DE KUNST IN m Raad Bergen accepteert structuurplan Êterinl GERRITSEN Doktersdiensten bloembakken Adressen aan de raad kwamen niet in openbare behandeling KLOKKEN IN DIT NUMMER Een strijd op leven en dood verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond CULTUREEL HISTORISCHE ROUTE IN NOORD-HOLLAND Nieuw boekje over Bergen is uit Vanaf zaterdag a.s. is het verkrijgbaar bij V.V.V.-kantoor, Bergens Museum en in de boekhandel EXPOSITIES KUNSTCENTRUM BERGEN Keg—1 KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN HET ZOLDERTHEATER ZONDAG IN BERGEN Bergen geen Heerlijkheid Roland Holst Fonds 'DE BOKKESPRONG' a; /-■' i -'3^. v" C/S?;,. ELKE WOENSDAG ZOMERAVOND CONCERTEN Blauwe-week-collecte Bergen Algemeen Welzijn DONDERDAG 6 JUNI 1968 42e JAARGANG nr. 22 6 PAGINA'S weekblad DE DUINSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 7,50 per jaar; 2,- per kwartaal Post: per jaar 12,-; per kwartaal 3,15 Advertentieprijs: 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven Onder het veel bekende motto 'Uit! De Kunst in' begint er binnenkort een manifes tatie, die voor Noord-Holland uniek is te nomen. In de maanden juli en augustus zullen er op dertien plaatsen in de provin cie exposities te bezichtigen zijn van de meest uiteenlopende zaken: foto's (Enkhui zen), antiek speelgoed (Alkmaar), keramiek (Hoogwoud), reliëfs (Bergen), beelden (Gr.- Schermer) en verder van schilderijen en fia- fiek en van historische zaken (Edam, Hoorn en Enkhuizen). Hoewel het niet noodzakelijk is, een bepaalde route te volgen om alle tentoonstellingen te kunnen bezoe ken, is het toch aardig om de toe ristische genoegens, die Noord-Hol land in de zomer biedt, te combine ren met de genoegens, die deze ma nifestatie de bezoeker geeft. De or ganisatie van 'Uit! De kunst in' be rust bij de Culturele Raad Noord- Holland (in huize 'Kranenburgh' gevestigd) en bij de Federatie van VVV's in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal (Bierkade 7 te Alk maar). In onze toeristische edities zullen we op deze bizondere manifestatie uitvoerig terugkomen. titelblad van het boekje; het medaillon is ontleend aan de kaart van Blaeu 1650) Tot en met 20 juni Van 22 juni tot 11 juli Van 13 juli tot 1 augustus Van 3 tot 22 augustus Kees den Tex Eric van der Wal Dirk Oudes Jaap Min van 24 augustus tot 12 sept.: Aart Roos De kunstzaal op het Plein is dagelijks geopend van half 11 tot half 1 en van 2 tot 5op zondag alleenvan 2 tot 5 uur. Ook 's avonds is de zaal geopend. Zondag a.s. zal het Zoldertheater om 20.15 uur in de Zwarte Schuur optreden met 'de Emigré uit Brisbane' van Georges Schéhadé, onder regie van Erik Schurrelaar. Kaarten a 4,— verkrijgbaar bij de VVV of aan de kassa. Dat de behandeling van het agen dapunt: 'Vaststellen structuurplan en voorbereidingsbesluiten' door de raadsleden op de 1.1. raadvergade ring grote belangstelling kreeg was begrijpelijk, daarvan getuigde de overvolle publieke tribune met Ber- genaren die met spanning de dis cussies volgden. Ondanks de zevenhonderd ingezete nen van het dorp, die rechtstreeks tegen deze radicaal ingrijpende ver andering van het dorpscentrum wa ren en dit gezamenlijk in een peti tionnement aan het gemeentebestuur lieten horen, waarbij de vereniging 'Nieuw Bergen' plus nog enkele in stellingen zich aansloten, werd dit plan door de Raad goedgekeurd. Burgemeester L. J. de Ruiter merkte op voordat de leden van de raad hun opinie daarover zouden zeggen dat het nog niet helemaal tot de mensen is doorgedrongen (gelet op de bezwaarschriften) wat eigenlijk een structuurplan wel is volgens de wet op de ruimtelijke ordening. Het is n.l. niet meer dan een pro gramma, waarin nog vele verande ringen kunnen worden aangebracht. De uitwerking van dit plan zal on geveer 10 jaar duren en het is door velen met enthousiasme begroet. Het is onvermijdelijk dat deze din gen in de emotionele sfeer komen te liggen. De plannenmakers heb ben dit plan echter goed bedacht en niets is hen vreemder dan heers en vernielzucht. Mevrouw mr E. P. Broekman-Vries man (onafhankelijk lid) opende de rij van sprekers over dit plan dat zoveel beroering