Kortsluiting tussen Raad en R. en W. van Schoorl. Oorzaak: Asfalt «eafcf; Najaarsvergadering VVV Schoorl Fa. De Kramer ■O \0 Doktersdiensten verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoor!, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond WIJ LAZEN in De Duinstreek van 20 nov. 1936 5000ste INWONER VAN SCHOORL Opbrengst collecte ST. NICOLAAS ZATERDAG TE SCHOORL 'DE PESIE BOCHT' Adres van 'Nieuw Bergen' aan B. en W. Ontspanningsavond in Huize 'Westerkimme' Wereldkampioen schappen schaatsen Collecte NOVIB te Bergen Bemiddeling bij koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden TSJECHOW-PROGRAMMA VAN K 66 Plattelandsvrouwen DONDERDAG 21 NOVEMBER 1968 42e JAARGANG nr. 45 14 PAGINA'S weekblad DE DUINSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 33 - Sohoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Mlddenatandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs 8,50 per jaar; 2,25 per kwartaal Post: per jaar 13,50 per kwartaal 3,50 Advertentieprijs; 16 cent per mm. Contracten speciale tarieven Het ziet er naar uit dat de sluiting van de kalkzandsteenfabriek aan de Rijksweg te Schoorldam nog een extra naar staartje krijgt. Zoals bekend zag destijds de directie geen mogelijkheden de fabriek rendabel te blijven exploi teren, Door deze sluiting kwam 'n flink aantal arbeiders op straat te staan, wat onder invloed van de landelijke paniek over de werkge legenheidssituatie nogal wat stol deed opwaaien. Gelukkig had bur gemeester Bergh toen een oplossing de kalkzandsteenfabriek zou worden verkocht aan een aannemersbedrijf, wat de burgerij en dus ook de raadsleden een prachtige oplos sing leek. Men heeft indertijd ech ter niet geweten dat het aannemers bedrijf van plan was van de steen fabriek een asfaltfabriek te maken. Toen dit wel algemeen bekend werd was het voor velen juridisch te laat. Een dergelijk geval is namelijk ty pisch iets voor de hinderwet en de uitvoering hiervan is in handen van B. en W. die dus formeel de raad niet op de hoogte hoeft te stellen van dergelijke plannen, maar kan volstaan met het plaatsen van pu blicaties bij de fabriek en het ge meentehuis. De sluitingsdatum voor de hinder wet was afgelopen vrijdag en toen waren slechts weinig bezwaar schriften bij B. en W. ingediend. Geen (asfalt) vuiltje aan de lucht dus voor B. en W. en de toekomst voor de asfaltfabriek zag er zon nig uit tot het moment dat bij sommige belanghebbenden de ogen opengingen en zij de gevaren gingen zien die door zo'n lucht- vervuilende fabriek voor de in woners en dat is volgens hen de gehele gemeente Schoorl en de recreatie kunnen ontstaan. Eén van die belanghebbenden is de heer Langeveld die vreest dat hij en zijn collega-kampeerterreinhouders onder Aagtdorp bij mooi weer (dus bij oostenwind) in de rook en het lawaai komen te zitten. Toen de hr. Langeveld bij toeval van deze situ atie hoorde heeft hij vrijdag jl. di rect contact opgenomen met de raadsleden, hij heeft zich verzekerd van de medewerking van een expert dr. Van Kleef, scheikundeleraar te Alkmaar, en is met hem naar ge lijksoortige fabrieken in de omge ving geweest, waar hij o.a. ook heeft gesproken met de omwonen den van deze fabrieken. Zijn bevindingen en bezwaren heeft hij neergelegd in een aan B. en W. geadresseerd schrijven, dat mede is ondertekend door zijn collega's. Deze brief vonden wij zo belangrijk dat wij haar onverkort publiceren. Wij vinden dit daarom zo belangrijk omdat deze hele kwestie een aantal vragen oproept. Ten eerste; Waarom zijn de raadsle den niet op de hoogte gesteld van deze kwestie! Formeel was dit niet nodig, maar moreel toch wel. Ten tweede; Waarom zijn de VVV's niet tijdig op de hoogte gesteld? Het is duidelijk een zaak waarvan de recreatie de meeste last ondervindt en het lijkt ons logisch dat als de VVV op de hoogte is, men op de bres springt voor de belangen van de le den. Ten derde: Waarom hangt over deze hele zaak zo'n waas van geheimzin nigheid? Zonder deze geheimzinnig heid was deze kwestie al lang in het openbaar behandeld geweest. Het is duidelijk dat het college van B. en W. en in het