Gemeenteraad Schoorl GERRITSEN weekblad BERGEN. 'n schóne gemeente! e o m w e Kristal met zilver ■■■■■■MHPNipm MB NIEUWS VAN HET DORPSHUIS TE SCHOORL Niet een bril, maar de JUISTE bril Mr. Opticien D. W. PASTOOR, Bergen Met ieders hulp kan dat zo blijven; gooi daarom geen afval in het bos of op straten en wegen. door Maartje Zeldenrijk A. CAKIRIAN Het speciale huis voor Perzische tapijten Opbrengst collecte kankerbestrijding SCHOORLSE SCHAAKCLUB DUINRANDERS- NIEUWS v.v. SCHOORL WAARDERING VOOR GROENE KRUIS VERONTWAARDIGING OVER VERMAAK- EN WINKELCENTRUM De Schoorlse Gemeenteraad boog zich vorige week donderdag weer over zaken van de meest uiteenlo pende aard en talrijke problemen en probleempjes werden ter tafel gebracht. Zoals wij vorige week berichtten hadden B. en W. de Raad voorge steld geen subsidie aan de afdeling van het Groene Kruis te verlenen maar dit ontketende veel protesten. De heer Meijer brak een lans voor de actieve afdeling die het toch maar heeft gepresteerd om het le denaantal in een korte spanne tijds omhoog te brengen. Was het leden aantal op 1 januari 1966 631, het jaar daarop waren het er al 702 en op 1 september van dit jaar telde men 865 leden. Met name in Schoorl Oost heeft men veel leden kunnen werven en dit is niet in het minst aan de heer Van Duin te danken. De slechte financiële toestand bij de afdeling was volgens de heer Meijer veroorzaakt door het grote aantal dienstjaren van de wijkverpleegster, waardoor de salarisschaal werd scheefgetrokken. Hij pleitte ervoor het voorstel terug te nemen en over de kwestie nog eens met het bestuur van de afdeling om de tafel te gaan zitten. Ook andere raadsleden beklemtoonden vooral de grote plaats die het Groene Kruis in de harten van de mensen inneemt. Loco-burgemeester Dekker vond dat B. en W. niet voldoende over de slechte financiële toestand van de afdeling was ingelicht en nam het voorstel terug met de belofte dat men een gesprek met de afdeling zou hebben. Bij de behandeling van de Drank en Horecawet bleek wel dat de raadsleden het voorstel en de toe lichting goed hadden bestudeerd. De heer Sleking had bezwaar tegen het feit dat het op het strand ver boden was om sterke drank te ver kopen, terwijl het veel gevaarlijker was om onder invloed door Schoorl te lopen dan op het strand. Wethouder Muelink lichtte een en ander uitvoerig toe en wees op het gevaar om onder invloed zee in te gaan. Verschillende raadsleden hadden verder bezwaar tegen de termijn van drie maanden die no dig zou zijn om een beslissing op een aanvraag om ontheffing te nemen. Men vond deze termijn te lang om dat in deze tijd net het seizoen zou kunnen vallen. Afgesproken werd om de betrokkenen zo spoedig mo gelijk wellicht reeds binnen een week de beslissing mee te delen. Nadat door B. en W. toegezegd was om enkele door de raadsleden ver langde wijzigingen in de Verorde ning aan te brengen werd deze vast gesteld. Ook werden de leden van de beroepscommissie benoemd. De heer Meijer die in deze verga dering opvallend veel aan het woord was had kritiek op het feit dat de Provinciale overheid de gemeente rekeningen over 1965 nog eens gaat controleren waar dit al is gebeurd door het Verificatiebureau. Hij vond dit een omslachtige manier van werken en een totaal overbodige zaak. Loco-burgemeester Dekker beloofde bij GS de vinger te zullen opsteken. Men stelde vervolgens een supple- toire begroting vast waaruit bleek dat daarin tien mille was verdiscon teerd voor de verkeersborden die in Schoorl zijn geplaatst. De hr. Dekker specificeerde de aangeschafte voor zieningen en het bleek