Gemeente Bergen heeft een sluitende begroting voor 1969 Trefcentrum voor de jongeren in Bergen PomP° bevrijd Bronctiiieften Openbare behandeling op 16 december Doktersdiensten Schoorlse Gemeenschap A.s. zaterdag 9 nov. begint in Schoorl de St. Micolaas- actie verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond Toeristenbelasting GEHOORD IN DE RAAD Openbare werken Recreatie en toerisme Verdere plannen Niet een bril, maar de JUISTE bril Mr. Opticien D. W. PASTOOR, Bergen Resultaten Wereldspaardag Burgerlijke Stand JAN TIMMER OVERLEDEN WIJ LAZEN in de Duinstreek van 6 november 1936: VERKOOPMIDDAG 'ELKSHOVE' A. CAKIRIAN Het speciale huis voor Perzische tapijten DONDERDAG 7NOVEMBER 1968 42e JAARGANG nr. 43 10 PAGINA'S weekblad DE DUINSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 33 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 8,50 per jaar; 2,25 per kwartaal Post: per jaar 13,50 per kwartaal 3,50 Advertentieprijs; 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven Zoals we vorige week reeds in het raadsverslag vermeldden, heeft de gemeente Bergen een sluitende be groting voor het jaar 1969, inclusief een raming voor onvoorziene uitga ven van rond 51.000,zonder dat B. en W. van de Heerlijkheid ge noodzaakt zijn de raad tegelijkertijd een voorstel tot verhoging van ge meentelijke belastingen e.d. voor te leggen. Wat betreft eventuele belas tingverhoging houdt het college dus a.h.w. een slag om de arm. Je kunt nooit weten. In de aanbiedingsbrief vestigen B. en W. de aandacht van de raad op een tweetal invloedrijke factoren: 1. De inwerkingtreding van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (meer bekend als de 'Mammoet wet)' heeft o.m. tot gevolg, dat de kosten van het MAVO (voor heen het openbaar en bijzonder uitgebreid lager onderwijs) nu integraal door het Rijk worden gedragen; 2. De inwerkingtreding van de Al gemene Wet Bijzondere Ziekte kosten leidt tot een belangrijke daling van de kosten van bij standsverlening, met als gevolg een vermindering van het kos- ten-saldo; uiteraard is deze las tenvermindering voor de ge meente ook van invloed op de algemene uitkering uit het ge meentefonds. Los van de hierboven genoemde bij zondere factoren is het totaalbedrag van de te verwachten uitkeringen uit het gemeentefonds rond 162.000 hoger dan in 1968. In het algemeen kan worden gesteld, dat deze hogere gemeentefondsuitkering het moge lijk heeft gemaakt de kosten-verho- gende invloed van de algemene sa laris- en loonmaatregelen en van de prijsstijgingen op te vangen. Hetgeen allemaal niet wegneemt, dat de toekomstige onwikkelingen op financieel gebied het college met zorg vervullen, rekening houdend met het streven het voorzieningen- peil in onze gemeente voor de eigen bevolking en voor hen, die Bergen als recreatieoord uitkiezen, met de eisen des tijds in overeenstemming te doen zijn. Voor zover onze vaste bevolking betreft denken B. en W. onder meer aan een algehele riolering voor de gemeente, aan voort gaande verbetering van de wegen inclusief de verlichting daarvan, en aan realisering van plannen in de sociale sector, zoals een dienstencentrum en in het so ciaal-medisch vlak een Kruis- gebouw. Dat in dit kader het resultaat van de behandeling van het bij de Twee de Kamer der Staten-Generaal aan hangige wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen inzake gemeen telijke en provinciale belastingen het dagelijks bestuur der gemeente niet onverschillig laat, spreekt van zelf. Indien dit ontwerp tot wet wordt verheven, zullen de straat belasting, de baatbelasting en nog enige belastingen, welke onze ge meente niet heeft, kunnen komen te vervallen. In de plaats daarvan zal aan de ge meente de bevoegdheid worden ver leend tot het heffen van belastin gen van diegenen, die het genot van binnen de gemeente gelegen onroe rend goed hebben. Hier tussendoor speelt het afschaffen van de ge meentelijke opcenten op de grond en personele belasting en een com pensatie terzake