Kees Boendermaker kunstenaar en dierenvriend Coöp. Raiffeisenbank schenkt f5000,— GERRITSEN Huidverzorging 9t Mooiste bruin Voor het te bouwen dorpshuis te Schoorl Doktersdiensten KLOKKEN BERGENSE muziekweken 21 juli tot 1 augustus verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond Niet een bril, maar de JUISTE bril Mr. Opticien D. W. PASTOOR, Bergen VVV-BERGEN Autorally in Bergen zacht-zuiver-gezond PUROL en PUROL-poeder Atelier Bergen '68 Bevorderingen aan M.M.S. - Bergen A. CAKIRIAN Het speciale huis voor Perzische tapijten beschermt tegen zonnebrand Knappe start van de nog zeer jonge Balletschool Bergen Orgelconcerten in Bergen De jeugd viste zich in de prijzen Bevorderingen in de ULO - Bergen AGENDA BERGEN Afscheid van burgemeester Bergh Parochieraad in Petrus en Paulus parochie DONDERDAG 4 JULI 1968 42e JAARGANG nr. 25 4 PAGINA'S weekblad DE DUINSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEQWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffelsenbank, Schoorl en Bergen Ned. Mlddenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs f 7,50 per jaar; 2,- per kwartaal Post; per jaar 12,-; per kwartaal f 3,15 Advertentieprijs: 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven BERGEN Ergens aan de Midden- geestweg in het dorp Bergen, wijst een klein naambordje aan het be gin van een lang padje de weg naar de bewoner van een klein vriende lijke bungalow, die omringd door vruchtbomen, verscholen achter de andere huizen, zich bescheiden op de achtergrond houdt. Die bescheidenheid is kenschetsend voor de familie Boendermaker, die dit plekje hebben uitgekozen, om daar in alle rust, te midden van hun dieren 6 katten in kennel), en an dere dieren, die regelmatig komen aanlopen, wanneer hun eten buiten in een schaal wordt opgediend, en dan ongestoord in de voor hen vei lige omgeving hiervan kunnen ge nieten. Wanneer dan de in de vruchtbomen hangende kaasbelletjes gretig af trek vinden bij de koolmezen, en de egels, gezamenlijk met de zwerf katten 's avonds uit de melkschaal drinken, dan genieten de heer en mevrouw Boendermaker van deze dieren, die hun schuwheid voor dit dierenminnend echtpaar al lang heb ben afgelegd. Deze dierenliefde werd dan ook de oorzaak, dat ze zich aansloten bij de Vereniging tot bescherming van dieren te Alkmaar. Daar reeds vele Bergenaren lid waren van die af deling, besloten zij in I960 tot de oprichting van een eigen afdeling, die vanaf dat begin ongeveer 100 leden telde. Voor die Bergense afdeling hadden de leden in de heer Boendermaker, waarvan hij voorlopig voorzitter werd, geen betere propagandist voor kunnen vinden, want over elk geval van dierenmishandeling, dat hem ter ore kwam, spuitte hij zijn ver ontwaardiging in dag en weekbla den. Schreef ingezonden stukken, en verwezenlijkte zijn ideaal, om tot een grote afdeling te komen, door huis aan huis, leden te gaan werven. Als hij ook maar even zijn penseel, tekenpen, houtskool of potlood kon laten rusten, besteedde hij zijn vrije tijd aan ledenwerving en propagan da maken voor zijn afdeling. Hij is daarin volkomen geslaagd, want door zijn activiteit is de af deling gegroeid, percentage ge wij ze, tot de grootste afdeling van Neder land, een afdeling die thans ruim negenhonderd leden telt. Deze felle propagandist voor de dierenbescher ming, is de zoon van de bekende kunstbeschermer