Herdenkingsdag kerkje te Bergen aan Zee Gemeenteraad Schoorl GERRITSEN GR A PILLON Doktersdiensten KELTUM PLEET De kunst wordt niet betaald MM EEN FEESTELIJKE TRAKTATIE VOOR «ftf U EN UW KINDEREN 2 augustus groot vuurwerk te Bergen aan Zee verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond Wandelpuzzeltocht groot succes Verbetering waterafvoer woon wagenkamp Naamgeving wegen Saenegheest Veel animo voor schatgraven Vernieuwing doelen op sportcomplex Orgel-concert Vinkenveen bracht weth. F. Verstegen muzikale hulde Swiebertje in Duinvermaak Een veelheid gevraagde kredieten Geslaagde autorally VVV-Bergen Vestzaktheater in de open lucht Burgerlijke Stand Een weekeinde vol oefenwedstrijden voor Duinranders Volleybalclub 'Schoorl' Voor al uw drukwerk Niet een bril, maar de JUISTE bril Mr. Opticiën D. W. PASTOOR, Bergen REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffelsenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 7,50 per jaar: f 2,- per kwartaal Post: per jaar 12,-; per kwartaal 3,15 Advertentieprijs: 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven VOOR BERGEN: DONDERDAG 1 AUGUSTUS 1968 42e JAARGANG nr. 29 4 PAGINA'S weekblad DE DUINSTREEK Maandagavond organiseerde de VVV Bergen de vijfde wandelpuzzeltocht van dit seizoen. De tocht die om 19.00 uur begon, voerde de deelne mers langs mooie plekjes van het dorp. Nadat de deelnemers (272, een record aantal) alle puzzels overwon nen hadden, die voor velen toch nog moeilijkheden opleverden, konden de ruim 80 prijzen waaronder een luchtbed en twee grote taarten wor den uitgereikt. De drie hoofdprijzen kwamen in handen van: 1. Mevr. ten Haken uit Alkmaar 2. Mevr. v. d. Wijk uit Bergen 3. J. C. A. Jansen uit Oudorp. De volgende wandelpuzzeltocht, de op één na laatste van dit seizoen, vindt plaats op maandag 12 aug. 's avonds om 19.00 uur bij het VVV- kantoor. Aan het grote Heklaantje van de gemeente Bergen, wordt momenteel het woonwagenkamp door de be woners benut, als opslagterrein voor oud-materiaal. De rommel be landt daardoor - aldus B. en W. - meestal in de omringende sloten. Herhaalde pogingen om hierin ver betering te brengen zijn mislukt. Het waterschap Bergen heeft bij de gemeente meerdere malen klachten ingediend, vooral ten aanzien van het vervuilen van de wetering, ge legen ten zuiden van het woonwa genkamp, die dient voor de water afvoer van de erachter gelegen lan derijen. Deze afvoer wordt door die vervuiling dermate gestoord, dat 't waterschapsbestuur dit niet langer verantwoord acht. Een oplossing is mogelijk door de waterafvoer om te leggen via te maken duikers, door het grote Heklaantje, en door een dam van een weiland, terwijl dan tevens 250 m sloot moet wor den verbreed en verdiept. De kos tten van dit werk zal een bedrag van 3.270,vergen. Bergen aan Zee Gistermiddag organiseerde de Bottelmaatschappij Noord-West Nederland N.V. van Coca-Cola te Heerhugowaard in sa menwerking met de heren Worm en De Vries te Bergen aan Zee, aan het strand van deze badplaats een schatgraverij waarvoor zich niet minder dan 250 deelnemers van 14 jaar en ouder, opgaven. Groot was de belangstelling van de zomergasten voor dit evenement want bij honderden stonden ze in dichte rijen, de met de hand gra vende mensenkluwen gade te slaan terwijl een weldadig zonnetje aan dit spel een vrolijk en feestelijk tintje gaf. Aangemoedigd door radio- en t.v.