X r *^2 fiall is het oisite oan ons hui DAT IS OPRUIMEN! ts ISodtlk C—aHHij H Krijgt u geen Duinstreek door Will Simons Dr. Woods Flying Doctor Service, unieke organisatie Eén oogarts voor een land van blinden en een ton tekort Wat is de Flying Doctors Service en wat beoogt zij? Kruistocht tegen de blindheid Jan Slot gaf orgelrecital Berger bridgedrive Gemeente Schoorl 'n bak vol HIPPE TRUITJES vanaf 9,75 SOLITA NYLONS, per paar 1,80 2 paar voor 2,50 Gedurende de opruiming 10-50% KORTING op alle niet afgeprijsde artikelen RIBFLUWELEN BROEKPAKKEN 49,75 49,75 25,00 Stationsstraat 21, Bergen Kijk uit! Daar komt weer een stuk satelliet De vliegende non zal u als tv-pro- gramma wel bekend zijn; de vlie gende doktersdienst in Afrika mis schien niet. Toch is er een overeen komst tussen deze twee onderwer pen. Het eerste programma heeft een amusementskarakter met een ondertoon van chronisch geldtekort. De vliegende dokterservice is geen amusement, maar een keiharde noodzakelijkheid en opgezet door en kele idealistische artsen om met kennis van de westerse wereld me dische hulp te verstrekken aan on derontwikkelde gebieden. De over eenkomst vraagt U? Natuurlijk het chronisch geldtekort! Wij willen u nu graag inlichten over het werk van een aantal medici, doktoren met een roeping in de geest van Albert Schweizer, die in het hart van Afrika een project ont wikkeld hebben dat waard is u, die dit artikel met gezonde ogen kunt lezen, onder de ogen te brengen, Toevalligerwijzer kwamen wij in contact met Dr. R. Sampion, een oogarts uit Utrecht, die voorzitter is van de Prof. Weve Stichting, een in stituut voor blindenzorg in de ont wikkelingslanden. Deze stichting kwam recent in het nieuws door als gastheer op te treden voor Dr. Michael Wood van de Flying Doc tors Service in Nairobi (Kenya). In een particuliere audiëntie heeft Prins Bernhard zich laten inlichten over het grootste werk dat daar verricht wordt. De vliegende doktersdienst (afge kort de FDS) is vermoedelijk de meest unieke organisatie ter wereld. Zij beschikt over 7 vliegtuigjes om waarnodig in Kenya, Oeganda of Tanzania specialisten of medica menten zo snel mogelijk op de ge wenste plaats te bezorgen. Als u daarbij bedenkt dat het gebied wat deze FDS bestrijkt te vergelijken is met de Europese afstanden, noord zuid van Oslo tot aan de noord kust van Afrika en oost-west van Londen tot Warschau, daarbij ver der 95 procent rimboe incalculeert dan zult u het ongetwijfeld met ons eens zijn dat de enige manier om snel en effectief te kunnen helpen in dit gebied de FDS is. In 76 zie kenhuizen heeft de FDS radio-, zend- en ontvangstapparatuur welke in verbinding staan met de centrale in Nairobi. Op het hoofdkwartier daar is dag en nacht een gediplo meerd verpleegster in de radioka mer om boodschappen op te nemen van ziekenhuizen in de binnenlan den. Wanneer ergens een Dr. X in 'n ziekenhuis ver van de bewoonde wereld een patient heeft, waar hij geen raad mee weet, maakt hij con tact met de centrale. De verpleeg ster noteert zorgvuldig alle gege vens en vraagt advies aan de be- trefefnde specialist in Nairobi. En kele minuten later bereikt dit ad vies Dr. X. via de ether. Zijn er speciale geneesmiddelen of instru menten nodig dan wordt een van de 7 gereedstaande vliegtuigjes van de FDS ingezet. Zo'n luchttaxi kan ook worden gebruikt om een spe cialist over te vliegen of om een patient te evacueren. Alle zieken huizen hebben voor deze vorm van communicatie een kleine landings baan in de omgeving van hun in stelling aangelegd. Dr. Michael Wood wil nu zijn FDS optimaal benutten en in samen werking met de Nederlandse Prof. Weve-stichting de oogheelkundige nood in Oost-Afrika gaan bestrij den. Volgens de gouvernementsoog arts in Kenya is één op de 60 men sen er blind en zou 80 procent van deze blindheid voorkomen of gene zen kunnen worden, indien er adae- quate hulp voorhanden was. Reke nen we deze gegevens om naar Ne derlandse maatstaven, dat zou Ne derland met zijn 12 miljoen inwo ners zo'n 200.000 blinden kennen, waarvan er dan 16.000 onnodig blind zouden zijn. De Prof. Weve- stichting