dat in het pakket verkeersmaatregelen 100 ver keersborden, spotlights en 114 ver keersborden waren begrepen. Het was alweer de heer Meijer die kritiek had op het feit dat slechts 3 van de 16 gemeentewoningen kon den worden voorzien van Centrale Verwarming omdat de rest van de bewoners van deze huizen geen cv. in hun huis wilden. De hr. Meijer was van oordeel dat de mensen die nu hadden geweigerd, wellicht vol gend jaar wel voor cv waren gepor teerd en zei er prijs op te stellen dat de weigeraars alsnog van een deskundige voorlichting zouden worden voorzien. De heer Dekker stipuleerde dat men de mensen niet kan verplichten; centrale verwar ming te nemen, maar zegde toe de mensen te benaderen. Het betreffen de voorstel werd daarom door hem teruggenomen. Bij het vaststellen van het besluit over de aankoop van de gronden voor de aanleg van de trottoirs toonde de Raad zich zeer content met het besluit van de burgerij de gronden voor niets aan de ge meente te verkopen. Dit getuigt naar het oordeel van de heer Dek ker van burgerzin. Men ging vervolgens accoord met het onbewoonbaar verklaren van het pand Duinweg 129, het pand is klaar voor de sloop en er zal op die plaats een bungalow worden gebouwd. Er werd ook een krediet beschikbaar gesteld voor het bouwrijp maken van gronden in Schoorl-Oost en voor het uitvoeren van diverse wer ken. Omdat het betreffende bureau een kolossale rekenfout had begaan kon het totaal gevraagde bedrag van 531.402,- worden teruggebracht tot 438.527,-, een meevaller voor de toch al financieel zo krap zitten de gemeente. Op een vraag van de heer Meijer antwoordde de heer Dekker dat in dit bedrag ook een post voor on voorzien was opgenomen terwijl bleek dat de grond daar thans 50,- per m2 kost. Bij de rondvraag werden zoals ge bruikelijk weer tal van zaken ter tafel gebracht. De heer Eecen informeerde naar het plan dat de fa. Munk Piers- ma hadden om in Schoorl een vermaak- en winkelcentrum te stichten. Hij, en ook de andere raadsleden toonden zich nogal ver ontwaardigd dat men een folder had uitgegeven waarin naast een maquette alle verdere mogelijk heden voor aspirant-kopers waren uitgestippeld zonder dat een en ander het fiat van de raad had gekregen. Men sprak over misleiding van de argeloze zakenman die zich mis schien zou verplichten overeenkom sten aan te gaan waarvoor nog hele maal geen goedkeuring was ver leend. Ook de heer Dekker vond het een trieste zaak dat de folder de wereld is ingegaan en beloofde dat spoedig besprekingen over deze kwestie zullen worden gehouden. Mevrouw Kroon wees op de slechte toestand van de polderwegen, ove rigens is deze kwestie al meermalen in de raad behandeld. Maar er komt enige verbetering want de heer Dek ker zei dat 360 ton steenslag is aan gevoerd ter verbetering van deze wegen. Of men nadat deze kolossale hoeveelheid op de wegen is aange bracht uit de zorgen zal zijn is een tweede. Men zal zich buigen over de vraag of het wenselijk is om de vijver in plan Oost op de een of andere ma nier van een afscheiding te voorzien waar men door middel van een handtekeningenaktie door de bewo ners van het plan op het gevaar voor kinderen is geattendeerd. Zoals bekend zullen de strandex- ploitanten in oktober hun zaken op het strand moeten sluiten in het ka der van het Deltaplan waarin de Hondsbosse Zeewering zal worden verhoogd en verbreed. B. en W. heb ben om uitstel van deze beslissing gevraagd aan het Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap, maar hierop is nog geen antword bin nengekomen. Tot slot kon de heer Dekker de verheugende mededeling doen