- reporter Peter Knegtjens, als spel leider, werd onder luid gejuich van gravers en omstanders een groot aantal coca-colaflesjes opgegraven, die alle voor een prijs in aanmer king kwamen. Er werd dan ook die middag een groot aantal prijzen uitgereikt. Alleen de hoofdprijzen werden 's avonds door de heer L. C. Riviére, verkoopleider van deze maatschappij, in 't strandpaviljoen „Zuid" van de heer de Vries uitge reikt. Zij vielen ten deel aan de vinders van de rode kurken: 1. de heer G. v. d. Burg uit Utrecht 100,2. Ingrid Jansen uit Am sterdam 50,plus de derde prijs 25,4. de heer J. Besse uit Uit geest 25,5. Herr Palm uit Mun ster 10,6. Fraulein Ursela Abe le uit Ulberne 5,en 7. de heer F. Buis uit Enkhuizen 5, Het was een geslaagd strandfeest. Dit voorjaar is het B-veld van het sportcomplex aan de Oudtburgh- weg opnieuw onder profiel gebracht en ingezaaid. In verband met deze werkzaamheden zijn de ter plaatse aanwezige doelen verwijderd. Bij de voorbereiding van de herplaat sing is gebleken dat deze evenals die van het A-veld, noch wat het hout, noch wat de inwendige maten aangaat voldoen aan de ter zake bestaande voorschriften. Tevens werd geconstateerd, dat de aanwezige ballenvangers, waarbij destijds gebruikte houten lichtmas ten zijn toegepast dringend moeten worden vervangen. De kosten van het met de eisen in overeenstemming brengen van de doelen en het vernieuwen van de ballenvangers, overeenkomstig die welke op het sportcomplex aan de Groeneweg zijn geplaatst belopen in het totaal 8.080, In het prille burgemeesterloze tijd perk, vond vrijdag j.l. de raadsver gadering plaats onder voorzitter schap van loco-burgemeester Dek ker. Dat het mogelijk zelfs nog wel enige maanden kon duren vóór dat een nieuwe burgemeester zou zijn benoemd, kreeg men als antwoord te horen op de verschillende vragen welke hierover werden gesteld. Er is een stroom van sollicitaties, een teken dat voor dit ambt in Schoorl veel animo is, aldus L.B. Dekker. De voorzitter vroeg alvorens tot de behandeling van de agenda over te gaan clementie voor het feit dat mogelijk enkele zaken wat vertraagd afkwamen, doch dit vindt zijn oor zaak in de verhuizing, verbouwing en al wat er mee samenhangt. Hij bracht dank aan het team van ambtenaren die onder vaak zeer moeilijke omstandigheden hun werk hadden moeten doen, wat nodig was geweest om de gemeentelijke machine op toeren te laten draaien. De heer Sleking stelde vragen over de aanleg van voetpaden - en fiets paden met name langs de Duinweg. Met Staatsbosbeheer zal wederom kontakt worden opgenomen over deze aangelegenheid. De heer De Leeuw pleitte voor speelplaatsen in Schoorl-Oost, om dat deze eigenlijk over het hoofd zijn gezien, hij drong aan nog eens te bezien of hier op korte termijn iets gedaan kon worden. Verder schonk hij de aandacht aan de slechte verlichting aan het rij wielpad aansluitend tot de Onder weg en pleitte voor twee-armige lantaarnpalen. Verder verwacht hij van de raad stappen te nemen om te komen tot een inhaal verbod op de Rijksweg te Schoorldam, het verkeer ter plaatse maakt deze voorziening dringed noodzakelijk. Verder stelde hij een vraag over de minder prettige ri- oollucht waarmede bewoners van Damweg hadden te kampen. Bergen Zondag 28 juli j.l. was het vijftig jaar geleden dat het kerkje in Bergen aan Zee in ge bruik werd genomen. Deze herden king werd gistermorgen in dit fraai met bloemen en dennegroen ver sierd kerkje, in 'n sfeervolle dienst voorgegaan door dr. J. F. van Roy- en uit Rotterdam, die reeds in het jaar 1934 zijn eerste preek in dit intieme kerkje hield. Na een korte liturgische dienst, verwelkomde dr van Royen de talrijke kerkgangers waaronder burgemeester L. J. de Ruiter en pastoor Solleveld, die ge komen waren om deze bijzondere plechtigheid bij te wonen. Dat wij hier zijn, aldus dr. v. Roy en, hebben wij aan de familie Van Reen en te danken, die dit kerkje hebben gesticht en een uitzonder lijk bedehuis is in ons land. Ge ïnspireerd door het werk