heeft nu het voornemen 'n Nederlandse oogarts uit te zenden naar die streek. Met de FDS zal hij van ziekenhuis tot ziekenhuis kun nen vliegen en overal twee weken kunnen blijven. Ieder ziekenhuis weet lang tevoren wanneer de oogarts komt en kan dus zorgen, dat er een flink aantal patiënten met oogaandoeningen pa raat staat. De arts van zo'n zieken huis zal dan door de oogspecialist worden ingelicht hoe de diverse ge vallen behandeld moeten worden. In alle ontwikkelingsgebieden ko men veel patiënten voor met staar (cataract). Zij zijn volkomen invali de en daardoor geheel afhankelijk van de economisch toch al zo zwak ke gemeenschap. Met een eenvou dige operatie kunnen deze mensen tot volwaardige arbeidskrachten worden getransformeerd. De eerste staar-opraties worden door de spe cialist verricht, terwijl de plaatse lijke arts assisteert. Hierna worden de rollen omgekeerd en assisteert de specialist de opererende plaatselijke arts. Wanneer de specialist na twee weken vertrokken is zal iedere staar patient, die het betreffende zieken huis bezoekt, genezing kunnen vin den. Zo zal deze kruistocht tegen de blindheid kunnen werken als een sneeuwbaleffect. In kort tijdsbe stek specialistische kennis overdra gen aan plaatselijke medici en ver plegend personeel. Van welk evi dent belang dit is behoeft hier nau welijks betoog. De Prof. Weve-stichting prijst zich gelukkig een bekwaam en jong oog arts bereid gevonden te hebben voor de tijd van twee jaar zich met deze omvangrijke taak te belasten. De vakbekwaamheid van deze specia list is niet alleen voldoende. Hij moet daar heengaan rpet hetzelfde enthousi asme en doorzettingsver mogen als een missionaris of zen deling. Hij zal keihard moeten wer ken onder tropische omstandighe den. In Dr. Galema en zijn vrouw, afkomstig uit Amsterdam, heeft het bestuur van genoemde stichting zo'n mobiel oog-team gevonden. Mevr. Galema volgt nu hier een oplei ding voor oogheelkundige verple ging, opdat zij evenals haar man deze kennis kan overdragen aan het verplegend personeel in de zieken huizen in Oost-Afrika. De streef datum van hun vertrek is begin augustus. Dr. Sampimon heeft zelf al een oog heelkundige 'safari' door India en Pakistan achter de rug. Daarna vijf jaar jraktiserend in Utrecht. Maar hij vond het een genot om twee jaar geleden eens een poosje in een Oost-Afrikaans ziekenhuis te werken. 'Die blijmoedieheid, die christelijke sfeer zonder dat er ooit over religie werd gesproken, de me dische ethiek zonder dat-ie er te pas of te onpas werd bijgesleept.De vrouwen werken met hun mannen mee en slikken opgewekt ontberin gen, die hier al lang niet meer be staan. Hoe minder welvarend hoe meer tevreden men vaak is. Hier houdt men zich veelal bezig met o.a. administratieve futiliteiten. En daar? Werken. Omdat het moet, om dat men zich geplaatst ziet voor een onvoorstelbaar zware taak. Er moet hard gewerkt worden, want er is zo veel te doen. Daarom moet men in zo'n ontwikkelingsland ook andere normen aanleggen dan hier. Geen perfectionisme. Ik heb een arts (uit India) een vijftig staar-operaties in één uur zien doen. Een eenvoudige operatie. Misschien niet honderd procent. Maar het resultaat is verre te verkiezen boven de bestaande toe stand.' Dr. Simpimon voegt er plotseling aan toe: 'Ik weet niet of het helpt, maar mag ik ons gironummer en bankrelatie opgeven? Dr. Weve- stichting, giro 201.800 te Wassenaar. Bank: F. van Lanschot te Den Bosch Laten we zeggen: het doel telt al leen. En daarvoor is een ton nodig. Voor een klein, maar aandachtig luisterend aantal bezoekers gaf de organist Jan Slot, de vorige week in de Ruïnekerk, het eerste orgel concert van een vijftal te geven concerten, waarvan hij er vier zal uitvoeren. Voor hen die dit concert bijwoon den en in de ban raakten door dit prachtig orgelspel is het een mooie avond geweest. Liefelijk en melo dieus klonken de echo's van de Echo-fantasie van Sweelinck door de gewelven van dit fraaie kerkje. Toccata in c kl. t. van Muffat kreeg een fijne interpretatie en een boei end slot. Voorts werd door deze be kwame organist de dartel dansende Araia van