Piet Boendermaker die zich in 1916 definitief vestigde en de schilders van de Bergense school financieel in staat stelde hun artistieke arbeid te blijven voort zetten. Kees Boendermaker behoorde als jong kunstenaar ook tot de Bergense school, en toonde toen reeds zijn artstieke kunnen. In vele Berger huizen hangt werk van hem, waar over een fantastisch dromerige sfeer ligt. Ook in Bergens museum han gen tekeningen van zijn hand, van oude reeds lang vergeten bergense huisjes. Met het klimmen der jaren, is zijn werk tot grote rijpheid gekomen. Zijn houtskooltekeningen, zijn bi zonder knap, en de keuze van zijn composities decoratief en roman tisch. Jan Timmer aangemeten door HOFLAAN 2 - TEL. 2202 - Leverancier van alle ziekenfondsen Uitsluitend specialistische behandeling Brillen op recept van uw oogarts, worden snel geleverd Dinsdag 9 juli zal de eerste autorally van het zomerseizoen in Bergen verreden worden. De Bergense rally's genieten grote populariteit, omdat de Heren De Kreek en Groenewoud er steeds in slagen, zowel ervaren als onervaren auto-puzzelaars spitsvondige pro blemen voor te leggen. De start is om 19.00 uur bij Duin vermaak. In schrijving 5,een half uur voor de start of te voren bij de VVV. In het kader van het Atelier Bergen worden drie uitvoeringen van bijzon dere kwaliteit voor publiek open gesteld, waarvan jl. zondag de eer ste plaats vond. Deze evenementen vinden plaats in de Zwarte Schuur telkens op zondagavond en wel: 7 juli Willem Breuker en Han Ben- nink, die samen het 'New Acoustic Swing duo' vormen, spelen Instant Composers Music. 14 juli Pauline de Groot moderne dans. Alle avonden beginnen om 20.00 uur Toegangsprijs 4,Kaarten ver krijgbaar bij VVV en voorzover voorradig 's avonds aan de zaal. Aan de middelbare meisjesschool te Bergen zijn de volgende leerlingen bevorderd: Naar klas 2: Gabriëlle v d Berg, Ina Buter, Simone Carst, Saskia van Dijk, Nellie Edsen, Marjolein Groe- newegen, Afke de Jong, Annemieke Kat, Joke Kistemaker, Marjoli Knook, Mariëtte Kroonen, Agnes v. Lienen, Karin Lugtigheid, Marian Meertens, Ena Nauwen, Carla Posch, Machteld Riemersma, Anneke van Rutten, Elaine Sheehan, Ingrid van Sluis, Ilse Toepoel, Hendrika van 't Veen, Emmy de Vries en Helene de Vries Maats, Wies Alkemade, Jean ne van Bemmel, Tatja Blok, Willy Blokdijk, Thea Boekei, Els ten Broe- ke, Mieke Duin, Saskia van Gelder, Liesbeth Hoedjes, Marijke Houten- bos, Gabriëlle v. d. Idsert, Tineke Donderdagmiddag 27 juli j.l. om 2 uur heeft de heer R. Dekker, loco burgemeester van Schoorl in de stromende regen de Raiffeisenbank heropend. De 3^ jarige Jan Beeld man, zoon van de nieuwe directeur, overhandigde de heer Dekker de sleutel. Met de opening van de nieu we bank heeft de heer C. Hoogvorst Azn. zijn functie overgedragen aan de heer J. Beeldman. Architectenbureau Stork uit Weesp heeft het nieuwe gebouw ontwor pen en het is gebouwd door aanne mingsbedrijf Schotvanger Schoorl dam. Het gebouw is zeker 5 maal zo groot geworden en heeft nu een balie met 5 loketten, waarvan één kinderloket. De entree is ruim en licht en op de muur in de wacht ruimte is een wandschildering aan gebracht welke de planten, bloe men, bomen en dieren voorstelt die men in de Schoorlse duinen vinden kan. De wandschildering is aange bracht door Flip Hames. De kantoorruimte is groot en gezel lig. Het enige oude wat nog