l^nicetfï-kaattenaktia 1 tyÓ8 Het Dorpshuis kan gebouwd worden Bedrijfs voetbal V&L Nat. Reclasseringscollecte v.v.v. Dokfersdiensten verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond Een fantastisch plan voor Schoorl PAPIER voor uw stencil- of schrijfmachine Hoogwouder dansers in 'Oudtburgh' GEHOORD IN DE RAAD HOE STAAT HET MET DE LOTEN WIJ LAZEN in de Duinstreek van 17 september 1937 kunt u beter rechtstreeks bestellen bij de drukkerij DRUKKERIJ VOLKERS LEEGWATER f NATIONALE RECLASSERINGSCOLLECTE Een aandachtig lezer schreef ons het volgende Groef:-Camperduin Beter vier loten in de hand dan tien in de lucht.. Koop daarom meer dan één lot Want koning, keizer, admiraal loten kopen ze allemaal DONDERDAG 19 SEPTEMBER 1968 42e JAARGANG nr. 36 6 PAGINA'S weekblad DE DUINSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 33 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs t 8,50 per jaar; 2,25 per kwartaal Post: per jaar f 13,50 per kwartaal 3,50 Advertentieprijs; 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven dienst kunnen doen als correspon- dentiekaart, als kerst- en nieuw jaarskaart of ook bij geboorteaan kondigingen, als menukaart of als gelukwens. Op verzoek krijgt men er een inlegvel bij waarop goede wensen in het Nederlands en vijf andere talen. Naast de kaarten geeft Unicef ook dit jaar weer een prachtige agenda uit, een kunstboek van 19 x 16 cm met 54 afbeeldingen van tekeningen en schilderijen van internationale kunstenaars. Er is ruimschoots ge legenheid om afspraken in te note ren. Verpakt in stevige hoes is de agenda ook zeer geschikt als (rela tie) geschenk. De prijs is 7,50. Helpt mede aan een betere toekomst voor de 600 miljoen kinderen, die op onze aarde nog te kort komen HELPT UNICEF Verkoopadressen te Bergen Mw. Tjallingü, Kerkedijk 34 Receptie 'Huize Frankenstate Eerst. Berg. Boekhandel, Oude Prinsweg 11 Boekhandel de Haan, Stationsstr. Mw. Rasche, Zuurvensweg 1 Schoorl; Mw. van Ooyen, Brederodeweg 1 In de aula van de Nederlandse Her vormde Stichting 'Oudtburgh' tra den de 'Hoogwouder dansgroep op, een nog jong gezelschap, die onder leiding van de heer C. Urben, afge wisseld door westfriese voordrach ten van de hr. Davidson en zang van het duo Urban-Toereppel voor een amusante vrolijke avond zorgden. Nadat de heer Nat, administratie- econoom van de stichting de avond had geopend, dansten de Hoogwou- ders voor de pauze dansen in het zondagse pak, die allen met veel flair, gratie en charme werden ge ïnterpreteerd, met accordeonistische begeleiding van de heer Schermer. Na de pauze werden de dansen in het werkpak, zoals de Duitse polka: Donder in 't hooi; Hakketonedans en vele anderen op voortreffelijke wij ze door deze dansgroep uitgevoerd, wat ten zeerste door de aanwezigen werd gewaardeerd. Aan het einde van de avond dankte de wnd. directrice, Zr. Jordaan, de dansers voor hun uitstekende pres taties, terwijl ze haar dank verge zelde door het aanbieden van ge schenken. VOOR BERGEN: J. J. A. A. HODDE Van Reenenpark 2, tel. 2027 KOEDIJK, SCHOORL EN W ARMENHUIZEN Dr. BRUST Telefoon (02209) 288 BIBLIOTHEEK VAN DE VERENIGING ALGEMEEN WELZIJN TE SCHOORL Te beginnen op vrijdag 27 sept. a.s. uitlening der boeken elke vrijdagmiddag van half vier tot half vijf in het oude raadhuis te te Schoorl Dinsdagmiddag werden wij ontvan gen door loco-burgemeester, de hr. Dekker op het raadhuis te Schoorl. Wat deze ons vertelde over het nieuw te bouwen dorpshuis is hier eigenlijk met geen pen te beschrij ven. Zulk een fantastisch gebouw voor onze inwoners van Schoorl is iets waar de gewone burger geen flauw idee van heeft. Enorm veel uren zijn er besteed aan de voor bereiding om dit plan uit te voeren. Waren voorheen de verenigingen ondergebracht in de Horeca-bedrij- ven, 