van deze 'schoon maak'; en verder ook het ontstaan van een 'vrije zoom', welke de mo gelijkheid schept opnieuw verorde ningen voor het heffen van opcen ten op de genoemde belastingen vast te stellen, tot het tijdstip waar op van de nieuwe heffingsmogelijk heid op onroerend goed gebruik wordt gemaakt. Als dan komen de grond- en de personele belasting geheel te ver vallen. Bovendien zal met ver- vallen-verklaring van de huidige mogelijkheid tot het heffen van een logeerbelasting een toeristenbe lasting kunnen worden geheven van hen, die binnen de gemeente nacht verblijf houden, zonder in het be volkingsregister te zijn opgenomen. Hoewel bij de behandeling van vóórgaande begrotingen de invoe ring van een zodanige belasting van verschillende zijden is bepleit, zul len de activiteiten van het gemeen tebestuur t.a.v. het bevorderen van herziening van uitkeringsgrondsla gen met betrekking tot de financiële Verhoudingswet 1960 onverminderd voortgaan. In het oog zal hierbij te vens moeten worden gehouden aldus B. en W. dat de vermake lijkheidsbelasting, welke onze ge meente een niet onaanzienlijke op brengst oplevert, op het punt staat te verdwijnen. Aangezien juist deze belasting voor het overgrote deel wordt opgebracht door hen, die bin nen onze gemeentegrenzen ontspan ning of vermaak beogen te vinden en die als regel geen ingezetenen van Bergen zijn, betreurt het colle ge die aangekondigde verdwijning in hoge mate. 'Bovendien kunnen wij niet nalaten blijk te geven van onze ontstemming over de wijze, waarop die afschaf fing is kenbaar gemaakt, en meer nog over het feit, dat omtrent deze voor een aantal gemeenten hoogst belangrijke beslissing geen enkele vorm van overleg met gemeentelijke of provinciale instanties, noch met de Vereniging van Nederlandse Ge meenten heeft plaatsgehad, en met ons vele andere gemeentebesturen inzake enige mogelijkheid van com pensatie volkomen in het duister tasten. Voor het voeren van een ver antwoord financieel beleid achten wij een dergelijke gang van zaken ronduit onaanvaardbaar', schrijven B. en W. in de aanbiedingsbrief bij de gemeentebegroting. 'Doe het maar na sluitingstijd!' Burgemeester De Ruiter tegen het KVP-raadslid H. J. N. M. Woud stra in het dagelijks leven ho- recaman die het begin van de raadsvergadering had gemist, waarin de voorzitter de van lang durige ziekte herstelde heer A. Riemersma van de BP had ver welkomd en die tijdens een stem ming plotseling in de gaten kreeg dat de BP-man terug was en hem deswege wilde gelukwensen). 'Dit was nou echt eens een punt voor de onderwijscommissie ge weest. Dan hadden we er eens breedvoerig over kunnen praten.' (De heer De Graan, PvdA, over de aanschaf van diverse leermid delen voor de openbare MAVO- school aan de Beemsterlaan). 'Ze hoeven er geen examen in te doen. Waarom zijn er dan nog boeken nodig?' (De heer Smit van de BP over de aanschaf van nieuwe boeken voor dezelfde school). 'Ik geef wethouder Zonjee niet het woord, want anders krijgen we een oeverloos debat.' (De voorzitter over het zwaar op de maag liggende plan Saene- gheest, nog vóórdat de KVP-wet- houder zelfs maar het woord had gevraagd) Zoals te doen gebruikelijk zijn in de ontwerp-begroting van de algemene dienst geen ramingen voor nieuwe kapitaalswerken opgenomen. In de 2e tot en met 27e wijziging van deze begroting worden de voorgenomen kapitaalswerken aan de begroting toegevoegd tot een totaalbedrag van rond 406.000, Daaronder bevinden zich: de op stelling van het verkeersrapport, de voorbereiding van bestem mingsplannen, de voorbereiding van de raadhuisbouw, de stich ting van een aula op de begraaf plaats en de verbetering van di verse wegen. Evenals in 1968 zal t.a.v. de laatst genoemde investering, waarmede 'n bedrag gemoeid is van rond 190.000 een versnelde afschrijving in 10 jaar worden toegepast in het kader van het streven om in een beperkt aan tal jaren een groot aantal wegen drastisch te verbeteren. Het feit, dat de voorbereidende fase