Het structuurplan GERRITSEN A. 1 Naar wederoprichting .Bergens Belang' KLOKKEN Doktersdiensten bloembakken Groots concert van Schoorl's Gemengd Koor WA IN DIT NUMMER Kees den Tex exposeert in kunstzaal verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond ScVdpenlaan Schevrnepsloo t. Sckoo ICapeWide (Ccxpeilaan dorp vb .i^Enkepod Natteweó ••^d°rp N EXPOSITIES KUNSTCENTRUM BERGEN DIE KOMOEDIANTEN IN BERGEN 'DE BOKKESPRONG' A. CAKIRIAN Het speciale huis voor Perzische tapijten echte gezinsbank Geslaagde eindexamenkandidaten M.M.S.-Bergen N.V. Noordhollandse wegenbouw Samenwerking op brede basis Nieuwe opzet Versnippering Belangstelling Na het seizoen DONDERDAG 13 JUNI 1968 42e JAARGANG nr. 23 8 PAGINA'S weekblad DE DUINSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 7,50 per jaar; 2,- per kwartaal Post: per jaar 12,-; per kwartaal 3,15 Advertentieprijs: 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven Het was 28 mei niet de eerste keer dat de gemeenteraad het besluit nam om te verklaren, dat voor het centrum van de bebouwde kom een bestemmingsplan in voorbereiding is. Reeds 22 juni 1966 werd een dergelijk besluit genomen; en om dat een jaar daarna nog geen ont werpplan geproduceerd was, kwam dit besluit te vervallen en moest op 9 juni 1967 opnieuw een besluit ge nomen. Maar een jaar na dit besluit was er evenmin een ontwerpplan ter inzage gelegd, zodat er voor de der de maal een voorbereidingsbesluit genomen moest worden. Waarschijn lijk, omdat te voorzien was, dat er over een jaar nog geen plan klaar zal zijn, zocht men naar een moge lijkheid de geldigheidsduur van het voorbereidingsbesluit te verlengen. Dat kon, wanneer aan de hand van een structuurplan aanwijzingen voor de bestemming werden gegeven; in dat geval is de geldigheidsduur van het voorbereidingsbesluit twee ja ren, met de mogelijkheid van ver lenging tot drie jaren. Dus werd er een structuurplan gemaakt. En door dit structuurplan te aanvaarden, stelde de raad B. en W. in staat voor 2 of 3 jaren ongewenste ver anderingen in het centrum te we ren. Velen zullen er zich wellicht over bewonderd hebben, dat de raad zij het met vier stemmen tegen dit structuurplan aanvaardde. En dat de adressen van het Comité van Actie met de bijna 700 hand tekeningen, en van Nieuw Bergen, alsmede van een groot aantal inge zetenen, noch de betogen van de vier opponerende raadsleden enig gewicht in de schaal legden. En de bezoekers van de publieke tribune zal het opgevallen zijn, dat de wet houder van gemeentewerken, toen dit tot zijn portefeuille behorende agendapunt in behandeling kwam, de vergadering verliet (omdat hij zo nodig naar Dusseldorf moest). Hij wist toen al, dat ook zonder zijn stem het structuurplan er door zou komen. Ook het raadslid Smit wist dit al, blijkens zijn verklaring dat de meerderheid zich al vooraf vast gesteld had. Zo gaat het met de meeste raadsbesluiten, met het ge volg, dat de discussie in de raad weinig om het lijf heeft. De vraag is nu, welke betekenis kunnen wij aan dit structuurplan toekennen. De raadsvoorzitter be klemtoonde, dat het maar een pro gram is, waarvan afgeweken kan worden, terwijl met gerezen bezwa ren rekening kan worden gehouden. In de nota ter bespreking van de ingekomen bezwaarschriften wordt het structuurplan echter een 'be- lijdslijn' genoemd; waaruit zou mo gen worden geconcludeerd, dat er bij het ontwerpen van het bestem- minsplan een belijd zal worden ge volgd, welke in de lijn ligt van dit structuurplan. Wij zijn er daarom niet zo heel erg gerust op, dat dit structuurplan al leen maar een middel is om enkele jaren ongewenste bebouwing te we ren. Als het structuurplan alleen maar een programma is, waarvan in elk opzicht van kan worden afgeweken dan is het een slecht programma. Het zou een nog slechter programma zijn, als er niet van kon worden af geweken. Maar dat het een slecht programma is, dat staat voor ons vast; behoudens de enkele positieve punten, welke