Loeillet, het devoot en gedragen Orgelkoraal van Buxte- hude gespeeld, om tenslotte te ein digen met het sterk en machtig klinkende Fantasia en Fuga in g kl. t. van Bach. Dit eerste concert is voor de be zoekers een fijne, doch korte regi- strale belevenis geweest. Uitslag van de gespeelde bridgedrive op maandag 8 juli 1968 Lijn A: 1 Honig-Mw. Slotboom 65 2 Koster-Burger 62 3 Wehnis-Wuurman 60Va 4 Kroon-Trompet 56V2 5 Indir-Beentjes 54 6 Ero-Pie 52V2 7 Fam. Koster 51 8 Fam. Jansen 50 9 Fam. De Koning 50 10 Fam. Blaauw 38V2 Lijn B: 1 Fam. de Ruiter 6572 2 v. d. Eem-Hauber 6OV2 3 Arpeau-Hoven 5772 4 Kuys-Reeser 57 5 Beeldman-Rep 5672 6 Backer-Garritsen 56 7 Fam. Westerent 5472 8 Op den Beek-Zee 4572 9 Gerver-Nolf 44 10 Nolf-Herweyen 43 Lijn C: 1 Bakker-van Loenen 69 2 Appel-Ravesloot 63 3 Luyt-Slotboom 6072 4 Camphuis-Pal 56 5 Fam. Meyer 5472 6 Fam. Lassing 5172 7 Hoogeboom-Kouwenaar 5172 8 Vos-Klemkerk 4772 9 Beeldman-Beeldman 4772 10 Fam. Elzas 41 BEL 3981 en u krijgt hem direkt of u haalt hem bij G. SCHEKKERMAN OOSTERWEG 6 Weet U welk vertrek van uw huis het meest door anderen wordt ge zien? Zelfs door mensen, die nooit een voet bij U over de drempel hebben gezet! De gang, hal, de en- trée of hoe we deze ruimte ook willen noemen, is het visite-kaartje van uw huis. Eigenlijk vinden wij een smaakvolle inrichting van de hal tegenwoordig nog veel belang rijker dan vroeger. In de tijd dat er nog niet zo revolutionair werd ge bouwd en flats alleen op papier be stonden, hadden de meeste wonin gen een tuin, die in veel gevallen gesierd werd door prachtige bloe men. In die tijd was uw tuin mis schien nog wel belangrijker dan uw gang, want de bezoeker kwam van uit een weelderige tuin vaak in een schemerige hal en deed pas weer goed zijn ogen open, als hij in de huiskamer was. Tegenwoordig is het veelal anders. Honderdduizenden mensen wonen in flats en het zal voor een bezoeker een verademing zijn, als hij na al die stijgende grauwheid van het „beton-doolhof- trappenhuis", een gezellige ruimte ziet, waar hij zich op z'n gemak uit z'n jas kan pellen. In die grote massa steen is de hal het eerste persoonlijke stukje wat de bezoe ker van uw woning ziet. Hoe kunt U nu die ruimte, die ve len al dan niet over uw schouder zien, gezellig maken? Daarvoor zijn natuurlijk verschillende oplossin gen. In de eerste plaats denken we aan de vloerbedekking, die veel aandacht vraagt en krijgt! Ideale materialen voor de ingang zijn wel linoleum, colovinyl-tegels, plastic vloerbedekking of tegenls van vilt- tapijt. Deze laatste soort van vloer bedekking moet regelmatig be sproeid worden, wilt U een lange levensduur verwachten. In dit ar tikel willen we speciale aandacht schenken aan linoleum, dat zowel in een moderne als ouderwetse be huizing uitstekend voldoet. We den ken hierbij aan huizen, waarin nog een ouderwetse granieten vloer ligt. Deze kan heel gemakkelijk beplakt worden met linoleum. Is de gang smal, dan kan deze breder lijken door smalle stroken linoleum deco ratief is gelegd, dus met gebruik van andere getinte biezen, stroken, blokken, dan is er geen loper nodig. Een linoleumvloer vraagt zeer wei nig onderhoud: het is voldoende als U de vloer tijdens de jaarlijkse schoonmaak afneemt met een in pe troleum gedrenkte doek en hem daarna met vloeibare was behan deld. Ook de trap kunt U met lino leum laten beplakken. Om het wat hinderlijke lawaai tegen te gaan legt U onder het linoleum een laag kurk- ment en als de trap over een kelder logpt, bekleed U de onderzijde dus de zijde die vanuit de kelder zichtbaar is met zachtboard. Dit laatste is beter omdat zo'n kelder werkt als een klankkast. Het la waai valt trouwens nog wel mee, vooral als er in uw gezin alleen op rubberzolen wordt gelopen. De voor zijden van de treden kunnen worden afgebiesd met een strip van hout, aluminium of van kunststof. Natuur lijk kunt U ook tapijt op de trap ne men, dat isoleert het geluid beter dan linoleum. Om slijtage te voor komen is het gebruik van strips bij deze wijze van bekleden ook aan te raden. De wanden zijn vaak (ook in de gang) een steeds terugkerende bron van