Algemene vergadering Federatie van VVV's GERRITSEN hbs Bergen en cultuur t, VERFHUIS Kristal met zilver if|. J^paca _//'loties o TSocts Doktersdiensten O oHksdattscuisus Zaterdag 19 oktober Dorpshuisdag te Schoorl verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond Noordholland boven het Noordzeekanaal A. CAKiRIAN Het speciale huis voor Perzische tapijten Kadercentrum Ludische Vorming Herfstwandelingen r b rrJ SJMÈÜ& CULTURELE AVONDEN BERGEN Collecte Prinses Beatrixfonds Contactmiddag U.V.V. afd. Bergen VOOR BERGEN: J. M. P. LUGTEN en F. HOUDé Artiestenpalet in 'Elkshove' VERF- BEHRNG HOUTBORRD JZERWRREN - CAMPING ART DONDERDAG 10 OKTOBER 1968 42e JAARGANG nr. 39 6 PAGINA'S weekblad DE DUIXVI R KEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 33 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 8,50 per jaar; f 2,25 per kwartaal Post: per jaar 13,50 per kwartaal 3,50 Advertentieprijs: 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven Zaterdag 26 oktober a.s. belegt de Federatie van VVV's haar 67e Al gemene vergadering in 'De Dikke Boom' te Bergen. In de bijlage tot de agenda lezen we o.a. dat de prognoses betref fende een overstelpd druk hoog seizoen en een zeer rustige augus tusmaand slechts ten dele bewaar heid zijn. Na een over het gehele genomen re delijk tot goed voorseizoen kwamen de maand juli en de eerste twee weken van augustus met een drukte die overal uitstekend is opgevangen. De verwachting van diverse VVV- kantoren, dat men veel gasten in andere plaatsen zou moeten onder brengen, is echter niet geheel en al bewaarheid. In de meeste gevallen heeft men de toerist 'binnen eigen muren' kunnen herbergen. De me ning, dat er van te voren te veel is gesproken over 'een overstelpende drukte in het hoogseizoen', kan men niet geheel delen. Men moet nl. niet vergeten, dat veel toeristen reeds hun neus hebben gestoten bij het vooruit reserveren van hun onder komen en dit aan vrienden en ken nissen hebben doorgegeven. Het hoogseizoen was goed tot zeer goed, maar door het samenvallen van de vakanties in ons land met die in het Ruhrgebied kort. Vermeldenswaard is de door de TESO en VV-Texel genomen proef om in de nacht van 28 op 29 juni (i.v.m. start totale vakantie) en van 12 op 13 juli (i.v.m. start bouwvak) de hele nacht door te varen en het VVV-kantoor open te houden om zodoende de 'late en vroege rijders' van dienst te zijn en het dagvervoer te ontlasten. Het publiek heeft van deze service slechts een spaarzaam gebruik gemaakt. Het naseizoen is in vele plaatsen beter geweest dan men had ver wacht. Vooral de sector bungalows, zomerhuisjes en gemeubileerd ver huur schijnt hiervan te hebben ge profiteerd. Over het dagbezoek heeft men in het 'binnenland' en langs de IJssel- meerkust niet te klagen. Het is ge bleken, dat veel toeristen, die aan de kust hun vakantie doorbrachten, de adviezen van de VVV-kantoren hebben opgevolgd en nader hebben kennis gemaakt met interessante punten in ons gebied. Al is men dan over het algemeen niet ontevreden over de wijze waar op seizoen 1968 is verlopen, de to- taal-cijfers zullen lager liggen dan in 1967. Dat de oorzaak o.a. ligt in het samenvallen van de Nederland se en Duitse top, is duidelijk. Ook het weer is van invloed geweest. Deze factor moet men echter niet overdrijven. Ook vroeger was het weer niet altijd even best en met name de Duitse toeristen waren hiervan zeker op de hoogte. Toch kwamen zij en vertoonden de over- nachtingscijfers een stijgende lijn. Er moeten dus nog andere factoren zijn. Volgens de