het bevat. Het is al- lene daarom al een slecht program ma, omdat het veel te laat komt. Men beoogt ermee het centrum zo- Onder auspiciën van de Volkshoge school en de VVV Bergen-Nh. zal op donderdag 20 juni a.s. in de Zwarte Schuur de Weense toneel groep 'Die Komoedianten' optreden. Dit vermaarde gezelschap is in sa menwerking met het Mickery The ater te Loenersloot en de Stichting Wadway voor Nederland geënga geerd. Door het samenvoegen van vele to neelvormen, zoals het japanse Ka- buki-theater, elementen uit de mid deleeuwse passiespelen, het impro viserend volkstheater, pantomine, Tot en met 20 juni Van 22 juni tot 11 juli Van 13 juli tot 1 augustus Van 3 tot 22 augustus Van 24 aug. tot 12 sept. Kees den Tex Eric van der Wal Dirk Oudes Jaap Min Aart Roos veel mogelijk met het oog op zijn historische waarde en specifieke cachet te bewaren. Daar had men veel eerder aan moeten denken; dan hadden wij waarschijnlijk dat Lijnbaanachtige Plein niet gekregen en zeker niet dat misbaksel van een Palermo, noch dat lelijke geval dat in de plaats kwam van het eens zo dorpsachtige Ingeborg. Jan Rog geveen had het wel goed bekeken, toen hij zei, dat Bergen een conser vator nodig had. Uit het brein van zo'n conservator zou dit structuur plan nooit zijn voortgesproten. Daar voor is het een veel te rigoureus plan het heeft meer van een bulldozer plan dan van een structuurplan. De Raad voteerde twee jaar geleden 20.000,- voor luchtkartering, spe ciaal met het oog op het ontwer pen van het bestemmingsplan voor de bebouwde kom van het dorp. Wij vragen ons af, zijn de resulta ten van deze kartering benut bij het maken van dit structuurplan? De Raad voteerde in maart van dit jaar ook nog 65.000,- voor een verkeersrapport, waarvan de resul taten ongetwijfeld ook verwerkt zul len moeten worden in het bestem mingsplan voor het dorpscentrum. Laten wij hopen, dat de makers van dat verkeersrapport een andere en betere visie hebben op het dorps centrum dan de makers van de on zalige structuurplan. Laten de Bergenaren zich overigens niet al te ongerust maken over dit structuurplan; het werd wel ge accepteerd, maar is nog lang niet gerealiseerd. De ontwikkeling van het plan zul len wij tot in details blijven volgen en zo nodig, kunnen de Bergenaren bij elk voorstel dat de realisering van het bestemmingsplan in deze geest beoogt, adresseren aan de raad Er blijkt, dat de raad op alle on derdelen aan dit structuurplan vast houdt, dan rest de Bergenaren maar één ding: bij de eerstvolgende gele genheid een andere raad kiezen. FR. OTTEN BAR DANCING Ook Zanegeest komt in het nieuwe boekje over 'Bergen in Kennemerland' ter sprake. Verder vindt men er artikelen in over: 'Bello', het Huis Ramp, Bergen aan Zee, de Bergense molens, enz. enz. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's, de boekhandel en in Bergens Museum. JUNI - JULI - AUGUSTUS IEDERE DAG DANSEN Langestraat 12, Alkmaar Hedendaags, oud en antiek maar ook uit het oude en moder ne toneel heeft deze groep een ge heel eigen stijl ontwikkeld. In Bergen zal worden opgevoerd het stuk 'BETTLER, BAUERN UND BALLADEN', dat tijdens het to neelfestival in Nancy diepe indruk maakte. Het gebruik van de Duitse taal is geenszins een belemmering. Door het doordringende spel en de korte zin nen is het stuk voor een ieder ge makkelijk te volgen. Kaarten a 7,50 zijn verkrijgbaar bij de VVV of aan de zaal. De kunstzaal op het Plein is dagelijks geopend van half elf tot half 1 en van 2 tot 5; op zondag alleen van 2 tot 5 uur. Ook 's avonds is de zaal geopend. VOOR BERGEN: J. J. A. A. HODDE Van Reenenpark 2, telef. 2027 VOOR SCHOORL F. H. RISSELADA Dr. Heringlaan 18, telefoon 360 Êterrüt ook in sneeuwwitte uitvoering kV Voor inlichtingen folders en prijzen ■•■'At''; '4 PETTEMERSTR. 