is blij ven staan is de kluis. Er is tevens een nieuwe kluis met safe-loketten. In het kantoor is nog een afge schermde ruimte voor de nieuwe boekhoud-machine. Verder bevinden zich in het gebouw een smaakvol ingerichte bestuurskamer, een ar chief, een keukentje en het gebrui kelijke sanitair. Al met al weer een grote vooruitgang voor de bank zelf als voor het dorp Schoorl. Er werd de heer C. Hoogvorst Azn. een receptie aangeboden in de Rusten de Jager. De heer Hoogvorst is ruim 22 jaar directeur geweest van de Raiffeisenbank Schoorl. De heer J v d Oort, voorzitter van het bestuur bedankte de heer Hoog vorst voor het vele en goede werk, wat hij gedaan heeft en wenste hem nog vele prettige en gezonde jaren toe met zijn vrouw. Als dank kreeg de heer Hoogvorst een gouden hor loge van het bestuur en de Raad van Toezicht. Jegen, Karin Kamphuys, Liesbeth Koning, Lia Labots, Suzan Schaaf, Inge Seewald, Margot Spiekerman, Marijke van Steenis, Marion Ton, Annemieke Willebrands en Wendy van Zuylen. Naar klas 3: Margo Bakker, Anneke Bok, Marijke Brouwer, Wanda van Dijk, Joke Cerla, Annegien Gros heide, Margreet Helle, Leny Hitte- ma, Inge v d Hoek, Anja Hollaen- der, Ageet Hooischuur, Hilleke de Jong, Mary Kamp, Irene Klunder, Joke Oostendorp, Margriet Sabel, Gretha v d Stok, Margreet Voort- huyzen, Jerna Vreeburg, Ingeborg v d Wilk, Annelies v d Woude, Ma rian Wouters, Helen Boom en Hu- bertine Zwanenburg. Marian Bak ker, Ineke Belt, Leonie Bonke, Ine ke Bozelie, Marja ten Broeke, Jan- neke Brouwers, Christien Dekker, Mieke Fraai, Margreet Helmonds, Annet Hopman, Maria v. d. Idsert, Annemieke Klever, Marian v d Lans, Annelies Pijlman, Els Schip pers, Anjoeska Selbach, Nanny Wa genaar, Carla de Grand, Sabien Pa- rigger en Yvonne de Leij. Naar 4e klas: Els Abrahamse, Eli- seke Brinkkemper, Nellemieke Brou wer, Dorothé Carst, Irene van Delft, Hanneke Eyssen, Adri Kremer, Mo nique de Moulin, Charlotte Oort, Liesbeth van Ooyen, Gudy Polman, Liesbeth Schwegman, Annemargriet Sleutel, Els Tegelaar, Ineke Volkers, Marjolein Wagenaar, Neeltje v d Wielen, Dineke Honders, Nel Hallie Anita Ooms en Agnes Zorg. Judith Bakker Wilna Boekei, Leo- nieke Busquet, Riekje Dijkstra, Re- née van Gelder, Liesbeth Godvliet, Yvonne Klaasen, Fia v. d. Klugt, Ellen Koning, Els Kops, Janine Kou- wenaar, Ellen de Moei, Annemieke Paping, Greet Petri, Mattie Scha- gen, Henriëtte Tol, Marina Tromp, Marjon Verkerk en Naomi Stern. Naar klas 5: Anneli Buitenkant, Ro- semarie Coppens, Titia Eyssen, Yo- landa de Groot, Maja Hoek, Pauls Jorna, Marie Lyklema, Liesbeth v d Meer, Carla Minnema, Anita Rempt, Annemieke Schoen, Tineke Ulder en Luc v d Zouwe. Evita de Bood, Carla Bosma, Enny v d Brink, Margriet Donia, Sonja v d Hoff, Liesbeth in 't Hout, Marjan Jonge- jan, Maartje Kelder, Joukje Kroo- nenburg, Renée Leddy, Els Mantel, Doke Moltzer, Yvonne Steensma, Margreet Straesheijm, Anneguus Troost, Mariët de Waard, Greet Wil lig, Mieke Wijminga, Annemieke Wonder en Caroline Levinson. Lea van Beekum, Tineke Boonacker, Elly Glim, Fransisca Hage, Marian Hartman Kok, Louke Helle, Nelleke Hopman, Lida Janson, Suzan Latu- perissa, Hefdy Rokebrand, Ineke Schuurman, Nicolette Schotten, Gre Snip, Fien de Wit en Willy Kuipers. ~s<,. Tijdens deze receptie bood de voor zitter nog een cadeau aan, nl. een cheque van 5000,voor het nieuw te bouwen dorpshuis, welke