Voetbalwedstrijd Schaatskernploeg Nederland-Schoorl I pf iff GERRITSEN V rijdt nuchter,drink. GRAPiLLON m v.v.v. Doktersdiensten Kristal met zilver Bezoekt de 'Tamparade' te Bergen dagelijks geopend verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond cnrs (ZET GE5 Pipo de Clown in Openluchttheater Orgelconcert in Ruïnekerk Niet een bril, maar de JUISTE bril Mr. Opticien D. W. PASTOOR, Bergen Verkeersstudie te Bergen Udo Smit de 2500ste bezoeker 'Tramparade' Uitslag bridge drive Groet-Camperduin Verlichtingsavond te Warmenhuizen INGEZONDEN MEDEDELING A. CAKIRIAN Het speciale huis voor Perzische tapijten ONS NIEUWE FEUILLETON SC. weekblad DONDERDAG 25 JULI 1968 42e JAARGANG nr. 28 4 PAGINA'S DE REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffelsenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs f 7,50 per jaar; f 2,- per kwartaal Post; per jaar 12,-; per kwartaal 3,15 Advertentieprijs: 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven Het eerste elftal van de kernploeg. Op de bovenste rij v.l.n.r.: Ch. v. d. Garde Wim Zwaan Roel Wiersma Peter Nottet Frits Battling Wim Beukers Onderste rij v.nl.n.r.: Cor Venekamp Rein. Kreyermaat Ard Schenk Jorrit Jorritsma Nanne Brouwer Cees Verkerk Zaterdagavond vond onder grote be langstelling de voetbalwedstrijd tus sen de Schaatskernploeg en het 1ste elftal van Schoorl, plaats. Naar schatting enkele duizenden toeschouwers woonden dit sportieve evenement bij. Onder de toeschou wers bevonden zich ook de bekende schaatser Grünther Traub, kampi oen van West-Duitsland en Franz Krienbühl, de Zwiserse kampioen. De kernploeg, bestaande uit alle be kende schaatsers, zoals Kees Ver kerk, Ard Schenk, Peter Nottet e.a. was voor deze gelegenheid versterkt met Reinier Kreijermaat en Roel Wiersma, van wie we hun staat van dienst als voetballer voldoende bekend mogen veronderstellen. Wie meent dat schaatsen slecht te combineren is met voetballen, ver gist zicht. Deze sportmensen zijn door hun training en conditie in staat elke tak van sport een redelijke prestatie te leveren. Dit bleek ook deze avond, want het attractieve voetbal kwam meestal van de zijde der kernploeg. Zelfs was de kernploeg het dichtste bij een overwinning, door kopballen van Ard Schenk en schoten van Verkerk. Dit veldoverwicht was vooral te danken aan de grotere snelheid en de betere conditie van de kernploegleden, hoewel hoe kan het ook anders de techniek van de Schoorlaars beter was. Hier bij moeten we uiteraard een uit zondering maken voor Roel Wiersma en Reinier Kreyermaat, die hun vakmanschap wel overduidelijk de monstreerden. De beste man in de Schoorl-voor- hoede (Van Twuyver) kon het tegen deze hechte defensie ook niet alleen en aan de andere zijde werden de snelle rushes van Verkerk en Schenk vakkundig, maar ook vaak hard, gestopt door de Schoorl-de- fensie met aan het hoofd doelman c. c. r. - t Schreiner, die met enkele fraaie zweef duiken zijn domein schoon hield. De score bleef dus 0-0, eigenlijk te leurstellend voor de toeschouwers, vooral voor de jeugd die elke kern ploeg-aanval met gejuich onder steunde. Na de wedstrijd was de kernploeg de gast van de familie v. d. Garde, waar het tot zeer laat nog gezellig is toegegaan. Resumerend kunnen we stellen dat dit evenement bijzonder geslaagd is verlopen. In de eerste plaats door het grote aantal toeschouwers, maar ook door de aantrekkelijke partij voetbal. Mogelijk is dit voor de