149 STOFFEN Stencilwerk 59 79 89 119 69 89 Bij flO- boodschappen Prachtige LAMPION voor slechts 10 ct. nette meisjes Qopsfrapaiij KUIJPER Gemeenteraad Bergen Vakantiegenoegens AFMAKERS LEVENSMIDDELEN BRUINE BONEN VIVO PILS KLEUTERTAAI VIVO CHOCOLADEHAGEL GROENTE EN FRUIT GOLDEN DELICIOUS QQ IDEAAL AFWASMIDDEL PANTY NYLONS HANDPEREN (CONFERENCE) SPECIALE ST. MAARTEN SNOEPMELANGE van trams in Noord-Holland en stoomtreinen in Duitsland en Oostenrijk WASSERIJ 'DUBBEL BLANK' A.s. zaterdag klaverjassen Fa. De Vries en Van de Wiel BANKETBAKKERIJ TER BURG Wij gaan door met onze goedkope kippen Alleen in de Goedkope Groentehal NEPRO dubbele ramen NEPRO biedt u deze week 500 gram saucijsjes 150 gram cornedbeaf 2,08 1,08 trouwauto's taxi tel. 2529 P. Smit SCHAKEN Dr. C. Winkler Prins Vrijdag 1 nov. geen spreekuur J. ROSE DIA-AVOND 'NIEUW BERGEN' De heer Timmer ernstig ziek iV i til< Voor al uw drukwerk Klinkende munt geen bron van ziekten De definitie van een lach literblik 3 flesjes grote zak, 500 gram MELK OF PUUR 500 gram 3 pond voor ij nu bijzonder voordelig 249 3 pond voor hele liter U KUNT NU ROYAAL UITDELEN 250 gram Op woensdag, 6 november, 's avonds acht uur een dia- en filmavond (geluidsfilms) in 'Bello', Plein, Bergen (bij de bushalte) Lijtweg 54 - Telefoon 2331 - Bergen vraagt: VOOR MANGEL- EN PERSAFDELING Aanmelden aan de zaak tot 17 uur na 17 uur: Geestweg la, telefoon 2010 Elke eerste zaterdag van de maand vraagt Werk: Verhoging Pettemer Zeewering Aanmeldingen: Dagelijks in direktiewagen Spreeuwendijk te Petten Na 18 uur: J. de Vries, Gerrit van der Sluisstraat 99, St. Maartensvlotbrug, telefoon (02246) 507 ONS WEEKEND KOEKJE DUINTJES 95 cent per zakje SPECULAASTAART met amandelspijs slechts 3,- per stuk GEVULDE KOEKJES 1,50 per doosje ER IS WEER TAAI EN GEMBERTAAI U Heereweg 38, telefoon 322 't WINKELTJE NORDEMANN Kleine Dorpsstr. 25, Bergen VOOR HERFST EN WINTER plm. 1250 gram van 4,50 nu voor slechts 4,00 plm. 950 gram van 3,25 nu voor3,00 plm. 700 gram van 3,00 nu voor 2,50 PUIKE ZEEUWSE AARDAPPELEN (binten) per kilo0,22 per zak slechts per kg 0,20 (alles meel) Dorpsstraat 86, tel. 2069, Bergen Waar je een zakje heerlijke soepgroente kunt kopen voor slechts 0,25 Alluminium jalouzieën, zonne schermen, markiezen. Vraag prijsopgaaf en monsters Heiligland 38 - Alkmaar Telefoon (02200) 15678 DUINWEG 7 - SCHOORL - TELEFOON 235 =8CScS<SC§a<SC)göKtQSOKSQScf Voor en Dorpsstraat 18, Bergen <8<agoK§cg<*<^egc£<^<agöB^og<3 ELKE VRIJDAGAVOND 8 uur in Restaurant 'De Viersprong' Centrum Schoorl OOGARTS Prins Hendriklaan 30 Bergen Voor vakkundig slijpen en vijlen Oosterweg 26 - Bergerweg 20 DRUKKERIJ VOLKERS LEEGWATER Laanweg 35, tel. (02209) 268 Schoorl vervolg van pagina 1 Het voorstel tot het verlenen van 56 garanties ingevolge 'beschikking geldelijke steun eigen woningen '68' t.b.v. de bouw van 'eigen woningen' in het plan Saenegheest deed de heer W. J. Ploeger nu niet direct jichen van enthousiasme. Reden Onder de 56 deelnemers bevond zich zeggen en schrijven één Bergenaar. Zijn conclusie was: Met dit uitbrei dingsplan hebben we de plank vol komen misgeslagen. Hij zei: 'Het is ergens te gek om tegen te stemmen, maar dit plan voldoet dus volkomen niet aan de behoefte van de Ber- genaren. Aan dit type woningen be staat bij hen géén behoefte.' De burgemeester zegde de raad ook over dit kennelijk wat zwaar op de maag liggende punt een nota toe om zoals hij zei, een 'oeverloos de bat' te voorkomen. De bedragen der leningen, zo lazen wij in de raads stukken, variëren van 39.930,- tot 57.776,-. Tot leden van de commissie van onderzoek van de