PONY-RIJDEN GERRITSEN 21mm GRAPiLLOM Gemeenteraad Bergen Doktersdiensten KLOKKEN naaz ?e k&as EEN GOED GASTHEER SCHENKT OOK SIMCAIOOO Zaterdag a.s. concours hippique te Schoorl van 8 tot 16 uur verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond A. CAKIRIAN Het speciale huis voor Perzische tapijten Goed spel doch weinig belangstelling GONDELVAART KOEDIJK Naamgeving bestemmingsplan 'Saenegheest' Niet een bril, maar de JUISTE bril Mr. Opticiën D. W. PASTOOR, Bergen V.V.V. BERGEN k* Voor al uw drukwerk Duinranders- aspiranten-tournooi m.m.v. 12 verenigingen 'TRAMPARADE' TROK 4.000 BEZOEKERS C. RIJKE n.v. DONDERDAG 8 AUGUSTUS 1968 42e JAARGANG nr. 30 6 PAGINA'S weekblad DE DUINSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v.. Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs f 7,50 per jaar; f 2,- per kwartaal Post: per jaar 12,-; per kwartaal 3,15 Advertentieprijs: 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven Het is goed om ons bij alles wat we in het leven doen af te vragen, wat het beginpunt is en wat het einde en waartoe we iets doen (of laten) en wat dus het doel is van de handeling. Als we over pony-rijden spreken, kunnen wij uitgaan van de ruiter en van de pony. En in dit geval willen we met de laatste beginnen. We realiseren ons meestal niet of nauwelijks, dat er veel meer pony rassen bestaan dan paardenrassen en we denken er vaak helemaal niet aan, dat de paarden, tot voor kort de grootste krachtbron en de snelste voortbewegingsmogelijkheid van de mens, door teletkeuze en door ver edeling (veelal met Oosters Bloed, hetwelk we vaak als 'Arabisch' aan duiden) uit de in het wild levende, uitsluitend op de natuur en de na tuurlijke voedselbronnen aangewe zen pony gefokt werden. Het gecul tiveerde paard is niet alleen gedo mesticeerd, maar stellig ook in de meeste gevallen gefokt met een zeer bepaald doel, waarbij we alleen maar behoeven te denken aan b.v. het zware trekpaard en het renpaard om de verschillen diudelijk voor ogen te stellen: trekdier en rijpaard. En het is dus wel vanzelfsprekend, dat de pony, natuurdier als hij is, het meest voorkomt in ongecultiveerde en minder bevolkte gebieden, ver spreid over vrijwel de gehele wereld. In Europa kennen we nog maar en kele landen, waarin pony's voorko men: in Duitsland de Dülmener Wildferde (in Westfalen), in Frank rijk de Camargue Pony's in de Rhone-delta (denk maar aan de zondagavondfilm) en in Engeland zelfs diverse rassen, die allemaal nog min of meer in het wild leven, in bosrijke en heuvelachtige, vrij natte streken en soms zelfs in barre, woeste en gure omgeving. Het is duidelijk, dat die pony's daarvan de kenmerken dragen: niet alleen zijn ze 'winterhard', maa.r bovendien verschillen ze allemaal een beetje naar de aard van de streek, waarin ze al eeuwen en eeuwenlang voor komen. Als we een grove indeling mogen maken naar de mate van de in ons land voorkomende Ponyrassen, dan blijkt, dat de kleinste, het meest verspreide, het grootste in aantal zijnde en het oudst-geimporteerde de Shetlander is. En er zijn nog heel veel, vooral landelijke, ponyclubs, die op deze kleine, dappere diertjes bereden zijn.... Maar wat blijkt: als je een foto van een trekpaard (b.v. een Zeeuw) legt naast die van een 'Shetje' (en je er voor gezorgd hebt, dat de foto is genomen in b.v. een weiland zodat er dus geen ver gelijkingsmateriaal voor de grootte is), dan is de een, voor wat de 'bouw' betreft, bijna precies gelijk aan de ander en zo is er dus feitelijk alleen maar een verschil in grootte. We behoeven er niet lang over te praten om het er over eens te wor den, dat een Zeeuw geen rijpaard is (al zijn er in Zeeland prachtige ringstekerijen in kostuum) en.... we mogen nu ook concluderen, dat de Shetlandpony als kinder-rijpony ook minder geschikt is. De gangen zijn wat kort door de in het alge meen stelle schouder, wat stotend door de steile kootstand (overgang van hoef naar onderbeen); ze zijn wat