brengt onder de Bergenaren. Het allereerst merkt zij op dat dit raadstuk eerder aan de leden gezonden had moeten wor den en dan begeleid door een dui delijke kaart van dit plan opdat de leden dit plan rustig zouden kunnen bestuderen. Volgens haar houdt het college er nu al rekening mee dat dit plan een bestaand plan is door zich in verbinding te stellen met hen die gedwongen zijn ruimte te maken voor deze ringweg. Wij als raadsleden kunnen alleen ons ge zond verstand stellen tegenover deskundigheid. Als dit plan door gaat, is Bergen geen Heerlijkheid meer. De heer W. J. Ploeger (PvdA) her innerde eraan dat Bergen reeds vele VOOR BERGEN; B. LUIF Nw. Bergerweg 1, telef. 3130 VOOR SCHOORL F. H. RISSELADA Dr. Heringlaan 18, telefoon 360 De lezers vinden in dit nummer geen verslag van de vrijdag 31 mei gehouden bijeenkomst van het Ro land Holstfonds. Zij gelieven de re dactie van De Duinstreek daar geen verwijt van te maken. Het bestuur van de stichting Roland Holstfonds meende onze verslaggever de toe gang tot de bijeenkomst te moeten ontzeggen; een houding welke slechts afkeuring verdient. Redaktie De Duinstreek BAR Vrijdag, zaterdag en zondag DANSEN V 1 .V"-" V v. ;S ook in sneeuwwitte uitvoering 'v V; 4 Voor inlichtingen folders en prijzen O,, -- - - - PETTEMERSTR. 11-12 TEL. 02200-16145 ALKMAAR actie-comitees heeft gekend die in de regel maar weinig positiefs te genover de voorstellen konden stel len. Laten we proberen de bestaande wegen zoveel mogelijk te handha ven, wat niet wegneemt dat men bereid moet zijn offers te brengen.. De heer H. J. N. M. Woudstra (KVP) zei dat dit struktuurplan met ge mengde gevoelens door de burgerij is ontvangen. Wij moeten dit zo breed mogelijk bekijken ondanks dat het dikwijls indruist tegen persoon lijke belangen. Onze fraktie heeft wel vertrouwen in dit plan. Mr. S. D. Sluis (Prot-Chr) merkte op dat dit voorlopig plan niet eens de goedkeuring van G.S. hoeft te heb ben. Natuurlijk kan iedereen zijn bezwaren indienen omdat er naar zijn mening toch nog wel enkele mis sers in dit plan zitten. De heer M. C. Veldt (KVP) kon zijn waardering niet over dit plan uit spreken, wel zei hij dat er wat moest gebeuren. De heer B. Schuil (PSP) vond dat men niet zo geringschattend over de actie-comitees moest denken. Spreker had graag een alternatief gezien en vond het aantal parkeer terreinen al genoeg. Al is de stede- bouwkundige nog zo'n integer man daarom is hij nu nog niet de juiste man voor ons dorp. De heer J. J. Dinkelberg (Midden- blok) is van mening dat de burgers het recht hebben een alternatief te stellen en met een ander plan ko men. Wat hier voor bezwaarschrif ten is gedeponeerd kan men maar zo niet van de tafel vegen. De heer C. M. Smit (BP) schatte dit plan zo'n slordige twintig miljoen. Hij kon zijn stem daaraan niet ge ven en vond het te kostbaar. Hij vroeg zich tevens af: Wie zegt ons dat dit plan over tien jaar niet ver ouderd is en herzien moet worden? Burgemeester De Ruiter was het met de bezwaren van de verschil lende raadsleden en de actie-comi tees niet eens, hij schetste de per soonlijke bekwaamheden van plan nenmaker, architect Zuiderhoek. De ze man is niet alleen integer, maar zeer bekwaam. Tenslotte werd dit plan door stem ming aangenomen. Tegen stemden: Mevr. Broekman-Vriesman, J. Din kelberg, B. Schuil en C. M. Smit. DANCING Als het de vele belangstellenden op de publieke tribune tijdens de raads vergadering van 28 mei vergaan is, als het mij verging, dan zullen zij met een zeer onvoldaan gevoel naar huis zijn gegaan. Zij zullen zich niet aan de indruk hebben kunnen onttrekken, dat er in de raad met de minderheid een loopje wordt genomen. Dat bleek al direct, toen de heer Schuil op twee punten een correctie vroeg op de notulen van de vergadering van 29 april. Hij had gesproken over een in het westelijk deel der gemeente gehou den enquête inzake de airstrip op het voormalig vliegveld en over de vele protesten uit de hele ge meente; in de notulen werd gespro ken van protesten van de bewoners in het westelijk deel der gemeente. De andere correctie, welke de heer Schuil vroeg, had betrekking op hetgeen