bijzonder de heer Dekker, alle diplomatieke registers open zal moeten trekken om de drei gende breuk tussen B. en W. en de raad te voorkomen. Bij het bekend worden van alle feiten heeft de raad namelijk B. en W. inspraak verzocht voordat verdere beslissingen worden genomen. Het is trouwens niet de eerste maal dat de raad B. en W. ter verantwoor ding roept. De klacht was dan dat men uit de kranten de plannen van B. en W. te weten moest komen. De heer Dekker stelt daar tegenover dat een slagvaardig beleid niet mo gelijk is als overal eerst de raad in gekend moet worden. Een argument dat bij ons ook wel aanslaat, want wat B. en W. in de afgelopen tijd aan projecten onder handen geno- 15 november 1968 Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Schoorl Edelachtbare Heren, Ter elfder ure bereikte ons het bericht, dat er plannen in vergevorderd stadium waren om de voormalige steenfabriek om te bouwen tot asfalt- verwerkende industrie. Dit is wel het laatste waaraan onze gemeente, waarin vrijwel 80% van de bevolking leeft door, of gebaat is bij de vreemdelingen-industrie, behoefte heeft De stedeling die bij ons in de vakantie en weekeinden frisse lucht wil komen inademen kunnen wij toch niet gaan vergasten op (of vergassen met) onaan gename lucht van een soort, die hij in zijn stads-centrum zelfs nog niet kan vinden Bij een bezoek aan gelijksoortige fabrieken is gebleken, dat een kolom onwelriekende lucht zichtbaar over een afstand van 600 tot 800 meter door de wind werd meegevoerd, met, behalve bij de allernieuwste installaties, ook nog stof en vuil. Bij een enquette onder de bevolking tot op grote afstand van de fabriek bleek dat a. bij een bepaalde windrichting ijlings de was moest worden binnengehaald; b. ramen moesten worden gesloten, hetgeen niet verhinderde dat reuk en soms stof door de ramen heendrong; c. men hiervan een flinke hoofdpijn overhield; d. bij eenzelfde windrichting gedurende enige dagen de rookkolom zelfs een spoor op de grasmat ac hterliet Deskundigen deelden ons mede, dat bij verhitting van het produkt boven 135 graden, de ontwikkeling van onaangename geur onvermijdelijk is, waarbij nog komt. dat het produkt doorgaans tot 170 graden en hoger wordt verhit teneinde het in goede staat te kunnen vervoeren en gebruiken. Aangezien door de P.P.D. uitsluitend 'schone' industrie in onze Gemeente is toegestaan en bij een asfaltverwerkende industrie hiervan nu niet bepaald kan worden gesproken, verzoeken wij uw College dringend géén vergunning te verlenen, mede, omdat wij van mening zijn, dat zowel onze gasten als onze eigen bewoners de rook met de onwelriekende geur, om van het lawaai nog maar niet te spreken, als ondragelijke hinder zullen ondervinden. Wij willen er tenslotte voor waarschuwen, dat het bedrijf, dat uiteraard voor zijn belangen zal opkomen, zal proberen vergunning te verkrijgen voor een vestiging op kleine schaal, waardoor echter een verdubbeling op korte termijn en een vertienvoudiging in de komende twintig jaar niet meer zal kunnen worden tegengehouden. Onze kinderen zullen dan, wanneer zij door gesloten ramen naar de vele rookkolommen kijken, met verbittering tot de conclusie komen, dat hun vaders géén 'vroede vaderen' waren. Bovenstaande mening wordt gedeeld door de exploitanten van de hieronder genoemde bedrijven; en zij tekenen met de meeste hoogachting, Caravanpark 'Het Lange Veld' P. Langeveld Kampeerterrein 't Hoeveke' W. Henneman Kampeerterrein 'De Witte Raaf' J. v. d. Veer Kampeerterrein 'Vita Nova' P. Delver Kampeerterrein 'Bregman' K. J. Bregman Kampeerterrein 'Elba' J. Bredewout men heeft en aan werk verzet heeft liegt er niet om. Wij hopen dus op recht dat B. en W. op de vragen die bij ons, bij de raad en de burgerij leven een bevredigend antwoord kan geven. Een antwoord dus dat in de eerste plaats rekening houdt met de inwoners van Schoorl en met de re creatie. dat door de VVV Groet-Camper- duin een adres aan de raad was gericht voor het verkrijgen van een verkeersweg parallel lopend aan de Heereweg en aansluitend op de nieuwe weg door het Geest- merambacht (Reeds toen al); dat