dat het Dorpshuis is goedgekeurd en dat men binnen vier weken de subsidie hiervoor tegemoet kan En zo kwam een einde aan deze op voortreffelijke wijze door loco-bur gemeester geleide vergadering. Het zaaltje in het nieuwe gemeentehuis ademt naar onze smaak echter nog niet die gemoedelijkheid uit die de raadszaal in het thans door de fa. Loos betrokken pand zo bezat. Pu bliek en pers zitten veel te ver van de raadstafel verwijderd en het is moeilijk om sommige raadsleden te verstaan. Misschien kan bij een vol gende keer hiermee rekening wor den gehouden want vooral voor de pers is het een eerste vereiste dat men de dames en heren verstaat. TWEEDE BLAD DONDERDAG 19 SEPTEMBER 1968 DE DUINSTREEK Donderdag j.l. bereikte ons de ver heugende tijding, dat de goedkeu ring af was gekomen voor de bouw van het Dorpshuis en dat de subsidie hiervoor ons binnen afzienbare tijd kan bereiken. Eigenlijk zouden we de driekleur daarvoor uit moeten steken, maar dat ging ons nu net iets te ver. Dat willen we n.l. graag bewaren, tot bij de opening van het Dorpshuis. Want dat het Dorpshuis er gaat ko men staat nu zonder meer vast. Een Dorpshuis waar alle inwoners in feite maar kunnen uitkijken, als een nieuwe ontwikkeling in het hart van Schoorl. Immers dit nieuwe Dorpshuis gaat t.a.v. het gehele ver enigingsleven, een naar mijn me ning, belangrijke rol spelen. Nog sterker durf ik te stellen, dat dit nieuwe dorpshuis de gehele gemeen schap sterk gaat beïnvloeden. Want de opzet is toch, dat alle inwoners van onze gemeente in de toekomst dit Dorpshuis zullen gaan zien en gebruiken als de plaats waar het verenigingsleven zich afspeelt en daardoor ook de hele gemeenschap gediend gaat worden in vele toon aarden. Een huis waar iedere inwo ner, al dan niet in verenigingsver band zich thuis voelt. Waar deze man of vrouw zich weet op eigen gebied te zijn. Waar bijna iedere sportvereniging, culturele- of sociale aangemeten door HOFLAAN 2 - TEL. 2202 - Leverancier van alle ziekenfondsen Uitsluitend specialistische behandeling Brillen op recept van uw oogarts, worden snel geleverd vereniging gebruik van gaat maken. Waar zowel voor de jongeren als voor ouderen een huis gaat worden gerealiseerd, dat aan alle verwach tingen zal kunnen voldoen. Daarom is het bijna onnodig te zeggen, dat het een belangrijke stap is voor onze gemeente Schoorl, met het oog op de belangen die er mee zijn gemoeid. Ik mag dan ook in ons aller belang wensen, dat met de bouw hiervan spoedig zal kunnen worden aange vangen. Want we kunnen toch echt wel zeggen, dat wij om dit gebouw dringend verlegen zijn, omdat vele verenigingen bij gemis aan een eigen onderkomen niet, of bijna niet, haar verenigingsleven voor 100 procent kan ontplooien en ontwikkelen. En gezien de toekomst, waarin veel tijd vrij zal komen, door arbeidsver- korting e.d. is het noodzakelijk dat ook de middelen er zullen zijn, om die vrije tijd op te vangen. Het is daarom een zaak van algemeen be lang. Enkele tips voor Bergenaren: Gratis ophalen van grof huisvuil op woensdag; bel ge meentewerken Bergen tel. 3119 of 2242. Breng uw tuinvuil e.d. zelf naar de gem. vuilnisbelt (Oos- terdijk; te bereiken via Kerkedijk, Natteweg of Kogendijk). De belt is open: elke dag 9-12 en 2-5; zaterdag 9-12 uur. De gemeente Bergen, negen Bergense Vrouwenverenigingen, VVV Bergen, VVV Bergen aan Zee en de vereniging 'Nieuw Bergen' werken in de aktie tegen de vervuiling samen. Tezelfder tijd kwam er een stevige, bekwame boerenzoon op het bedrijf, die als meesterknecht zou gaan fungeren. Giep kwam uit Gelderland, was de middelste zoon uit