gezegd was over het par keerterrein bij 'Extase', waarvan het raadslid wilde weten of dat een gemeenteterrein is of een particulier terrein. De voorzitter van de raad had hem toen geantwoord, dat het een particulier terrein was, waarop de heer Schuil had gezegd, dat hij meende te weten, dat het een ge meente-terrein was (welke mening door de in de raadszaal aanwezige heer Blauw van Gemeentewerken, met een hoofdknik werd bevestigd). In de notulen waren vraag-en-ant- woord niet voldoende uit de verf gekomen, doch stond wel te lezen, dat er op het bewuste terrein een servituut rust, dat hierbij een be langrijke rol speelt. De heer Schuil meende te weten, dat de voorzitter dit helemaal niet gezegd had en vroeg opname in de notulen van wat wel gezegd was. Nu is het gebruikelijk, dat aan een dergelijk verzoek wordt voldaan; op de vraag van de voorzitter, of de raad bezwaar heeft tegen de ge vraagde aanvulling of correctie van de notulen, pleegt de raad dan ont kennend te antwoorden. Ditmaal vroeg de voorzitter: 'Is de raad het daarmee eens? neen dan blij ven de notulen ongewijzigd.' Tot tweemaal toe werd op deze wijze een verzoek van de heer Schuil om de notulen te corrigeren, afgewezen. En de heer Schuil berustte. Of het één of het ander: óf de heer Schuil vroeg iets onredelijks, (en daar zie ik hem niet voor aan) óf met de correctheid van de notulen neemt men het niet zo nauw als het niet in zijn kraam te pas komt. In de vergadering van de commissie van Gemeentewerken bracht de hr. Schuil het parkeerterrein bij Extase nogmaals ter sprake, waarbij de voorzitter der commissie, burge meester De Ruiter hem antwoordde, dat dit terrein in zekere zin een openbaar parkeerterrein is. De heer Schuil vroeg toen, of er bussen mochten parkeren en of het bordje 'verboden parkeren' rechtsgeldig was waarop de voorzitter hem ontken- ned antwoordde. Waaruit dus blijkt dat het door Extase op gemeente grond aangelegde parkeerterrein een openbaar parkeerterrein is, waar ie dereen mag parkeren. Als wij goed zijn ingelicht, dan betaalt de ex ploitant van Extase de gemeente huur noch precariorechten voor het gebruik van deze gemeentegrond. Als ingezetenen een adres aan de raad richten, mogen zij verwachten dat hun adres in het openbaar wordt behandeld. Hetzelfde mag een raadslid verwachten van een motie, welke door hem in de raad wordt ingediend. In deze raadsvergade ring kwamen twee adressen van in gezetenen en twee door een raads lid ingediende moties niet in openbare behandeling. Adressen en moties hadden betrekking op het sluitingsuur. Het eerste ingekomen stuk was een schrijven van ANDO (Alg. Ned. Drankbestrijders Organi satie) afd. Bergen; het laatste agen dapunt was een schrijven van twee bewoners van de Bergerweg inzake de dancing Extase. Het was in de vorige vergadering aangehouden en daarom als laatste punt op de agenda van deze vergadering ver meld. Met dit laatste adres waren twee moties van de heer Schuil aangehouden; in de ene had hij ge vraagd de commissie voor plaatse lijke verordeningen bijeen te roe pen om zich nader te beraden op de politieverordening in verband met het sluitingsuur; in de andere vroeg hij de burgemeester als hoofd der politie het sluitingsuur van café's en bars, die ontheffing hebben tot 2 en 4 uur, met één uur in te kor ten. De heer Schuil vroeg nu deze moties bij het eèrste ingekomen stuk van ANDO in behandeling te hemen. Hoewel hij in de vorige vergadering exemplaren van zijn moties had rondgedeeld, deed de voorzitter het voorkomen alsof hij niet begreep over welke moties de heer Schuil het had. Even later zei hijals u de moties nu (nogmaals?) indient, kunt u ze bij punt 18 ter sprake brengen. Maar waarom punt 18 het adres inzake Extase mét de daarbij be horende moties niet meteen met het adres van Ando behandeld? Omdat al tevoren bekokstoofd was dat er niet in het openbaar over ge sproken zou worden. Het adres van Ando werd op voorstel van Mr. Sluis naar het seniorenconvent verwezen en toen omstreeks middernacht het adres inzake Extase aan de orde was, kwam de heer De Graan, voor zitter van de tweemansfractie van de PvdA zijn