Atelier Bergen een zinvolle werkplaats Bestuurswisseling bij Frankenstate a VVV-Bergen geeft veel uit Doktersdiensten bloembakken iamantan huivndijksf-cast voot het acht<paaz ^&eklcaz IN DIT NUMMER Broodbakkers in Schoorl en omgeving verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond 'DE BOKKESPRONG' Uitbundig feest van de 'Belloblazers' echte gezinsbank BERGENS MUSEUM WERD POT RIJKER Opbrengst Nat. Rheumafonds CONCOURS IN SCHOORL OP 23 JUNI - 3her loet Nieuwe kaart Badbode Uitgeven en ontvangen Geslaagd B.B.C. 'OPEN DAG' in het reactorcentrum te Petten DONDERDAG 30 MEI 1968 42e JAARGANG nr. 21 8 PAGINA'S weekblad DE DUINSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEQWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs f 7,50 per jaar; 2,- per kwartaal Post; per jaar 12,-; per kwartaal f 3,15 Advertentieprijs; 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven Dit atelier is een werkplaats die drie weken lang (29 juni tot 20 juli) veertig mensen bijeenbrengt die door middel van eigen kreativiteit en werkzaamheid, willen trachten tot een beter inzicht te komen van wat hedendaagse kunstenaars be weegt en inspireert. Op deze ma nier kan de kunst als ontspanning worden ervaren en in het gewone leven worden opgenomen als iets vanzelfsprekends. Atelier Bergen is bedoeld als een werk-kursus: samen doen, samen zijn, samen beleven, praten, luiste ren en zien: Door een konfrontatie met andere uitingen van kreativiteit wordt de eigen inventiviteit geprikkeld en van nieuwe impulsen voorzien. Onder leiding van een team van docenten wordt gewerkt aan: bewe ging, kreatief spel, toneel, woord kunst, vormgeving met allerlei ma terialen, muzikale expressie, mime enz. Naast deze gezamenlijke aktivitei- ten, waaraan door de hele groep wordt deelgenomen, wordt 's mid dags in meer gespecialiseerde groe pen gewerkt. Bij de aanmelding wordt een keuze gemaakt uit de volgende mogelijkheden: 1. drama (o.l.v. Annemarie Prins) 2. muziek en dans (Jan van Wijk en Tony van Breda) 3. beelden (Theo Ponsioen en Ellen Dubach) 4. theorie-organisatie kunstzinnige vorming (Frank van Kreunin gen) Incidentele medewerking verlenen verder nog: Pauline de Groot (dans) Marjo Hamel (kreatief spel) Pieter van Leeuwen (architectuur) Kit Winkel (bewegings-expressie) BAR DANCING Vrijdag, zaterdag en zondag DANSEN Zaterdagavond 1.1. organiseerde het voorlopig bestuur van de uit 300 leden tellende carnavalvereniging 'De Belloblazers' een uitbundig feest in Palermo die daarvoor zijn ro mantisch feestelijk versierde spelon ken, ter beschikking stelde. De voorzitter, de heer F. Slik, open de dit feest en hoopte dat de noor delingen dit feest zullen vieren zo als men in het zuiden dat gewend is. Zijn hoop werd verwezenlijkt, want de feestvreugde werd al direct gestimuleerd door de vrolijke wijs jes van het dans- en showorkest 'De Geraldo's', die de talrijke car- navielvierders in een allerbeste stemming brachten, een stemming die naderhand werd verhoogd door het binnenkomen van Prins Victor de eerste met zijn raad van elf en boerenkapel 'De Groene Kikkers' waardoor de nuchtere Hollanders al spoedig ontdooiden tot een hos sende, juichende menigte. Daar tussendoor werd het publiek verrast met het optreden van het Spaanse zang- en dansduo Isabella y Alberto, aan de vleugel begeleid door Mario Prevetti, aangeboden door de directie van 'Atlantic'. Na het middernachtelijk uur bereik te de vreugde zijn climax toen de t.v.