aan de loco-burgemeester de heer Dekker werd overhandigd. Deze was zicht baar beduusd en dankte het bestuur en de Raad van Toezicht hartelijk voor deze grandioze geste. Er volgde nog een lange rij van sprekers en zowel de heer Hoogvorst als de Raiffeisenbank mochten nog vele ca- deaux en bloemen in ontvangst ne men. Langestraat 12, Alkmaar Hedendaags, oud en antiek De Bergense balletschool van mevr. T. DerksenVan Heugten, die enke le maanden geleden door burgemees ter L. J. de Ruiter officieel werd ge opend, heeft in die paar maanden van zijn bestaan grote belangstel ling gekregen bij het in het dorp wonend ballet-minnend publiek. Drie keer in de week van de och tend tot de avond, geeft in de voor malige pottenbakkerij van de heer J A G Lenglet aan de Molenstraat, de balletlerares Tini van Heugten, op enthousiaste en stimulerende wijze haar leerlingen les in de bal- letdans. De ruime bovenverdieping van de oude pottenbakkerij, heeft door zoveel mogelijk alles zelf te doen, met hulp van vrienden en leerlingen van de school een gewel dige interieurverandering onder gaan. Dit dansinstituut, waar de leerlin gen een technisch knappe opleiding krijgen, behoort gerangschikt te wor den boven de vele kunstuitingen, die in het kunstenaarsdorp Bergen ge- creeërd worden. Als „outsider" kreeg ik een uitnodiging om de laatste bal letles voor „teenagers" bij te wonen, voordat de school, wegens vakantie haar deuren tot 15 augustus sluit. Met grote aandacht heb ik de les sen aan de bar de „pas de fleur" de wals, een ontstuimig uitgelaten swingnummer en een kostelijke Ti- roler wals zien dansen. Ook de her haaldelijke repetities van gedeelten uit de „Urendans van Ponchielli, waarvoor Tini van Heugten een juist passende klassieke dansvorm schreef, maakt deze dans tot een lyrisch en boeiend geheel. Het eerste succes dat de Bergense balletschool mocht boeken, zijn de knappe prestaties geweest van twee van haar leerlingen t.w. Els Jon- gendijk en Jeanne Kouwenaar, die tijdens een auditie waarvoor zij wa ren uitgenodigd in de balletschool van Nel Roos te Amsterdam, voor „Opleiding Cursus voor beroeps danseressen voor het Nationaal Bal let" werden toegelaten. Een fraai succes voor Tini van Heugten. Jan Timmer Op de dinsdagavonden 9, 16, 23 en 30 juli en 6 augustus a.s. zullen in de Ruïnekerk te Bergen orgelcon certen gegeven worden. De vier avonden in juli treedt als organist op Jan Slot, organist van de Ruïne- kerk te Bergen en op 6 augustus An- dré Verwoerd, organist van de Pau- luskerk te Rotterdam. De concerten vangen aan om 8.30 uur n.m. Kaartverkoop vooraf vindt plaats bij de boekhandels Bergense Boek handel, De Haan en Schoelink te Bergen. Prijs f 1,p.p. en per con cert. Op de dagen der concerten is er aan de kerk nog mogelijkheid kaarten te verkrijgen vanaf 8 uur. Op 9 juli worden uitgevoerd: 1 Echo fantasie d.kl.t., J. P. Swee- linck 1562—1621. 2 Toccata c.kl.t., G. Muffet 1645 1704. 3 Aria, J. B. Loeillet 16801730. 4 Orgelkoraal: „Ach Herr, mich ar men Sünder", D. Buxtehude 1637 —1707. 5 Fantasie en Fuga g.kl.t., J. S. Bach 1685—1750. Op 16 juli worden uitgevoerd: 1 Concerto b.kl.t., J. G. Walther 1684—1748. 2 Koraalpartita: „Was Gott tut, das ist wohlgetan", J. Pachelbel 1653 —1706. 