subsidie die voor 1967, groot 235,-, is voor 1968 te ruggebracht op 14,-. Ingevolge 'n schrijven van 9 maart j.l. heeft het bestuur alsnog verzocht, om subsi dieverhoging tot 250,-. Tijdens de bestuursverkiezing werd de heer Monsees gekozen als secre taris-penningmeester, het bestuur uitgebreid tot vijf leden, zodat thans het bestuur is samengesteld uit de heren: Tamis (voorzitter), Monsees (secr.-penn.) en de leden: Mej. Rita Min, A. M. Bos en de heer Mono. Het voorstel van het bestuur om de afdeling te splitsen in de leden en natuurwachters, waarvoor het Hoofdbestuur aanwijzingen en richt lijnen geeft wat inhoudt: Een door het IVN in te voeren contributiere geling, elk IVN-lid 5,-, natuur- wachter die voor 1961 reeds natuur- wachter was 2,50 en natuurwach ters die daadwerkelijk in natuur reservaten optreden, geen contribu tie, werd op voorstel van de heer B. Schuil tot nadere bestudering naar het bestuur verwezen. Even voor de pauze richtte de voor zitter zich tot de scheidende secre taris de heer Van Gulik, die als oprichter van de afdeling in het jaar 1953, vanaf dat jaar op de bres gestaan heeft voor het behoud van Bergens natuurschoon. Hij dankte hem namens de leden voor de wijze waarop hij die 15 jaar op uiterst correcte wijze zijn taak vervuld heeft en vergezelde zijn woorden met het aanbieden van een boeken bom Mevrouw Van Gulik kreeg een boeket bloemen. Na de pauze werden tijdens de rond vraag verschillende vragen gesteld en suggesties naar voren gebracht. Het bestuur wil trachten in samen werking met de directies van de Staatsbossen en het PWN in hun ge bieden natuurpaden te krijgen en excursies te organiseren om de jon geren met het leven in de natuur vertrouwd te maken, doch ook in dien nodig een gezamenlijk protest te laten horen als er één of ander stuk natuurschoon dreigt verloren te gaan. Besloten werd adhesie te betuigen aan de vereniging 'Nieuw Bergen', die een Groencommissie heeft ingesteld. Aan het einde van de vergadering dankte de voorzitter van de Alk maarse IVN-afdeling voor de uitno diging en hoopte op een prettige samenwerking tussen beide afde lingen. BAR DANCING Vrijdag, zaterdag en zondag DANSEN len dit feest van de 'prins der dich ters' bijwonen. Moge de geconcentreerde aandacht, die men momenteel heeft voor de persoon van de dichter, leiden tot een hernieuwde interesse voor het werk van A. Roland Holst. Op woensdag 29 mei a.s. zul len in een bijzondere dienst in de Ruïnekerk te Bergen, de heer en mevrouw A. G. van der Hilst, die gedurende 23 jaar Leger des Heils arbeid in Bergen hebben verricht, af scheid nemen. Deze dienst, waaraan het Leger des Heils muziekkorps uit Amsterdam en het zangkoor uit Alkmaar medewerking verlenen, zal worden geleid door de terri toriaal Kommandant van het Leger des Heils in Nederland, K. Westergaard. Aanvang 8 uur, allen welkom. Onder grote belangstelling opende mevrouw Bergh woensdag 22 mei officieel de nieuwe zaak van de heer Pot te Catrijp. Zoals bekend heeft de gemeente het pand waarin de heer Pot 31 jaar lang zijn bedrijf heeft uitgeoefend aangekocht. Het huis op de kruising bij de Voorweg zal worden gesloopt waardoor ter plaatse een belangrijke verkeersverbetering zal ontstaan. Door de zachte winter heeft men het nieuwe pand waarin de familie Pot haar intrek heeft genomen, in betrekkelijk korte tijd van de grond kunnen krijgen. Het geheel geeft een idee van ruimte en licht, vooral de verkoopruimte waarin meubels, gor dijnen, vitrage, dekens en vloerbe dekking op overzichtelijke wijze zijn geëtaleerd valt op door zijn royale afmetingen. Achter de winkel be vinden zich kantoor- en magazijn ruimten en een werkplaats, terwijl de zaak van een ruime zolder is voorzien. Het gehele pand is cen traal verwarmd en ook aan de privé woning van de familie Pot heeft aannemer Zwagerman zijn beste krachten gewijd. Uit de afwer king van het pand en uit het dege lijke materiaal dat voor de bouw is gebruikt valt te concluderen dat men serieus heeft getracht een so lide zaak te bouwen. Een geslaagde poging waar men elders ziet dat de bouw en afwerking van huizen nog wel eens te wensen overlaten. Zoals gezegd, de heer Zwagerman fungeerde als hoofdaannemer, de fa. Louter voorzag het pand van een fleurig verfje, de fa. Kroon zorgde voor elektra en loodgieterswerk en de fa. Bruin uit Obdam stond ga rant voor een goede aanleg van de centrale verwraming. Wij wensen de heer Pot en de zij nen veel succes toe in hun mo derne en aan de eisen des tijds aangepaste zaak.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1