-ster Johnny Kraaikamp werd aangekondigd die met zijn vlotte conference het feestelijk tempo nog deed versnellen. De 'Belloblazers' hebben als car navalvereniging een uitstekend de buut gemaakt. Zij die nog geen lid waren en dit feest hebben meege maakt zullen zich zeer waarschijn lijk als lid opgegeven hebben. David Ives (jazz, beat) Chaia Gerstein (piano) Simeon ten Holt (componist) Arnold Hamelberg (schilder) Lenze Elzinga (graficus) Han Meijer (schrijver) Willem Breuker (free jazz) en vele anderen. Algemene leiding Frank van Kreu ningen en Ab Kalshoven. De kosten voor deze drie weken bedragen 270,-. De Culturele Raad Noordholland heeft een beperkt aantal beurzen beschikbaar. Inlichtingen hierover kan men ver krijgen bij de Culturele Raad Noor holland, Hoflaan 22, tel. (02208) 3943 en aan de Volkshogeschool Bergen, Hoflaan 1, tel. (02208) 3841 Sinds kort kan de bezoeker van het Museum daar een zeer oude pot bewonderen. Deze, met de hand, zonder draaischijf, gemaakte en la ter gebakken aarden pot dateert uit de eerste of tweede eeuw na Chr. Natuurlijk zijn er veel van deze potten in de Nederlandse musea aan wezig; het bizondere van dit ex emplaar is, dat het gevonden werd in Bergen en wel in het land van de heer Ranzijn in de Zuur- venspolder. Dat was in 1962. In middels is de pot grondig onder zocht en nu, dank zij de heer A. Schermer uit Schoorl in het Mu seum gekomen. In het pas ver schenen Alkmaarse Jaarboekje wijdt de heer Schermer een artikel aan de interressante vondst. We hopen er op deze plaats spoedig op terug te komen. Overigens kon het Museum, behal ve deze unieke pot, nog andere aanwinsten in ontvangst nemen. Vooral oudere mensen, die naar een verzorginghuis vertrekken, blijken voor het museum graag bizondere antieke zaken te hebben: zaken, die een verrijking van de collectie betekenen. H. Jellema De jaarlijkse collecte voor het Nat. Rheumafonds heeft in de gemeente Bergen opgebracht 3.114,68. Hartelijk dank aan allen die hier aan hebben medegewerkt. Op 25 mei j.l. vond plaats een alge mene ledenvergadering in de win tertuin van 'Frankenstate' in Ber- gen-Nh. De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter, Mr L. Haveman. Mr. Haveman memoreerde, dat de maand mei in het bestaan van de vereni ging altijd vreugdevol genoemd kan worden. Niet alleen voor het ver leden, doch evenzeer voor 1968. In deze tijd mochten immers enkele bewoners heuglijke feiten in hun leven herdenken, te weten: kolonel en mevrouw Bennewitz, de heer en mevrouw Duthil en de heer A. Roland Holst. Voor 'Frankenstate' zelf kan als wel zeer heuglijk feit genoemd worden, dat in de maand mei van dit jaar het gebouw geheel gereed kwam en dat de tuinaanleg voltooid werd. Aangezien ook de exploitatie geheel op gang kwam, achtte het z.g. 'bouw- bestuur' het juist, thans in zijn ge heel af te treden. Na behandeling van enkele punten van ondergeschikte aard, stelde mr Haveman dit aftreden aan de orde. Hij bedankte zijn medebestuurs leden, t.w. dr Maria C. Bos en de heren Sabel, van der Stadt en de Jong voor de belangrijke door hen verrichte prestaties. Mr Haveman betrok hierbij tevens de architecten, bouwers, bouwkundig medewerkers en het gemeentebestuur van Bergen. Afzonderlijk loofde hij de werk zaamheden van de heer en mevrouw de Lange en daarnaast ook de staf, die onder leiding van mejuffrouw A. Zeiler voor zulk een voortreffe lijke service zorgdraagt. Een harte lijk en langdurig applaus onder schreef deze woorden. Van de aftredende leden stelden zich niet meer herkiesbaar dr. Maria C. Bos, mr L. Haveman en notaris J. de Jong. Met algemene stemmen werd het bestuur vervolgens als volgt sa mengesteld: Gekozen werden de dames