van pas toor Egeuni Bussia van het 18 Egli- se de l'Etoile te Parijs, en het werk van de bisschop van Upsala, die de oecumenische gedachte dienstbaar wilde maken in een verscheurde wereld, stichtte mevr. Van Reenen dit kerkje, waarvan de deuren voor verschillende geloofsrichtingen open staan. Spr. begroette de heer Haasbroek die in die jaren de ad ministratie der Stichting in alle bescheidenheid heeft verricht. Ook de heer Akkerman die tijdens de diensten met veel elan het orgel bespeelt. Vijftig jaar is weinig in een eeu wenoude wereld, vervolgde dr. Van Royen, de onvergetelijke Bello zal nooit terugkomen. Maar bij alles wat veranderd blijft de zee hetzelf de. Als wij een badplaats zouden stichten dan zou een restaurant, Op dinsdagavond 6 augustus 1968 in de Ruinekerk te Bergen N.H. Organist: André Verwoerd, organist van de Pauluskerk te Rotterdam. Uitgevoerd worden: 1. Balletto del gfanduca J.Pz. Sweelinck 1562-1621. 2. Drie koraalbewerkingen: a. Komm, heilger Geist, Herre Gott D. Buxtehude 1637-1707 b. Vater unser im Himmelreich v J. S. Bach c. Wachet auf, ruft uns die Stimme - J. S. Bach 1685-1750 3. Praeludium en fuga (g.gr.t.) J. S. Bach 1685-1750. Dit concert is 't laatste in de reeks Bergense Orgelconcerten 1968. De vier voorgaande concerten werden gegeven door de organist van de Ruinekerk, Jan Slot. Bergen Gisteravond gaf in het kader van de Bergense muziekuit voeringen de Brass-band „Concor dia" uit Vinkenveen o.l.v. dirigent Jan Brons, een concert op het Ru- inekerkterrein. Dit concert werd door de gemeente Vinkenveen aan geboden aan wethouder F. Verste gen, die geruime tijd loco-burge meester is geweest van deze ge meente, en voor zijn vele verdien sten deze muzikale hulde in ont vangst mocht nemen. Nadat wet houder Verstegen zijn plaatsver vanger, de loco-burgemeester, de heer S. de Haan, met zijn muzikaal gezelschap en enkele Vinkeveense ingezetenen had verwelkomd, open de de band het programma met de March of the Peere van Arthur Sul livan dat zich vlot en met vaart liet introduceren. Van de zeven nummers voor de pauze - om aan de andere niets te kort te doen - stak de 2e Rapsodie on negro spirituals verre boven de andere uit. In de pauze begaf het gezelschap blazers en Vinkeveners naar de raadzaal waar koffie werd geserveerd. Na de pauze hervatte de band het tweede muzikale ge deelte van het programma, dat op voortreffelijke wijze werd geïnter preteerd, en door vele luisterende zomergasten - binnen en buiten de kerkemuren - met een warm ap plaus werd beloond. danstent of patatkraam het eerste zijn waar we aan denken. Gelukkig zet een jonge generatie in alle be scheidenheid het werk van de stich ting voort. De stichters hebben toen vooruit geweten dat er ook een heiligdom moest zijn en een kerkje gebouwd, gedachtig aan de woor den van Paulus „Weet dat Gij Gods tempel zijt, en Gods geest in U woont." Daarna zong het koor o.l.v. dirigent Nico Akkerman, gezang 46 en het klonk als een ontroerende postume hulde aan de stichteres van Bergen aan Zee, het door haar geschreven liedje van de Bergenaar dat prach tig en zuiver gezongen werd door Maartje Eeghen. Jochem, Lizzy en Walty van Reenen, gaven eveneens soli's ten beste, resp. op trompet, fluit en cello. Hierna kreeg burgemeester L. J. de Ruiter het woord, die het kerkje 'n merkwaardig instituut noemde. De stichters hebben de toename van 't aantal gasten in de badplaats goed gezien. Ze kunnen niet alleen licha melijke recreatie, maar ook geeste lijke recreatie hier vinden, door te luisteren naar het evangelie, die 'n allesomvattende betekenis heeft voor de mens. Wat er ook gebeurt in de wereld, wij zullen niet zon der geloof kunnen. Spr. wees op de