een groot gezin, dat een betrekkelijk kleine boerderij bewoonde, waardoor hij praktisch geen kans had om te eniger tijd zelf een bedrijfje te kunnen beginnen. Want geld was er niet. Vandaar, dat hij de advertenties in 'De Boerderij' ging nakijken en op enkele annonces schreef. Hij bezocht een paar boerderijen, waar men wel een boerenzoon kon gebruiken, maar ze stonden hem geen van allen aan. Daarom probeerde hij het op een andere manier en plaatste zelf een advertentie, die hem enkele brieven op leverde. Daarvan waren er twee in Noordholland, die hij wel op één dag kon bekijken. Dus meldde hij aan beiden zijn komst. De eerste was een natte bedoening onder Zunderdorp, enkele kilometers buiten de hoofdstad. Meteen had hij begrepen, dat hier nog maar enige jaren geboerd zou kunnen worden en dan zou de stad wel tot hier uitgebreid zijn. Hij zag er geen brood in en zei dat kort en bondig. Met de bus reed hij verder de provincie in en verzeilde in de Beemster bij Willem Keesom. Binnen een half uur wist hij, wie op deze boerderij de baas was, namelijk de mollige boerin. Bijna had hij al besloten ook hier niet verder op in te gaan, tot hij de dochter des huizes zag, de hoogblonde Lena Keesom. Ze liep buiten met een grote kater op haar arm, die ze onop houdelijk aaide. Een knap ding. Als ik het zou kunnen rooien De boerin vertelde intussen, dat het werk haar man te zwaar werd. 'Ik wil, dat hij het kalmer aan gaat doen en verschillende dingen aan een betrouwbare kracht kan overlaten. Daarom schreef ik op uw brief. Het is hier een groot bedrijf. Wij gaan het straks samen bekijken. Dus.... er moet gewerkt worden. Maar we hebben op het ogenblik weer voldoende mensen, terwijl we in de hooitijd wel een paar losse krachten kunnen krijgen. Degene, die hier als meesterknecht komt te werken, zal dus grotendeels de verantwoording op zich moeten nemen. Daarom heb ik het liefst een boerenzoon, omdat die van jongsaf in het bedrijf zit Giep Nuvelder hoorde de woordenstroom nauwelijks. Hij keek voor zich uit het raam en zag enkel de dochter. Een ras- paardje, constateerde hij. Als ik die voor me kan winnen, is m'n toekomst veilig. 'onze oudste zoon werkt mee, maar moet over enige maanden in militaire dienst. Dat is derhalve ook een punt van overweging geweest dat ons deed besluiten. Dat zal voorzichtig aangepakt moeten worden. Hopelijk heeft ze nog geen verkering. Ik moest het hier maar accepteren. De boerderij ziet er goed uit, de schuren eveneens en wat ik van het vee heb gezien, is ook niet slecht wanneer zou u kunnen beginnen, aannemende, dat we tot een akkoord komen?' Giep schrok terug tot de werkelijkheid. 'Als het moet.... volgende week wel.' Griet stond op. 'M'n man is naar de stad. Ik zal u het bedrijf laten zien.' Nog diezelfde middag, nadat Willem Keesom teruggekeerd was, werd men het met elkaar eens, hoewel het Willem maar j matig beviel, dat zijn vrouw dit alles bedisselde. Dat zei hij dan ook, toen Giep Nuvelder weer vertrokken was. Griet trok hem in haar stevige armen, drukte een lange zoen op z'n mond en zei op voor haar doen ongewone zachte toon 'Zeun, ik heb je getrouwd, omdat ik van je houd, en dat doe ik nog. Maar als ik zo zie, hoe je de laatste jaren oud begint te worden, ga ik wat beter op je passen. Die Giep lijkt me een flinke jongen. Jij doet geleidelijk aan een deel van je werk aan hem over en bepaal je enkel tot het houden van toezicht. Met andere woorden: Je hoeft binnenkort alleen maar toe te kijken, of alles reilt en zeilt, zoals jij het Wilt. En heb je eens zin om wat te doen, dan pak je mee aan. Voor de rest houd je je gemak, begrepen, zeun? Als Giep ingewerkt is en we kunnen hem vertrouwen, gaan wij samen een beetje van het leven genieten. Om het geld hoeven we het niet te laten.' Willem vond, dat zijn vrouw gelijk had. Hij was bij lange na niet meer de sterke vechtersbaas van vroeger, integendeel. Het vooruitzicht in de nabije toekomst een gemakkelijker leven te kunnen leiden, stond hem wel aan. Hij begon te lachen en kuste zijn vrouw. 