J. J. W, Jacobse-de Jong, D. F. Salzherr en de heren W. Fontein, J. D. Kiste- maker, J. C. Pouwels, A. W. Sabel en N. J. van der Stadt. Na een korte schorsing werd de vergadering heropend en voorgeze ten door de heer W. Fontein. Deze begon met zijn voorganger, mr L. Haveman, in het bijzonder dank te zeggen voor het vele essentiële werk door hem verricht, waaraan 'Frankenstate' zijn unieke bestaan te danken heeft. Na enkele weer huishoudelijke pun ten werd overeenkomstig de sta tuten een arbitragecommissie be noemd bestaande uit de heren: mr C. P. Eecen, Schoorl, G. van Holk, Bergen en L. J. de Ruiter, burge meester te Bergen. Bij de rondvraag kwam aan de or de de nog gewenste verfraaiing van de hallen en gangen. Het bleek, dat de heren Hoogendijk en Metzelaar op korte termijn een programma hiervoor op tafel zullen leggen. De heer Sabel deelde als secretaris mede, dat er thans van de 90 ap partementen nog slechts 1 driekamer en 6 tweekamer appartementen be schikbaar zijn. De voorzitter sloot hierna de bij zonder geanimeerde vergadering. VOOR BERGEN: H. J. P. M. POOT Dorpsstraat 30, telefoon 2423 VOOR SCHOORL F. H. RISSELADA Dr. Heringlaan 18, telefoon 360 Voor de derde keer organiseert de jeugddrumband 'Schoorl' een nati onaal drumbandconcours in Schoorl. Op meerdere plaatsen in Nederland werden uitgeschreven concoursen wegens gebrek aan belangstelling afgelast. Voor Schoorl bestaat ech ter een enorme belangstelling en een groot aantal korpsen heeft reeds ingeschreven. Van verschillende zijden werd ver nomen dat Schoorl een gezellige concoursplaats is en met betrekking tot de organisatie begint Schoorl al een landelijke bekendheid te krij gen. Het bestuur zou deze bekend heid graag willen behouden en dit evenement jaarlijks willen doen te rugkeren. Dit kan zij echter alleen doen indien zij hiertoe verzekerd kan zijn van uw daadwerkelijke steun. Het organiseren van een con cours is n.l. een kostbare zaak van daar de het bestuur ook dit jaar weer een beroep doet op financiële steun of steun door middel van het beschikbaar stellen van een beker of tak als prijs. Opgave is mogelijk bij het secreta riaat: Slotlaan 29, Schoorl, telefoon (02209) 604. Op deze afbeelding uit 'Bergen in Kennemerland' staat Bergen aan Zee aange duid als een heel kleine nederzetting. De gravure werd dan ook 1650 gemaakt. Bello zou later door het 'Schilpslagh' rijden. ëternlï ook in sneeuwwitte uitvoering Voor inlichtingen folders en prijzen Het jaar 1968 is voor de VVV- Bergen, het jaar van de vele en grote 'uitgaven'. Dit betekent niet dat er veel geld, maar wel dat er heel wat drukwerk wordt uitgege ven. In de eerste plaats is er het boekje 'BERGEN IN KENNEMERLAND' geschreven door onze medewerker H. Jellema, dat begin juni uitkomt. Meer dan 100 Bergenaren bestelden het boekje reeds. Zij zullen het rijk geïllustreerde werkje meteen na het verschijnen thuis ontvangen. De prijs van 'Bergen in Kennemer land' is onwaarschijnlijk laag ƒ2,50! In de tweede plaats brengt de VW 10.000 exemplaren van de geheel bijgewerkte gekleurde kaart van Bergen in de verkoop. De achterzijde van de kaart is ditmaal bedrukt met korte beschrijvingen van bepaalde aspecten van Bergen. Naast deze grote kaart heeft de V.V.V. een kleinere, gekleurde van de kom van het dorp laten drukken. Deze kaart die ook al bij V.V.V. en in de boekhandel verkrijgbaar is, bevat o.m. het volledige stratenplan van de 'Negen Nessen' en van de nieu we wijken bij 'Frankenstate' en 'Oudtburgh. In de derde plaats bereidt redak- teur H. Jellema de uitgave van de 'Badbode' voor. In verband met