voor de tot standkoming van het instruktiebad in de loop van 1968 is afgesloten en thans met voortva rendheid aan bespoediging van de bouw wordt gewerkt, stemt het col lege tot voldoening, evenals de ge bleken mogelijkheid om in de voor gelegde begroting een bedrag van 50.000,- wegens te verwachten ex ploitatiekosten op te nemen. Over de vorm, waarin het bad zal kunnen worden geëxploiteerd, zal de raad binnen afzienbare tijd een voorstel bereiken. Na bespreking met de commissie voor het toerisme zijn B. en W. tot de overtuiging gekomen met de in het afgelopen jaar getroffen toeris tische voorzieningen op de goede weg te zijn en dat het beleid ten deze op overeenkomstige bescheiden wijze in 1969 dient te worden voort gezet, evenals vorig jaar zal voor een bijzonder beroep op de post 'Kosten van toeristische voorzienin gen' telkens een daartoe strekkend voorstel aan de raad worden voor gelegd. Het college streeft voorts naar de aanleg van 'n verbeterde strand- afgang en van een rijwielstalling in Bergen aan Zee, terwijl om trent de aanleg van toeristische fietspaden eerlang een voorstel kan worden tegemoet gezien. Aan de gewaardeerde activiteiten van de VVV-Bergen aan Zee en van diverse van haar leden in het bijzonder tot verhoging van de aantrekkelijkheid van het Parnas- siapark zullen B. en W. hun steun gaarne blijven verlenen. (Over de minder goede verhouding tussen het gemeentebestuur en de VVV te Ber- gen-Binnen wordt in de aanbie dingsbrief met geen woord gerept). Met betrekking tot de oprichting- van een ruitersportcentrum delen B. en W. de raad mede, dat zij over de mogelijkheden daartoe zowel met het particulier initiatief als met het bestuur 'van een buurgemeente' (zeg maar gerust 'Schoorl'!) in goed over leg contact onderhouden. De tijdrovende voorbereiding van de stichting van een bejaardencomplex en een dienstencentrum in het plan 'Saenegheest' door de daartoe inge stelde commissie is momenteel zo ver gevorderd, dat de verwach ting gewettigd is, dat in de loop van het komende jaar terzake definitie ve beslissingen zullen kunnen wor den genomen. Bij de begrotingsbehandeling in voorgaande jaren is door diverse raadsleden met grote nadruk ge pleit voor de oprichting van een cultureel centrum in onze gemeente. Met die leden zijn B. en W. van oordeel, dat een dergelijk centrum een zeer urgente zaak is. 'Nu het plan daartoe deel uitmaakt van het raadhuisplan kunt u er van verzekerd zijn, dat aan de voorbe reiding met grote inspanning wordt gewerkt', zo verzekeren B. en W. de raad in de aanbiedingsbrief bij de begroting, waarin verder nog te le zen valt, dat de besprekingen met betrekking tot het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan voor Bergen aan Zee (het zgn. 'miljoenenplan' Red.) nog niet zijn afgerond en nog geen definitieve conclusie is getrok ken. Wellicht kan dat wel het geval zijn ten tijde van de openbare be handeling van de begroting op maandag 16 december a.s. Het college streeft naar een spoe dige verbetering van de Jn. Ol- denburglaan, mede uit een oog punt van verkeersveiligheid. (Het zou o.i. aanbeveling verdienen op het gedeelte Oldenburglaan tus sen Breelaan en het rusthuis Dokter Blok, waar thans een stopverbod geldt (maar waarom) in de praktijk niet de hand wordt gehouden, een insteekhaven voor auto's te maken aan de kant van het Plein. Daardoor zal een hinderlijke 'bottle-neck' ver dwijnen, Met betrekking tot de internationale contacten van onze 'Europese ge meente' Bergen kan worden mede gedeeld, dat op dit moment nog geen definitief plan tot uitbreiding met een Engelse gemeente kan wor den voorgelegd. Het college stelt zich voor er naar te streven, dat de ontmoetingen met 'onze buitenland se betrekkingen' bij toebeurt zullen plaatsvinden. Wij drukken tot slot een overzicht van de voornaamste begrote uitga ven af, zoals die voorkomen in de aanbiedingsbrief, met daarnaast de vergelijkbare cijfers voor 1968, alles gemakshalve in afgeronde bedragen: Opgemerkt