Gerrit de Zwart 50 jaar ijsverkoper GERRITSEN I n KLOKKEN Exposities Noordhollands Kunstcentrum Bergen Toelatingsexamen HAVO-MAVO Fotoboekje met oude ansichten van Schoorl eehte gezinsbank Ooktersdiensten Zondag 23 juli drumband concours te Schoorl verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond UITSLAGEN Berger Bridge Club Bergens Harmonie gaf af^laaad concert wandeling volgens pijlen gessadgo concert TE AAGTDORP GESLAAGD Zomerfeesten te Bergen aan Zee SCHOORLSE GEMEENSCHAP Nieuwe bushaltes NHADO-route BRAND BIJ DE Fa. RAAT Drumbandconcours a.s. zondag Hulpverlening door wijkverpleegsters aan vakantiegangers A. CAKIRIAN Het speciale huis voor Perzische tapijten Burgerlijke Stand PAPIER voor uw stencil- of schrijfmachine kunt u beter rechtstreeks bestellen bij de drukkerij DRUKKERIJ VOLKERS LEEGWATER DONDERDAG 20 JUNI 1968 42e JAARGANG nr. 24 4 PAGINA'S weekblad DE DUINSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 7,50 per jaar; 2,- per kwartaal Post: per jaar 12,-; per kwartaal 3,15 Advertentieprijs: 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven Woensdag 19 juni herdenkt de Ber- genaar Gerrit de Zwart wonende in de kom van het dorp, Molenstraat 18, dat hij 50 jaar zijn vele klanten in Alkmaar en Bergen van consump tie-ijs heeft voorzien. In dit tijds bestek is hij een bekend populair figuur geworden in beide woon plaatsen. Hij was de zoon van een beurtschipper varende op Amster damRotterdam. Toen hij 10 jaar was, struikelde zijn vader over een gladde loopplank, viel tussen de wal en het schip, en verdronk. Enkele jaren later hertrouwde zijn moe der met de heer Swartendijk, die werkzaaam was in een zuivelbe drijf, en vestigden zich in Alkmaar. Naast de zuivel werd ook schepijs bereid, zodat Gerrit de Zwart in het jaar 1918 van het gemeentebestuur van Alkmaar, vergunning werd ver leend voor een standplaats voor zijn ijskar bij de ambachtschool. Vijf jaar later verhuisden ze naar Bergen, waar zijn stiefvader, in een boerderij aan het thans nog be staande gedeelte van de Oude Ber- gerweg, een landelijk cafeetje open de. Eigenhandig construeerde hij in een van de stallen een elektrische ijsinstallatie, zodat de verkoop van ijs kon blijven doorgaan. Dagelijks liep Gerrit achter zijn ijswagen heen en weer naar Alkmaar over het grintpad van de Bergerweg. Alleen in de wintermaanden werd de ijs verkoop stop gezet, en de zaak om geschakeld in een brandstoffenhan- del. Om ook in de Heerlijkheid zijn verfrissend artikel aan de man te kunnen brengen, kreeg hij door be middeling van pater Ory van het gemeentebestuur een standplaats bij de Franschman toegewezen. Met de bedoeling, goed voor de dag te komen in het dorp, werd de ijs kar in een ander nieuw jasje ge stoken. Op de in barok-stijl beschil derde hemel, rustend op fraaie ge draaide spijlen de blinkend koperen deksels, met daaronder op de voor kant van de wagen, een geschilder de Ruïnekerk, met aan de zijkan ten „Huize Kranenburgh" en ,,'t Oude Hof", stapte hij op een zekere morgen met zijn aanwinst, bedekt onder een helder wit laken, naar de burgemeesterwoning aan de Hof- laan, om mevrouw Van Reenen-Vol- ter de gelegenheid te geven, dit stuk propaganda voor Bergen te ont hullen. Toen dan mevr. Van Ree- nen, dit pronkstuk onder de ijswa gen, ten aanschouwe van haar man en het personeel, aan de openbaar heid had prijsgegeven, riep burge meester Van Reenen verrukt uit: „God man, wat is dat een prachtige