moeilijk wendbaar door de korte zware hals. Maar in fruitbedrijven zijn ze onmisbaar en als 'speelgoed' zijn ze hun gewicht in goud waard. Er zijn in ons land een paar honderd IJslanders, uiterst brave dieren, die, tot voor de komst van de jeep al daar, door de IJslandse boeren voor alles en nog wat werden gebruikt. Ze hebben een dood-rustig tempera ment en worden hier vooral op de Veluwe en in Brabant voor licht landbouwwerk gebruikt. Maar door hun flegmatieke aard (ze stappen liever dan dat ze draven en ze vin den galop echt wel vermoeiend) kun je er niet zo heel veel mee bereiken. Al zijn ze zo gewillig, dat je, als je 's morgens 'Hort' hebt geroepen en je vergeet 'Ho' te zeggen, je 's avonds nog steeds (in stap) aan het rijden bent! Een pony, die niet helemaal echt' Langestraat 12, Alkmaar Hedendaags, oud en antiek VOOR BERGEN: J. J. A. A. HODDE Van Reenenpark 2, telef. 2027 VOOR SCHOORL, KOEDIJK EN WARMENHUIZEN F. H. RISSELADA Dr. Heringlaan 18, telefoon 360 Dr. v. OOSTEN Telefoon (02201) 202 meer is, komt uit Wales en heet de Welsh-pony. Hij is een lust voor het oog, misschien juist voor de paar denliefhebber, omdat die in hem duidelijk het Oosterse bloed kan on derkenen. Maar daarmee raken we tegelijkertijd de kern van de zaak: vergis je niet: een pony en een paard zijn twee geheel verschillende die ren, óók in aard en behandeling en je moet een pony bekijken met pony en niet met 'paarden-ogen'! Door die kruisingen met Oosters Bloed zijn die Welsh Pony's weliswaar echt 'mooi' geworden, maar hebben ze veel van hun echtheid verloren en zijn ze vaak te heftig om door een kind te worden bereden. Ook in Engeland zijn ze meest 'showpony's. Dan zijn er nog enkele tientallen Connemara Pony's in Nederland, af komstig zowel van het Engelse, als van het Ierse stamboek. Ierland is hun vaderland. Al vrij lang geleden begon de bekende importeur S. Pruykemaker uit Wassenaar met de invoer, maar een daverend succes is het nimmer geworden. En van de echte pony-eigenschappen is, ook volgens de Britten zelf, nog maar uiterst weinig over. We belanden tenslotte bij het oud ste en grootste pony-stamboek in Nederland, de New Forest Pony's en al uit de resultaten van de diverse wedstrijden gedurende een aantal jaren valt duidelijk te constateren, dat deze pony het meest succesvol is voor de jeugdruiterij. E)n het is zelfs zó, dat juist ook deze pony, de New Forester vanwege zijn grote betrouwbaarheid en gemakkelijke temperament het meest gebruikt wordt voor het revalidatierijden door gehandicapten. We hebben het 'begin' van pony rijden gezien: we weten nu, waar we met een pony aan toe zijn, en kennen, globaal, het verschil tussen de in Nederland voorkomende ras sen. Als 'eindpunt' zien we het onder houd en de verzorging van de pony en we willen er in dit bestek alleen maar op wijzen, dat een halve ha weidegrond, wat bijvoer van 'brok jes' (en in de winter hooi) en een onderkomen zoals b.v. een schulhut van de Heidemij. ruimschoots vol doende Zijn. En nu nog iets over het 'doel'. Het doel van pony-rijden. Dat is: het rijden door kinderen op een pony (of er achter). In enkele zinnen gezegd a. een kind is kleiner dan een volwassene; b. een kind heeft minder ervaring dan een volwassene. Als we zes jaren zijn geworden en we willen leren fietsen, maar alleen maar 'de beschikking' over vader's fiets hebben, dan knikken we de rechterheup onder de stang door, maken een clowneske kronkel in ons lichaam, heffen de handen tot schouderhoogte om het stuur te pakken en dansen mee op de rond draaiende pedalen. We lappen het hem wel, maar.... het past niet: we zijn te klein! En als we vaders fiets zonder ongelukken hebben thuisgebracht.komt er misschien eenkinderfiets. Tot voor kort waren de groten er nog niet achter, dat een kind de bewegingen van een paard niet kan 'uitzitten', eenvoudigweg, omdat 'n paard.... te groot is. En toen.... kwam de pony! Omdat een kind minder ervaring heeft, moet hem die