Federatie zijn deze o.a. de volgende: Vaak te hoge prijzen, nog te veel accomodaties die niet aan de eisen voldoen, een juiste ontvangst en Langestraat 12, Alkmaar Hedendaags, oud en antiek Op zaterdag 28 september j.l. heb ben 9 kandidaten examen gedaan ter afsluiting van het A-gedeelte van de kursus creatieve handvaar digheid A-B. Het examen werd afgenomen door een commissie van de Federatie van de Vereniging voor Handenarbeid. Alle 9 kandidaten zijn geslaagd. De geslaagden zijn: Mej. M. Bakker, Alkmaar Ww. F. Hoogsteren, Castricum Zr. Cornelia de Koning, Berkhout Mw. Korver, Bergen De hr. Mulder, Alkmaar De hr. Pol, Alkmaar Mw. Reurslag, Castricum Mej. M. Zander, Schoorl Mej. M. Zuidema, Schoorl De kursus wordt nu voortgezet met het B-gedeelte (theorie en praktijk van het lesgeven) aan het einde van dit jaar-begin volgend jaar zal ok dit gedeelte met een examen worden afgesloten. Dit A-B diploma geeft bevoegdheid tot het leiden van groepsavonden en het geven van handenarbeidles in buitenschoolsverband. behandeling van de gast. Mede aan deze drie punten zal hard moeten worden gesleuteld, willen wij de concurrentie het hoofd kunnen bieden. Over de vakantie spreiding zijn in Den Haag de no dige besprekingen gevoerd. Het re sultaat zien wij in de Nederlandse en Duitse vakantie-schema's voor 1969, die inderdaad ten opzichte van 1968 een verbetering vertonen, maar nog niet ideaal zijn. De herfst genieten met het IVN te Bergen Nederland heeft, per hoofd der be volking, minder vierkante meters natuurschoon dan welk ander land ter wereld. Maar kwalitatief is er juist in Nederland en stellig in de herfst, veel te genieten. Voor wie zelf de weg daarheen niet weet te vinden, staan er tijdens de week enden in oktober overal in den lan de natuurgidsen van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie gereed, om belangstellende wande laars de weg te wijzen naar veel herfstelijk natuurschoon. Geheel kosteloos kan men zich tij dens een wandeilng van 2-3 uur langs de mooiste plekjes deskundig laten voorlichten over trekvogels en paddestoelen en veel meer moois dat de herfst te bieden heeft. De bekende publicist Bert Schut schreef voor het IVN een boeiende brochure over het natuurleven in de herfst, die is geïllustreerd door M. J. C. Kolvoort en die voor deelne mers aan deze herfstwandelingen tegen een uiterst bescheiden ver goeding verkrijgbaar is. Wie belangstelling heeft voor de ze herfstwandelingen kan op zon dag 13, 20 en 27 oktober telkens te 14.00 uur bij de 'Dikke Boom', achter de Ruinekerk een wande ling beginnen o.l.v. Mej. R. Min en A. J. W. Tamis. De Bergense crypto-auteur, Jos van Gemert Smist, die de laatste jaren heeft gezwegen en slechts sporadisch heeft gepubliceerd, toen en dan nog voornamelijk in België, werkt thans aan een bundel 'Etgroen', die zomer 1969 klaar zal zijn. Hieronder volgen enkele van zijn gedichten .- .v-rTWO^iWisli ir BB Mmm DE ZEE De zee mijn trage voeten kust wegebben zorgen, stormen en complexen. Gods Adem spreekt in flard van eeuwigheid Wie door de branding vreet, zich veilig in 't eindloze weet. De schaduw van een late gast ten hemel reikt. Ver weg de wereld: grauw en weinig licht. Rollers beuken op het zand niets blijft heel. Mijn laatste voetstap al verdween De zee klotst voort, sereen Verkwikt snel ik door de straten. Stormen, jachten, alles daargelaten. Zwang're baren dragen die nog eeuwen mee. Jos van Gemert Smits A. ROLAND HOLST Steeds arendsblik, die fel doorpriemt tijd en tijd'loze eeuwigheid. Steeds statigheid, die nog trotseert vrouw