's zomers was dit niet mogelijk daar het toerisme voor deze branche een bron van inkomen is geworden. Het verenigingsgebouw is verbrand en vele verenigingen zitten zonder een lokaal voor hun repetities. Hier moest dus verandering in komen en dit hoopt men te bereiken door de bouw van het dorpshuis. Het plan is wel acht keer gewijzigd. Een tekening werd gemaakt door een architect wat werd afgekeurd. De fa. Visser uit Koedijk maakte tekeningen, in samenwerking met de dienst Gemeentewerken. Ook de Horecabedrijven werden ge vraagd advies uit te brengen over de indeling en hieruit kwamen weer nuttige adviezen. Daarna verscheen er weer een tekening van een ar chitect van een brouwerij, de heer Visser van Gemeentewerken en zo kwam men uiteindelijk tot een goed resultaat. Overal is rekening mee gehouden. Het gebouw gaat niet alleen dienst doen voor onze verenigingen maar wordt ook gebruikt om de vele toe risten bij slecht weer iets aan te bieden. De gedachten gaan ook uit naar het geven van grootse evene menten door b.v. Wim Kan en Son- neveld hier te laten optreden. Zelfs een operette kan er worden uitge voerd. Hierdoor hoopt de Stichting het Dorpshuis ook financieel op een gezonde basis te laten draaien. Daardoor zal het waarschijnlijk mo gelijk zijn om de zaalhuur voor de verenigingen aantrekkelijk te ma ken. Wij hoorden een prijs van 10,- tot 15,- per avond incl. verwarming en licht. Een evenementen-commissie om de zomer- en winteravonden te verzor gen is reeds samengesteld. Hierin zitten de heren Kater, v. d. Vegt, Dekker en Lagendijk. Als het gebouw er staat zal het De heer Dekker over de subsidie aanvraag van het Groene Kruis 'De motivering die tot ons kwam zat zwak in elkaar, zij ademde een'geest uit .van hier is het tekort betalen a.u.b. Ik geef toe dat het voor een sympathieke vereniging als het Groene Kruis wat cru is als de kraan wordt dichtgedraaid maar dat was niet voor 100 pro cent de bedoeling. Wel wilden wij een waarschuwende vinger op steken.' Wethouder Muelink: 'Het is bijzonder gevaarlijk om zich met een te grote hoeveelheid alcohol in zee te beven.' De heer Sleking bij het benoemen van leden van de beroepscommissie van de Drank- en Horecawet 'Het zal wel een natte klus wor den.' De heer Meijer 'Hoe lang kan het nog duren dat onbewoonbaar verklaarde wonin gen onverklaarbaar worden be woond?' schuldvrij zijn, vandaar deze prijzen. Hoe de Stichting deze financiering zo keurig heeft geregeld is een woord van waardering waard. WAT KOMT ER IN HET DORPSHUIS De heer Dekker liet ons de platte grond zien en begon met trots te vertellen wat er alzo in het dorps huis komt. Een openbare leeszaal en bibliotheek. De openbare en de ka tholieke bibliotheek gaan hier sa menwerken en hierdoor krijgen we dus een prachtige collectie boeken. Een toneel van 160 m2. Onder het toneel grote kleedruimte. Buitenzijde met verhoogd bordes voor het aanbrengen van de cou lissen. Zaal voor handenarbeid voor lagere scholen dat 's avonds weer gebruikt kan worden voor vergaderingen van ongeveer 100 personen. Een filmcabine voor de vertoning van films. Een zaaltje voor 50 of 25 pers. Zaal met bijkeuken. Café-restaurant en bejaardensocië teit. Een biljartzaal voor bejaarden en de jeugd misschien wel onder deskun dige leiding. Grote hal en entree met garderobe. Onder het toneel nog een ruimte voor vuil knutselwerk o.a. aan mo toren. In het dorpshuis zal gelegenheid zijn een congres te houden voor 600 personen. De ingang komt aan een te maken zijweg van de Heereweg, waarach ter een bouwplan van 50 bungalows waarvan er één voor de beheerder zal zijn. De bouwkosten schat men op 5 ton. Ongeveer 50 verenigingen zullen kunnen profiteren van het dorps huis. Er volgt een openbare aanbe steding waarna de bouw gaat be