Hostess, een fijn vak voor jonge vrouw BERGEN, 'n schóne gemeente! Gemeenteraad Schoorl Nieuws over 't Dorpshuis te Schoorl Boottocht Roode Kruis ,K^Aitisjck Doktersdiensten Nog niet alle loten voor het Dorpshuis te Schoorl zijn verkocht Heeft u ze al verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond Met ieders hulp kan dat zo blijven; gooi daarom geen afval in het bos of op straten en wegen. Wegens vakantie gesloten vanaf maandag 16 september t/rn vrijdag 27 september WIJ LAZEN in De Duinstreek van 10 september 1937 Niet een bril, maar de JUISTE bril Mr. Opticien D. W. PASTOOR, Bergen PAPIER voor uw stencil- of schrijfmachine kunt u beter rechtstreeks bestellen bij de drukkerij DRUKKERIJ VOLKERS LEEGWATER Heeft u 'De Duinstreek' al betaald Gironr. 552867 Burgerlijke Stand DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1968 42e JAARGANG nr. 35 6 PAGINA'S weekblad DE DUINSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middensfandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 8,50 per jaar; 2,25 per kwartaal Post: per jaar 13,50 per kwartaal 3,50 Advertentieprijs; 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven De Amsterdamse couturier Walter Steevnsz heeft veel succes gehad afgelopen zomer. Hij heeft een char mant complet ontworpen vuur rood waarin de afgelopen zomer tientallen Nederlandse jonge vrou wen in het buitenland rondliepen. Dat ontwerpen was niet het ergste, maar toen kwam het uitvoeren: vijf tig nieuwe pakjes moeten in re cordtijd op maat worden gesneden. De draagsters waren en zijn de nieuwe gastvrouwen van het Eind- hovense reisbureau FIT, die rond begin 1968 een opleiding kregen in Helmond. Met het organiseren van de Nederlandse hostess opleiding creëerde FIT-directeur A. P. F. van Gennip een precedent in de Ne derlandse touristenwereld. Hij ver bond een aantal vooraanstaande Ne derlanders aan deze opleiding, die de cursisten zo ongeveer alles ver telden, wat aan hun nieuwe baan vastzit. De concurrentie in de 'geheel ver zorgde vliegreizen' wordt ieder jaar sterker. Steeds meer wordt daarbij gekeken naar de kwaliteit. 'Je moet de vakantieganger het beste bieden, dat er te bieden is. Hij wordt elk jaar kritischer en stelt z'n eisen telkens hoger', aldus de heer Van Gennip, die uit deze redenering de enige juiste conclusie trok: dan moeten we zorgen, dat ons gezicht in het buitenland perfect opgemaakt is. De hostess is de steun en toeverlaat Liesbeth Hagedorn studeerde aan de Sorbonne te Parijs. Afgelopen zomer is zij opgetreden als gastvrouw voor hen die een prettige vakantie gehad hebben. voor de vakantieganger. Ze is in de meest letterlijke zin van het woord een gastvrouw. Zij is er om de nieuwkomers naar hun plaats van bestemming te brengen en om hen daarna die 'geheel verzorgde' weken zo aangenaam mogelijk te maken. Daarbij komt ze soms voor de dolste problemen te staan. Kleine strubbe- lingetjes over niet sluitende ramen van een slaapkamer of over een kraan, die niet goed functioneert, lost ze in een handomdraai op, maar er zijn ook andere moeilijkheden. Een te zeer op de zon gesteld bleek- gezicht loopt een zonnesteek op, een ander krijgt last van z'n ingewanden De groep 'gastvrouwen' waarvan u er afgelopen zomer geholpen heeft. de hostess is er om de dokter op tijd te waarschuwen. Er is een ver loofd paartje dat onderweg ruzie krijgt.... de hostess moet zorgen dat de vakantie desondanks een succes wordtDe ene meneer wil weten, waar je het voordeligst snuisterijen kunt kopen, de ander sukkelt met een defect van zijn filmcamera en een derde zoekt de mogelijkheid om alles aan de weet te komeii over de architectonische