worden bijge bracht; moet hij leiding hebben en instructie en moeten we de eisen niet te hoog stellen. Vanzelfsprekend is het noodzakelijk, dat ervaren en beproefde krachten les geven en zeker niet onder het mom van: 'Het is toch maar voor kinderen!' Als de basis fout is, krijgt men die fou ten er heel moeilijk uit! We vol staan voorlopig met een losse, soe pele, gemakkelijke en natuurlijke 'zit', zodat het kind zich te pony even goed thuis gevoelt als op zijn eigen twee stevige benen. En we properen er voor te zorgen, dat het kind de pony niet plaagt en/of hin dert. We vermijden de lintjes- en wedstrijdkoorts van de.... ouders en we hebben de gelukkigste en gezondste kinders als ze, frank en vrij, in spijkerbroek en bloes of trui met hun vriendje, hun kameraadje, de pony, mogen rijden en rossen door de wijde wereld, door de heerlijke natuur op de natuurlijke wijze, die de mens is gegeven. En daarmee leggen we dan de grondslag voor een later, goed le ven: we vormen kleine karakters tot kameraadschap, sportiviteit, durf, liefde voor alles, wat leeft en we maken jonge lijven tot lenig, sterke, oer-gezonde kinders! Het Amsterdams Vestzaktheater onder artistieke leiding van Wim Burkunk en onder auspiciën van de VVV-Bergen, gaf een uitstekende kindervoorstelling in het openlucht theater van het verhaal over Ploef de schoenmaker die een hekel aan werken heeft en besluit met zijn knecht Nando het boevenpad op te gaan. Daar beiden voor dit beroep geen feeling hebben en bovendien nog te eerlijk en menslievend zijn, komt er van hun voorgenomen dief stallen weinig terecht en worden tenslotte door Sandra de meid van alle verdenking van diefstal vrij gesproken, een diefstal die door de handige juffrouw Tierelier in scene was gezet. Dit verhaal geschreven door Wim Burkunk bezit veel meer opvoeden- den waarde dan vele andere gezel schappen die vaak duizenden kin deren naar het openluchttheater trekken. Het was daarom jammer dat er zo weinig bezoekers waren gekomen (160). Niettemin hebben de kinderen enorm genoten van dit spannende verhaal, dat hen van het begin tot het einde heeft geboeid. Ze speelden zelfs mee en reageerden spontaan op de handelingen van de spelers. 's Avonds bracht ditzelfde theater de kostelijke comedie: 'Dokter, oh dokter! in twee delen voor het voet licht door Wim Burkunk. Een hand jevol volwassenen bezoekers (50) hebben genoten van deze comedie, alleen de enthousiaste vertolking van dit stuk was een verdienste op zich. Menig gezelschap zou er de brui aan gegeven hebben, doch de spelers van dit theater hebben hun klein aandachtig auditorium an derhalf uur geboeid, met een ver haal, dat naar ik meen, al eens eerder in Bergen is opgevoerd. De schepjes en de emmertjes worden opgeborgen. De zwempakken en de spijkerbroeken, de zomerhoedjes en de gymschoenen gaan de kast in. Tot volgend jaar. De vakanties zijn voorbij. De scholen gaan weer open. De kroontjespennen worden schuch ter in de inkt gedoopt, de eerste sommetjes worden weer gemaakt. De wortel uit zesendertig is weer net zo belangrijk als het gemengd be drijf in Appelscha, en bij de eerste dictees wordt weer hevig gepiekerd of je 'gestuurd' met een 'd' of een 't' op het eind schrijft. Het speelse van de vakantie is verdwenen. Het robbedoezen is voorlopig beperkt tot het speelkwartier, de vrije uurtjes tussen de middag. Diefje met verlos op het schoolplein boksprong en hangen in de kilm- rekken, het plezier van de school tijd. Een plezier dat van de kinder kleding minstens evenveel eist als een kampeervakantie. Schoolkleding moet daarom van stevige anti-inkt en anti-modder stoffen worden ge maakt, die daarbij nog modern zijn ook. En onder modern' voor een kind verstaan wij tegenwoordig kle ren waarin het kind zich goed kan bewegen, en kleren in kleuren die het kind voor zichzelf kiest. Kinder kledingfabrikanten in heel Europa hebben in samenwerking met de fa brikant van de bekende textielvezel draion, een