fraaie in hout gesneden reliefs van de preekstoel en herinnerde aan 'n tijd dat allen aan de verfraaiing van de kerk bezig waren. Als wij nu ook zo samenscheppend bezig kun nen zijn, en het 50 jaar kunnen vol houden, zijn wij ook stichters van het gebouw. Daarna dankte de heer A. L. van Reenen allen die deze plechtige herdenking tot een mooie herinnering hebben gemaakt. Bergen Afgaande op de door de V W-Bergen gevraagde weerbe richten aan Schiphol, en het Me teorologisch Instituut te Utrecht, die voor gistermiddag buiig weer over Bergen voorspelde, besloot het W V-bestuur de voorstelling van Swiebertje en zijn gezelschap niet in het openluchttheater te houden, maar in 't paviljoen Duinvermaak te laten optreden. Honderden kin deren met hun ouders moesten ech ter teleurgesteld worden, daar er maar een deel van de grote toeloop 9500 kinderen in de zaal werden toegelaten, een zaal die voor derge lijke kindervoorstellingen onge schikt is. Erger werd het nog voor de orga nisatoren van dit kinderfeest, dat buiten het weer opklaarde, en een stralend zonnetje achter het wol kendek tevoorschijn kwam, die de weervoorspellingen van beide in stellingen onjuist verklaarde. Niettemin hebben een aantal kinde ren - die vooraan zaten - genoten die middag. Voor de pauze kregen zij Franklins wondershow te zien, waarin een sprekende aap, een goochelaar en sneltekenaar enz. veel succes oogstte. Na de pauze kwam het moment waarop alle kin deren ongeduldig gewacht hadden, en dat was de vrolijke zwerver Swiebertje, de altijd pechhebbende Bromsnor, de Freule, Saartje en de burgemeester die de kinderen wis ten te boeien, en hen laten mee leven met het verhaal van de dwa ze ondeugende zwerver. Aan de raad van Bergen wordt een groot aantal kredieten gevraagd voor de aanschaf van laadkisten voor de vuilnisophaaldienst 6.700 voor de verbetering van de draina ge van het sportveld van de Bre- derode-school 3.890,voor de vernieuwing van doelen en ballen vangers op het sportcomplex aan de Oudtburghweg 8.080,voor voorzieningen aan de kiosk aan de Breelaan 1.970,voor de inrich ting van de schoolbarak aan de Ka- rel de Grotelaan voor de gemeen telijk sociale dienst 12.400,;voor de verbouwing van de kantoorba rak aan dezelfde laan ten dienste van het bedrijf gemeentewerken en de UW 5.960,—. Het college B. en W. van Bergen stellen de raad voor, overeenkom stig de ter inzage gelegde tekening met straatnamenlijst aan de daarop aangeduide wegen de volgende na men te verbinden: Wijzend, Beek, Zwin, Leek, Wetering, lip, Loop, Gouw, Vliet, Die, Rak, Stierop, Wiel, Zwet, Kreek, Zijl. Aan de vrijdag j.l. georganiseerde autorally werd door 115 équipes deelgenomen. Het parcours, uitge zet door de heren J. N. Groenewoud en J. Jansen, leverde weer een groot aantal puzzels op, welke maar \freinigen in staat stelden de afstand van ca. 27 km binnen de voorge schreven tijd te rijden. Na de finish in Bergen aan Zee be gaven de deelnemers zich naar café-restaurant Neptunus, waar om plm. 22.15 uur de prijsuitreiking plaats vond. Maar liefst 38 équipes ontvingen een prijs. De drie bestgeplaatsten in de twee klassen zijn resp.: klasse A: le prijs: éq. Fenger- Schut; 2e prijs: echtp. Prins; 3e prijs: éq. Hekman-Corts; klasse B: le prijs: éq. Mens-Lubben; 2e prijs: de dames Toepoel-Huygens; 3e prijs: éq. Geurs-Geurs. Het was een bijzonder geslaagde rally. De volgende rally zal gere den worden op zaterdagmiddag 17 augustus, start 14.00 uur Groene weg, hoek Nesdijk. Het Vestzaktheater uit Amsterdam zal op donderdag a.s. twee voorstel lingen brengen in het openluchthe- ater te Bergen. Om 14.00 uur: 'OVER PLOEF DE DOMME BOEF' een voorstelling voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Wim