scliooH^oto Nederland als vakantieland in moeilijke situatie Raad Bergen kleine zaken Brondiuefien behandelde in een uur Ég ÉNni - Doktersdiensten Algemeen Welzijn AGENDA Herfstkleuren in de Schoorlse en Bergense duinen verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond Algemene vergadering Federatie van V.V.V.'s in Noordholland boven het Noordzeekanaal Leden staan achter plannen bestuur Nieuwe federatiefolder Collecte Beatrixfonds Nederland bij vakantiegangers minder in trek Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers Wat doet de U.V.V. De U.V.V. helpt waar ze kan SS PAPIER voor uw stencil- of schrijfmachine kunt u beter rechtstreeks bestellen bij de drukkerij DRUKKERIJ VOLKERS LEEGWATER Klaverjasdrive 'De Kleine Theetuin' Niet een bril, maar de JUISTE bril Mr. Opticien D. W. PASTOOR, Bergen DONDERDAG 31 OKTOBER 1968 42e JAARGANG nr. 42 6 PAGINA'S weekblad DE DUINSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 33 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 8,50 per jaar; 2,25 per kwartaal Post: per jaar 13,50 per kwartaal 3,50 Advertentieprijs: 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven Onder grote belangstelling van de zijde der VVV's werd zaterdag j.l. de Algemene Vergadering van de Federatie gehouden. Stipt op tijd opende de voorzitter, mr. Breebaart de vergadering die deze keer werd gehouden in 'De Dikke Boom' te Bergen. Na de ochtendvergadering volgde de gebruikelijke ontvangst op het gemeentehuis, waarna gezamenlijk de lunch werd gebruikt in 'De Pi laren'. Als we het geheel van deze dag overzien kunnen we niet anders stellen dan dat deze dag bijzonder geslaagd is. Allereerst voor wat be treft de organisatie, die bij de VVV- Bergen in goede handen was, waar bij we natuurlijk wel moeten toege ven dat dit niet zo'n bijzonder zware opgave was omdat zowel 'De Dikke Boom' als het gemeentehuis en 'De Pilaren' vlak bij elkaar liggen en beide restaurants over voldoende ruimte en bediend personeel be schikken om aan alle wensen te kunnen voldoen. Een geslaagde dag ook voor het bestuur van de Federatie, dat het gemak, routieniers in het vergade- volkomen op zijn hand had. Er wa ren af en toe wel leden die het woord vroegen, maar de vragen wa ren voor het merendeel informatief adviserend en slechts zelden kriti serend. En zoals op alle vergaderin gen waren er ook mensen die het woord vroegen om zichzelf te horen praten over zaken die zij veel beter aan het bestuur en in het bijzonder aan de directeur, de heer Adriani, kunnen overlaten. Tot slot was het ook voor de leden een geslaagde dag omdat de verga dering levendig was en in vlot tem po verliep, waarna men met het pagina's. Het nadeel van zo'n ge ren eigen, kon overschakelen op het minder serieuze gedeelte van deze dag, de ontvangst op het gemeen tehuis en de gezamenlijke maaltijd in 'De Pilaren'. Als belangrijkste punten uit de ver gadering noemen we de discussie over de nieuwe Federatiefolder en de toelichting van de heer Adriani bij de bespreking van de werkzaam heden in het afgelopen jaar en de plannen voor 1969. De heer Dekker gaf een overzicht van de stand van zaken bij de uit gave van de nieuwe Federatiefolder waarin elke aangesloten VVV kan deelnemen door het plaatsen van informatie over het eigen gebied. Het bleek dat er grote belangstel ling voor deze uitgave bestaat, zelfs zoveel dat de brochure waarschijn lijk uitgebreid wordt van 16 tot 20 pagina's. Het nadeel van zoên ge zamenlijke uitgave is natuurlijk dat degenen die de copy snel insturen moeten wachten op de minder snel le broeders, waardoor zo'n folder veel later verschijnt dan oorspron kelijk was gepland. Toch kon de heer Dekker de vergadering verze keren dat de folder begin januari verschijnt, ondanks het feit dat de drukproef nog geleverd moet wor den. Wij hopen dat de heer Dekker De collecte ten bate van het Beatrix fonds, die de belangen van onder