kar". Vierenveertig jaar staat hij nu bij de Franschman. In de bezettingsja ren kwam er een kleine vertraging in de ijsver koop, door evacuatie naar Amsterdam. Na de bezetting werd de eigen ijsbereiding stopge zet, en trad hij als verkoper in dienst van de „Vami" waarvoor hij 13 jhar werkte. Daarna werd hij ver koper bij de n.v. Melkinrichting „De Sierkan" te Haarlem, en staat bij de administratie als op één na de beste verkoper geboekt. Een van zijn beste wijken in Ber gen, is „Tuin en Oostdorp" waar „het ijsje van Gerrit" een welkome versnapering is. Hij denkt nog niet aan het neerleggen van deze taak, maar blijft voorlopig in het ijs (fi guurlijk dan) doorgaan. Door het luiden van de gongslag wil hij zijn cliëntele er op attent maken, dat hij nog steeds actief is. Jan Timmer Uitslag van de gespeelde bridge drive op maandag 10 juni 1968 van de Berger Bridge Club. Lijn A. 1 Fam. Kollis 65 mp 2 KossenHonig 64 mp 3 LuytSchuddeboom 62 mp 4 Beeldmanv. Twuyver 59,5 mp 5 HauberRoos 56,5 mp 6 Fam. Koopman 55 mp 7 KosterBuiger 53,5 mp 8 WuurmanKoster 53 mp 9 WehnisKoster 38,5 mp 10 EroGregorius 33 Lijn B 1 AppelRavesloot 66,5 2 JolRos 65 3 GarritsenHulskamp 58,5 4 BeeldmanBeeldman 58,5 5 v. d. EemStiensma 56,5 6 HoogvorstZee 53,5 7 Fam. Sluis 51 8 GerverNolf 50 mp 9 BeeldmanOp den Beek 46,5 10 ReeserWaslander 34 mp mp mp mp mp mp mp mp mp mp Lijn C 1 Fam. v.d. Bosch 41 2 Fam. Elsas Jr 40 3 Fam. Lassing 39,5 4 EdelSchneiders 37 5 Bakkerv. Loenen 36,5 6 de VriesTromp 35,5 7 CarnphuysKluft 35 8 KouwenaarHoogeboom 33,5 9 Fam. Elsas Sr. 26 mp mp mp mp mp. mp mp mp mp Gisteravond gaf „Bergens Harmo nie" onder leiding van hun dirigent de heer C. Schrijvershof een zomer avondconcert tussen de oude mu ren van de Ruïnekerk. Ondanks het nogal vroege seizoen, en de kille temperatuur van de avond, was de belangstelling bevredigend te noe men. Aandachtig hebben zomergas ten en Bergenaren geluisterd naar een goed gekozen in het gehoor lig gend programma, dat door het korps op uitstekende wijze werd gepresen teerd. Van de zes composities die voor de pauze werden gebracht, trok de Ouverture Levet Scone van Mathieu Max waarin instrumentaal de par tijen naar voren komen sterk de aandacht door zuivere interpretatie. „II Silensio" van Celesta-Brazza, met de heer A. Delis, was het aanhoren waard. Na de pauze kwam pas goed de heldere klare trompetsolo van de akoestiek tussen de oude ruïne muren tot haar recht, toen de me lodieën van Stephen Foster (selec tie), arr. van A. den Arend als ko raalklanken, een hartverwarmende harmonisch geheel vormden. Fest musik no. 1 kreeg een stevig applaus voor de knappe technische uitvoe ring. Tot aan het einde bleef men geboeid luisteren. Begin- en eindpunt: Waterleiding- weg. Blauwe pijl: duur 1 uur; bruine pijl: duur 2V2 uur rode pijl: duur 4 uur. WANDELINGEN VOLGENS PIJLEN TE SCHOORL Begin- en eindpunt: Klim weg (alleen de rode pijl eindigt in Schoorl aan Zee) Gele pijl: duur 1 uur door Staringbos witte pijl: duur 2V2 uur langs Duivelsbos; blauwe pijl' duur 3Va uur langs Ganzenveld; bruine pijl: duur V2 uur rondwan deling; rode pijl: duur 2 uur naar Schoorl aan Zee WANDELING VOLGENS PIJLEN TE GROET Begin- en eindpunt: Kerkbrink Rode pijl: duur D/2 uur WANDELING VOLGENS PIJLEN TE CATRIJP Beginpunt: Vier trappen, eindpunt Bobbeleweg. Witte pijl: duur 1 uur. tot 20 juni KEES DEN TEX 22 juni 11 juli ERIC VAN DER WAL 13 juli 1 augustus DIRK OUDES 3 augustus 22 augustus JAAP MIN 24 