Schoorl nam afscheid van familie Bergh GERRITSEN „Tramparade" een succes Köste&i 10-25% Kristal met zilver Doktersdiensten Zaterdag a.s. 19.00 uur Nederlandse schaatsploeg tegen v.v. Schoorl 1 verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond 'Frankenstate' Bergen-Nh. Kort zomeravond concert 'Bergens Harmonie' AGENDA BERGEN Niet een bril, maar de JUISTE bril Mr. Opticiën D. W. PASTOOR, Bergen Wandelpuzzeltocht een succes Burgerlijke Stand PAPIER voor uw stencil- of schrijfmachine kunt u beter rechtstreeks bestellen bij de drukkerij DRUKKERIJ VOLKERS LEEGWATER OOK ALS HET EENS REGENT FRANK HAMER DE MAN DIE BONNIE EN CLYDE TE PAKKEN KREEG Eenzame spoorzoeker weekblad DE DU DONDERDAG 18 JULI 1968 42e JAARGANG nr. 27 6 PAGINA'S REDAKTIE EN ABMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffelsenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 7,50 per jaar; f 2,- per kwartaal Post: per jaar 12,-; per kwartaal f 3,15 Advertentieprijs: 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven Vorige week donderdag heeft Schoorl uitgebreid afscheid genomen van haar scheidende burgemeester en zijn gezin. Dit gebeurde 's mid dags op een bijzondere zitting van de gemeenteraad en 's avonds voor de burgerij. Er was voor beide bijeenkomsten een grote publieke belangstelling, vele sprekers roemden de kwalitei ten van de heer Bergh en spraken er hun spijt over uit dat deze de gemeente ging verlaten. De heer Bergh zei bij zijn openings speech van de laatste door hem ge leide raadsvergadering dat er een mystieke band bestaat tussen bur gemeester en burgerij. En wel in de verhouding huisvader - gezin. Als een vader, zoals nu, de band met zijn gezin doorsnijdt dan doet dit ergens pijn. Ik ben zelfs bereid, aldus de heer Bergh, om het woord verraad hierin te verdisconteren. De scheidende burgemeester scherste zijn 12V2 jarig jubileum op 16 maart als een feest van verbondenheid en vroeg begrip voor het feit dat ieder mens probeert het voor hemzelf en zijn gezin beter te krijgen. Mijn installatie, aldus de heer Bergh, was een inleiding tot een prachtige en vruchtbare samenwerking met de wethouders, de raad en de bur gerij. Drie zaken vroegen in die begin periode de aandacht, n.l. de woning bouw, het verenigingsleven en de recreatie. Uitvoerig schetste de hr. Bergh alle gebeurtenissen die in zijn ambtsperiode hadden plaatsgevon den, zoals de totstandkoming van de toeristenkerk, het politiebureau en de ontsluiting van het Noordzee strand. Ik verlaat Schoorl op een mijlpaal in haar geschiedenis, aldus de heer Bergh en ik dank u voor de wijze waarop ons gezin in uw mid den heeft mogen vertoeven. Wethouder Dekker, die tevens als ceremoniemeester optrad, roemde de kwaliteiten van de burgemeester die ook naar een ander kon luisteren en zijn standpunt wijzigen. De loco-burgemeester gaf een over zicht van al datgene wat onder het Vanaf donderdag onze gehele modieuze collectie DAMES- en HERENKLEDING met kortingen van exclusieve dames- en herenmode Alkmaa Langestraat 16 -18 Haarlem Wagenweg7 Als nieuwe bewoners mocht 'Fran kenstate' ontvangen o.a. Professor en mevrouw Presser, hoogleraar in de Geschiedenis na de Middeleeuwen en directeur van het Historisch Se minarie aan de Gem. Universiteit te Amsterdam, schreef o.a. een be kend boek over Napoleon, terwijl grote faam verwierf zijn recente boek 'Ondergang, de vervolging en de verdelging van het Nederlandse jodendom.' Voorts mejuffrouw G. J. Scholten, directrice van de M.M.S. te Bergen, Ir en mevrouw Mijnlieff uit Am sterdam, de heer en mevrouw Bos. De heer Bos is oud-hoofd van de Kohnstam-school te Alkmaar en de heer en mevrouw Kistemaker. De heer Kistemaker, oud procura tiehouder van de Ned. Bank te Alk maar, werd inmiddels benoemd in het bestuur. 