wordt hierbij, dat de ge meentelijke' bestemmings (bijdrage-) belastingen, retributies, e.d. niet be grepen zijn in hoofdstuk 11 (dek kingsmiddelen van algemene aard), maar rechtstreeks komen ten bate van de hoofdstukken, waarop zij betrekking hebben. Zonder verho ging van tarieven kan de opbrengst van deze gemeentelijke heffingen (in 1968 begroot op rond 379.000, voor 1969 worden geraamd op rond 418.000,-, d.i. 39.000,- meer. aangemeten door HOFLAAN 2 - TEL. 2202 - Leverancier van alle ziekenfondsen Uitsluitend specialistische behandeling Brillen op recept van uw oogarts, worden snel geleverd VOOR BERGEN: J. J. A. A. HODDE Van Reenenpark 2, tel. 2027 KOEDIJK, SCHOORL EN W ARMENHUIZEN Dr. van Oosten, tel. (02201) 202 COMITÉ ST. MAARTENFEEST GROET Maandag 11 november 1968 be oordeling verlichtingsattributen en liedjes in de openbare lagere school te Groet. Aanvang, zodra het donker is. Eindelijk is er voor de jongeren in Bergen een trefcentrum. Het ge bouw naast de r.k. kerk aan de Dorpsstraat, is geheel vernieuwd door de jongeren zelf. Er is geschil derd, gemetseld en getimmerd. Zelfs de lampen zijn zelf gemaakt. Het resultaat is de moeite waard. De laatste jaren is de vraag naar zo'n gebouw enorm groot geworden. Nu het er is, hopen we dat er veel jongeren zullen komen. Voorlopig hebben we alleen op de vrijdagavonden het gebouw tot on ze beschikking. Als er veel interesse Op de Wereldspaardag, woensdag 30 oktober werd op de zeven kan toren van de Alkmaarse Nutsspaar- bank door 2211 personen een bedrag van 372.607,22 op de spaarreke ningen ingelegd. Rekening houdende met degenen, die voor andere zaken deze kantoren bezochten, werden in totaal 3205 bezoekers geteld. Het aantal personen, dat zich op deze traditionele spaardag als nieuwe spaarder liet inschrijven bedroeg 68. In totaal werden 551 spaarbusjes ter lediging aangeboden, waarbij bleek dat 717.992,78 in deze busjes aan voornamelijk pasmunten was gespaard. Aan alle bezoekers werd de spaarbankkalender voor 1969 uit gereikt. Gelet op bovengenoemde cijfers en de levendige drukte aan de loketten wordt bij de Nutsspaarbank met grote voldoening geconstateerd, dat de viering van de Wereldspaardag nog steeds door een grote kring van spaarder wordt gewaardeerd en in ere gehouden. Ook in de komende dagen zal, uiter aard zo lang de voorraad nog strekt de spaarbankkalender worden uit gereikt. Hoofdstuk Omschrijving Nettokosten 1969 idem 1968 2 Algemeen beheer 621.000 580 000 3 Openbare veiligheid 170.000 158.000 4 Volksgezondheid 215.000 159.000 5 Volkshuisvesting 109.000 117.000 6 Openbare werken 508.000 415.000 7 Eigendommen niet publ. dienst 9.000 8 Onderwijs 357.000 511.000 8/7 Cultuur en recreatie 292.000 244.000 9 Sociale zorg en maatsch. werk 585 000 765.000 10 Economische aangelegenh. 65.000 74.000 12 Kasvoorzieningen 53.000 13/1 Overige inkomsten en uitg. 101.000 43.000 13/2 Onvoorziene uitgaven 51.000 44.000 totaal 3 074.000 3,172.000 De middelen tot dekking worden gevonden in voor is, kunnen we later nog meer dere avonden per week iets organi seren. Bij het opstellen van het program ma, hebben we zoveel mogelijk voor variatie gezorgd. Het programma t.m. 10 januari is als volgt samengesteld. 8 november Dansavand m.m.v. 'The Dallies'. Aanvang 8 uur, entree 1,50. 15 november: Lezing door de heer Van d. Idsert 22november: Discobal. 29 november Biljarten, tafeltenissen, kaarten etc. 13 december Discobal 20 decembér: Een avond door de K.J.N. 27 december: Biljarten, tafeltennissen etc. 3 januari Nieuwjaarsbal 10 januari Kienavond. De entreeprijzen en de consumptie prijzen zullen zo laag mogelijk wor den gehouden. Op de affiches die we in Bergen aanplakken, staan de bij zonderheden voor de diverse avon den. Elke week zullen er affiches hangen. Hebben jullie voorstellen en ideeën laat die dan aan ons horen. neus, keel,borst van vastzittend slijm 7 Eigendommen niet publ. dienst 4.000 11/1 Belastingen 429,000 11/2 Uitkeringen gemeentefonds 2 626.000 12 