meer poliopatiëntjes behartigt, heeft in totaal 3.874,74 opgebracht. Waarvan 3.550,14 door lijstcollec- ten en 324,60 door inzameling van bussen. Het actiecomité toont zich bizon der dankbaar voor de medewerking van zowel de Bergense gevers als van de collectanten. VOOR BERGEN: J. M. P. LUGTEN en F. HOUDé Hoflaan 6, tel. 2700 en 3895 KOEDIJK, SCHOORL EN W ARMENHUIZEN Dr. BRUST Telefoon (02209) 288 gelijk heeft maar wij zetten er als redactie en als drukkers wel een groot vraagteken bij omdat acht weken voor een dergelijk grote op laag (300.000 ex.) ook voor een grote drukkerij bijzonder krap is om het werk op tijd af te leveren. Het kan wel, maar dan moet men de deel nemende VVV's, die allen een druk proef krijgen, op het hart binden al leen tekstcorrecties aan te brengen en geen veranderingen toestaan in opgegeven teksten, illustraties. Dit was ook wel zo ongeveer de gedach- tengang van de heer Takken uit Den Helder en de directeur, de heer J. Adriani. Het volgende belangrijke agenda punt was het algemeen beleid, toe gelicht door de heer Adriani. Hij schetste daarin onder meer de af nemende belangstelling van de Duitsers voor Nederland, ten gunste van landen als Yoegoslavië Bulgarije Spanje en de Verenigde Staten. Voor een dergelijke weinig rooskleurige situatie moeten natuurlijk oorzaken zijn en die zijn dan ook wel aan te wijzen. Tegen een betrekkelijk lage prijs en de garantie van mooi weer heeft men een prachtige vakantie in de concurrerende landen. Het is dui delijk dat er dan van Nederlandse zijde bijzonder veel tegenover moet staan en dat houdt in: voorzichtig heid met de prijzen, een perfecte service, huisvesting waar niets op aan te merken valt en een goede infrastructuur. De heer Adriani stelde het niet met zoveel woorden mgaar het feit ligt er: op alle ge noemde punten is er enorm veel te verbeteren. Zelfs zoveel dat naast de verantwoordelijkheid die wij al len dragen er een ruime belangstel ling van de overheid voor deze pun ten zal moeten bestaan om in deze concurrentieslag niet ten onder te gaan. Dat de ANVV dan als eerste gereorganiseerd moet worden is al leen maar vanzelfsprekend. Vooral van de zijde van de VVV Beverwijk Op een drukbezochte contactmiddag van de UW heeft mej, ten Kate met de ongeveer 60 aanwezige da mes nog eens de doelstellingen van de UW besproken. Hieruit is geble ken, dat de afdeling Bergen deze doelstellingen reeds aktief in prak tijk brengt en hier in versterkte mate mee door moet gaan. Autodienst ten behoeve van bejaar den. Bejaardendienst. Hieronder verstaan we het opzoeken van een zame bejaarden. Tafeltje Dek Je. Drie keer in de week worden war me maaltijden verstrekt aan alleen wonende bejaarden, die niet mobiel genoeg zijn om zelf te koken. Gymnastiekclub voor bejaarden. Deze club is pas enkele maanden geleden begonnen. Het enthousias me is zo groot, dat op 1 oktober j.l- een tweede club is aangevangen. Na de les wordt koffie geschonken door UVV-sters. Wij verzorgen vier collectes per jaar. Wij verzorgen de verkoop van kin derzegels en zomerzegels. Wilt u meehelpen. Onze voorzitster is mevrouw A. B. van Gelder-Fret, Nachtegalenlaantje 12 (tel. 3037), Secr. mevrouw M. van Langen-v. d. Wijngaart, Eeuwigelaan 23 (tel. 3777) Hebt u geen tijd en wilt u ons werk toch steunen geeft u dan op als do nateur bij één der genoemde adres sen. Wilt u een St. Nicolaaspak? De UW kan u helpen. Belt u mevr. Krijgsman, nr. 2665. Mevr. Krijgs man verzorgt zelf de aankleding en grimering. Wijk aan Zee kwamen er in be trekking met bovenstaande een aantal aardige suggesties. De ongedwongen ontvangst op het gemeentehuis kreeg, onder het ge not van een glas sherry, toch nog 'n officieel tintje door speechtes van burgemeester De Ruyter, wethouder Verstegen en mr. Breebaart. Burgemeester De Ruyter voelde de ongedwongen sfeer goed aan door zijn toespraak kort en humoristisch te houden, met zo hier en daar