en mens en eindigheid. Steeds woordkrapheid, door doorflart kern en pit en tijd'lijkheid. Steeds heldenkop, die waardeert nieuw en oud en zaligheid. Steeds stoere hard, die doorblikt zang're wolken, doelloosheid. Steeds jong -oudheid, die uitradeert verval van tijd en eigen-heid. Steeds laatste roep en eerste kreet in één klank hij tesamen smeedt. Steeds tijd'loze tijd zelf en tijd'lijkheid die smeedt zijn tijd tot eeuwigheid. Jos van Gemert Smits INGEZONDEN MEDEDELING buiten verantwoording van de red. In de raadsvergadering van 29 au gustus heeft de gemeenteraad van Bergen opnieuw bewezen tamelijk a-cultureel te zijn. Onder voorzitterschap van burge meester De Ruiter waren op 21 aug. het bestuur van K 66 en vertegen woordigers van verschillende vere nigingen uit Bergen bijeen, om zich nader te beraden over een voortzet ting van de culturele evenementen en om een basis te leggen voor nau were samenwerking. Met algemene instemming werd besloten, dat een nota door de directeur van de Culturele Raad opgesteld aan de gemeenteraad zou worden gezonden. Voor de uitvoeringen, die een nieuw opgezette grondvergadering van K66 zou organiseren, werd een garantie van 8.000,- gevraagd. Maar nu ook weer bleek, dat wet houder Verstegen en de leden van de gemeenteraad geen flauwe notie hebben van wat er nodig is om voorstellingen van formaat te orga niseren (Alkmaar verleent aan de stichting voor goede toneelkunst 8.000,- voor vijf voorstellingen). Toen op voorstel van wethouder Verstegen de 8.000,- werden gere duceerd tot 5.000,- kon ik als voor zitter van K66 en op grond van de besprekingen op 21 augustus mijn stem niet geven aan een voorstel, dat een aantasting was van de zelf standigheid van de stichting en een aanfluiting van een juist cultuur beleid. Om alle misverstand, dat het gevolg zou kunnen zijn van het gemeente lijk communiqué dat aan de pers werd verstrekt, uit de weg te rui men, meende ik het bovenstaande te moeten publiceren. B. SCHUIL Het winterprogramma, dat de ver eniging ANDO-KJVO voor het ko mende seizoen heeft opgesteld, ziet er als volgt uit: ZATERDAG 16 NOVEMBER: Niels Halbertsma houdt een lezing met kleurenfilms over Mexico en Guatemala. ZATERDAG 14 DECEMBER: J. C. Dassen, medewerker van het Instituut voor de Tropen, spreekt aan de hand van geluidsfilms over Nigerië. VRIJDAG 10 JANUARI: P. Mooy houdt een causerie over Bergen en Bergen aan Zee in het verleden. Talrijke dia's ter illu stratie. ZATERDAG 8 FEBRUARI: B. Schuil over een reis via Tsjech-Slovakije, Hongarije en Roemenië naar Bulgarije, het hoofddoel van de toch met cara van. Talrijke kleurendia's ver duidelijken het gesprokene. ZATERDAG 8 MAART: Sicilië, het land van de Tijgerkat. Een lezing door Bianca Dony, die door een jarenlang verblijf op dit eiland indringend vertelt van de aard van het volk. Bianca studeert niet-westerse sociologie in Leiden. ZATERDAG 12 OF 19 APRIL: Natuurfilms met lezing in samen werking met de afd. Bergen van het IVN. Alle lezingen zijn in Hotel Hovenier behalve de laatste, die gehouden wordt in het Verenigingsgebouw van de Geref. Kerk te Bergen. Alle avonden zijn toegangkelijk voor iedereen, ook voor jongeren. Leden en donateurs hebben voorrang bij de kaartverkoop, die steeds is in W. de Haan's Boekhandel. Donatie is minimaal 2,50. In het seizoen heeft men daarvoor minstens 12 reduktie- kaarten. Leden betalen f 12,- per jr. en hebben vrij toegang. Inlichtingen bij de Haan's Boekhandel en bij on derstaande adressen: B. Schuil, Buerweg 9, tel. 2086, J. Simons, Nassaulaan 40, tel: 