ginnen en dat zal vermoedelijk no vember zijn, hetgeen inhoud dat volgende winter de opening kan plaatsvinden. Er zijn er naar schatting 13.000 ver kocht en heel veel aan onze toeris ten. Het zijn er dus nog 17.000 die wachten op afname. De heer Dekker heeft vertrouwen in de burgerij en hoopt dat op 19 oktober, wan neer er een grote bliksemverkoop zal plaatsvinden de loten zullen worden verkocht. De burgerij heeft dan, na aftrek van de kosten 50.000,- op gebracht. (Misschien wel iets voor de besturen van verenigingen om voor hun ver eniging een bepaald aantal loten te kopen. Als je dan de Simca wint zit het wel goed, of de zomerbungalow of kleurentelevisie, red.) Schenkingen werden gedaan door de kerken met een bedrag van ƒ20.000; deze onschuldige competitie te lega liseren. Op de foto ziet u staande van links naar rechts B. Leegwater, H. Volkers, H. van Emmerik, S. Nannes, W. Boekei en H. Boekei. Zittend van links naar rechts C. Mul, J. Delis, D. Leegwater, W. Leegwater en S. Leegwater. Prima 80-gr. houtvrij hagelwit cyclostylepapier per pak a 500 vel Kwarto (21,5 x 27,5 cm) 4,65 Din A4 (21 x 29,7 cm) 4,85 Folio (21,5 x 34 cm) 5,55 Laanweg 35 - Schoorl - Telefoon (02209) 268 en 223 In 1949 maakte een Tsjechisch meis je een tekening voor Unicef, het Kinderfonds der Verenigde Naties, uit grote dankbaarheid voor alle voedsel en medicijnen, die dit fonds voor de noodlijdende kinderen uit haar land had meegebracht. Deze te kening werd als eerste Unicefkaart gedrukt en verkocht, teneinde met de opbrengst ervan hulp aan andere noodlijdende kinderen overal ter wereld te financieren. Ook dit jaar komt er weer een serie Unicefkaarten uit, die voor 50 cent per stuk (incl. enveloppe) of per doos van 10 stuks voor 5,- verkrijgbaar zijn. Het zijn dubbele kaarten met mooie afbeeldingen, die uitstekend g Deze colleGte zal in Bergen worden gehouden S van 23 september - 6 oktober a.s. M V GEEFT MILD In de Duinstreek van 12 sept. 1968 lazen wij 'Uw fiets of bromfiets verkopen wij tijdens de verbouwing Mag dat Een voorzichtige schatting geeft aan dat juni voor 80, juli voor 110 en augustus voor 70 procent bezet was. In juli sliep 10 procent van de gasten in Groet blijkbaar bui ten. De heer H. J. Meedendorp, ver klaarde dat de bezetting in ver gelijking met drie jaar geleden met 100 procent was terugge lopen. De bezetting in 1968 was dus nihil. Mocht de balonnenwedstrijd van 20 juli 1968 reeds door het gunstige weer en grote deelname als geslaagd beschouwd worden, thans is geble ken uit de meldingen van ver over de landsgrenzen dat vele ballonnen een zeer verre reis hebben gemaakt en zeer snel ook. Na het gegeven startsein om 3.15 uur werd al een ballon gevonden om 7 uur 's avonds bij Keulen. Deze bal lon was losgelaten door Rene Peters, Heereweg 113, Schoorl. Hier volgen de eerste zes prijs winnaars 1 Karei v. Izerlon, Den Haag 2 Jolanda en Lucia Liscaljet, Amsterdam 3 Karin, Ingrid en Yvonne Tij ster man, Amsterdam 4 Rene Peters, Heereweg 113 5 Ilja Schouw, Amsterdam 6 Willy Seilstra, Leeuwarden dat de politie in 1936 260 processen- verbaal had opgemaakt waarvan 101 tegen overtredingen van de motor- en rijwielwet; dat de Schoorlse tram in botsing was gekomen met een auto waarbij de laatste enige meters verder werd geschoven; dat er in Bergen-Binnen een ren tenierswoning met zomerhuis te huur was voor 30 gulden per maand dat een thermosfles bij Bergens Wa renhuis en Ijzerhandel inclusief bakelieten beker tweeen vijf tig ct. kostte. Dat drukkerij Volkers en Leegwater te Schoorl nog wel eens wat anders doet dan Duinstreken maken en folders drukken blijkt uit deze foto van W. de Maree uit Schoorl. Uitkomende in de door de KNVB streng geboycotte zomeravondcom petitie slaagde ons elftal er niet in beslag te leggen op