augustus 12 september AART ROOS Geopend dagelijks van 10.3012.30 1417 uur ook 's avonds geopend. en 1417 uur, zondags van De commissie van Zomerfeesten „Bergen aan Zee", die de vorige ja ren maar weinig belangstelling mocht ondervinden van de bewoners van dit zeedorp, schijnt dit zomer seizoen met meer animo en samen werking van de Bergen aan Zee-ers te gaan starten. Een van de doorzettende figuren in deze commissie, is wel de heer H. de Vries exploitant van het Zee aquarium. Dit jaar kon hij door ent housiaste leiding de gevraagde me dewerking krijgen van verschillende bewoners van dit dorp, en een eve nementen-programma samenstellen, voor de talrijke zomergasten die hun vakantie aan zee doorbrengen. Dinsdagavond 25 juni worden voor de jeugd midgetgolfwedstrijden ge- organiseert op de banen in het Par- nassiapark. Woensdagavond 26 juni ringsteken met ponywagen, op het rode Plein; 27 juni schatgraven op het strand, en vrijdag 28 juni, mid getgolfwedstrijden voor volwasse nen, (ditzelfde programma wordt in de maand juli herhaald. Woensdagavond 3 juli concerteert dan het showmuziekkorps van de Shell op het rode Plein. 12 juli mid getgolfwedstrijden Voor de jeugd. 16 juli ringsteken met pony wagen; 26 juli midgetgolfwedstrijden voor vol wassenen; 30 juli ringsteken; 2 au gustus optreden van drumband met volksdansen, en vuurwerk; 6 aug. midgetgolf voor de jeugd; 16 aug. ringsteken; 21 aug. concert Harmo nie St. Cecilia" uit Alkmaar op het rode Plein. Na afloop vuurwerk. Voor al deze te organiseren wed strijden heeft de commissie de be schikking gekregen over een groot aantal prachtige prijzen. Traditie getrouw zal het zomerseizoen be sloten worden met een lampion optocht. Zondag 23 juni Drumbandcon cours op het sportterrein aan de Molenweg te Schoorl. Aanvang 13.00 uur. Volwassenen 1,-, kin deren 0,50. Dinsdag 25 juni Fietstocht onder leiding, vertrek vanaf het grote parkeerterrein te Schoorl te 19.30 uur. Duur 1}4 a 2 uur. Woensdag 26 juni Ten bate van de verwarming in de beide N.H, Kerken wordt er een puzzelwan deltocht georganiseerd. Vertrek 19.30 uur. Start café Beeldman te Schoorl. Prijs p.p. 0,50. Geslaagd voor het type-diploma B: Carla van Twuyver, Bert Seewald, Kathe Ploeger, Mar ja Schoonhoven, Afke de Graan, Jacqueline Vos, Ma- tri Sevenhuysen, Ido Swart, Ge rard van Weelden. Voor diploma A: Bea Hoekstra, Ton van Bruinesse, Ria Hartog, allen leerlingen van de openbare school voor ulo te Bergen. Zij werden opgeleid door het insti tuut Boot te Wormerveer. Aan de NHADO, Bergen-Binnen n.v. is toestemming verleend de autobus route op het gedeelte, Zandhoeve Plein v.v. te wijzigen, en om te leg gen over het tracé Landweg—Ko ninginnewegPrins Hendriklaan Jan Oldenburglaan. Op deze nieuwe route is een viertal bushaltes wenselijk en wel twee in de omgeving van het hoekpunt LandwegNoordlaan voor bezoekers van „Duinvermaak" en de op de Europese School gaande kinderen uit. de negen Nessen, en twee in de omgeving van het kruispunt Land wegKerkedijkKoninginnew. voor bezoekers en bewoners van het be jaardencomplex „Elkshove", en te vens voor het tehuis voor chroni sche zieken „Oudtburgh". Teneinde te voorkomen dat de bus sen tijdens het in- en uitstappen van van de passagiers op de rijbaan moeten blijven staan, achten B. en W. het noodzakelijk eveneens een viertal uitwijkstroken aan te leg gen, waarvan de kosten worden ge raamd op 1645,-. Voor het toelatingsexamen voor de brugklassen der