3755 en W. Ie Mair, tel. 3985.' In de week van 14 t.e.m. 19 oktober wordt weer een collecte georgani seerd voor de polio-patienten en de spastici van alle gezindten. Er kunnen zich nog enkele mede werksters melden voor de ochtend bus-collecte. Daarvoor kan men zich opgeven bij mevr. Panbakker', Rus sen weg 11 te Bergen. Onder grote belangstelling is op zaterdag 28 september in de Drom- medaris te Enkhuizen de tentoon stelling 'Space Motifs' van de in Bergen wonende kunstenaar Jacob Boots geopend door de dichter A. Roland Holst, die in zijn scherpzin nige inleiding o.a. opmerkte 'De kunstenaar van wien ik hier de tentoonstelling open, is ik zou haast willen zeggen: een ijskoud bezetene. Hij is bezeten van de ruimte. In mijn jeugd heeft de dichter Verwey mij de dichter van de ruim te genoemd als ik dat ben, of was, dan ben ik in die functie een kind vergeleken bij deze schilder, die zijn werkstukken graag RUIMTE - MOTIEVEN noemt. Omdat hij bezeten is van de Ruimte zonder de tijd, is hij bezeten van de vereenvoudiging, want de tijd zorgt voor complicaties en dat leidt maar tot de natuur en voor een kunste naar tot nabootsing - en Boots bootst, maar bootst niet na: God gehoorzaamde Nietsche en ging dood. Mij was eeuwig en daar zitten wij nu met de leegte. Waar om zouden wij die niet promoveren tot de RUIMTE? De bolvorm werd voor Boots het teken van de ruimte zonder tijd en de hoorbare stilte Dat ik wel enig begrip heb voor wat hij bedoelt, er kende hij toen ik in verband met zijn bedoeling Yves Klein noemde, die niet lang geleden zijn ervaring van het leven weergaf in een blau we rechthoek Ook hij was een bezetene van de vereenvoudiging'. Jacob Boots' werk is bepaald door de idee ksmische ruimte, de totale leegte gevuld met of getekend door bolvormige hemellichamen. De ge- gedachte Ruimte fascineert Boots in die mate, dat hieruit een enorme collectie werk is ontstaan. Een selectie van een 30-tal werken uit deze serie was in 1966 voor het eerst te zien in het Stedelijk Muse um te Amsterdam in de tentoon stelling Atelier 3 en is daarna ge toond op diverse andere exposities. De Nederlandse Televisie Stichting besteedde in een kleurenuitzending van haar programma 'Open Oog' van vrijdag 20 september reeds uit voerig aandacht aan persoon en werk van Boots. Naast de t.v. besteedden ook andere media aandacht aan zijn werk o.a. de Nederlandse Radio Unie en di verse dag- en weekbladen. Jacob Boots streeft in zijn werk naar de uiterste eenvoud en wil van zijn visie een zo gecomppimeerd en duidelijk mogelijk beeld geven. De tentoonstelling omvat een 40-tal werken, die alle gebaseerd zijn op de idee totale RUIMTE. Het zijn dus als het ware variaties op één thema, vandaar dat de gehele tentoonstelling één titel meekreeg nl. 'SPACE MOTIFS'. De tentoonstelling duurt tot 6 no vember en is doorgaans dagelijks te bezichtigen van 1-5 uur en zondags van 3-5 uur of na telefonische af spraak. Op donderdag 17 oktober a.s. des middags om 2 uur organiseert de UW afdeling Bergen een contact middag in 'De Rustende Jager' te Bergen voor alle medewerksters en belangstellenden. Wij hopen op deze wijze een infor meel gesprek tot stand te brengen tussen alle belangstellenden en me dewerksters, die zich het afgelopen jaar met zoveel enthousiasme inge zet hebben voor de vele prachtige doelen, waaraan de UW haar krachten geeft. Ook het komende jaar moeten wij ons sterk maken voor onze taak en hieraan zullen wij een serieuse bespreking wijden. Hoflaan 6, tel. 2700 en 3895 KOEDIJK, SCHOORL EN W ARMENHUIZEN Dr. van Oosten, tel. (02201) 202 Het kadercentrum Ludische Vor ming, gevestigd aan de Hoflaan 22 te Bergen zal bij voldoende deelna me van start gaan voor het volks- dansprogramma A-B. Het is een leiderscursus voor hen die dikwijls werkzaam zijn in jeugd organisaties, clubhuizen, scholen, kampeerplaatsen e.d. en graag wat meer op de hoogte willen zijn met het leiden van volksdansen. In sa menwerking met de N.E.V.O. 