3 Preludium en Fuga c.kl.t., J. S. Bach 1685—1750. BERGEN Onder ideale weersom standigheden, organiseerde de hen gelsportvereniging „De Karper" za terdagmiddag j.l. een viswedstrijd voor de jeugd, waarvoor negentig jongens en meisjes zich opgaven, die vanaf de brandweerkazerne aan de Karei de Grotelaan, in 15 luxe wa gens naar het wedstrijdterrein aan de Hargervaart werden gebracht, waar ze in een lang lint hun geluk in dit visrijke gebied beproefden. Er werden 125 visjes gevangen. Na de wedstrijd reed het gezelschap met hun leiders naar hotel café res taurant 't Vergulde Paard" te Koe dijk, waar een pyramide van prij zen op het toneel was geëtaleerd, de kinderen getrakteerd werden op limonade en snoep, en wedstrijd leider de heer J. de Koning de prij zen uitreikte aan: De winnares van de grootste vis; Marijke Houtenbos, 19 cm; de twee de prijs won Ada v. d. Steen 6 pt.; 3 Silvia de Jager 4 pt.; 4 Cora Schol - tens 3 pt.; 5 Carolien Stadegaard 3 pt. Van de jongens kreeg T. Salman de eerste prijs 6 pt.; 2 Koen de Koning 5 pt.; 3 H. Rood 4 pt.4. Martijn Jongejans 4 pt.; 5 Barri van Baar 4 pt.; 6 B. Molenaar 3 pt.; 7 Aat de Groot 3 pt.; 8 T. Molenaar 3 pt.; 9 Nico van Duin 3 pt.; 10 Riesmeijer 2 pt.; 11 Marco Komen 2 pt.; en 12 Taco Jongejans. Daarna werd aan de overige kindere nog een prijs uitgereikt. De heer J. de Koning dankte ten slotte de chauffeurs en controleurs voor hun medewerking, en daar door de kinderen een onvergetelijke middag hebben bezorgd. De volgen de jeugd viswedstrijd is gepland op zaterdagmiddag 10 augustus. Dins dagavond 9 juli a.s. wordt door het bestuur een wedstrijd uitgeschre ven voor de echtgenoten en de ver loofden van de leden van de ver eniging. Half acht, start bij de brandweerkazerne. Van le klas naar 2e: René Bakelaar, Carlo van Houten, Wil Paarlberg, Kees de Reus (v), Guus Rikkers, John Rikkers, Alex Schaper, Junior Schoen, Sjaak van Veen, Peka Vlam, Liesbeth Bergsma, Yvonne Bos Eys sen, Marja Blanken, Melusine Brui nessen, Wilma Geel, Edith van der Heide, Liesbeth van 't Kaar, Gerda Koel, Paula Mulder, Elfriede Rens, Gerda de Rover, Jellie Schoorstra, Joke Sevenhuysen, Marja Verhagen, Telia van Welzenes, Annemieke Worm. Naar 3e klas: Hans de Boers, Har ry Duivekate, Menno Jansen, Hans Kortbeek, Nico van der Linden, John Min, Elbert Munk, Henk Rein- ders, Jos Rotteveel, Gert Schoorel, Peter Paul Sibinga Mulder, Henk Smit, Piet Smit, Onno Spoelstra, Emile den Tex, Harry Vis, Dick Vol- lenga, Gerard van Weelden, Jan Worm, Barta van Amersfoort, Yo- landa de Boer, Gerie Borst, Dineke Nottelman, Marja Ofman, Janny Ouweltjes, Anja Pastoor, Jeanne Raams, Hanneke Ruis, Irene Swier, Willeke in 't Veld, Gabrielle Ver boom. Naar 4e klas: Cees Allijn, Piet Blan ken, Ton Bruinessen, Frank de Car- pen tier, Jan de Groot, Matthé Ha vik, Richard Hooijer, Hylke de Jong, Kees Marinus, Henk Min, Hans Olie, Bert Seewald, Rudi Selhorst, Kees Stroomer, Ido Swart, Hans Weijers, Leo Worm, Kees Zwakman, Kees Laan, Gepke van Alfer», Ilonka Fi- larski, Nicolet Folgers, Afke de Graan, Bea Hoekstra, Ria Hartog, Willy Kalk, Lilnda Peetoom (v), Kate Ploeger, Carla Raams, Marja Schoonhoven, Matri Sevenhuysen, Carla van Twuyver, Jacqueline Vos. Toegelaten tot klasse I: Jan Birk- hoff, Otto Blanken, Piet Bregman, René de Bruin, Jan de Graaf, Frank de Graaff, Menno Grondsma, Johan Hoekstra, Jan Kooge, Coert Koops, René Kooy, Leen Kout, Reinder Lo- wijs, Ybe Minkema, Jan Morelisse, Jan Oud, Wim Scheppers, Bob Schoorel, Hans Stoker, Rob Weij- ling, Eric Zwakman, Gerie Barsin- gerhorn, Ellen de Bruin, Marleen Buit, Ans Koopman, Ellen Leen, Ly- da Marees, Lida van der Oort, Carla Snip, Jantina Voorthuyzen. VOOR BERGEN: B. LUIF Nw. Bergerweg 1, telef. 