uniek systeem ontwik keld, waarbij op basis van een veer tiental echte kinderkleuren rood, oranje, geel, kleuren waar het kind het eerst naar grijpt alle in de winkels verkrijgbare dralonkleren op talloze manieren met elkaar ge- kombineerd kunnen worden. Een dralontrui, gekocht bij de ene win kelier, past zonder mankeren bij 'n rokje of overgooier van een andere zaak. Zo ontstaat, óók in de school kleding, een oneindige reeks van mogelijkheden, die 'de bonte wereld van het kind' is genoemd. Bij de foto: Schoolkleding moet overal tegen kunnen. Een spelletje op het schoolplein, klouteren in de klimrekken, kliederen in de klas. Bovendien moeten de kleertjes kleu rig zijn, zeggen de kinderen. Dit dralon-modelletje is er een voor beeld van. Op zaterdag 10 augustus a.s. hoopt de VVV te Koedijk weer haar jaar lijkse gondel vaart te organiseren langs het Noordhollands Kanaal. Vertrek der boten plm. 20 uur, einde plm. 21.30 uur. De boten varen van noord naar zuid, Gedurende de uren van de gondelvaart is het autoverkeer van noord naar zuid langs de Kanaaldijk gestremd. De bewoners van Koedijk worden opgewekt op die avond mee te doen aan een wedstrijd in gevel- en tuin- verlichting. Over de namen die gegeven zullen worden aan de wegen in het bestem mingsplan 'Saenegheest' waren en kele raadsleden het niet eens. De heer J. Wittebrood wilde de in gezetenen van het dorp gelegenheid geven zelf namen te bedenken het zij door een prijsvraag of iets der gelijks. De heer Smit zegt, dat er dan een stroom van allerlei gekken namen uit de bus komen en men er op die manier dan niet uitkomt. Spreker vond deze voorgestelde wa ternamen kort en krachtig. Ook burgemeester De Ruiter is het volkomen eens met de heer Smit, en is van mening dat deze namen niet veranderd moeten worden het geen dan ook niet geschiedde. aangemeten door HOFLAAN 2 - TEL. 2202 - Leverancier van alle ziekenfondsen Uitsluitend specialistische behandeling Brillen op recept van uw oogarts, worden snel geleverd Vrijdag 16 augustus, 's avonds om 8.3Ó uur joint u in het Bergense Openluchttheater getuige zijn van een grootse uitvoering, u kunt dan kijken en luisteren naar de komische opra: 'De dragonders van Villars'. Orkestbegeleiding door leden van 't Promenade-orkest. Kaarten a 5,- en plaatsbespreken bij de VVV- Bergen. Aanstaande maandag organiseert de VVV Bergen de zesde wandel-puz- zeltocht van dit seizoen. De tocht, uitgestippeld door de heren Jost- meijer, begint om 19.00 uur en voert de deelnemers daarna al puzzelend door het mooie Bergen. De prijsuitreiking met ongeveer 50 mooie prijzen vindt om ongeveer half tien voor het VVV-kantoor plaats. Inschrijven voor deelname a 75 ct. bij de VW. GEBR. STEUR SCHIEDAM ROOD EN WIT ALCOHOLVRIJ DRUIVESAP Tijdens de 1.1. gehouden raadsver gadering, is de vaststelling van de Algemene Politieverordening zonder moeite door de raad goedgekeurd. Het daarin voorkomende artikel 92, betreffende het sluitingsuur van de horeca-bedrijven, waartegen de ver eniging 'Nieuw Bergen' bezwaar had is zonder meer van elf uur op twaalf uur gebracht. Nadat burgemeester L. J. de Ruiter het protest van de vereniging 'Nieuw Bergen' tegen het stellen van het middernachtelijk sluitingsuur had voorgelezen, vroeg de heer J. J. Din- kelberg waarom dit uur, een uur vooruit is geschoven. Burgemeester De Ruiter merkte op dat deze brief helemaal niet nodig was geweest. Men is thans van oordeel dat twaalf uur sluiten nor maal is. Bij betere bestudering van dit artikel zou het de mensen veel tijd en gepraat besparen. Het artikel zegt 1. Het is dehouder van een inrich- tting of diens vervanger verbo den deze van 's avonds twaalf uur, tot des morgens zes uur voor het publiek geopend te hebben of daarin één of meer bezoekers toe te laten of te hebben. 