'Frankenstate' zal binnenkort voor de tweede maal bezocht worden door een Zwitsers bouwteam. Dat in het bijzonder deskundigen uit Zwit serland, bekend om de unieke bouw en dienstenverleniging, zulk een be langstelling tonen voor het parti culiere wonen gecombineerd met service en verzorging, zoals geboden in 'Frankenstate', mag verheugend genoemd worden. 'bewind' van de heer Bergh tot stand is gekomen en noemde mevr. Bergh Schoorls 'first lady'. Mevrouw de Boer voerde het woord namens Schoorls Belang en bracht dank voor de prettige samenwerking in de gemeenteraad. Zij betrok voor al mevrouw Bergh in haar hulde, want deze is jarenlang bestuurslid geweest van de afdeling Schoorl der Plattelandsvrouwen. De heer de Leeuw sprak namens Algemeen Belang en legde vooral de nadruk op het vele werk dat burgemeester Bergh voor het ver enigingsleven in het algemeen en de jeugd in het bijzonder heeft gedaan. Vooral voor de uniformen van het fanfarecorps en het oprichten van de drumband heeft de burgemeester veel werk verzet. De heer Meedendorp feliciteerde de heer Bergh namens de PvdA-fractie met zijn promotie en wees vooral op de menselijke verhoudingen die bij de burgemeester op de eerste plaats kwamen. Namens de KVP-fractie uitte de hr. Meijer zijn waardering voor het feit dat de heer Bergh altijd bereik baar was en wenste hem veel suc ces in zijn nieuwe woonplaats: Zoals hij in elke raadsvergadering 13 jaar lang had gedaan, stond de heer Bergh de sprekers uitvoerig te woord. Hij stipuleerde dat al het werk nooit door één man kan ge beuren maar dat hij altijd steun van zijn wethouders, ambtenaren, raad en burgerij had ondervonden. De gemeentesecretaris, de heer Belonje voerde het woord namens het gemeentepersoneel, burgemees ter Pesman uit Heiloo namens de kring van burgemeesters en de hr. Bronzwaer namens de inspectie van het onderwijs. Adjudant Heystek gewaagde van de goede contacten die er tussen de Rijkspolitie en de burgemeester hadden bestaan en bracht hem dank voor al het werk dat hij had ge daan. En 's avonds nam de familie Bergh afscheid van de burgerij. Het fan farecorps en de drumband brachten een serenade en een rij van spre kers trad voor de microfoon. Alle dames en heren prezen de scheidende burgemeester, vonden het jammer dat hij wegging maar kon den er begrip voor opbrengen. De heer Muelink sprak namens die Schoorlaars die door de seizoen- drukte niet hadden kunnen komen, pastoor Herzberg namens de katho lieke parochie en de heer Slagman namens de Hervormde kerk. De heer v. d. Garde voerde het woord namens beide V.V.V.'s, de heer Oostinga namens de Schoorlse Gemeenschap, de heer Blom als brandweercommandant, de heer Duyneveld namens de afd. Schoorl van de PvdA, de dames Broersma en Haugh namens de vrouwenorga nisaties en de heer Zuidweg ten slotte voerde het woord namens de Reddingsbrigade. Tot slot kon iedereen persoonlijk van de fam. Bergh afscheid nemen en bleef men nog geruime tijd in 'De Rustende Jager' gezellig bijeen. De tentoonstelling 'Tramparade' die onlangs officieel geopend werd door wethouder F. Verstegen en gehou den wordt in de leslokalen van de Jan Hoogervorschool aan de Maes- dammerlaan, blijft dagelijks geopend tot half augustus tot de zomerva kantie is afgelopen. Voor de vrienden van de tram die vaak terugdenken aan dit ruim en rustig personenvervoer, geeft dit aanwezige documentatiemateriaal, bijeengebracht door verzamelaars en leden van de tramwegstichting, de bezoeker een duidelijk beeld uit de tijd dat ervan de tram als vervoer middel druk gebruik werd gemaakt. Allerlei tramstellen, stoomlocs, lo comotieven, het opklapbare kaar tenhoekje van de tramconducteur, de