de eerste plaats (die was voor het elftal van de brandweer) maar heeft wel bijzon der veel plezier aan deze wedstrij den beleefd, niet alleen tijdens, maar ook na de wedstrijden. En dit is voor ons een reden om de heren die over deze kwestie een stem in het kapittel hebben te verzoeken het bedrijfsvoetbal in Schoorl een kans te geven en zo snel mogelijk INGEZONDEN MEDEDELING (buiten verantwoording van de red.) Wij hopen dat u het grote belang van het reclasseringswerk zo kunt zien. Dan moet u de gelegenheid welkom zijn een bijdrage te geven aan de huis-aan-huis collecte, die in Bergen zal worden gehouden van 23 september tot 6 oktober a.s. én die ten goede komt aan de reclas- seringsinstellingen van alle gezind ten. Het plaatselijk comité Mr. J. N. Alblas, voorzitter A. G. v. d. Hilst, secretaris Mr. F. Zeiler, penningmeester Mevr. J. B. M. Diesfeldt-Pieters A. L. Bakker de Raiffeisenbank 5.000,- toen zij het nieuwe gebouw opende; boven dien komt er een gift van de Sint Nicolaas-attractie. Op 19 oktober 's avonds vindt de trekking plaats, met medewerking van de Erika Kapel, en notaris Walt jen van Schoorldam zal dan de gelukkige winnaar(es) aanwijzen. Op 19 oktober a.s. huis-aan-huis verkoop van de loten voor het Dorpshuis, 's Avonds om 8 uur grote feestavond met trekking van de loterij in de toeristenkerk, de toegang voor deze avond is gratis Een boek, dat sedert zijn verschij nen in 1966 sterk de aandacht heeft getrokken, is dat van Dr.-F. Boer winkel, getiteld 'Inclusief denken'. Het bevat richtlijnen voor het den ken en handelen in deze tijd. Daar voor is een nieuw denken nodig, dat ervan uitgaat, dat ons heil (geluk, leven, welvaart) niet verkregen kan worden ten koste van of zonder de ander, maar dat het alleen verkre gen kan worden als we tegelijk het heil van de ander beogen en be vorderen. Eigenlijk is dit een nieu we formulering van een heel oude waarheid, maar de schrijver toont aan dat zich in onze tijd zulke diep gaande veranderingen voltrekken dat wij ons een 'exclusief' denken, een denken dat anderen uitsluit, niet meer kunnen veroorloven. Hij werkt dit uit voor verschillende ge bieden. Zo vraagt hij zich ook af, of wij gestoorde en/of misdadige mensen of groepen in onze samen leving in ons denken moeten inslui ten. Hij beantwoordt die vraag be vestigend en zegt daarover: 'Gestoorde en misdadige mensen mogen wij minder dan andere uit ons denken uitsluiten. Dat kan na tuurlijk nooit betekenen dat wij hun de vrijheid geven om hun ge stoordheid of misdadigheid uit te leven. Het betekent wel, dat wij ons ook met deze mensen solidair moe ten voelen in de zin van Samuel Johnson, cjlie, toen hij een misdadi ger zag pp zijn gang naar de galg, tot één van z'n vrienden zei: 'Als God 't niet genadigd had ver hoed zou ik, Samuel Johnson, die zelfde gang hebben kunnen gaan'. Het betekent derhalve dat, hoezeer wij de maatschappij tegen deze mensen moeten beschermen, wij ze toch niet uit ons denken mogen wegdringen, wegduwen, maar dat we ons af zullen vragen waar de oorzaken liggen van hun gestoord heid en misdadigheid en alles in het werk zullen stellen om ook deze mensen nog tot hun bestemming als mens te brengen.' Dit pleidooi voor solidariteit, niet met de misdaad, maar met de mis dadige mens, is voluit evangelisch. Hier staan we op de grondslag van de reclassering, die immers tracht de misdadige mens te helpen bij de opbouw van een nieuw bestaan, waarin hij zijn medemens niet lan ger leed en schade zal berokkenen. Wanneer deze hulp slaagt, kunnen we verheugd zijn over een mens, die tot een innerlijke ommekeer kwam, maar we kunnen ook, heel nuchter, zeggen: de hulp van de reclassering heeft onze maatschappelijke veilig heid verhoogd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1