de uitgave van 'Bergen in Kennemer land' waarvan de samenstelling nogal wat tijd vergde, zal de 'Bad bode' deze zomer niet drie, maar twee keer verschijnen. Zoals bekend ontvangen alle inwoners van Ber gen aan Zee en Bergen dit fraaie VVV-blad gratis aan huis. Wanneer we bij deze uitgaven de hotelgids 1968 en het 'boekje' van Voor het gehouden examen te Am sterdam van de Stichting Vakoplei ding, slaagden voor het diploma schoenverkoopster, de dames Annet Ranzijn en Mariëtta Schotten. Zij behaalden tevens de hoogste cij fers in hun groep en zijn werkzaam bij fa. Seewald, Kerkstraat, Bergen. Aan de Noordlaan staat een leeg land huisje omringd door een grote tuin met bloeiende vruchtbomen. Op de voorgevel van dit klein romantisch buitenverblijfje staat met sierlijke letters, het opschrift te lezen: 'Op de Roemte'. Men behoeft niet lang het hoofd te pij nigen om achter de vraag te komen wat voor mensen daar gewoond hebben en uit welke provincie ze kwamen. Het zijn Groningers in hart en nieren, die ruim een half jaar geleden dit intieme plekje aan die rustige laan verwisseld hebben met een ruime kamer in het bejaardencentrum 'Elkshove'. In die kamer nr. 41 met een riant gezicht op vijver en tuin is het goed wonen en wanneer de heer Dekker mij uitnodigt te gaan zitten, begint hij on middellijk aan het verhaal van twee men sen, beiden geboren in het jaar 1883, die tot hun vierentachtigste jaar, zelfstandig op een lange reeks welbestede en bewogen jaren zij het dan met een tikkeltje weemoed kunnen terugzien. Groningen was maar een klein provincie stadje, toen de heer H. Dekker daar het eerste levenslicht zag. Zijn vader werkte op een houtzagerij en de zoon moest evenals andere arbeiderskinderen direct na zijn lagere schooljaren in het arbeids proces worden opgenomen. Bij zijn eesrte baas verdiende hij 50 ct in de week, doch het werk dat hij moest verrichten beviel hem niet, voor boodschappen doen en 14 paar schoenen poetsen had hij zich niet verhuurd, dus liep hij bij zijn baaas weg en kwam bij een plattelandshoefsmid in de leer voor 50 ct. per week, met de kost. Drie jaar bezocht hij de avondschool, waar hij zijn diploma als machinebank werker haalde, vervolgens kwam hij als plaatsvervangend machinist in de hout zagerij waar zijn vader werkte, sollici teerde daarna bij de Hollandse spoor (1901) en trad als leerling-machinist in dienst. Enkele jaren later maakte op een brui loftpartij kennis met een verpleegster, die in Medemblik werkte, waarmee hij in 1908 in het huwelijk trad. Zo kwam van een bruiloft een bruiloft. Bij het spoor verdiende de jonge machnist 12,25, waarvan 2,75 voor woninghuur en /I,voor het pensioenfonds afging, zodat er f 8,50 per week overbleef. Me vrouw Dekker wist echter elk dubbeltje om te keren, voordat zij het uitgaf. Met het voorbijgaan der jaren werd het ge zin verrijkt met twee gezonde zoons. Gezien de tijdsomstandigheden, moest er iets extra's verdiend worden om de kin deren te laten studeren. In 1933 moest machinist Dekker, zijn funktie bij de spoorwegen, wegens een oogoperatie vaarwel zeggen. Zij verlieten hun ge boortestad om in Bergen te gaan pension houden. Toen in 1939 de donkere schaduw van oorlogsdreiging de politieke hemel om floerste, pakte het echtpaar Dekker hun boeltje bijeen en verhuisde naar Arnhem, niet wetende dat daar in september 1944, het oorlogsgeweld zou losbarsten. Zij heb ben dit ondervonden. Na eerst hun geld in de grond gestopt te hebben, zijn ze de hel ontvlucht, alles achterlatend, om na twee dagen van zwerven, spanning en emoties, bij een boer in Barneveld