3130 VOOR SCHOORL Mej. B. R. 3RUST Heereweg 272, telefoon 288 Y Donderdag 4 juli 19.30 uur Duin wandeling o.l.v. IVN. Deelname ƒ0,50 plus geldige duinkaart. Kaarten bij de VVV. Zaterdag 6 juli tot en met dinsdag 9 juli Kermis op het Binnenhof. Zondag 7 juli 20.00 uur. Zwarte Schuur: New Acoustic Swing Duo, Willem Breuker en Han Bennink spelen „Instant Composers Music". Kaarten a ƒ4,bij de VVV of aan de kassa. Dinsdag 9 juli 19.00 uur. Autorally. Start Duin vermaak. Inschrijven a ƒ5,per équipe bij de VVV. Woensdag 10 juli 20.00 uur. Concert door de Bergense Harmonie tussen de muren van de Ruinekerk. Verkie zing Miss Bergen in Atlantic. Donderdag 11 juli 19.30 uur. Duin wandeling o.l.v. IVN. Deelname 0,50 plus geldige duinkaart. Kaarten bij de VW. Zie voor alle evenementen ook de Vakantiekrant. De krant is gratis bij uw VVV te verkrijgen. SCHOORL Blijkens een adver tentie in dit nummer bestaat er ge legenheid voor de ingezetenen af scheid te nemen van burgemeester Bergh en wel op donderdag 11 juli 1968 van 8 tot 10 uur des avonds in „De Rustende Jager" te Schoorl. Op zaterdag 22 juni werd in het re traitehuis De Vluchtheuvel een ver gadering belegd voor een groot aan tal parochianen van de Petrus en Paulus parochie. Aan deze vergadering waren twee weekends vooraf gegaan waar er contacten gelegd werden, en inlei dende besprekingen gehouden om tot een nieuwe structuur te komen in de parochie. In de voorbereidings week-ends werd een commissie van 7 leden benoemd om een voorstel te doen tot vernieuwing van de pa rochie werkzaamheden. Na een intensieve bestudering van de problemen werd besloten te ko men tot oprichting van een parochie raad. Deze steld zich tot doel het coördineren van taken welke door leken in Üe parochie vervuld kun nen worden. Deze taken omvatten o.m. het instellen van meerdere ge- spreks groepen. Het inrichten van een ruimte voor de jongeren, waar de jeugd van Ber gen rond een katholieke kern bijeen kan komen. Het instellen van een mededelingen blad in de parochie. Stichten van een commissie welke zich open steld voor inspraak bij de vernieuwing in de liturgie. Het organiseren van activiteiten voor jongeren o.a. discussie-avonden, afgewisseld met de gebruikelijke fuifjes. Na een verkiezing werden de vol gende parochianen voorlopig be noemd voor een jaar. H. Poot jr., voorzitter; J. M. van Langen secr.; Mej. M. de Waard 2e secr.; mevr. A. v. d. Klundert- Dorrestein pen.; Zeereerw. heer pas toor Solleveld; W. Schotten kerk meester; G. J. Maissan sollwezen; L. Ooyevaar maaaschappelijk centrum; W. Vlaar gespreksgroepen; T. Stroo mer jongeren activiteiten; J. Stade gaard comm. jeugdgebouw; F. Proost liturgiecommissie; J. Burgering pa rochieblad. De openheid op godsdienstig gebied vraagt om inbreng van alle paro- chieanen. De parochieraad doet daarom een beroep op allen om door gesprek of andere medewerking tot een goed samenspel in de parochie te komen. Een mededeling blad wordt begin juli rond gestuurd waardoor alle parochieanen van de Petrus en Pau lus parochie nader geïnformeerd zullen worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1