'Zullen we dan eens een huwelijksreis maken samen? Ergens heen, waar het erg mooi is?' Griet trok hem dicht tegen zich aan. 'Best, zeun, dat doen we. Ik heb nooit een hekel aan werken gehad, maar dat houdt niet in, dat we het tot onze dood toe moeten doen.' Giep Nuvelder arriveerde zondagsavonds bepakt en bezakt in een tweedehands eendje. De boer en de boerin zaten buiten te genieten van het mooie weer. Giep groette, verlegen lachend en zei, wijzend op zijn wagentje: 'Het is een oudje, maar voor een vrijgezel als ik mooi genoeg.' 'Als- ie je hierheen kan brengen, is-ie altijd de moeite waard' constateerde Willem knikkend. En dacht gelijk aan de nieuwe Mercedes, die hij wilde gaan kopen, als hij te zijner tijd met zijn vrouw een reis ging maken. De nieuwe meesterknecht werd maandagsmorgens aan de andere arbeiders en beide dienstbodes voorgesteld. 'Giep krijgt hier de leiding en staat rechtstreeks onder mij', legde de boer uit. 'Helpen jullie hem maar een handje, des te vlugger is hij wegwijs.' Giep werkte rustig, doch gestadig door. Binnen een week wist Willem, dat Griet de juiste man op de juiste plaats had gezet. Lena Keesom zag de nieuwe meesterknecht eerst maandags morgens, hoewel ze van haar ouders had gehoord, dat hij zou Naast de toeristenkerk in Catrijp is door middel van planken de plaats aangegeven, waar 't dorps huis zal worden gerealiseerd. Gaat u voor de aardigheid daar eens kijken, dan kunt u zich on geveer een voorstelling maken hoe de ligging zal zyn van het nieuwe Dorpshuis en welke grootte dit gebouw gaat krijgen. In de komende weken, zal door middel van de pers meer nieuws over ons Dorpshuis worden ver strekt. v. d. H Langestraat 12, Alkmaar Hedendaags, oud en antiek De opbrengst van de gehouden col lecte voor de kankerbestrijding bracht dit jaar op het mooie bedrag van 1.537,11. AI de goede gevers/geefsters en me dewerkers hartelijk dank! Namens het Koningin Wilhelmina- fonds, afdeling Schoorl komen. Tegen koffietijd ontmoette ze hem bij de varkensschuur. Giep groette beleefd, aan zijn pet tikkend. In één oogwenk zag Lena, dat hij een knappe jongen was met een vriendelijk gezicht. Ze knikte terug en zei: 'Ik ben Lena, de dochter. Dus u bent Gerrit Nuvelder?' 'Jawel, juffrouw. Maar iedereen noemt me Giep, dat ben ik zo gewend.' Ze zag zijn handen groot en behaard. Zijn boezeroen hing bij de hals half open en ze zag, dat zijn borst zwart begroeid was. Hij is sterk, begreep ze. Een arme boerenzoon, had moeder ge zegd. Het waren altijd arme jongens, die ze interessant vond. 'Dat juffrouw mag je wel weglaten, dat zijn wij hier niet gewend. Zeg maar Lena. 'Zoals je wilt, Lena.' Ze keek omlaag en zag zijn nieuwe klompen, door het werk in de varkensstal al besmeurd. 'Maak ze schoon', zei ze, er naar wijzend, 'voor je komt koffie drinken. Anders heb je het de eerste dag al aan de stok met moeder.' Hij lachte. 'Bedankt voor de tip, Lena. Dat is erg aardig van je.' 