rekening 1966 werden op voorstel van B. en W. benoemd de heren J. J. Dinkelberg (Middenblok), N. F. A. de Graan en F. J. A. Schouten (KVP). Tenslotte werd de gemeentebegro ting voor 1969 aangeboden. Deze sluit met een post van f 50.000,- on voorzien. Burgemeester De Ruiter zei dat bij de opstelling ervan re kening was gehouden met een 'be hoorlijk aantal wensen van de raad' en dat er géén belastingverhoging nodig was Tot commissie van on- Dinsdag 5 november houd de ver eniging 'Nieuw Bergen' (1250 leden) een grote openbare bijeenkomst in de grote zaal van 'De Rustende Ja ger' ingang Karei de Grootelaan aanvang 8 uur. Aan de hand van een uitgebreide serie dia's naar foto's van Piet Mooy, A. Witmer, H. H. Jostmeyer en W, C. G. Kolber zal 'n forum, gevormd door de he ren Mr. F. Zeiler, voorzitter Nieuw Bergen, Henk Jellema en Frans Ot- ten, vragen uit de vergadering be antwoorden. Aan het structuurplan Centrum, waartegen Nieuw Bergen stelling heeft genomen, zal hierbij een ruime plaats worden ingeruimd; het zal de hoofdschotel van de avond zijn. De leden van Nieuw Bergen ont vangen hiervoor geen persoonlijke uitnodiging; alle leden maar ook alle niet-leden van Nieuw Bergen zijn op deze dia-avond van harte welkom. derzoek werd op voorstel van de voorzitter, zoals gebruikelijk, de ge hele raad minus B. en W. benoemd. De raad koos hierna (de openbare vergadering was inmiddels gesloten) uit zijn midden een voorzitter. De begroting zal openbaar worden be handeld in een 'dagvergadering' op maandag 16 december, die om half tien begint en om 5 uur a half zes volgens de plannen afgelopen moet zijn, aangezien de raad zich dan klaar moet maken voor de gebrui kelijke ('zeer eenvoudige' begro tingsmaaltijd. De raadsagenda was precies op tijd afgehandeld, want om 8 uur was een comitévergadering gepland, waarbij een aantal 'deskundigen' acte de présence zou verlenen en een aantal kaarten zou worden op gehangen. De openbare vergadering was men zal het reeds begrepen hebben bij wijze van uitzondering in plaats van om 8 uur een uur vroeger begonnen. Niet alle raads leden waren dan ook precies op tijd maar de ditmaal vrij lege publieke tribune werd van koffie voorzien. Een gemeentebode heeft per slot van rekening maar één paar han den. (correspondent van 'De Duinstreek') Eén van de bekende figuren in Ber gen, de heer Jan Timmer, heeft vorige week een hartaanval gehad en moet voorlopig rust houden. Vanaf deze plaats wensen wij hem een spoedig herstel toe en hopen dat hij weer spoedig op de been is om zijn dagelijkse bezigheden te her vatten. In verband met de ziekte van de heer Timmer is het dus momenteel zo, dat wij in Bergen geen corres pondent hebben. Wij trachten dit op te vangen door enkele free-lance medewerkers in te schakelen en doen tevens een be roep op alle verenigingen hun nieuws en verslagen rechtstreeks naar ons redaktie-adres te zenden. Op deze wijze hopen wij onze lezers voldoende te kunnen informeren over vergaderingen en evenementen die in Bergen plaatsvinden. REDAKTIE ZONDAG 3 NOVEMBER BERGEN HERVORMDE GEMEENTE RUïNEKERK 10.15 uur: Ds. Visser 10.15 uur: Jeugdkerk in 'De Schakel' wordt geleid door de heer L. J. de Ruyter GEREFORMEERDE KERK 10 uur: Ds. J. Sap, dankstond voor gewas en arbeid 19 00 uur: Ds. J. Sap LEGER DES HEILS (Dorpshuis) 10 uur: Samenkomst EUROPESE PAROCHIE VAN ST. BENEDICTUS, Pr. Hendriklaan Zaterdag 19.15 uur Eucharistie viering als op zondag 8.00 uur - 9.00 uur hoogmis - 10.15 uur Europese dienst met preek in het Frans en Duits - 11.30 uur. PAROCHIE PETRUS EN PAULUS Zaterdag 19.0 uur eucharistie viering als op zondag. 