11-12 TEL. 02200-16145 ALKMAAR Dinsdagavond gaf Schoorls Gemengd Koor een concert in de toeristen kerk waarvoor een grote publieke belangstelling bleek te bestaan. De heer R. P. Goettsch, erevoorzit ter van het koor herdacht in zijn welkomstwoord de heer Cor Hoog- vorst die lange jaren Schoorls Ge mengd Koor met krachtige hand heeft geleid. Het koor droeg hem op handen, aldus de heer Goettsch en het is droevig dat wij onze voorzit ter hebben moeten missen. De heer Goettsch wees op het slotkoor van het tweede deel van het oratorium 'Die Schöpfung' waarin Haydn ver telt dat het grote werk voltooid is toen God Adam en Eva schiep. Voor Cor Hoogvorst was ook het grote werk voltooid, aldus de hr. Goettsch. Ter nagedachtenis aan haar te vroeg gestorven eminente voorzitter nam het publiek, staande enkele ogen blikken stilte in acht. Hierna dirigeerde Klaas Venneker het Noordhollands Philharmonisch orkest, de solisten en zijn koor tot grote hoogten in het machtige ora torium 'Die Schöpfung' van Joseph Haydn. Het publiek genoot intens van de rijkdom van klanken en gaf aan haar waardering uiting door na verschillende gedeelten langdurig te applaudiseren. Dit gebeurde na het beëindigen van het eerste deel, na het machtige koorgedeelte uit het tweede deel 'der Herr ist grosz in Seiner Macht', en ook na 't Halleluja waarmee het tweede deel werd af gesloten. Tijdens de pauze werd een geslaag de loterij gehouden waarvoor tal rijke fraaie prijzen beschikbaar wa ren gesteld. De solisten, Marion Schmitz, Jan Waayer, Hubert Waber en aan het clavecimbel Ada Knop-Kleymeer, oogstten veel succes met hun optre den, vooral de charmante sopraan door haar ongedwongen optreden. Een ware ovatie barstte los na het slotkoor, het applaus duurde mi nutenlang. De sopraan en de be- speelster van het clavecimbel kregen bloemen en men zag zich gedwongen nog eens voor het voetlicht te tre den. Resumerend kan worden gesteld dat Schoorls Gemengd Koor een in alle opzichten geslaagd concert heeft ge geven onder de bezielende leiding van Klaas Venneker. Schoorl kan er trots op zijn dat zij een dergelijk koor van grote allure bezit. Voor het eindexamen van de MMS te Bergen zijn de volgende kandi daten geslaagd: KLAS 5a: Nellie de Beer, Tineke Boogaard, Gé Boontje, Danny Bruinsel, Liesbeth Dekkers, Klazien Hoekinga, Marion Huygens, Dineke van der Meer, Anita Noverraz, Hetty Onderdijk, Annerieke Osinga, Lya van Pelt, Erleen Pieters, Andrea Reigersman, Hedwig van Schie, Paulien Tensen, Joke Venema en Ellen Wopereis. Afgewezen: één kandidate. KLAS 5b: Renée Belogne, Carla de Boer, Anja Dekker, Annelies Dop, Marijke Fakkert, Anja de Graaff, Joke Groet, Geertrui van Herwijnen Anneke Heyman, Ingrid Heystek, Marian Hilgeman, Els Jongedijk, Christa Kroone, Astrid Krijt, Nelle- ke de Leeuw, Ineke van der Maas, Paula Smits Verburg, Nelleke Spalt- man, Joke Voorwinden, Annelies de Waard en Nettie Wijminga. Afge wezen: één kandidate. KLAS 5c: Leonie Aker, Annegriet Bakker, Fieke Dengerink, Lieke Koppe, Madeleine Leeuwenkamp, Truus Minnema, Annecatrien Pie ters, Ineke de Reus, Ingrid Salomons Joos Scheepens, Mieke Schouten en Ineke Warnau. Afgewezen: zeven kandidaten. AGENDA SCHOORLSE GEMEENSCHAP MAANDAG 17 JUNI Puzzelwandeltocht te Groet 19.30 uur. Start: café Mereboer. Deelname 0,50. DINSDAG 18 JUNI Puzzelwandeltocht te Schoorl te 19.30 uur. Start: café Honky Tonk. Deelname 0,50. WOENSDAG 19 JUNI Hengel wedstrijd op het strand te Camperduin. Inschrijving café Minkema. Aanvang 20 uur. Deel name (incl. zeepieren) 2,50 p.p. ii.jÉgP >,*&y 'ii Na het gereedkomen van de asfalteringswerkzaamheden aan de nieuwe Zeeweg van Camperduin naar Hargen aan Zee is de N.V. Noordhollandse Wegenbouw thans bezig de Laanweg te Schoorl van een nieuw wegdek te voorzien. Na de tijdrovende voorbereidingen gaat het asfalteren bijzonder snel. Vrachtwagens rijden het asfalt van de eigen fabriek in Camperduin naar de wegenbouwers die, als alles goed loopt, met het moderne materiaal continu kunnen doorwerken. Een aardige bijkomstigheid is dat de directeur van het bedrijf, de heer J. de Boer, zelf aan de Laanweg woont. Het lijkt ons dan ook