v.v. Schoorl, misschien in samenwerking met de v.v. Duinranders, aanleiding om meer van dergelijke evenementen - misschien eens tegen een ere-divi- sieploeg als AZ '67? - te organiseren. Het eerste elftal van Schoorl: Bovenste rij v.l.n.r. Karei Visser Jacob Butter, Wim Butter Bouke de Boer Wim Nieuwland Bob v. Twuyver Theo Blom P. v. Twuyver Onderste rij v.l.n.r.: Cees Schotvanger Henk Mooy René Onck Nico Schreiner Dik Kroon Onder ideale weersomstandigheden organiseerde de VVV-Bergen de vo rige week een kindervoorstelling in het Openluchttheater. Men had hier voor Pipo de Clown met zijn gezel schap geëngageerd, waarvoor bij het publiek veel belangstelling bestond. Niet minder dan 2.700 zomergasten (ouders en kinderen), vormden in hun fleurig zomerkleed, een grote gekleurde lappendeken, die artistiek gedrapeerd over dit amfitheater lag. Het idool van de kinderen 'Pipo de Clown' had weinig moeite zijn po pulariteit bij zijn jeugdige bezoekers te handhaven, want telkens als hij verscheen steeg er een luid gejuich op. Voorts werd door hem een gevari eerd circusprogramma aangekon digd, waar o.a. een rolschaatsend paar, adembenemende nummers op de kleine cirkel ten beste gaf, een opvouwbare dame veel succes oogst te, de vrolijke trampoline-springers de jeugd verbaasde en tenslotte Pipo en de prinses, met de wasserij- scène, de kinderen aangenaam be zig hield. Het gehele programma werd aan het orgel begeleid door Joop Reynolds en moest vanwege de grote toeloop een half uur later beginnen. Dinsdagavond 30 juli a.s. geeft de organist Jan Slot in de Ruïnekerk een orgelconcert. Uitgevoerd wor den: 1. Partita over: Jesu meine Freude J. G. Walther 1684-1748; 2. a. Plein jeu L. N. Clérambault b. Duo 1676-1749 c. Trio d. Basse et dessus de trompette 3. Fantasia en fuga (c.kl.t.) J. S. Bach 1685-1750 Aanvang van dit orgelconcert is 8.30 Het volgende orgelconcert vindt plaats op dinsdagavond 6 augustus om 8.30 uur in de Ruïnekerk te Bergen. Organist: André Verwoerd, organist van de Pauluskerk te Rot terdam. Kaarten a 1,zijn verkrijgbaar: In voorverkoop bij de boekhandels: Bergense Boekhandel, Oude Prins- weg, Bergen Boekhandel De Haan, Stationsstraat Bergen en boekhandel Schoelink, Jn. Oldenburglaan, Bergen en op de avonden der concerten aan de kerk vanaf 20 uur. aangemeten door HOFLAAN 2 - TEL. 2202 - Leverancier van alle ziekenfondsen Uitsluitend specialistische behandeling Brillen op recept van uw oogarts, worden snel geleverd Vanaf maandag 22 juli is in de ge meente Bergen begonnen met een verkeersonderzoek, dat ca. 2 weken zal duren. In deze tijd zullen zoveel mogelijk mensen, die in Bergen verblijven, op straat worden geënqueteerd. Het op onthoud, dat hierdoor ontstaat, zal niet meer zijn dan een halve mi nuut. Het slagen van het onderzoek is mede afhankelijk van de bereidwil ligheid van het publiek. Deze be reidwilligheid zal vooral moeten blijken, wanneer men in een enkel geval twee, of misschien wel meer keer zal worden geënqueteerd. Het onderzoek dient ertoe materiaal te verzamelen, dat inzicht kan geven in de oorzaken van de steeds toe nemende verkeersdrukte. Kennis van deze oorzaken is nodig om een prognose te maken van wat ons op verkeersgeebied in de toe komst te wachten staat en om hui dige knelpunten te helpen oplossen. Aangezien aangenomen mag worden dat deze verkeersdrukte in hoofd zaak veroorzaakt zal worden door het recreative verkeer, is juist deze periode van het jaar gekozen. De