Burkunk brengt met zijn groep hartverwarmend goed kindertoneel. Hij blijkt in staat zonder goedkope fratsen en grollen de kinderen van het begin tot het eind te boeien. Ook volwassenen zullen genieten van het verkwik kende spel. Kaarten a 1,50 bij de VVV of aan het theater. Om 20.30 uur: 'DOKTER, OH DOKTER' Een verrukkelijk vakantiestuk vol spitse en leuke grappen, dat met verve wordt gebracht. Het Vestzak theater, dat reeds meer dan 250 maal met dit stuk sukses had, ver dient alleszins veel publiek. Met schijnbaar moeiteloze vaardig heid, leidde loc. burg, de vergade ring en de kwinkslagen welke wij gewend waren te horen ontbraken ook nu niet, ondanks het feit dat op de agenda enkele zaken van de orde kwamen met een relatief grote technische inhoud, t.w. de bouwvor- dering voor de gemeente Schoorl en het voorstel tot aanwijzing van een deskundig college bedoelt in die wet. Veel commentaar werd gemaakt te gen een nagekomen rekening van het Techn. advies bureau van de Ver. Ned. Gemeenten a 85.117,- welke de raad pas na 7 jaar bereikte nadat het College van B. en W. her haaldelijk had aangedrongen op toezending van de rekening. De raad drong aan op jaarlijkse af rekening met dit bureau. De agendapunten werden betrekke lijk snel afgewisseld en was punt 13 de rondvraag aan de orde, het woord werd als eerste aan de da mes gegeven. Mevrouw de Boer vroeg, hoever het gevorderd was met de benoeming van een nieuwe burgemeester en sprak haar bezorgdheid uit over de scholenbouw met name in Oost. Mevrouw v. d. Linden, constateerde met vreugde dat de gecreëerde speelgelegeheid aan de Reigerweg in een grote behoefte voorziet en vroeg of ook t.aa.v. Oost, hier nog in speelplaatsen en met name in speelweiden kon worden voorzien. De heer Meijer drong er bij het College op aan ook de frakties in spraak te geven bij de benoeming van een burgemeester, hij meende dat aan een dergelijke inspraak in het verleden wel wat mankeerde. Voorts drong hij aan op snelle aan pak van de bouw in Hargen aan Zee (of hoe men dit in de toekomst ook noemen gaat) dit met het oog op het seizoen 1969. De heer Louter vond het een ge vaarlijke tijd i.v.m. eventuele hooi- broei en wilde graag weten, wat er sinds de laatste vergadering t.a.v. hiervan was veranderd. Hij meende te moeten zeggen dat de landbou wers, na de berging van het hooi waakzaam dienen te zijn en niet moeten schromen de hulp van de hooistekers in te roepen. De heer Meedendorp gaf de Loc. Burg .een pluim voor de bijzondere vaardigheid waarmede deze de le vergadering had geleid en dat gaf hem voldoende vertrouwen voor de toekomst. Tevens drong hij aan op inspraak bij een eventuele benoe ming van een nieuwe burgemeester, een burgemeester zo stelde hij die de vorige de heer Bergh evenaart, want we willen er niet op achteruitgaan. Hij meande ook dat het een man moest zijn die past in een gemeente die aan de vooravond staat van grote toeristische ontwikkeling. Hij voelde niets voor een man, die zijn laatste jaren voor zijn pensioen hier kwam slijten. Nadat de Loc. Burgemeester, op al deze vragen een bevredigend ant woord had gegeven merkte deze aan het slot op, dat uit de reakties van het publiek was begrepen dat men zeer tevreden was over de schoon maakdienst op het strand, het is er schoner dan jaren het geval was, dank zij de mensen die men hiervoor had aangetrokken. Restte hem nog een pluim te geven aan de bijzonder aktieve Reddingsbrigade, die ook dit seizoen haar nut weer had bewezen. i iii n ii'ii iwft ri'HW yima—i van 15 tot 29 jjuli 1968 GEBOREN: Lucas, zoon van J. A. G. Davids en A. A. Holt, Irenelaan 12. ONDERTROUWD: Jan W. van Hat- tum, 28 jaar, Oude Bergerweg 1 en Johanna M. Kleverlaan, 26 jaar, Zakedijkje 31. GEHUWD: Nanco R. Wildervanck, 24 jaar, Groningen en Marianne van Gelder, 22 jaar, Nachtegalenlaantje 12. OVERLEDEN: Hendrikus C. G. Bos huizen, 67 jaar, Amsterdam. Janne tje Groet, wed. van A. Nieuwenhuis 86 jaar, Kruisweg 42. B. LUIF Nw. Bergerweg 1, telef. 