8.15 uur, 9.30 uur hoogmis, 11.00 uur en 12.15 uur SCHOORL HERVORMDE GEMEENTE TE SCHOORL, GROET EN CAMP. 10 uur te Groet. Eery/, heer A. Spaargaren, Haarlem R.K. PAROCHIE VAN DE H. JOANNES DE DOPER Zaterdag 19.00 uur eucharistie viering als op zondag. 7.00 - 8.00 - 9.30 en 11 uur en 19 uur Avondmis De diensten worden gehouden in de parochiekerk ALKMAAR DOOPSGEZINDE GEMEENTE 19.00 uur: Avondmaaldienst REMONSTRANTS GEREFORMEERDE GEMEENTE 10.30 uur: Ds. J. Wery EVANG.-LUTHERSE GEMEENTE 10 15 uur: Ds. P. Estié, van Krommenie, kerkkoffie DRUKKERIJ VOLKERS LEEGWATER Telefoon 268 - 223 INGEZONDEN MEDEDELING (buiten verantwoording van de red.) Er zijn nog steeds mensen (zelfs schijnbaar vreedzame Bergenaren!) die tijdens hun vakantie in Spanjse, zonder het minste schaamtegevoel, naar een stierengevecht gaan kijken. Misschien hebben zij wel even ge twijfeld bij het aanschaffen van een plaatsbewijs, maar zo ver van huis met de geruststellende gedach te, na het zien vermoorden van een zestal kerngezonde stieren, weer rustig naar buiten te kunnen wan delen, was ruimschoots voldoende, de eventuele gewetensstrijd tijdelijk te onderdrukken. Kijken, hoe die dieren achtereen volgens weerzinwekkend gepijnigd en gemarteld worden, om bij de de finitieve genadestoot (zo alles naar wens verloopt) jammerlijk door de knieën te zakken. Bravo! onnozele kijkers een waar dige afsluiting van uw vakantiege noegens. En kijkt u maar goed, want weer teruggekeerd in uw toch zo geliefd dorp, kan uw verlangen naar sen satie slechts ten dele opgewekt wor den door het zo nu en dan luid ge- werengeknal des heren jagers, die in alle rust en vrede hier weer wat kleinere dieren van het leven be roven 'DE EER AAN U!' Misschien wel mensen die in eigen omgeving een of ander huisdier met zekere liefde omringen zelfs in staat zijn de Dierenbescherming te alarmeren bij geval van dierenmis handeling. En is het nu wel bijzonder moeilijk enig peil te trekken welke waar schijnlijk nog vele hoogst onaan gename gebeurtenissen de toekomst voor ons nog in haar schoot verbor gen heeft. Nieuwe vorm van sport toegevoegd bij de Olympische Spelen! Ze heb ben daar nog wel een voor dat doel geschikt aardig lapje grond achter de hand om dat grandioze plan te verwezenlij ken. 'Zo tussen een sprintje en een bokswedstrijdje. een formidabel stierengevecht! Zo'n zenuwslopende heen en weer draaiende, eeuwig op en neer hup pelende, zwartgelokte Spanjool, wil ook wel eens is zijn leven op een erepodium verzeild raken, om weer terug in eigen land, zijn signorita triomfantelijk te overtuigen dat het bij hem wel allemaal goud is wat er blinkt. Zouden als speciale attractie de bij voorbaat getrainde vrouwen de stoe re mannenarbeid niet enigszins wil len verlichten, zodoende gezamen lijk ten strijde te trekken? 'EEN LUMINEUS IDEE!' Kan een reeds ten dode opgeschre ven stier na het allereerst serve ren van een pittig galgenmaal liefst van twee, kanten worden belaagd. 'HET VOEDEREN DER WILDE DIEREN!' Een verrukkelijke in kokende olijf olie gebraden stierenvechter gesne den of aan een stukje. De mogelijkheid is echter niet denkbeeldig dat het stomme dier al le eetlust voorgoed vergaat als hem zoên onsmakelijke maaltijd onder de neus wordt geschoven. Een wat meer licht verteerbaar vegetarisch hapje was in dit geval dan ook een heel wat betere keuze geweest. Nu herinner ik mij intussen dat in het grijze verleden inderdaad een vrouwelijk wezen haar eerste stapje heeft gestapt op de zanderige vlak te van een arena met het notabene vooropgezette boze plan het vreed zame leven van een volumineuze stier zo