een opmerking over de positie van Ber gen en de daaruit voortvloeiende consequenties voor overheid en bur gerij. Wethouder Verstegen slaagde daar niet zo goed in. Ons inziens had hij er beter aangedaan de levensgrote klip van de nou niet direkt gesmeerd lopende samenwerking tussen het gemeentebestuur en de VVV, als zijnde overheid en particulier initia tief, te vermijden. Hij deed dat niet en leed dan ook prompt schipbreuk bij monde van mr. Breebaart, die in zijn speech hoffelijk genoeg was om de gemeente Bergen te danken voor de royale ontvangst, maar toch dui delijk aandrong op een verandering in de houding van het gemeentebe stuur ten opzichte van de VVV's, onder andere door het verlenen van een hogere subsidie. Na de ontvangst door het gemeen tebestuur vertrok het gezelschap naar 'De Pilaren', waar tijdens de goed verzorgde maaltijd informeel nog heel wat zaken die betrekking hebben op de VVV's en de recreatie, werden besproken. Prima 80-gr. houtvrij hagelwit cyclostylepapier per pak a 500 vel Kwarto (21,5x27,5 cm) 4,65 Din A4 (21 x 29,7 cm) 4,85 Folio (21,5 x 34 cm) 5,55 Laanweg 35 - Schoorl - Telefoon (02209) 268 en 223 De schoolfoto is in ons volksleven» een onontbeerlijk document. Wij kennen allemaal de afbeelding met de starre opstellingen van de leer lingen gegroepeerd rond de onder wijzer. De voorste kinderen liggend de tweede rij zittend en de achter ste rij staand bij 'meneer'. Soms is er dan een bordje met 'De vijfde klasse'. Jaren later kijken wij dan met een soort weemoed naar die briefkaart waarop al die kopjes prijken. Kijk, dat is Jan.... hij is nu postbode en dat is Dient je, die is geëmigreerd. Zo leggen foto's iets vast van onze jeugd die onherroe pelijk voorbij is. De moderne foto grafie doet het ook, maar op een meer levendige wijze. Ze knipt een moment uit het gewone klasseleven. Bijgaande foto van de eigen klasse genoten werd gemaakt door ëen jonge fotograaf. De foto won een prijs in de jeugd fotowedstrijd van de EEG. Er blijkt uit, dat jonge mensen, ook zeer jeug digen, een vaak verrassende visie bezitten. In hunn handen is een ca mera meer dan een zielloos registre rende machine. Het wordt voor hen een instrument dat naast en boven de feiten de sfeer kan vasthouden. De camera werd (en wordt nog) veel gebruikt als een aardig tijd verdrijf en 'men' is er nog niet hel- lemaal achter dat tegenwoordig de camera een volwaardig expressie middel is geworden voor iedereen. Meer nog: de camera blijkt een uit stekend middel te zijn voor maat schappij-verkenning. In onderwijs kringen wordt dit langzamerhand onderkend. Zich bewust van zijn verantwoordelijkheid heeft men op een aantal vooruitstrevende scho len nu de fotografie recht doen we dervaren door de kennismaking er mee in de vorm van een keuze-vak mogelijk te maken. Dit is een gelukkige ontwikkeling, omdat hiermee een positieve bijdra ge geleverd wordt aan het maat schappij-rijp maken van onze jeugd. De mening dat een school alleen maar een instituut zou zijn voor zgn. intellectuele vorming gaat ge lukkig meer en meer een overwon nen standpunt worden. Uitslagen klaverjasdrive gehouden op 18 oktober j.l. in 'De Kleine Theetuin', Breelaan 130 1 Hr. Turkstra 7419 pt. 2 Hr. Swaan 6639 pt. 3 W. Turkstra 6471 pt. 4 Mevr. Vischer 6459 pt. 5 Hr. de Beer 6416 pt. Marsen: Hr. Swaan, 4 stuks Poedeprijs: Hr. Alderlieste, 5120 pt. Volgende klaverjasdrive om vlees- prijzen is vrijdag 1 november a.s. 8 uur, er worden 3 partijen gespeeld. KLAVERJASDRIVE v.v. 'DUINRANDERS' A.s. vrijdag 1 november klaver jassen, georganiseerd door de v.v. 'Duinranders, aanvang acht uur, in het café van de heer Slijkerman ('De BoBnte Koe') te Catrijp. K52 Zaterdag Half drie 's middags, Zwarte Schuur. Kindervoorstel- 2 nov. ling: POPPENTHEATER HINDERIK DE GROOT, toegangsprijs ƒ2,-; met K 66-paspoort ƒ1,(K 66) Dinsdag acht uur 's avonds - 'Rustende Jager'. 5 nov. 