Scholengemeen schap voor meisjes HAVO MAVO aan de Rondelaan te Bergen zijn de volgende kandidaten geslaagd: Antoinette Verheul, Marie Th. v.d. Kaaij, Renée Smalt, Helma van 't Schip, Ilse Kamp, Lucien Damen, Marlien Sibinga Mulder, Carla Al berts, Yvonne Boom, Pat Niesink, Nicoline van Wieringen, Karen Hu- brejitse, Ingrid ten Bruggencate, Marijke Schaaf, Ellen Koelman, Carla van Steenis, Tineke Korver, Erne Volkers, Rita Hittema, Mar griet Honingh, Miek Huting, Tika v.d. Klugt, Irene Oonk, Anneke v. d. Poll, Olga Korstanje, Jeannie Smits, Sandra Klomp, Greetje Theij- sen, Hester van Knijff, Son ja van Mastrigt, Marian Laan, Margreet Huting, Ada Bont, Ylanda Bakker, Iris de Bood, Sisca v.d. Wilk, Lin da Langenberg, Margrit de Boer, Vicky de Goede, Hanneke Groot, Aletta Beeldman, Miriam Duijs, An neke Timmerman, Ditte Velink, Frea Waldus, Jinke Wielinga, Clau dia Jimmenk, Rieneke de Jong, Wil ly Zwakman, Els de Groot, Ellen Bart, Ingrid Voigt, Gerda Moeyes, Anneke Werner, Marijke Schrier, Alice Boereboom, Anita Boereboom, Lia Greefkes, Ineke Dekker, Jean- ny Keesen, Roswitha Nagel, Hélène van Wilsem, Margot Willig, Yolan- da van Delft, Annita Bosch, Wilma van Gemert, Charry Lassen, Catha- rina Dirkmaat, Paula Fakkert, Elma Beemsterboer, Marijcke Sleutel, Mar ja Baltus, Tineke Slot, Roserie de Wild, Nellie van Weelden, Mar- Prijs 12,50. Zend onderstaande bon naar Dry. Volkers U weet dan zeker dat u niet te laat bent! en Leegwater, Laanweg 35, Schoorl. jolein Legerstee, Yolanda Hopman, Mirjam Nebbeling, Diana Stalen burg, Jantina Bruin, Ingrid van Zanten, Gita van Dijk, Judith Bak, Elly Tukker, Ineke Stokkel, Mar ja Bongers, Nelly Kentie, Barbara Stern en Corrie van Veer. In de nacht van donderdag op vrij dag heeft een felle brand drie ben zinepompen van de fa. Raat aan de Duinweg in lichterlaaie gezet. De brand is ontstaan nadat twee gees telijk gehandicapten uit „Scorle- waid" bij het licht van een aan steker de inhoud van de benzine tank van een bromfiets wilden con troleren. Uiteraard vloog de bromfietstank in brand en in paniek werd door de twee knapen het vervoermiddel te gen een benzinepomp gegooid. In enkele seconden stonden twee pom pen in brand terwijl ook een smeer - tankpompje vlam vatte. De heer Raat Jr. die bijna onmid- delijk ter plaatse was zette een slang op de waterleiding en be streed de vuurzee, even later was de brandweer aanwezig en ging de brand te lijf met een hogedrukspuit waardoor de vlammen spoedig doof den, De ondergrondse tanks konden ge lukkig niet ontploffen door een be veiliging. Dit had echter wel kunnen gebeuren met een kleine smeertank die niet van een beveiliging is voor zien. Door krachtdadig ingrijpen van de brandweer kon erger onheil gelukkig worden voorkomen. Naast de drie pompen verbrandde ook de etalagekast inclusief een nieuwe fiets. De jongens die dit allemaal op hun geweten hebben hadden twee brom mers gestolen, een van de leiding van Scorlewald en een uit de gara ge van de fa. Raat. De rijkspolitie wist de twee knapen al spoedig te grijpen. Men ging ech ter niet tot arrestatie over omdat het hier geestelijk gehandicapten betreft die thans weer in de inrich ting verblijven. Voor de derde keer in haar bestaan organiseert de Jeugddrumband Schoorl weer een concours op het sportpark aan de Molenweg. Mo menteel hebben liefst 19 korpsen voor het a.s. zondag te houden eve nement ingeschreven uit alle delen van het land. Om half twaalf wor den de