aan trekkelijkheden in zijn vakan tieplaats. De hostess moet overal raad mee weten. Ze moet contacten leggen en hulp bieden. En ze moet vooral die duizenden die zich te midden van allemaal onverstaan bare mensen hopeloos verlaten en hulpeloos voelen op hun gemak stel len, zodat ze toch het kopje koffie krijgen, dat ze wilden hebben en toch die strandstoel die ze willen huren. Het is geen luxueus, gemakkelijk leventje, dat de hostess leidt. Geen dagenlang zonnen en in het water liggen. Van haar wordt verwacht, dat ze hard werkt, terwijl iedereen om haar heen vakantie heeft. Haar taak is in de allereerste plaats een dienende. 'Maar als je het zo ziet, is het dankbaar werk', zegt Inge Dammers, een van de meest ervaren gastvrouwen van ons land. Ze ver telde op deze cursus haar nieuwe collega's over haar praktijkervaring en eerlijk gezegd keken de nieuwe meisjes er wel een beetje vreemd op. 'De eerste dagen konden we wel janken', zegt bijvoorbeeld de char mante Amsterdamse Dineke Sluiter die de secretaressestoel in de steek heeft gelaten om in de afgelopen maanden in Bulgarije de Fit-groepen van dienst te zijn. 'We hadden gedacht, dat het minder moeilijk zou zijn, maar naarmate de cursus vorderde, gingen we ook meer geloven, dat het een prachtige baan is', vult de blonde Liesbeth Hagedorn haar aan. Zij is geen be ginneling in het reizen. Want ze heeft aan de Sorbonne in Parijs ge studeerd en zwierf in die tijd door heel Frankrijk. Natuurlijk is het 't buitenland, dat de meisjes lokt, maar er is nog meer ook: ze voelen zich aangetrokken tot het gastvrouw spelen. Of, zoals Liesbeth het zegt 'je treft de mensen altijd in een prettige (vakantie)stemming. Het moet fantastisch zijn om ze het nog beter naar de zin te maken.' Meer dan vijfhonderd sollicitanten kreeg de heer Van Gennip, toen hij een oproep plaatste voor deze op leiding. Na het bestuderen van de vragenformulieren die alle kandi daten moesten invullen, bleven er zo'n honderdvijftig over. Zij kregen stuk voor stuk een uitnodiging om te komen praten. Ruim honderd van Enkele tips voor Bergenaren; Gratis ophalen van grof huisvuil op woensdag; bel ge meentewerken Bergen tel. 3119 of 2242. Breng uw tuinvuil e.d. zelf naar de gem. vuilnisbelt (Oos- terdijk; te bereiken via Kerkedijk, Natteweg of Kogendijk). De belt is open: elke dag 9-12 en 2-5; zaterdag 9-12 uur. De gemeente Bergen, negen Bergense Vrouwenverenigingen, VVV Bergen, VVV Bergen aan Zee en de vereniging 'Nieuw Bergen' werken in de aktie tegen de vervuiling samen. misschien één van herkent die u de hen vielen afde rest kwam die ene week naar Helmond. Opgeto gen gingen ze na de opleiding naar huis. Niet alleen het onderlinge contact was gelegd, ook hadden ze van hun oudere collega's veel kun nen leren en bovendien waren er de lezingen geweest, waarvoor staf functionarissen van de KLM, grote mannen uit de reklamewereld, een bereisde journalist, een bankier, een hoteldirecteur, Martin Schroder, de recteur van Philips-Madrid en de grote Philips-reclameman Sies Nu- man tekenden. Zij allemaal werkten mee aan dit experiment, een oplei ding voor hostess. Helaas hebben de gastvrouwen en reisleidsters van de verschillende reisbureaus nooit die opleiding gekend. Vrijwel altijd werden de meisjes na hun aanstel ling 'in het water gegooid om te leren zwemmen'. Natuurlijk gingen sommige van hen 'de mist in', zoals Inge Lammers het noemt. De goede hostess heeft allang ontdekt, dat ze door schade en schande wijs werd Maar helaas was die schande voor haarzelf en de schade voor de va kantiegangers. Daarin heeft de heer Van Gennip verandering willen brengen. Hij selecteerde