'Het Duivelspaard' en andere organisa ties op het gebied van de volksdans in Alkmaar en omgeving organi seert het Kader Ludische vorming een cursus bestaande uit 10 gezellige avonden, waarop een 20-tal een voudige dansen worden gegeven die het bij de jongeren zeer goed doen. Er is rekening gehouden dat een begeleider veelal niet aanwezig is. De dansen zijn daarom op 5 gramo- foonplaten opgenomen. Indien zich hiervoor 15 tot 20 personen melden kan er begonnen worden met deze cursus. Het jeugdprogramma is zo opgebouwd dat het wat de leef tijd betreft naar beneden is uit te breiden met een serie kinder- dansen en naar boven met een aan vullend B-programma dat een 20- tal moeilijke dansen bevat, maar overigens op dezelfde wijze is op gebouwd als het jeugdleiders A- programma. De cursus zal half of eind oktober van start gaan en wordt gegeven in Alkmaar op een nader te bepalen plaats elke maan dag van 7.30-9.30 uur. CURSUS GRAHAM TECHNIEK De heer Igor Jongman zet ook dit seizoen evenals het vorig jaar zijn aktiviteit op het gebied van de moderne Amerikaanse dans voort en wel op de dinsdagavonden in het gymnastieklokaal van de r.k. lagere school aan de Loudelsweg. Voor de klas van 7-8 uur bedraagt het les geld 6,50 per maand en voor de klas vai 8-10 uur 12,50 per mnd. Deze techniek is een stijl van bewe gen die uitgaat van het spannings veld tussen ons zelf en de aarde. De heer Jongman heeft op dit gebied een gedegen opleiding achter zich. Hij volgde in 1949 de kunstnijver heidsschool, studeerde bij Gertrud Leistikowsdansschool o.l.v. Lia Kudlic, volgde de 5-jarige opleiding in Grahamtechniek te New York, werd leider bij Scapino-ballet en geeft thans lessen in NATU-ver- band. Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden aan het Kadercentrum Ludische Vorming te Bergen, Hof laan 22, tel. (02208) 3943 en ook op de dinsdagavonden aan de Ursela- school. De Commissie van Tijdsbesteding 'Elkshove' organiseerde een ont spanningsavond in de grote zaal van dit bejaardencentrum voor de be woners en vrienden van dit tehuis. De commissie had zich in verbin ding gesteld met een cabaret-groep 'Artiestenpalet', die geheel belange loos tegen een kleine onkosten vergoeding in bejaardentehuizen en andere instellingen van ons land hun ontspanningsprogramma bren gen en waaraan meewerkten Marti Degens (zang), Harry Staffhorst (liedjes uit de oude doos), Peter Presti (goochelaar) en Victor Con- selmans (conference). Marti Degens die zichzelf heel goed begeleidde met gitaar, zong ver schillende liedjes. Zij is een lieftal lige verschijning op het toneel, be schikt over een zuivere stem, doch moet haar bescheidenheid afleggen en wat meer flair tonen. Goochelaar Peter Presti wist zijn publiek te boeien met zijn geheim zinnige kunst. Harry Staffhorst begeleidde zichzelf aan de piano en zong op prettig be schaafde wijze zijn liedjes van Speenhof, Dirk Witte, Louis Davids en anderen. Victor Conselmans presenteerde het programma dat over het geheel ge nomen met wat meer vaart gebracht had kunnen worden. ve rFHUI BREELBBN 2BTEL.Z^IQ BERGEN N-H.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1