'NIEUW BERGEN' presenteert het dorp, zoals het was en zoals het is door middel van contrast-projectie. Daarna behandelt een forum actuele vragen. Dinsdag acht uur 's avonds - 'Rustende Jager'. 12 nov. Toneel ver. 'St. Jan' brengt het blijspel 'DE STIER UIT CALIFORNIë, van Piet Mossinkoff. Toegang 3,50 - Na afloop gelegenheid tot dansen. Vrijdag acht uur 's avonds - 'Rustende Jager'. 25 nov. 'De Noorder Compagnie' speelt drie één-acters van TSJECHOW. Toegangsprijs 5,-, met K 66-paspoort 3,- (K 66). NOORDHOLLANDS KUNSTCENTRUM Tot en met 14 nov.: schilderijen van WILLEM SNITKER 16 nov. t.m. 4 dec. aquarels van JAAP TOL Alle informatie over K66: Plein 7, telefoon 4195 (KCB) aangemeten door HOFLAAN 2 - TEL. 2202 - Leverancier van alle ziekenfondsen Uitsluitend specialistische behandeling Brillen op recept van uw oogarts, worden snel geleverd De voor het eerst sinds lange tijd weer voltallige gemeenteraad van Bergen heeft dinsdagavond in nog geen uur tijds een zestien punten tellende agenda afgehandeld. Aan het begin van de vergadering richtte de voorzitter, burgemeester L. J. de Ruiter, een speciaal woord van welkom tot de heer A- Riemers- ma (Boerenpartij), die geruime tijd in het ziekenhuis heeft vertoefd en thans voor het eerst sinds juli zijn plaats aan de raadstafel weer had ingenomen. De notulen van de twee vorige ver gaderingen (27 september en 15 oktober) gaven geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. Een tweetal ingekomen stukken, waaronder een schrijven van de Regionale com missie Noordholland van het Cen traal Orgaan voor het gemeentelijk voortgezet onderwijs, inzake deel- plan voor het scholenplan 1971 - 1973 gleden ook vrijwel zonder enige dis cussie onder de hamer door, zodat niet duidelijk werd, waar het hier precies om ging. In beide gevallen luidde het voorstel van B. en W. Voor kennisgeving aannemen, en al dus geschiedde. Punt 4 van de agenda: Herbenoe ming leden vorderings-adviescom- missie woonruimtewet bleek ook al een hamerstuk. De zittende leden, t.w. de heren J. J. Wittebrood (KVP- raadslid), voorzitter, ir. A. Bos, C. A. Bruijn, N. P. Bijls en W. W. van Rennes, alsmede de plaatsvervan gende leden W. F. Stomps en K. Borst zagen hun mandaat weer voor een jaar verlengd. Meer aanleiding tot discussie gaf het volgende punt van de agenda: Intrekking halvedag-sluiting dro gisterijen. De heer N. F. A. de Graan (PvdA) zei: 'Als ik ergens vierkant tegen ben, dan is het wel dit.' Hij noemde het 'de klok terugdraaien' en vond dat de raad het daarheen moest leiden, dat ook voor 't groot- wikelbedrijf (Alb. Heyn) een ver plichte middagsluiting wordt inge voerd. De PvdA-fractieleider wees er voorts op, dat het advies van de Kamer van Koophandel in deze niet eenstemmig was geweest'. De vak bond is er tegen. Zijn fractiegenoot, de heer W. J. Ploeger, betreurde het dat het college geen advies aan de vakbond had gevraagd, waarop wet houder F. Verstegen (VVD) o.m. re pliceerde. 'De vakbond is in de Ka mer van Koophandel vertegenwoor digd.' De discussies werden (voor Bergen) ongewoon fel: De heer De Graan: 'Ik had dit praatje van de heer Verstegen wel verwacht, uit de WD hoek, waar men het blijkbaar hele maal niet erg vindt, dat de kleine middenstand straks weer zes dagen per week moet werken.' De heer H. J. N. M. Woudstra (KVP) 'De middenstand heeft het recht te doen wat zij zelf voor de zaak nodig vindt. Als men dus terugkomt op de verplichte winkelsluiting (de plaatselijke drogisterijen hadden hierom zelf verzocht - verslagg.) dan zeg ik Akkoord.' De heer mr. S. D. Sluis (Prot. Chr.) vond het een 'reëel voorstel'. Het voorstel tot intrekking van de halve-dagsluiting werd tenslotte met 12-3 stemmen aangenomen. Behalve de PvdA stemde ook de heer B. Schuil (PSP) tegen. Zonder enige discussie ging de raad akkoord met het voorstel de bord stellingen in de Van Brederode- school (openbare school voor basis onderwijs) te vernieuwen. De