seinlamp, richtingaanwijzer, sta tionsaffiches, dienstregeling en prachtig fotomateriaal is er te be zichtigen, In de grote zaal van het tentoon stellingsgebouw staat een makuette van een romantisch dorp, waardoor een miniatuur tram en een ouder wets locomotiefje met goederenwa gens glijdt. Een leuke attractie voor kinderen en ouders. De geschiedenis van Bello wordt hier vanaf de uitgifte van de aan delen voor de tramverbinding door bemiddeling van de notaris mr A. P. H de Lange te Alkmaar tot aan de laatste halte op het Plei» (nov 1960) in woord en beeld gebracht De hele loopbaan van het oude trammetje trekt kaleidscopisch aan het oog van de bezoeker voorbij, de snel verbindingslijn toen burgemees ter H van Reenen de eerste dag van deze doorverbinding met Amster dam Bello omkranste en de laatste rit (1 okt 1955) toen de volgepropte wagons een aantal vernielzuchtige passagiers vervoerden die sommige wagons grondig vernielden Ook over de paardentram in Ne derland leest men interessante din gen Nog niet zo lang geleden (1930) reed er nog een paardentram door het Friese dorp Makkum Op deze expositie krijgt men de indruk met welk een liefde en enthousiasme de verzamelaar is, eens zover te ko- De vorige week zou 'Bergens Har monie' onder leiding van hun diri gent, de heer C. Schrijvershof, een van de zomeravondconcerten geven die in het kader van toeristische voorzieningen door de gemeente zijn gepland. Ondanks de slechte weersomstandig heden er viel lichte regen wa ren er nog al wat zomergasten naar het Ruïneterrein gekomen. Om hen niet teleur te stellen bracht dit uit stekende muziekkorps een drietal nummers ten gehore dat ten zeerste door de vakantiegangers gewaar deerd werd, daarna werden de in strumenten ingepakt en kreeg dit zomeravondconcert een ontijdig ein de. men dat Bergen een eigen tram museum bezit en Bello nog eens als attractie in zijn oude glorie te laten rijden om de hedendaagse mens, nu eens niet achter zijn auto stuur, maar in een tramwagen rus tig en veilig te laten rijden, zodat hij eventjes op adem kan komen en niet meer elke seconde zich behoeft te concentreren langs de verkeers- snelwegen Tijdens de tentoonstellingsdagen, die dagelijks geopend zijn van 10-12.30 uur en 14-17 uur, wordt door de heer Sven Selleger films vertoond over Bello, entree 25 cent. w Donderdag 18 juli, 21.00 uur Noordhollands Kunstcentrum: Dansgroep Pauline de Groot. Kaarten bij de WV of Kunst centrum 4, Zaterdag 20 juli, 13.30 uur Paardensportdag/Concours Hippique. Op het terrein bij de Fransman. Entree 1,50, kinderen 0,75. 21, 24, 28, 29, 31 juli en 1 augustus 20.00 uur Bergense Muziekweken in de Zwarte Schuur, door de cursisten als solisten treden op: Hubertus Distier, viool; Marijke Distier, du- sowa en cembalo; Charlotte Förth- mann, mezzosopraan; Nelly Bran denburg, fluit; Godfried Hooge- veen, violoncello. Kaarten a 2,bij de WV of aan de kassa. Maandag 22 juli, 19.15 uur Wandelpuzzeltocht. Deelname 0,75, start VVV-kantoor. Dinsdag 23 juli, 14.00 uur Openluchttheater: Swiebertje, Saartje, Bromsnor, de burgemees ter en de freule. In het voorpro gramma Franklins Wondershow. Kaarten a 1,50 bij de WV of aan de kassa. Donderdag 25 juli, 21.00 uur Noordhollands Kunstcentrum: Dansgroep Pauline de Groot. Kaarten bij de VVV of Kunstcen trum 4, Vrijdag 26 juli, 19.00 uur Autorally; start Binnenhof. In schrijven a 5,per équipe bij de VVV. Vrijdag 26 juli, 21.00 uur Kunstcentrum: Dansgroep Pauline de Groot. Vrijdag 26 juli, 21.00 uur Groot vuurwerk te Bergen aan Zee Iedere donderdag, 19.30 uur: Duinwandelingen: Onder leiding van de hr. A. Tamis van het In stituut voor Natuurbescherming- Edukatie (IVN) kan worden deel genomen aan een duinwandeling. Opgave