partijgenoot-raads voorzitter tegemoet door voor te stellen ook dit adres naar het se niorenconvent te verwijzen; over de twee moties Schuil werd helemaal niet meer gesproken. Het sluitings uur een zaak welke heel Bergen aangaat werd dus weer tot een onderwerp geheime bespreking ge maakt. De raadsvoorzitter had er zich eer der over beklaagd, dat deze kwestie telkens weer in het openbaar ter sprake wordt gebracht; dat moest nu maar eens uit wezen. Het komt ons voor, dat wel bij herhaling ge tracht is deze kwestie in het open baar ter sprake te brengen, maar dat het tot een behoorlijke openba re behandeling ervan nimmer is ge komen. Ditmaal was het adres in zake Extase op verzoek van enkele raadsleden op de agenda geplaatst; ook ditmaal werd er met de min derheid een loopje genomen; op voorstel van de heer De Graan, veegde de meerderheid het van de tafel. Hoewel het sluitingsuur, dat recht streeks verband houdt met de open bare orde, niet tot de competentie van de raad behoort, heeft de voor zitter van de raad, tot wiens com- petantie deze materie wel behoort, omdat hij tevens hoofd der politie is, bij herhaling betoogd, dat hij een openbare discussie hierover niet schuwt. Dat zijn maar woorden. Er kwamen in deze vergaderingen nog belangrijker zaken aan de orde; zoals het structuurplan, waarover het laatste woord nog niet gezegd is. Maar ik vond deze zaken notulen en sluitingsuur en de wijze waar op de raad ze behandelde, belang rijk genoeg voor deze korte nabe schouwing. Fr. OTTEN Om de zomergasten die ieder jaar uit binnen- en buitenland in grote getale de prachtige kuststrook van Kennemerland met zijn uitgestrekte natuurreservaat komen bezoeken, wat meer vertier te brengen in de Heerlijkheid Bergen, heeft het ge meentebestuur een bedrag van 50.000,— voor toeristische voorzie ningen uitgetrokken. Van deze post zijn reeds verschillende resultaten zichtbaar n.l. de fraaie bloembakken op het Plein, de vrolijk wapperende internationale vlaggen, het plaat sen van picknicktafels en banken in het bos en de reeds afgezande duinen langs de boulevard te Ber gen aan Zee. Het gemeentebestuur heeft echter nog meer evenementen op zijn zo- merprogramma staan, n.l. het ge ven van een aantal zomeravondcon certen door Noordhollandse harmo niecorpsen in een daarvoor, van de gemeente Alkmaar te horen, ver plaatsbare muziektent. De concerten zullen gegeven worden op drie verschillende plaatsen o.a. tussen de oude muren van de Ruïne op het Oranjeplantsoen aan de Ko ninginneweg (bij de vijver) en op het Van der Wijckplein te Bergen aan Zee. Het zomerprogramma dat nog niet geheel volledig is, ziet er uit als volgt: Woensdag 12 juni Bergens Harmonie (Ruïnekerk) Woensdag 19 juni Muziekvereniging St. Caecilia uia Heiloo (Van der Wijckplein, Ber gen aan Zee) Woensdag 26 juni: Helders Fanfarecorps (Oranje plantsoen) Woensdag 3 juli Shell Harmonie uit Amsterdam (Ruïneterrein) Woensdag 10 juli: Bergens Harmonie (Oranjeplant soen) na afloop vuurwerk Woensdag 14 augustus: Helders fanfarecorps (Ruïneterrein) Woensdag 21 augustus: Harmonie St. Caecilia, Alkmaar (Van der Wijckplein, na afloop vuurwerk, Bergen aan Zee) Woensdag 28 augustus: Bergens Harmonie (Ruïneterrein) Woensdag 4 september Zaandijks fanfarecorps (Ruïneter rein) Woensdag 11 september: 'Soli Deo Gloria, Alkmaar (Oran j eplantsoen) Op 31 juli en 21 augustus vuurwerk te Bergen aan Zee. Op de ontbre kende data van dit programma zal waarschijnlijk een groot gemengd koor optreden. De in de week van 20 - 25 mei gehouden Blauwe-Week-Collecte ten behoeve van de voorlichting over de gevaren van het alcoholgebruik en van de genezing van alcohol patiënten heeft in de gemeente Ber gen het fraaie bedrag van 2011,20 opgebracht. BIBLIOTHEEK VAN DE VER. ALGEMEEN WELZIJN gevestigd in het oude raadhuis te Schoorl Op dinsdagavond 11 juni a.s. is er geen uitlening der boeken van de bibliotheek. 11 JUNI 1968 CONCERT SCHOORLS GEMENGD KOOR IN TOERISTENKERK Uitgevoerd zal worden 'Die Schöpfung' van Joseph Haydn Voorts zal medewerking worden verleend door het Noordhollands Philharmonisch Orkest.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1