de best ge schikte jonge vrouwen de gemid delde leeftijd is ongeveer 25, want een goede gastvrouw moet behalve reiservaring ook een grote eigen per soonlijkheid bezitten en dat kun je van een. meisje van pak-weg twin tig niet verwachten en liet die dank zij deze cursus de lessen leren die hun voorgangsters allemaal in de praktijk opstaken. Zo'n hostess kan de vakantie van haar groepen tot een feest maken, ze kan er ook een drama van maken. Op haar schouders rust een zware taak. Op Mallorca en aan de Costa Brava valt het misschien allemaal nog wel mee, maar als ze in Bulgarije te recht komt, in Egypte of Tunis, dan wordt van zo'n jonge vrouw toch wel een grote mate van verantwoor delijkheidsbesef en eigen initiatief gevraagd (denkt u maar eens aan de ongeregelheden die nu aanwezig zijn in het gebied achter het ijzeren gordijn). Ze moeten zich staande te weten te houden in een maat schappij, die volkomen verschilt van die in hun vaderland. De eerste vereiste is daarom, dat ze verschil lende «alen vlot spreken en dat ze een bijzonder goede algmene ont wikkeling hebben. Het minimum is drie talen (vaak ook Arabisch of Russisch) en een middelbare school opleiding. Die hebben ze dan ook allemaal, die vijftig uit Helmond, Uit alle delen van het land kwamen ze: ernstige jonge vrouwen, die be seffen dat ze geen gemakkelijke toe komst tegemoet gaan, maar die het zich tot een eer rekenen, hun va- kantiezoekende medemens te dienen. Dat ze daarbij zelf de voordelen ge nieten van een zelfstandige baan in een vreemd land, waar de schaar se vrije uurtjes zonovergoten zijn en dat ze ook nog een aardige zak cent verdienen, is natuurlijk mooi meegenomen. Maar ze realise ren zich, dat ze daarnaast ook veel moeten opofferen. Werkelijk vrien den maken kan zo'n hostess nauwe lijks. Ze werkt altijd temidden van mensen, maar het zijn iedere veer tien dagen weer anderen. Ze komen en gaan.... alleen zij blijft. In een vreemde en soms niet eens onge vaarlijke wereld. Het is hun duide lijk verteld: juist in die vakantie landen zijn veel mannen bereid de eenzaamheid te helpen verdrijven. Mannen, die zo'n charmante juf uit het hoge noorden zeer aantrekkelijk vinden, maar die het verder niet zo nauw nemen met de gevoelens van dat vriendinnetje.'t is weer een ander aspect van het werk. De meisjes, die de Helmondse week meemaakten gaan ook wat dit be treft niet onvoorbereid het avontuur tegemoet, want de heer Van Gennip denkt aan alles. Hij smeet er een royale duit tegen aan, maar.... maar het beste is immers niet goed genoeg voor de man en de vrouw, die er eens per jaar veertien dagen zorgeloos uit willen trekken. BLOEMSIERKUNST STATIONSSTRAAT 19 - BERGEN De Schoorlse Gemeenteraad komt vanavond, donderdag, bijeen om een agenda van een 14-tal punten te be handelen. Bij de ingekomen stukken treffen de raadsleden onder meer de goed keuring aan die Gedeputeerde Sta ten hebben verleend aan eerder genomen raadsbesluiten. Voorts is er van de afdeling Schoorl van de vereniging 'Het Groene Kruis' om aanvulling van de over 1967 verstrekkende subsidie met 'n bedrag van 1.479,34. B. en W. adviseren de Raad hierop afwijzend te beschikken gezien de reeds verleende subsidie. De ver eniging wordt aangeraden om con tribuanten te winnen om hierdoor de financiële basis te verbreden. Een tamelijk lijvig boekwerk is agendapunt nr. 3, waarin B. en W. de Raad vragen de nieuwe drank en horecawet goed te keuren. Deze nieuwe wet vervangt de Drankwet en stelt ten aanzien van het ver strekken van alcoholhoudende dranken regelen zowel uit sociaal- hygiënisch als uit sociaal-econo misch oogpunt. Hierbij krijgt de ge meenteraad