kosten van zes borden met glazen schrijf- vlakken bedragen 4.210, De St. Ursulaschool (katholieke school voor basisonderwijs) krijgt wasbakken in drie klasselokalen en een aanrecht in het handenarbeid- lokaal maar geen gasgeyser boven dit aanrecht, daar in het midden van de schoolgang reeds een boiler aan wezig is, lieten B. en W. de raad weten, die ook met dit voorstel in stemde. Burgemeester De Ruiter deelde nog mede, dat hij de komende week alle scholen in de gemeente rondgaat en dat hij hiervan verslag zal uitbren- Hoestdrank in tabletvorm.95ct gen aan de onderwijscommissie uit de raad. Na de toezegging van de voorzit ter contact op te nemen met de inspecteur van het MAVO ging de raad z.h.st. akkoord met de aanschaf van nieuwe boeken (en geluidsbanden) voor het vak Frans alsmede van een Orff-muziek-in- strumentarium voor de openbare school voor MAVO. In totaal werd hiervoor een extrakrediet van 1.343,95 verleend. Dé heer B. Schuil had op nader overleg met de onderwijsinspectie aangedrongen, daar het hem onbe grijpelijk voorkwam, dat de aan schaf van wiskundeboeken niet was toegestaan, terwijl juist het wis kundeonderwijs bij de invoering van de mammoetwet volkomen is ver nieuwd en de oude boeken dus on bruikbaar zijn. De heer De Graan vroeg zich af, of Orff-instrumenten niet een 'modeverschijnsel' zijn. Hij meende voorts dat hiervoor een vak leerkracht absoluut noodzakelijk is. De heer Woudstra was van mening, dat de raad ih beginsel het advies van de inspecteur moet volgen. Burgemeester De Ruiter drong er tenslotte bij de raad op aan de dis cussies te beperken, vooral waar die op het terrein van deskundigen lig gen, waarop de heer De Graan, die nog al wat vraagtekens bij het Orff instrumentarium had gezet, repli ceerde: 'Het gaat om ƒ900,-!' De openbare MAVO-school kreeg ook nog een dia-projector, een bandrecorder en een stereo-pla tenspeler, tezamen 1.450,- kos tende, alsmede een extra-krediet van 190,- voor de aanschaffing van 40 boekjes 'Lessen in leren' voor de studielessen in de brug klassen van genoemde school. Punt 12 van de agenda: Subsidie ten behoeve van tentoonstelling van de Culturele Raad Noordholland (die inmiddels is beëindigd) gaf mevr. mr. E. P. Broekman-Vriesman (On afhankelijk) en de heer M. C. Veldt (KVP) aanleiding te vragen, hoeveel rondleidingen er waren geweest. De Culturele Raad had n.l. verzocht om een garantie-subsidie tot een bedrag van maximaal 500,- voor de 'educatieve begeleiding' (rondlei ding met explicatie) voor leerlingen van scholen voor voortgezet onder wijs in kiasseverband op een ten toonstelling die van 5 tot en met 25 oktober in 't Noordhollands Kunst centrum op het Plein is gehouden. En de heer C. M. Smit (Boeren partij) wilde weten welke scholen de expositie ('Versteende vormen' ceramiek - en 'Prenten van nu') hadden bezocht. De voorzitter antwoordde, dat zo kort na het sluiten er van aan het college nog geen nauwkeurige gege vens bekend waren. Hij zegde vóór de volgende raadsvergadering hier over een nota aan de raad toe, waarna de raad z.h.st. met het voor stel akkoord ging. Een bij raadsbesluit van 31 augustus 1966 aan de heer H. J. N. M. Woud stra verkocht bouwterrein aan de Koninginneweg, groot plm. 997 m2, werd opnieuw verkocht, nu aan de heer N. van der Kleij, alhier. De heer Woudstra had zijn plan tot be bouwing wegens bijzondere omstan digheden tot dusver niet kunnen realiseren en verzocht om intrek king van het in 1966 genomen raads besluit. Hetgeen zonder discussie geschiedde. vervolg pagina 2 COLLECTE VOOR DE BLINDEN In de week van 11 t.m. 16 november zal er gecollecteerd worden voor de blinden, in Bergen en Bergen aan Zee. Gezien de stijgende opbreng sten van de afgelopen jaren, hopen wij ook nu weer, dat de collecte van dit jaar, die van het vorige zal overtref fen. Namens het comité: N. Bootsma-v. d. Molen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1