ergenis. Zwarte vegen, afdruk ken van kinderhandjes enzovoort zorgen er wel voor, dat U aan 't werk blijft. Als U de muren nu eens behandeld met een muurverf of be plakt met plasticleer? Beide zijn af- wasbaar en dat is wel belangrijk in de gang. Heel decoratief staat 'n gedeeltelijk houten wand, die U bij voorbeeld achter de kapstok zou kunnen maken. Over een kapstok gesproken Als er ruimte voor is, zouden we ons moeten afvragen of we niet een kapstok zouden nemen, waarbij de jassen aan kleerhangers, achter elkaar, dus als in een hang kast kunnen worden opgehangen. In veel huizen bevindt de telefoon zich in de gang. Vaak is het ook alleen maar de telefoon en in het gunstigste geval hangt er een bloc note naast en bungelt er een potlood aan een touwtje. Veel leuker is het om gebruik te maken van die han dige telfoonwandrekj es, die in de handele zijn. Hierbij staat het toe stel op het bovenblad en onder het blad is een laatje voor het aante kenboekje. Daaronder bevindt zich nog een vak voor telefoonboeken. Een gemakkelijk modern stoeltje van draadwerk of rotan zal er voor zor gen dat uw telefoonrekening op een comfortabele manier wat hoger wordt! Een spiegel mag natuurlijk in de gang niet ontbreken. Als u hier onder een bakje hangt voor de handschoenen en shawls, dan zullen deze voorwerpen niet meer beho ren tot de „eeuwig rondslingerende attributen"! Planten kunnen uw gang een extra gezellig tintje geven. Een grote bak met weelderige klimplanten, die geen zon behoeven, is hiervoor heel geschikt. Wilt U eens wat anders dan anders, dan kunt U de traptreden buiten de leuning laten oversteken en op deze overstukkende kunt U planten zetten. Op deze manier krijgt U een hangende tuin, hoewel er natuurlijk nog wel meer tips zijn, om uw gang gezelliger te maken, ge loven we toch wel, dat U op deze wijze uzelf en uw bezoekers zult verrassen, als U de deur opendoet! De gemeente Schoorl biedt te huur aan 7 garages, gelegen in het plan 'Oost' aan de Hagedoornweg. De huurprijs bedraagt 30,- per maand. Nadere inlichtingen ter gemeentesecretarie, afdeling financiën. JURKEN en PAKJES vanaf 12,50 BLOUSES 4,88 ROKKEN - LANGE BROEKEN vanaf 5,00 FIJNE HEUPROK, echt leder 49,75 BIKINI'S, goed model 5,00 7,95 BADSTOF SWEATERS, 10 kleuren, NU 9,95 TWINSET, wit of grijs 19,75 Bergen Breelaan 27 Telefoon 2058 Alkmaar Laat 167 Telefoon 15381 BONTMANTELS voor zomerprijzen DIVERSE PULLOVERS voor halve prijs JAPONNEN voor exceptioneel lage prijzen WILDLEER COSTUUMS 97,50 NAPPA ROK met spencer 50 NAPPA ROKKEN 49,75 OVERGOOIERS 69,50 CANVAS MANTELS met leuke mop voering in wit - geel - groen - marine nu CANVAS PAKJES nu ook slechts Nog enkele Wanneer het nog drukker wordt in de ruimte rondom onze planeet wordt het risico, dat overblijfselen van satelieten op aarde terechtko men uiteraard groter. Toen de ruim- teproeven begonnen leek die kans niet zo groot, omdat het eventueel afgestoten materiaal van ruimte schepen meestal verbrandt, dankzij de enorme wrijvingswarmte die ont staat wanneer zo'n stuk metaal in de atmosfeer terechtkomt. Maar al een paar jaar zijn afgestoten delen van satelieten die op aarde terug keren niet meer zo zeldzaam. Kort geleden is er in Finland een frag ment van een sateliet naar beneden gekomen, dat niet minder dan 10 kg woog en grote schade had kun nen aanrichten, wanneer het in 'n bewoonde streek was gevallen. In tussen is, nu men een overzicht heeft van berichten over 'ruimte- afval', gebleken dat in een veel gro ter aantal landen dan men aanvan kelijk veronderstelde fragmenten van ruimteschepen zijn neergeko men. Langzaam maar zeker wordt dit een probleem waarmee ernstig rekening moet worden gehouden. Weliswaar is de satelliet lanceren de mogendheid aansprakelijk voor schade, als een stuk ruimtevaartuig op het territoir van een andere staat valt, maar tot dusver is het bijzonder moeilijk gebleken om de ze bepaling te effectueren. De Rus sen hebben tot dusver elke claim van die aard afgewezen, omdat niet bewezen kan worden dat de brok stukken van Russische afkomst wa ren. (dia)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 2