opzet is zodanig dat de resultaten later kunnen worden gekoppeld aan die van eventuele andere onderzoe kingen in het omringende gebied in het kader van de verkeersproblema tiek van Groot Alkmaar. Het onderzoek en de daaraan ver bonden analyses worden in opdracht van het gemeentebestuur uitgevoerd door het Ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verhey N.V. te Amers foort, waarvan de heer G. de Boer als adviseur van de gemeente Ber gen optreedt, de heer A. W. der Sjant het onderzoek leidt met pro- jecteurleider de heer H. A. Mulder. Zondag j.l. passeerde de 2500ste be zoeker de controle van de tramweg tentoonstelling aan de Maesdammer- laan, die ruim veertien dagen gele den door wethouder F. Verstegen officieel werd geopend. Ditmaal was het de voorzitter van de tentoonstellingscommissie, de hr. D. Luiting, die tegen half vijf de jeugdige Bergenaar Udo Smit, met dit feit kon feliciteren en hem het boek 'Trammend naar de metro' overhandigde. De heer Luiting merk te daarbij op dat het bezoek aan de tentoonstelling, de stoutste verwach tingen heeft overtroffen, wij had den dit niet verwacht. Wij kunnen straks, wanneer de tentoonstelling haar deuren sluit wel op het dub bele aantal bezoekers rekenen, dan wij verwacht hadden. Voorts merk te de voorzitter op, dat de leden van de Tramwegstichting een on derzoek naar de status van 'Bello' hebben gedaan en tot de conclusie zijn gekomen, dat de machine zich nog in uitstekende staat bevindt. De tramwegstichting heeft n.l. plannen Bello weer te laten rijden, maar niet van Bergen naar Bergen aan Zee maar in de grote Sluispolder tussen Bergen en Koedijk. De stichting dankt Bergen dat zij hier welwil lend tegenover staat. Uitslag van de gespeelde bridgde- drive op maandag 15 juli Lijn A: 1 Ero-Hof meester 47V2 2 Ero Honig 47x/2 3 Beentjes-Kollis 47 4 Kollis-Tromp 42x/2 5 Plomper-Luyt 411/2 6 Nuyens-Slotboom 40 7 "Wehnis-Wuurman 39 8 Kroon-Komen 31 Lijn B: 1 Harmsen-Trant 51x/2 2 Fam. v. Wijngaarden 51 3 v. Heemskerk-v. Geuns 48x/2 4 Reeser-v. d. Plank 43V2 5 Fam. Prins 381/2 6 Hauber-v. d. Eem 36x/2 7 Kuys-v. Weelen 34x/2 8 Garritsen-Hulskamp 32 Lijn C: 1 Fam. Meijer 53 2 Kouwenaar-Hoogeboom 45V2 3 Tromp-de Vries 45 4 Jol-Schouten 43V2 5 Koolmees-Mulder 42 6 Bos-Jol 38 7 B akker-v. Loenen 36 8 Fam. v. d. Goot 33 Lijn D: 1 Hoogvdrst-Bobeldijk 49V2 2 Schuddeboom-Stout 45 3 Arpeau-Hoven 43x/2 4 Hauber-Roos 43 5 Fam. Kuner 4U/2 6 Slotboom-Zee 38V2 7 Herweyer-Nolf 37x/2 8 Koster-Gast 36x/2 Lijn E: 1 Indri-v. Twuyver 37 2 Fam. Appel 36x/2 3 Beeldman-Beeldman 33x/2 4 Sopar-Oud 33 5 Vos-Klemkerk 23 6 Houber-Verhoven 17 De ballonnenwedstrijd van 26 juli j.l, te Camperduin, is dank zij het gunstige zomerweer uitstekend ge slaagd. De belangstelling hiervoor was zeer groot, bijna 500 gekleurde ballonnen gingen op het sein allen los, goede reis en verre vaart als een kleurige grote wolk het luchtruim in, nagestaard door de vele kinderen elk voor zich de hoop hebbende dat hun ballonnetje het verst zal komen waaraan dan ook prijzen zijn ver bonden. De drie eerste prijzen van de wed strijd van 8 juni werden gewonnen door: 1 Rene Dekker uit Schoorl 2 Henny Meilens uit Drente 3 Edith en Nanny Vriendjes, Groet Alle deelnemende kinderen werden getracteerd op ijs, en dank zij de medewerking der politie op dijt drukke punt had alles een vlot ver loop. Zoals u wellicht zult hebben ver nomen, wordt op vrijdag 2 augustus a.s., te Warmenhuizen