Kasvoorzieningen 15.000 totaal 3 074.000 360.000 2.812.000 3,172.000 van 28 oktober tot 4 november GEBOREN: Anouk, dochter van P. C. Mak en G. J. C. Fijneman, Ver- spyckweg 3d. Jan, zoon van D. M. Stuurman en S. J. E. Voogd, Heren weg 93. Mona, dochter van A. P. P. Hilhorst en J. M. van Daatselaar, Dorpsstraat 25. Mike Marcel, zoon van W. C. Smit en L. Zwart, Oude Bergerweg 85. ONDERTROUWD: Jan Dijkstra, 25 jaar, Oude Ber gerweg 34 en Maria A. M. Donders, 22 jaar, Alkmaar. Andreas P. de Groot, 27 jaar, Piet Boendermaker- weg 47 en Henny Talens, 20 jaar, Amsterdam. Gijsbertus J. Visjager 24 jaar, Amsterdam en Jacoba T. A Roosloot, 20 jaar, Kogendijk 8. GEHUWD: Cornells H. Potters, Alk maar, 24 jaar en Marijke Bosma, 26 jaar, Bergen. Petrus v. d. Bergh, 19 jaar, M. Wiegmanweg 20 en Carla Celie, 17 jaar, Bergerweg 137. Jan Smit, 24 jaar, Burg. Lovinklaan 9 en Johanna C. de Jong, 21 jaar, Meer weg 21. Wilhelmus J. Berkhout, 24 jaar, Warmenhuizen en Catharina N Duijnmeijer, 20 jaar, Verl. Geestweg 47. OVERLEDEN: Johanna C. Tiebout wed. H. L. Mulder, Den Helder. An- tje Schaap, wed. P. Blom, Texel. Jan Timmer, 71 jaar, Jan Olden burglaan 34s. Jannetje Smit, wed. H. F. Mars, Ruïnelaan 21. Jozephus L. Min, echtg. van E. Roobeek, 69 jaar, Hoopweg 8. Vorige week plaatsten wij een artikeltje over de heer Tim mer waarin wij hem van har te beterschap toewensten. Onze wens is helaas niet in vervulling gegaan, de heer Timmer is aan de gevolgen van zijn hartaanval overleden. Wij voelen zijn heengaan echt als een verlies, niet alleen omdat wij een trouwe mede werker, waar we nooit tever geefs een beroep op deden, moeten missen, maar ook om dat Jan Timmer een zo aparte plaats innam in het gemeen schapsleven van Bergen. Zijn liefde voor Bergen en de men sen om zich heen kwam tot uiting in zijn artikelen. Een verlies voor Bergen maar ook voor 'De Duinstreek'. Moge hij ruste in vrede. Hoestdronk in+abletvorm.95ct dat het Schoorls Gemengd Koor haar tienjarig bestaan 14 novem ber zou vieren met een jubileum concert bij Nic. Schuyt met mede werking van Annie Schoen, 'Zang en Vriendschap' uit Alkmaar en een strijkorkest; dat aan de heer v. d. Meer en aan mej. Tuyn vergunning was ver leend tot het geven van dansles sen in resp. 'De Rustende Jager' en het r.k. Verenigingsgebouw; dat er voor het St. Maartenfeest lampions te koop waren bij boek handel Oldenburg; dat de pepernoten voor dit feest bij Jac. Dapper 30 cent per pond kost ten. De Commissie Tijdsbesteding van 't bejaardencentrum Elkshove te Ber gen heeft ook dit jaar weer een ver koopmiddag georganiseerd en wel op donderdag 14 november a.s. van half drie tot half zes en van half acht tot negen uur. De handwerkclub heeft een groot aantal nuttige en fraaie handwerken gereed gemaakt, waaronder tal van bij uitstek geschikte St. Nicolaas- geschenken, terwijl ook de tekenclub het werk van haar leden zal expo seren en eventueel verkopen. Enerzijds is het de bedoeling om te laten zien wat er op het gebied van de tijdsbesteding door de be jaarden wordt gepresenteerd en an derzijds moet worden geprobeerd zoveel mogelijk van het geprodu ceerde te verkopen, om daardoor in staat te zijn het zo belangrijke tijds- bestedingswerk te blijven voortzet ten. Vanzelfsprekend staan ook dit jaar weer diverse attracties, zoals verlo tingen, grabbelton en kansspelen op het programma. Iedereen is van harte welkom, ook wanneer men niet van plan mocht zijn om iets te kopen. Het tentoon gestelde is zeker de moeite waard en de verkoopmiddag is in Elkshove een der gezelligste dagen van het jaar. r Om iedereen in de gelegenheid te stellen de vervaardigde artikelen op zijn gemak te bekijken, wordt dit jaar een speciale 'kijkavond' gehou den op woensdagavond 13 november van half acht tot negen uur. Toont uw belangstelling voor het werk van Elkshove en zijn bewoners. U zult er geen spijt van hebben. Langestraat 12, Alkmaar Hedendaags, oud en antiek

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1