voor deelname bij de WV a 0,50 plus 'n geldige duin- kaart. Vertrekpunt: 'De dikke boom' bij de Ruïnekerk. aangemeten door HOFLAAN 2 - TEL. 2202 - Leverancier van alle ziekenfondsen Uitsluitend specialistische behandeling Brillen op recept van uw oogarts, worden snel geleverd WANDELING VOLGENS PIJLEN TE AAGTDORP Begin- en eindpunt: Waterleiding- weg. Blauwe pijl: duur 1 uur; bruine pijl: duur 2V2 uur rode pijl: duur 4 uur. WANDELINGEN VOLGENS PIJLEN TE SCHOORL Begin- en eindpunt: Klimweg (alleen de rode pijl eindigt in Schoorl aan Zee) Gele pijl: duur 1 uur door Staringbos witte pijl: duur 2V2 uur langs Duivelsbos; blauwe pijl: duur 3V2 uur langs Ganzenveld; bruine pijl: duur V2 uur rondwan deling; rode pijl: duur 2 uur naar Schoorl aan Zee WANDELING VOLGENS PIJLEN TE GROET Begin- en eindpunt: Kerkbrink Rode pijl: duur U/2 uur WANDELING VOLGENS PIJLEN TE CATRIJP Beginpunt: Vier trappen, eindpunt Bobbeleweg. Witte pijl: duur 1 uur. De derde VVV-wandelpuzzeltocht van dit seizoen heeft maandag jl. een record aantal deelnemers ge trokken. Tweehonderd en tien wan delaars hebben het interessante parcouds gevolgd. Om half tien kon een groot aantal prijzen bij het WV kantoor worden uitgereikt. De winnaars van de drie hoofdprij zen waren: 1. Mevrouw H. Wekema, Peize-Dr. 2. Mevr. v. d. Heide, Bergen 3. De hr. M A. Mulder, Groningen. Van de zijde van het VW deelt men mede dat er aanstaande maan dag 22 juli een extra wandelpuz zeltocht zal worden georganiseerd. Start 19.15 uur. Kaarten verkrijg baar bij het VVV-kantoor op het Plein. Opgave over het tijdvak van I juli tot 15 juli 1968 GEBOREN: Anna Catharina, doch ter van R. Visser en M. N. de Jong wonende te Langedijk. ONDERTROUWD: Jan v. d. Meulen, 29 jaar, Velsen en Harmke Kuiper, 26 jaar, Beemsterlaan 19. Francis- cus P. J. Smit, 24 jaar, Alkmaar en Johanna H. M. Visser, Berkenlaan 4. Jacobs Dekker, 28 jaar, Zake- dijkje 25 en Veronica T. M. Stroo- mer, 23 jaar, Kruisweg 10. Rudolf H. Berkhout, 23 jaar, Vinkenbaan 8, en Karin Edelenbosch, 20 jaar, Am sterdam. GEHUWD: Pancratius P. Beentjes, 27 jaar, Alkmaar en Maria C. G^ Houtenbos, 21 jaar, Nassaulaan 50. OVERLEDEN: Johanna W. Westen berg, wed. G. Schokker, 85 jaar, Elkshove 1. Nicolaas E. Waal, 66 jr. Elkshove 5. Prima 80-gr. houtvrij hagelwit cyclostylepapier per pak a 500 vel Kwarto (21,5x27,5 cm) ƒ4,50 Din A4 (21 x 29,7 cm) 4,70 Folio (21,5x34 cm) „5,40 Laanweg 35 - Schoorl - Telefoon (02209) 268 en 223 De moderne mens is bezig een we zen te worden dat zich voor een goed deel laat leven. Als tegenwicht voor deze ontwikkeling is er de hob by, zelf creatief bezig zijn. De foto hobby met name vertoont een snel stijgende lijn wat betreft het aan tal deelnemers in ons land. Ca. vier miljoen mensen bezitten een foto toestel. De fotohobby heet een aan tal pluspunten, ze is geruisloos, wat in flats een niet te onderschatten voordeel betekent. Maar als voor naamste pluspunt kan gelden dat ze de mens leert 'zien'. De fotografie is bovendien een 'Allle weather' bezigheid die bij regen en sneeuw, bij zon maar ook bij vele luchten bedreven kan worden. De foto die we hierbij plaatsen is gemaakt door amateurfotograaf H. E. Janssensuit Tilburg. Het toont een klein stukje oermenselij k gedrag. Oma zochht iets op zolder, ziet een stapel oude kran ten en vergeet dan op slag wat ze eigenlijk zocht. Het is een foto, waarin nu eens geen zon of strand te zien is. Een foto zoals we in feite te weinig maken. De fotograaf heeft het schaarse daglichht dat door het raam valt, een handje geholpen met een flits je. De film 'Bonnie en Clyde' heeft geen internationale rage ontketend, zoals werd verwacht. Hij heeft wel de misdaad met een romantische korrel zout