een verlich- tingsavond gehouden. Gezien het succes van het vorige jaar, toen het, ondanks de korte termijn waar in alles moest worden georganiseerd een gezellige avond werd, menen wij nu een ieder te mogen aanspo ren mee te werken, ook financieel, opdat een en ander buitengewoon mag slagen. Het verlichtingscomité heeft de drumband van Warmenhuizen en drumband en klaroenclub Hoog ovens bereidgevonden een en ander muzikaal op te luisteren, terwijl in de café's ook alles is aangepast, zodat het buitengewoon gezellig be looft te worden. Om half negen begint voor de kin deren een optocht met lampions. Lampions verkrijgbaar bij boekhan del J. Kok te Warmenhuizen. 'DE BURGHAVE' TE HEEMSTEDE WAARDIGE NAVOLGING VAN 'FRANKENSTATE' TE BERGEN BESTUURSWISSELING Aan Mr. P. L. Baron d'Aulnis de Bourouill werd in een te Bergen gehouden vergadering op zijn ver zoek eervol ontslag verleend als bestuurslid van de Coöperatieve Vereniging, die de bouw van de residentie 'De Burghave' te Heem stede tot haar taak heeft. Als zijn opvolger werd op voorstel van de voorzitter, Mr L. Haveman te Ber gen, benoemd Jhr Mr E. L. W. C. van Penhuys, bewoner van het landgoed huize 'te Warmond' in Warmond, neef van mevrouw de douairieère L.E. van Panhuys-van Reenen te Bergen aan Zee. De residentie 'de Burghave' zal naar verwachting gereed komen in 1970 en een waardige navolging beteke nen van 'Frankenstate' te Bergen. De initiatiefnemer tot beide pro jecten was, zoals bekend, Mr L. Ha veman. De projectsom van 'De Burghave' zal ruim 15 miljoen gulden omvat ten. 'Frankenstate' omvatte ruim 8 mil joen gulden. (buiten verantwoording anv de uitgeefster) NIEUWE GEMEENTE NRD. KENNEMERLAND ALKMAAR - BERGEN - SCHOORL AFGEKORT: A.B.S. Bergens wethouder, de heer Ver- steegen, welke nog maar een paar jaar in de gemeente woonachtig is, heeft grote plannen gelanceerd. Eén er van is een casino of speel zaal dat moet er natuurlijk nooit komen, en het is niet erg democra tisch van de heer Verstegen om zijn willetje aan de gemeente en het Ned. volk te willen opleggen. Het Ned. Volk wil deze bedrijven te recht niet en het kan in Bergen alleen maar een verergering aan de toestanden tot gevolg hebben, door een nieuwe stroom van kroeg- en gokvolk aan te trekken., welken op de laagste instinkten der mens zijn gebaseerd. Verder wil de wethouder een nieu we gemeente Nrd. Kennemerland creëren door Bergen en Schoorl sa men te smelten om hierdoor betere voorzieningen voor het toerisme te bereiken, dit plan verdient alle lof. Maar het zou nog beter zijn om Alkmaar - Bergen en Schoorl tot nieuwe gemeente te smeden. De voorzieningen waar een wet houder van droomt zijn dan al aan wezig. Alkmaar zit straks op een steenworp van Bergen. Alkmaar is bestemd als een natuurlijke recrea tieplaats voor de kust-toerisme, ge durende slecht weer perioden en heeft het grote voordeel als vermaak centrum, waaronder het winkelen te fungeren, zoals nu reeds het ge val is. Verder zou dan de rust in Bergen kunnen terugkeren en het unieke van Bergen behouden blijven. Alle millieus komen dan aan hun trek ken. Minister Beernink zal er geen be zwaar tegen hebben en de bevolking van Bergen zal opgelucht zijn, dat hun woonmillieu veilig gesteld wordt, terwijl de grote Vereniging 'Nieuw Bergen, met zijn nu al bijna 1000 leden, welke zich verzetten tegen de troep en ontaarding van het dorp, dan overbodig wordt. Beatkelders, nachtkroegen en la waai verwekkende