de mogelijkheid om tal rijke aangelegenheden bij verorde ning te regelen. Voorts wordt de raad gevraagd de gemeenterekening over '65 voorlopig vast te stellen en om de rente en ailossingen te garanderen van en kele geldleningen. In agendapunt nr. 10 vragen B. en W. de raad het formele voorberei- dingsbesluit te bekrachtigen aan gaande een artikel in de wet op de Ruimtelijke Ordening. Hierbij gaat het speciaal om enkele gedeelten in het bestemmingsplan Bregtdorp, met name het terrein rond Westerkimme het terrein gelegen aan de Voor weg en een stuk grond aan de Huismansweg. Het ligt in de bedoe ling van B. en W. om binnen de gestelde termijn van 1 jaar aan de Raad de in dit geval wenselijk zijn de planbestemmingen voor te leg gen. Zodra de stedebouwkundige van de gemeente de te wijzigen plangedeelten zal hebben uitgewerkt Maandenlang heeft u weinig ge hoord over de realisering van het dorpshuis. Dit houdt echter niet in, dat er in die tijd ook niets gedaan zou zijn. Een respectabel aantal vergaderin gen en besprekingen zijn er gehou den en een enorme hoeveelheid werk is verzet. De secretaris krijgt een hoe langer dikker wordend dossier, en steeds komen we een stap ver der. Als de voortekenen niet be driegen hopen we nog dit jaar met de bouw te starten. U begrijpt dat er ook financieel nog veel komt kij ken. De lotenactie verloopt goed, maar er moeten er nog een respectabel aantal geplaatst worden in Schoorl zelf. Daarbij hebben wij uw hulp dringend nodig. Wij willen weer op één dag alle inwoners gelijktijdig bewerken, dus een bliksemactie houden. De datum hiervoor is vastgesteld op zaterdag 19 oktober a,s. vanaf 1 uur. Op dezelfde dag 's avonds om 8 uur grote feestavond met trekking van de loterij, muzikale medewerking zal worden verleend door de Erica-kapel, dit beloofd evenals bij de aktie van het Groene Kruis vorig jaar een da verend succes te worden. zullen B. en W. de Raad van een en ander op de hoogte stellen. Agendapunt 13 behelst het bouwrijp maken van gronden in plan Oost voor de bouw van 58 woningen en 15 garages. Het ligt in de bedoeling zo spoedig mogelijk met de bouw van deze woningen te beginnen en de raad wordt gevraagd om in to taal een krediet van 531.402,- be schikbaar te stellen voor het bouw rijp maken van de gronden en het uitvoeren van diverse werken in plan Oost. Hierin zijn begrepen be dragen voor het aanbrengen van straatverlichting in de verschillende wijken, voor het aanbrengen van beplanting en van een pompinstal- latie voor het op peil houden van de ontwatering in het gehele plan Oost. dat door de 'Kleine Toneelkring' voor dertig cent per voorstelling toneelavonden zouden worden ge organiseerd; dat door de heer C. Kriller in een ingezonden stuk stelling werd ge nomen tegen stichting van een mi litair vliegveld in Bergen; dat de tarieven voor het telefoonnet Schoorl in die tijd waren: maand abonnement 2,50, aanlegkosten ƒ6,- en de kosten voor elk uit gaand gesprek binnen het net twee cent. De inkomende gesprekkne kosten u niets, stond er in de ad vertentie van de PTT; dat de allerhande bij M. van Teulin- gen een kwartje per half pond kostte. VOOR BERGEN: B. LUIE Nw. Bergerweg 1, telef. 