waarschijnlijk dat wij straks aan één van de pronkstukken van de Noordhollandse wegenbouw komen te wonen. Naar wij vernemen, worden in Ber gen op het ogenblik pogingen on dernomen om de kiesvereniging 'Bergens Belang' nieuw leven in te blazen. Het is al heel wat jaren geleden, dat deze groepering opgericht op 6 oktober 1915 in de gemeente raad was vertegenwoordigd (tot september 1931). Toch zullen er nog wel Bergenaren zijn, die zich de na men herinneren van raadsleden als wethouder C. Bogtman Azn. (Zwarte Coen'), J, Brugman en Jb. Swaan Hzn. De tijden zijn veranderd en daarom vraagt dit nieuwe 'Bergens Belang', waarvan de initiatiefnemers voorlo pig nog wat achter de schermen blijven voortwerken, een heel an dere opzet dan het oude. Dit is dan ook de reden waarom niet tot het verkiezingsjaar 1970 gewacht wordt. De geheel nieuwe aanpak vraagt, gezien tegen de achtergrond van de typisch Bergense sfeer met zijn ve lerlei 'clubjes' en groeperingen een aanlooptijd van enkele jaren. Men wil n.l. komen tot een samenwer king met andere partijen op liefst zeer brede basis. Voornaamste doel hierbij is: een drastische inkrimping van het aan tal fracties in de gemeenteraad. De huidige raad telt wanneer men de op het ogenblik gespleten VVD even buiten beschouwing laat, naast de vijf leden van de KVP twee tweemansfracties, t.w. PvdA en Boerenpartij en drie eenmans fracties': Prot.Chr. (mr S. D. Sluis), PSP (L. Schuil) en Middenblok (J. J. Dinkelberg). Ook de VVD is in feite thans een tweemansfractie. De uit de VVD- fractie getreden thans 'onafhanke lijke' mevrouw mr E. P. Broekman- Vriesman meegerekend zijn de in totaal 15 raadszetels over maar liefst acht fracties verdeeld. In deze verregaande 'versnippering' van krachten' nu wil 'Bergens Be lang' trachten verandering te bren gen. Men zal in de nog resterende tijd tot aan de verkiezingen (min der dan twee jaar) gaan onderzoe ken, welke partijen in 1970 bereid zijn hun eigen politieke zuil (t je) voor wat betreft de gemeenteraad min of meer los te laten teneinde tot een groter verband te geraken, mogelijk zelfs tot de vorming van een grote (de grootste?) fractie. Is geen der 'zittende' partijen tot lijstenverbinding bereid, dan wil men na de verkiezingen de opder- handelinge hervatten, want voor 'Bergens Belang' staat vast, dat het Gemeentebelang (het belang der gemeentenaren) bij een zo groot aan tal partijen en partijtjes als thans sterk in het gedrang komt. Men be hoeft bijv. slechts te denken aan de onmogelijkheid om binnen een één- of tweemansfractie een be hoorlijke taakverdeling en speciali satie door te voeren. Dit verzwakt de positie van de raad naar het oordeel van 'Bergens Belang' in hoge mate. Voor een goed functioneren van de gemeenteraad als vertegenwoordi gend lichaam van de bevolking acht 'Bergens Belang' voorts absoluut noodzakelijk een veel sterker contact tussen de raadsleden en de g e h el e burgerij. Hoe meer contact tussen kiezer en gekozene, des te beter ook het peil van de (toekomstige) raads leden, zo vindt men. Eén van de eerste dingen, die 'Ber gens Belang' daarom wil gaan doen is: de belangstelling van de inwo ners voor het werk van de gemeen teraad op te wekken. Men wil daar toe een (voorlopig gestencild) maandblad voor gemeentepolitiek onder de ingezetenen verspreiden. Dit blad zal de toepasselijke naam 'De Bergenaar' gaan dragen. Hier mee zou overigens een traditie in ere worden hersteld, want het is ook het oude 'Bergense Belang' ge weest, dat in vroeger jaren een blad van die naam uitgaf. Het was één der voorlopers van 'De Duin streek'. Daarnaast zijn er plannen om in dien daarvoor voldoende belang stelling bestaat, een 'schaduwraad' te vormen, waarin diverse raads voorstellen en -besluiten aan een kritische beschouwing worden on derworpen. Na het inmiddels aangevangen 'sei zoen' mag men de eerste initiatieven van 'Bergens Belang' naar buiten verwachten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1