bedrijven kunnen dan uit Bergen verdwijnen door een VOOR BERGEN: H. J. P. M. Poot Dorpsstraat 30, tel. 2423 VOOR SCHOORL, KOEDIJK EN WARMENHUIZEN Dr. Risselada, tel. (02209) 360 Dr. van Oosten, tel. (02201) 202 Langestraat 12, Alkmaar Hedendaags, oud en antiek Lena Keesom, een rijke boerendoch ter, raakt bevriend met een radio monteur uit de stad. Ze zijn het al goed eens met elkaar, als haar, moeder, een trotse boerin, naar de vlam van haar dochter laat infor meren en te weten komt, dat hij de zoon is van een boerenarbeider. Dan wil Lena's moeder er niets van we ten; haar dochter trouwt niet met de zoon van een boerenarbeider. Het raakt uit, maar al trouwt Lena die geen andere mogelijkheid meer ziet, zoals haar moeder wenst met een goed gesitueerde boerenzoon het lot wil, dat de wegen van Lena en Jaap, de radiomonteur; zich op nieuw zullen kruisen. DE OMWEG die beiden moeten gaan om uiteindelijk toch weer tot elkander te komen, is lang en kron kelig, maar na al het leed, dat bei den hebben moeten doorstaan, zal het geluk des te groter zijn. Dit is in het kort de inhoud van ons nieuwe feuilleton waarmee wij in ons blad van heden een aanvang maken. Ongetwijfeld gaat u meele ven met de wederwaardigheden van deze beide hoofdpersonen, omdat 't een boerenroman is, zo uit het le ven gegrepen. We voorspellen u er genoegelijke ogenblikken mee. De redaktie GEBR. STEUR SCHIEDAM ROOD EN WIT ALCOHOLVRIJ DRUIVESAP gelijk sluitingsuur van de nu ver schillende gemeeenten. Suggesties vanuit de bevolking worden altijd hoog gewaardeerd. Nu de bevolking een duidelijk verzet tegen het thans gevoerde beleid laat horen, en het meer dan zat is om langer in de troep van thans te moeten leven, nu moet er maar gehandeld worden, dat is democratie en een recht wat door het College en een deel van de gemeenteraad wordt genegeerd. De negatieve houding van het gem.- bestuursapparaat en de politieke wensen van de bevolking welke steeds in botsing komen, kunnen zo niet blijven doorgaan. Wet Zonder Ons, Over Ons, moet afgelopen zijn. Het plan van de wethouder om een schaalvergroting te bereiken op be stuurlijk terrein is een eerste posi tieve daad, welke met grote wel willendheid moet worden bezien. De gemeenten Vollenhoven, Blokzijl Giethoorn en Wanneperveen wordt één gemeente Beulaken, deze liggen ver uit elkaar met meren er tussen. De nieuwe gemeente Nrd.-Kenne- merland A.B.S. aan de visie van wethouder Versteegen ontsproten, zal bestuurlijk geen moeilijkheden opleveren, het zal de ondergang van Bergen voorkomen en samen met Schoorl als natuur-recreatie-gebied, het enige van betekenis, blijven voor deze natuur-arme provincie. Alk maar zal zich kunnen beroepen op vrijwel alles waarom alle toeristen recreatie vragen: dat zijn: Natuur- en rustzoekenden, natuur- recreanten met hotel - pension - café-restaurant. Net-recreatie en beat-recreatie. Een nieuw kostbaar raadhuis, wordt overbodig. Door gemeentelijke schaalvergroting kan dan tevens 't plaatselijk-provinciaal Beeldende Kunst beleid opgetrokken worden naar internationaal beleid en maat staven. Met aanbeveling aan de Ver. Nieuw Bergen om het plan van wethouder Verstegen een gemeente Noord-Ken- nemerland te creëren uit de ge meenten Bergen en Schoorl, gecor rigeerd door schaalvergroting uit de gemeenten Alkmaar, Bergen en Schoorl, positief te willen bezien en zo mogelijk aanvaarden. JAN DE LEEUW Bergen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1