opgediend. Overigens is er betrekkelijk weinig geschreven over de 'echte' Bonnie en Clyde. Evenmin kan men veel vernemen over de man, die aan de misdadige praktijken van het schietende duo een bloedig einde maakte. Deze man Frank Hamer van de Texas Rangers begon zijn werk kort nadat op een mistige januarimorgen in 1934 een groepje dwangarbeiders de Eastern Texas State Prison verliet om op de akkers van de gevangenisboerderij te gaan werken. Plotseling doemden een man en een vrouw uit de ne vels op. Een salvo weerklonk. De bewaker viel dood neer. Vijf ge vangenen renden door het kreuel- hout achter het paar aan. De zeven mensen werkten zich gezamenlijk in een verborgen opgestelde auto en verdwenen in de mist. Clyde Bar row en Bonnie Parker hadden deze gedurfde overval opgezet en brach ten tevens met hun daad het aantal door hen gepleegde moorden op twaalf. De man, die door de directeur van de bovengenoemde gevangenis werd aangezocht om Bonnie en Clyde op te sporen was Frank Hamer. De ze eenzamer spoorzoeker, die in een nummer van Het Beste (mei) als een stille figuur wordt geschilderd, werkte het liefste alleen. Hij trok op 10 februari 1934 alleen op onderzoek uit en begon zoveel mogelijk gege vens te verzamelen. Hamer bestuur de de foto's, die het bandietenpaar van elkaar had gemaakt en naar plaatselijke kranten had gestuurd. Verder begon hij diverse mensen te ondervragen, hetgeen hoogst nood zakelijk was, aangezien hij de beide misdadigers nimmer had ontmoet of zelfs maar in een flits had gezien. Zo kwam hij belangrijke dingen over hun vreemdste gedragingen te weten. Hij vernam, dat Clyde in staat was om 's nachts honderden kilometers over hobbelige landwe gen te rijden, zodat hij de ene dag een bankoverval in Texas kon ple gen en de volgende een winkel in Kansas beroven. Voof Frank Hamer begon er nu een zwerftocht van duizendenkilometers, die hem door negen staten zou voeren. Doordat er van alle kanten op hen werd gejaagd, leefden Bonnie en Clyde voornamelijk in hun auto's, waar van de nummerborden voortdurend werden veranderd. Ook Hamer leefde grotendeels in zijn auto en zat het echtpaar elke dag dichter op de hielen. Een van de ontvluchte dwangarbeiders, een zekere Methvin wiens vader de politie steunde en bang was voor Bonne en Clyde, zou Hamer aanzienlijk gaan helpen. Er volgde een samenkomst tussen Frank Hamer en vader Methvin, die voor de hulp van zijn zoon aan de politie in ruil clementie voor hem eiste. Hiermee stemde Hamer in. Methvin jr. vertelde, dat de bende leden elkaar op een eenzame weg bij Arcadia in Louisiana zouden ont moeten, indien zij elkaar ooit moch ten kwijtraken. Hij besloot er bij de eerste de beste gelegenheid tus senuit te knijpen. De avond, die volgde op een dag waarop Methvin tijdens een overval verdween, ver borgen Hamer en zijn mannen zich tussen het geboomte. Zij zouden trachten het duo levens in handen te krijgen. In de vroege ochteduren verscheen er een rammelende vrachtauto, die vlakbij de politiemannen stopte. De bestuurder, Methvin, klom uit de cabine en begon volgens instructies een wiel te verwisselen. Rond ne gen uur naderde de auto van Clyde die bij Methvin stopte. Op dat mo ment kwam Hamer overeind. 'Handen omhoog, wij hebben jullie onder schot'. Clyde trapte op het gaspedaal, terwijl Bonnie naar de vuurwapens greep. Een salvo van 107 kogels doorzeefde de auto van Clyde. De wagen schoot de weg af. Bonnie en Clyde waren dood. In de wagen trof men een arsenaal van geweren, revolvers, pistolen en munitie aan. VOOR BERGEN: F. HOUDé Hoflaan 6, tel: 2700 VOOR SCHOORL, KOEDIJK EN WARMENHUIZEN Dr. BRUST Telefoon (02209) 288 Dr. v. OOSTEN Telefoon (02201) 202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1