delegaties van de korpsen door het gemeentebestuur ontvan gen in café de Viersprong, terwijl het concours zelf begint om kwart voor een. Eevenals vorige jaren zal een des kundige jury, bestaande uit de he ren de Joode, Janssen en van Stigt van de Amsterdamse Politiekapel de prestaties beoordelen. Na afloop van het concours vindt een defile plaats dat door burgemeester Bergh wordt afgenomen op de hoek Laan wegVoorweg. Na afloop van het defile wordt de uitslag bekend ge maakt en de prijzen uitgereikt. Na dat het programmaboekje was ge drukt, waarin de namen van alle mensen en verenigingen die prijzen ter beschikking hadden gesteld wa ren vermeld, zijn nog bijzonder leu ke giften binnengekomen van de plaatselijke caféhouders. In de avonduren wordt 'n show-wedstrijd gehouden die om half acht begint. Prijsuitreiking van de showwed strijd is direct na afloop. Vakantiegangers, die in hun woon plaats regelmatig hulp ontvangen van een kruisvereniging, kunnen deze verpleeghulp in overleg met huisarts en wijkverpleegster en in overeenstemming met plaatselijke regelingen ook verkrijgen op het vakantie-adres. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor het geven van in jecties. De behandelend arts dient de vakantieganger dan een briefje met enkele gegevens mee te geven bestemd voor de wijkverpleegster in de vakantieplaats. Wanneer iemand, die met vakantie is, ziek wordt en er een arts bij - roept, kan, indien nodig, op vertaf. a van de lidmaatschapschapkaart van een kruisvereniging, ook de hulp van een wijkverpleegster ter plaatse worden verkregen. Als de betrok kene nog niet lid is van een kruis vereniging, zal een zogenaamd nood- lidmaatschap moeten worden aan gegaan. Buitenlanders, die in ons land hun vakantie doorbrengen, kunnen bij ziekte eveneeens hulp van een wijk verpleegster verkrijgen. Deze pa tiënten dienen eerst een arts ter plaatse te consulteren. Hij kan hen zo nodig naar een wijkverpleegster van een der kruisverenigingen ver wijzen. Langestraat 12, Alkmaar Hedendaags, oud en antiek BERGEN van 10 tot 17 juni 1968 GEBOREN: Patricia G. M. dochter van N. C. M. Schotten en R. A. Bos huizen, Westerweg 43. Femkje J. dochter van J. K. van der Torren en F. van Popta, Wikkeweg 11. Jacqueline J. M. A., dochter van P. I. Schouten en G. Schoorstra, Karei de Grootelaan 38. Robert, zn. van H. Roos en C. J. van den Berg, Dorpsstraat 1. ONDERTROUWD: Pancratius P. Beentjes, 27 jaar, Alkmaar, Berger- weg 50 en Maria C. G. Houtenbos, 21 jaar, Nassaulaan 50, Bergen. GEHUWD: Obbo van Twuijver, 26 jaar, Schoorl en Hilda Brouwer, 20 jaar, Spoorlaantje 14. Martinus G. E. Tervoort, 24 jaar, Groningen en Catharina M. C. Kuin 22 jaar, Kerkedijk 20. Nicolaas A. Louter, 22 jaar, Heiloo en Wilhelmina C. Blankendaal, 21 jaar, Meerweg 19. Pieter G. de Geus, 23 jaar, Schoorl, en Hiltje J. Kooistra, 21 jaar, Bergen v. Blaaderenweg 18. OVERLEDEN: Geen. VOOR BERGEN: J. M. P. LUGTEN en F. HOUDé Hoflaan 6, tel, 2700 en 3895 VOOR SCHOORL Mej. B. R. 3RUST Heereweg 272, telefoon 288 Eén van de 150 oude ansichten uit het Fotoboek: 'Oude ansichten van Schoorl' Hierbij verzoek ik U te reserveren. Naam Adres Woonplaats exempla(a)r(en) 'Oude ansichten van Schoorl' Prima 80-gr. houtvrij hagelwit cyclostylepapier per pak a 500 vel Kwarto (21,5 x 27,5 cm) 4,50 Din A4 (21 x 29,7 cm) 4,70 Folio (21,5 x 34 cm) 5,40 Laanweg 35 - Schoorl - Telefoon (02209) 268 en 223

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1