3130 KOEDIJK, SCHOORL EN W ARMENHUIZEN Dr. v. OOSTEN Telefoon (02201) 202 aangemeten door HOFLAAN 2 - TEL. 2202 - Leverancier van alle ziekenfondsen Uitsluitend specialistische behandeling Brillen op recept van uw oogarts, worden snel geleverd De jaarlijkse boottocht van het Ned. Roode Kruis afdeling Bergen, Koe dijk, Warmenhuizen en Schoorl heeft op zaterdag 7 september weer plaatsgevonden. Dank zij de vrijwil lige medewerking van diverse au torijders in de vier gemeenten was het mogelijk de minder validen in woners van bovengenoemde ge meenten naar Alkmaar te vervoe ren. Vanaf half acht werd er gereden en precies om 9 uur vertrok de boot Bep Glasius van de rederij Koppe vanaf het Voormeer te Alkmaar richting Amsterdam. Eén van de voornaamste medewerk sters die dag was de zon, die geen minuut pauze nam en soms zelfs een subtropisch klimaat schiep op het benedendek. Er waren ongeveer 200 mensen aan boord en nog een staf van ongeveer 40 mensen bestaande uit de colonne van het Roode Kruis, Welfare werksters en EHBOers, alle gerecruteerd uit de vier gemeenten. De Kapitein van de Bep Glasius was zo vriendelijk uitleg te geven van de omgeving waarlangs geva ren werd en vooral de Zaanse Schans en de Westhavens in Am sterdam genoten veel belangstelling. Ook amusement ontbrak niet en de ze werd vrijwillig verzorgd door mej. Blok uit Bergen (accordeon) en Elly Bloothoofd gitaar met zang uit Koedijk. Mevrouw Erkelens uit Bergen werd verrast met een auba de en presentje omdat zij die dag haar 87ste verjaardag vierde en ook het echtpaar de Groot van Huize Citadel, Bergen werd ook nog even in het zonnetje gezet vanwege hun 60-jarig huwelijksfeest hetwelk op 27 augustus had plaatsgevonden. Vanzelfsprekend werd er ook aan dacht geschonken aan de inwendige mens en moesten er tijdens de boot tocht mensen vervoerd worden naar de welbekende 'Kamertjes' dan wa ren daar de sterke mannen van de colonne, die ze hetzij met stoel en al opnamen of in hun sterke armen vervoerden. Een van de hoogst amu sante aantrekkelijkheden die dag was 'het hoekje apart' een speciali teit verzorgd door de dames van de colonne, waaraan dekens te pas kwamen, iets ronds en heel veel gegiechel. De tocht terug ging over het IJ, Prima 80-gr. houtvrij hagelwit cyclostylepapier per pak a 500 vel Kwarto (21,5 x 27,5 cm) 4,65 Din A4 (21 x 29,7 cm) 4,85 Folio (21,5 x 34 cm) 5,55 Laanweg 35 - Schoorl - Telefoon (02209) 268 en 223 waar men nog het geluk had de bijna voltooide IJ-tunnel te kunnen zien, langs Nieuwendam, het Noord hollands kanaal op richting Purmer- end en zo weer stroomopwaarts naar Alkmaar alwaar de auto's al weer klaar stonden om iedereen huis waarts te brengen. Al met al een zeer geslaagde dag. S.M. R. DANKBETUIGING AAN HET ROODE KRUIS Langs deze weg willen wij het Roode Kruis danken voor de reuze fijne dag aan de bejaarden en inva liden gegeven. Wij allen hebben ge noten van de fijne zang en de dame met de accordeon, in één woord al les was geweldig en alles zo reuze goed georganiseerd. Het is ons allen dank zeer waardig. Deze dank gaat niet alleen uit van de bejaarden van de Citadel maar uit naam van alle bejaarden. J. Groot, 'Huize Citadel' Ter vermijding van de hoge incassokosten verzoeken wij onze abonnees hun abonne ment vóór 1 okt. te voldoen per giro of bank. Jaarabonnement 8,50 Kwartaalabonnement 2,25 Postabonnees kwartaal 3,50 Postabonnees jaar 13,50 De postabonnees verzoeken wij vriendelijk in verband met de hoge incassokosten 1,-) te willen gireren. Het jaarabonnement loopt v.a. 1 oktober. t.n.v. fa. Volkers Leegwater te Schoorl. Bij voorbaat vriendelijk dank van 2 tot 9 september 1968 GEBOREN: Hendrikus Coenraad zoon van N. J. Jongbloed en C. Vos Natteweg 74. GEHUWD: Zeger Paul Gischler, 28 jaar, Boterbloemweg 2 en Jannika Hedwig Hoogendoorn, 20 jaar, Alk maar. Hans Vis, 23 jaar, Nassaulaan 8 en Joanna Maria Dekker, 23 jaar, Nassaulaan 8. Rudolf Berkhout, 23 jaar, Vinkenbaan 8 en Karin Edelen- bosch, 21 jaar, Bergerweg 78. OVERLEDEN: Georg C. van Bronk- horst, 84 jaar, Elkshove 40.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1