ondragelijk mogelijk te ma ken. Totaal uit het oog verliezend dat die verongelijkte stier geenszins geneigd bleek de wel zeer geforceer de kennismaking ook maar iets lan ger voort te zetten, dan hoogst nood zakelijk. En kan men het dier geen ongelijk geven hierbij tevens de nadruk ge legd op het verrassende feit, dat de zorgzame moeder haar zo geliefd kind op prille leeftijd bij iedere aanvaardbare gelegenheid snuivend en briesend onder het neusje had gewreven; 'hoedt u voor de mens!' De dan ook agressieve houding van het dier was wel de directe oorzaak dat de dame in kwestie wijs ge worden door schade en nog wijzer door schande, terdege aan het ver stand was gebracht, dat het ver moorden van stieren meer als man nenwerk beschouwd diende te wor den. Het verdere verloop van deze tries te geschiedenis is bij mij door het gestadig voortvlieden der jaren enigszins vervaagd, doch volgens betrouwbare lezing van vrienden en kennnissen heeft zij het roer kenne lijk gewend zuiver in tegenoverge stelde richting stoutmoedig ge solliciteerd voor een jarenlange functie als eerste verkoopster in een speelgoedmagazijn om tijdens de ge animeerde verkoop propaganda te maken voor de dierenbescherming, om na het aanwerven van het zo veelste lid zich voor goed te neste len in een tehuis voor ouden van dagen. En om u het slikken van de laatste bittere pil niet te onthouden Canada! Daar worden jonge zeehonden le vend gestroopt, waarna de totaal ontredderde moeders nog hopeloos trachten de ontzielde lichamen ver der te vrijwaren tegen de moordlus tige klauwen van niet nader te be schrijven dierenbeulen! En lijkt mij dit tezamen meer dan voldoende u hopenlijk te genezen van uw sensatielust en u in het ver volg wel zeer ernstig te bedenken u domweg nog eenmaal te amuseren ten koste van dieren! C. Boendermaker, Bergen Het geloof, dat geld ziekten kan overbrengen doordat bacteriën zich erop vastzetten is wijd verbreid. Natuurlijk is dat het geval met bankpapier, maar met klinkende munt niet. Geleerden, verbonden aan de uni versiteit van Heidelberg hebben na een grondig onderzoek van alle in de Bondsrepubliek courante geld stukken vastgesteld, dat daarop geen bacteriën of andere ziektekiemen voorkomen of zich kunnen ontwik kelen. Integendeel, een aantal me talen kunnen worden beschouwd als bacteriëndoders. Het onderzoek had plaats door willekeurige muntstuk ken te voorzien van een voedings bodem voor ziektekiemen en ze dan in de broedstoof te leggen, zodat eventuele bacteriën zich, indien aan wezig, gemakkelijk zouden kunnen ontwikkelen. Daarvan bleek geen sprake te zijn. (Dia) Een Verschijnsel dat kenmerkend is voor de menselijke soort.... de wenkbrauwen gaan ongeveer in het midden omhoog en worden bij de neus omlaag getrokken; de ogen zijn bijna gesloten; de mond opent zich en toont de tanden, waarbij de mondhoeken naar achteren en om hoog worden getrokken; de wangen lijken bol en verbergen nagenoeg de ogen; het gezicht is meestal rood de neusgaten zijn opengesperd en de ogen not.' Het klinkt nogal griezelig, maar dat was de beschrijving die de eerste editie van de Encyclopaedia Britan- nica, nu 200 jaar geleden verschenen van het lachen gaf, alsdus Het Beste van oktober. Die eerste editie van de Britannica wijdde ook 40 blijd- zijden aan verloskunde en één ali nea aan het atoom. WILLIAM BENTON, de uitgever van de Encyclopaedia Brittannica, wijst erop dat de eerste Britannica de waarschuwing bevatte: 'Overma tig roken verzwakt de ogen, be lemmert de reukzin, vermindert de eetlust en beschadigt de hersenen.'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 2