een veilig onderkomen te vinden, waarmee zij warme vriendschap hebben gesloten. Berooid van alles keerde de familie Dek ker na de bevrijding naar Bergen terug, en kregen een woning toegewezen aan de Noordlaan om weer met vernieuwde moed de handen uit de mouwen te steken, Beide zoons waren inmiddels dank zij de offers, die hun ouders gebracht hadden in het leven geslaagd, de één als architect en de ander als ingenieur. De jonge ar chitect ontwierp het huis, waarmee ik in het begin van dit verhaal begon, de geld- schap werd onder het puin van hun Arn hemse woning opgegraven, terwijl het echtpaar Dekker 'Op hun Roemte' aan een nieuwe episode in hun leven kon beginnen. Na zeventien jaar aan de Noordlaan ge woond te hebben, werd 'Elkshove' hun zoveelste onderdak. Beiden vieren woens dag 4 juni hun diamanten huwelijksfeest en het zal bruid en bruidegom, niet aan belangstelling ontbreken. de gemeubileerde huizen tellen, dan mogen we echt wel zeggen, dat de VVV-Bergen dit jaar ten behoeve van het vreemdelingenverkeer veel uitgeeft. Waarschijnlijk zullen velen geïnteresseerden wel een kleine uit gave willen doen om de mooie kaart of 'Bergen in Kennemerland' in hun bezit te krijgen. Uitslag van de gespeelde brigde- drive op 29 mei 1968 in B '67 te Bergen Lijn A: 1. Kossen-Kossen 2. Wehnis-Koster 3. Ero-Honig 4. Tromp-Koster 5. Familie Oosterman 6. Koster Ossets 7. Familie Blaauw 8. Ero-Hofmeester Lijn B: 1. Familie Prins 2. Hoogvorst-Zee 3. v. Herwijnen-Kostelijk 4. Backer-Garritsen 5. Fam. Rasch 6. Beeldman-Op den Beek 7. v. Welsenes-v. d. Linden 8. BBobeldijk-Lembak Lijn C: 1. Reeser-Waslander 2. Familie Meier 3. 4. 5. 6. 7. 9. Bakker-van Loenen Familie Brumelkamp Hoogeboom-Kouwenaar De Vries-Tromp Fam. v. d. Bosch Fam. Lassing Klemkerk-Vos 10. Camphuys-Kluft Lijn D: 1. Beentjes-Wuurman 2. Familie Vastbinder 3. Jol-Ros 4. Beeldman-Indri 5. Appel-Ravesloot 6. Burger-Luyt 7. Familie v. Bohemen 8. Familie Lemmert 50V2 43V2 43V2 42 41 40 39 36V2 5672 43V2 42 41V2 41 40V2 3672 3472 72 5772 57 5572 54 5172 5172 5172 45 4472 52 48 4772 4472 4172 38 3372 31 Onder het motto' een goede buur is beter dan een verre vriend' orga niseert het Reactor Centrum Ne derland ook dit jaar weer een zgn. 'open dag' en wel op donderdag 6 juni a.s. van v.m. 9 tot n.m. 4 uur. Op deze dag kan een aantal instal laties van het researchcentrum te Petten onder deskundige leiding worden bezocht. De rondleiding zal o.a. voeren langs de hoge fluxreactor, de lage flux reactor, het chemisch laboratorium de centrale werkplaats. In het au ditorium van het hoofdgebouw zul len regelmatig films worden ver toond, die een beeld geven van de ontwikkeling der kernenergie. Om het centrum te bereiken, kan gebruik worden gemaakt van de NACO-bussen, die uit Den Helder Den Oever, Beverwijk, Enkhuizen of Alkmaar vertrekken. De Federatie van VVV's in Noord holland boven het Noordzeekanaal verspreidt de (gratis) toegangskaar ten over de plaatselijke WV-kan toren in haar rayon, om een regel matige verdeling van het beschik bare aantal te bewerkstelligen. Toegangskaarten zijn nu te bestel len. Bezoekers kunnen bij de plaat selijke VVV's ook buskaartjes ver krijgen tegen betaling van het nor male tarief. In die gevallen, waar geen extra busdienst rijdt, voorziet de normale dienstregeling. Het vervoer voor de plaatsen Ber gen en Schoorl is als volgt Beverwijk (10.05 uur), Heemskerk (10.15 uur), Castricum (10.25 uur), Egmond aan Zee (10.45 uur), Ber gen aan Zee (11.05 uur), Bergen 11.20 uur), Schoorl (11.30 uur).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1