'Je zult hier wel gauw thuis zijn' merkte ze luchtig op, en liep door. Binnen een week wist ze intuitief: Hij heeft een oogje op me. Zo'n dwaas. Als moeder er maar iets de lucht van krijgt, schopt ze hem het erf af. Ik ben geen kostje voor jou, Giep. Ik ben bestemd voor een rijke boerenzoon. Of-ie knap is, doet er niet toe. Evenmin of ik hem interessant vind. Het zal mij wel net zo vergaan als Hilda Wiereke, die dolverliefd was op een schip persknecht, die ze in Purmerend tijdens de markt had leren kennen. Maar de Wierekes, die tegen de dijk woonden nabij de Kwadijkerweg, stonden bekend als trots en hooghartig. Dus Hilda had geen schijn van kans. Pa Wierreke bracht dat met zijn zoon de schipper op hardhandige wijze aan 't verstand. De politie kwam er zelfs aan te pas, maar de knecht durfde geen namen te noemen. Hilda trouwde op achtentwintig jarige leeftijd met Floor Kistemaker, een slome boer, die onder Andijk een gemengd bedrijf had en acht jaar ouder was als Hilda. Maar hij was rijk, hield rijpaarden, fokte ponies en had een slee van een Amerikaanse wagen. Kort na haar huwelijk kreeg Jaap Bessel, een knecht bij Wiereke, ruzie met de oude baas en nam z'n ontslag. Hij vertrok naar het noorden, waar hij door Floor Kistemaker op advies van zijn vrouw werd aangenomen. En binnen een half jaar was het een publiek geheim, dat Hilda zich met Jaap troostte als de boer met zijn paarden weg was. En dat gebeurde nogal eens. Is dat ook mijn toekomst? Trouwen met een lelijke boer, die bulkt van de centen? En in 't geniep vrijen met een of andere knappe jongen? Maar dat zou ik nooit kunnen doen. Ergens heb ik toch m'n trots. Ik zal Giep uit de weg lopen. En me wat hooghartiger voordoen. Nu Riek Blauwboer verloofd was met Frans Meener, de bus chauffeur, was de vriendschap getaand. Eigenlijk had ze geen vriendin meer, doch omdat ze wel eens kontakt had met haar naaste buren, de Van Eijck's sprak ze dikwijls met hun oudste dochter Trien, een rossige, te zwaar gebouwde jonge vrouw waaraan alles fors was, zelfs haar handen. Nu het zomerseizoen voorbij is be gint het seizoen voor diverse plaat selijke verenigingen. En zo'n vereni ging is zeker de Schoorlse Schaak club. De uit plm. 18 leden bestaande club, speelt met een tiental mee in de N.H.S.B., waar zij zich al jaren weet te nandhaven in de derde klas. Het is niet hoog, maar misschien zijn het ook meer gezelligheidsscha kers, dan 'strevers'. Bovendien is er elk seizoen een tamelijk verloop van leden en vooral onder de jeugdleden dit door zwaardere studie of mili taire dienst. Nu, met de belangrijke inwoners toename van Schoorl, hoopt men, dat er ook weer nieuwe leden zul len toetreden. (Zie advertentie elders in dit blad). UITSLAGEN ZATERDAG 14 SEPTEMBER Pupillen: Duinranders a - Alkm. Boys c 6-2 Duinranders b - Egmondia f 9-0 Aspiranten Duinranders b - Foresters e 7-1 ZONDAG 15 SEPTEMBER RKVVS - Duinranders 2-0 Duinranders 2 - De Rijp 2 3-1 Duinranders 3 - Alkm. Boys 11 8-3 Berdos 7 - Duinranders 4 7-3 Junioren: St. Adelbert 2 - Duinranders 2-11 Aspiranten: Duinranders a - Alkm. Boys c 1-0 PROGRAMMA ZATERDAG 21 SEPTEMBER Pupillen Schoorl a - Duinranders a Schoorl b - Duinranders b Aspiranten Graftdijk b - Duinranders b, 3 uur ZONDAG 22 SEPTEMBER Duinranders - SVA, 2.30 uur Egmondia 3 - Duinranders 2, 2.30 uur DDO 3 - Duinranders 3, 12 uur Duinranders 4 - Vitesse 10, 12 uur Duinranders jun. - Zeevogels 2, aanvang 2.30 uur Aspiranten CSV a - Duinranders a, 12 uur PROGRAMMA ZATERDAG 21 SEPTEMBER Jun.: HSV 4 - Schoorl, 4.15 uur ZONDAG 22 SEPTEMBER Nieuwe Niedorp 1 - Schoorl 1, 2 uur Schoorl 2 - Vitesse 5, 2 uur Schoorl 3 - Berdos 5, 12 uur Nieuwe Niedorp 5 - Schoorl 4, 10 uur Asp.: Alkm. Boys c - Schoorl a, 10 uur DTS b - Schoorl b, 1.15 uur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 5