3130 VOOR SCHOORL, KOEDIJK EN WARMENHUIZEN Dr. BRUST Telefoon (02209) 288 Dr. van Hesteren Dorpsstraat 108, tel. 212 Warmenhuizen A.s. zaterdag 3 augustus, spelen het eerste en tweede elftal van de v.v. Duinranders tegen het eerste en tweede van de v.v. Sloterpark uit Amsterdam, aanvang 19.00 uur. De zondag daarop (4 augustus), aanvang 11 uur: Duinranders asp. - St. Boys en Duinranders jun. - St. Boys Deze wedstrijden kunnen voor bijna alle voetballende leden van Duin randers een nuttig oefenduel zijn met het oog op de a.s. competitie. De zomertraining wordt vanaf maandag 5 augustus van 7-9 uur voortgezet op een grasveld naast perceel Duinweg 47, waar een vol- ieybalbalveld op ware grootte met net wordt uitgezet. In tegenstelling met voorgaande conditietraining kan dan meer aan dacht aan het spel zelf worden be steed in verband met de aanstaan de competitie. Introducties toegestaan. Nieuwe le den hartelijk welkom. Het bestuur. Die donderdag dat het kunstenaars dorp in het t.v.-beeld kwam en en kele vooraanstaande Bergenaren wat vertelden, dat allang vergeten dien de te zijn, had een groot aantal zo mergasten zich op het Plein verza meld, rond de man met de t.v.-ca- mera, met de stille hoop eveneens in het beeld te komen. Naast het levensmiddelenbedrijf van B. en W. bij het pompstation van Bos-Eysen, bracht een bekende Bergense pottebakker met driftige schuifelingen zijn draaischijf in be weging, terwijl onder zijn gevoelige handen, een klont glanzende klein, tot eene fraai voorwerp werd om getoverd. Rondom de pottebakker stonden de vakantiegangers naar hem te kijken waaronder op de voorste rij, bloot- voets, drie Amsterdamse gratiën, gekleed in een wit, lichtgroen en donkerblauw bloesje en alle drie beneden de gordel, artistiek behan gen met grote veelkleurige baddoe ken. Hun aandacht was niet zo zeer op het handwerk gevestigd, maar meer nog aan de zwaarbebaarde kunstenaar met zijn weelderige haardos die geconcentreerd zijn ar beid verrichtte. Fluisterend zei de witte tot de groe ne: 'Wat een fraaie kop hep die vrijer! Die is zeker uit een kerk boekje weggelopen', zei de groene. 'Wat zal die man vanavond een lam been hebben van al dat ge- schuivel', zei de blauwe; 'een goeie voor de schoenmaker!' Naast de pottebakker was een jong kunstenaar bezig met het afwerken van een vrouwelijk naakt. Heel voorzichtig en behoedzaam schaaf de hij aan dit kunstwerkje. Het lijkt me zuster wel, die hep ook zo'n fijn figuur, zei de blauwe. Een kwartje kletterde op de schaal, die zwijgend om financiële waardering vroeg, daarna volgde een dubbeltje toen was het een ogenblik stil, want de klomp klein had zijn lompheid verloren en groeide door dit kun stig vormgeven tot eeen droom van een vaasje. De groene kreeg het koud op haar blote voeten en wilde weggaan, de witte keek in de schaal, waarin nog geen twee gulden lag en vroeg aan de omstanders: 'Motte ze dat nou met z'n tweeën delen? da's ook niet veel!' En terwijl ze aanstalten maak ten om verder te gaan, zei de blau we: 'De kunst wordt niet betaald.' JAN TIMMER DRUKKERIJ VOLKERS LEEGWATER Telefoon 268 - 223 aangemeten door HOFLAAN 2 - TEL. 2202 - Leverancier van alle ziekenfondsen Uitsluitend specialistische behandeling Brillen op recept van uw oogarts, worden snel geleverd SCHIEDAM ROOD EN WIT ALCOHOLVRIJ DRUIVESAP

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1