2. Op grond van bijzondere om standigheden te zijner beoorde ling kan de burgemeester, hetzij voor alle, hetzij voor bepaalde inrichtingen, de in het vorige lid genoemde tijdstippen wijzi gen. Wij vinden elf uur wat te vroeg. Wanneer wij de sluitingsuren ver gelijken met andere plaatsen in de omgeving, dan blijkt dit inderdaad het geval te zijn. In Heiloo sluit men van maandag tot en met donderdag om 1 uur, van vrijdag tot en met zondag 2 uur en de rest van het jaar 12 uur, uitge zonderd zaterdags, 1 uur. De gemeenten Velsen, Heemskerk en Egmond aan Zee, de maanden juni, juli en augustus 1 uur, de rest van het jaar 12 uur. Castricum 1 uur; Beverwijk van 14 mei tot 15 sept. 1 uur, rest van het jaar idem. In Schoorl de zomer maanden 1 uur rest van het jaar 12 uur. Als ik deze lijst lees, aldus de burgemeester, vraag ik mezelf af: Ben ik dan zo lichtzinnig? Doe ik maar wat? Bevoordeel ik bepaal de groepen? De heer Dinkelberg vraagt of het dan niet mogelijk is de protesteren den met het College aan een tafel te laten zitten om dit zaakje eens ge zamenlijk te bespreken. Burgemeester De Ruiter antwoordde dat ze het daar al eens eerder over gehad hebben met de heer Schuil maar aangezien hij drie maanden op vakantie is, hebben wij dit gesprek uitgesteld tot september of oktober dan kunnen we daarover van ge dachten wisselen. Het is gemakkelijk stemming te kweken, als je geen verantwoordelijkheid hebt te dra gen. Ik stel voor het sluitingsuur aan te passen aan de tijd. Wij zitten hier niet in Lutjewinkel, maar in een badplaats, een recreatieoord en daar hebben wij rekening mee te houden. Mocht er iets voorvallen bij een of andere onderneming, dan heeft 't College nog altijd het recht het sluitingsuur in te trekken. Daarna werd het lijvig boekwerk van de Algemene Politieverordening met zijn 10 hoofdstukken en 261 artikelen, behoudens enkele letter- wijzigingen onveranderd door de raad goedgekeurd. DRUKKERIJ VOLKERS LEEGWATER Telefoon 268 - 223 Afgelopen zondag zijn er door ver schillende elftallen oefenwedstrij den gespeeld, de uitslagen waren als volgt Duinranders 1 - Sloterpark 1 1-0 Duinranders 2 - Sloterpark 2 4-5 (Sloterpark komt uit Amsterdam) Duinranders comb. 3 en 4 - VIOS (Warmenhuizen) comb, 4-1 Duinranders jun. - St. Boys jun. 3-3 Duinranders aps. a - KSV a 2-4 Duinranders asp. b - St. Boys 6-3 PROGRAMMA ZATERDAG EN ZONDAG 10 EN 11 AUGUSTUS Zaterdag 18.30 uur: Duinranders jun. - N. Niedorp jun. Zondags organiseert Duinranders 'n grandioze aspiranten dag, waar maar liefst 12 verenigingen aan mee doen. Het begint om 11.00 uur en de laatste wedstrijden zijn afgelopen om 17.00 uur. Toont door uw komst belang stelling voor dit voetbalgebeuren, welke de jongens zal inspireren tot goed kijkspel. Zondagavond j.l. werd de tentoon stelling 'Tramparade', die vier we ken haar intrek heeft genomen in de Jan Hogervorstkleuterschool aan de Maesdammerlaan op officiële wij ze door de voorzitter van de ten toonstellingscommissie de heer D. Luiting, in tegenwoordigheid van de loco-burgemeester, wethouder A. H. Zon jee en echtgenote, en enkele le den van de tramwegstichting, geslo ten. De heer Luiting merkte op dat deze tentoonstelling een idee van wet houder F. Verstegen een groot succes is gebleken, want precies vierduizend bezoekers passeerden de controle, een aantal dat ver boven de verwachtingen van de organisato ren van deze tentoonstelling gegaan is. Allereerst dankt de voorzitter de gemeente voor haar medewerking, want nimmer werd tevergeefs een beroep op hen gedaan. Voorts dankt hij de heren; prof. Duparc, Ooyevaar en Albers voor hun inmosbare me dewerking en de heer Sven Selleger wiens films over het tramwezen de bijzondere aandacht had bij het pu bliek. Tenslotte bood de heer Lui ting, bij het einde van de expositie, de heren van de Tramwegstichting, een tramwagen aan die in de derti ger jaren met Bello, de verbinding Alkmaar-Bergen aan Zee onder hield, dat door de stichting in dank werd aanvaard. Maak een proefrit bij: SCHOORL'S AUTOMOBIEL BEDRIJF Duinweg 24 Schoorl, tel. (02209) 724 60

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1