voor het uitvoeren van het win- terprogramma van Algemeen Welzijn twintig gulden beschik baar was; dat de heer W. Rohde de bakkerij van de heer Louwe had overge nomen; dat de nappa-handschoenen bij de fa. Nieuwland te Schoorldam 1,75 kostten. Op 17 november werd in de gemeente Schoorl geboren Annemieke Krap, dochtertje van Cornelis Lourens Krap en Jannetje Geertruida Krap - de Vet. Zij werd de 5000ste inwoner van Schoorl en kreeg van de Gemeente een spaarbankboekje met j'100,- en de Coöperatieve Raiffeisenbank maakte met een gift van 25,- het bedrag op 125,-. De gemeente was vertegenwoordigd door loco-burgemeester R. Dekker, wet houder Muelink en de gemeentesecretaris de heer Beiogne. Als ambtenaar van de burgerlijke stand was mej. Landman aanwezig. Bloemen werden overhandigd bij dit heuglijk feit. De familie Trap woont aan de Bergeendstraat te Groet. Het gezin bestaat nu uit 6 kinderen, waarvan 4 meisjes en 2 jongens. Zij nog vermeld dat de 4000ste inwoner werd ingeschreven op 15 dec. 1964. VOOR BERGEN: B. LUIF Nw. Bergerweg 1, telef. 3130 KOEDIJK, SCHOORL EN W ARMENHUIZEN Br. van Hesteren Dorpsstraat 108, tel. 212 Warmenhuizen De lijstkollekte, gehouden in de week van 28 oktober-2 november jl., ten behoeve van de Sociaal Pedagogi sche Zorg voor Zwakzinnigen heeft een netto bedrag van ƒ1758,70 opge bracht. In aansluting op het bericht, dat St. Nicolaas 23 november, des middags (zaterdag) in Schoorl aankomt, kunnen wij thans berichten dat Sint Nicolaas de kinderen om 14.00 uur in de Sporthal een goochelmiddag aanbiedt. De Sporthal zal om 13.30 uur worden geopend. St. Nicolaas en de Pieten arriveren ca. 15.00 uur in de Sporthal en zullen tot 16.00 uur bij de kinderen zijn. Om 16.00 uur maaktde Sint zijn intocht vanaf de Sporthal naar het dorp Schoorl, voorafgegaan door de drumband en de fanfare, waarbij natuur lijk St. Jan ter Duin en Westerkimme zullen worden bezocht. De loco-burgemeester van Schoorl, de heer R. Dekker, zal St. Nicolaas in de Sporthal persoonlijk welkom heten. St. Nicolaas rekent er op dat een groot aantal kinderen in de Sporthal aanwezig zullen zijn en dat men in het dorp de vlaggen uithangt ter ere van de aankomst van St. Nicolaas. Vanavond, donderdag komt de VVV Schoorl in 'De Rustende Jager' bij een voor haar najaarsvergadering. Op de agenda staan weer de tradi tionele punten, zoals een overzicht van de gehouden zomerevenementen het verslag van de informatrice en de bestuursverkiezing. Aftredend zijn de heren v. d. Garde en Mee- dendorp die zich herkiesbaar stellen. Bij de aan de leden verzonden con vocatie is een boekwerkje gevoegd dat de Statuten en het Huishoude lijk Reglement bevat zoals deze vo rig jaar maart door de leden zijn vastgesteld. Verder wordt aan de leden meege deeld dat op 25 november a.s in ho tel 'De Rustende Jager' een bijeen komst wordt belegd waarbij de he ren Alfrink en Brands een uiteen zetting zullen geven over de per 1 januari 1969 in werking tredende belasting over de Toegevoegde Waarde. Het is voor de zakenmen sen noodzakelijk dat zij iets van deze nieuwe belasting aan de weet komen en daarnaast is het ook van belang voor de pensions en kam peerterreinhouders, de verstrekkers van nachtlogies met ontbijt en ge meubileerd verhuur. Op de convocatie staat vermeld Vrijdag jl. heeft de eerste ont spanningsavond plaats gehad voor de bejaarden uit Westerkimme, en werd onder het motto: 'Bejaarden, zingen voor bejaarden' voor het voetlicht gebracht. Een, ongeveer 25-tal dames en een paar heren uit Elkshove en omge ving Bergen hebben, onder leiding van mevr. Kamermans, met het zingen van enige zeer geslaagde lie deren de avond op gezellige wijze weten te verzorgen. Met een paar voordrachtjes er tussendoor, o.a. de sketchen: 'Zelfrijzend bakmeel in de trein' en de geschiedenis van een aantal verschillende doekjes, werden op zeer humoristische wijze werden vertolkt, is deze avond ze ker weer heel goed geslaagd. Na het zingen door allen tesamen, van 'Op de blanke top der duinen' werd deze avond, na een dankwoord van de directrice en het aanbieden van enkele bloemetjes, weer be sloten. dat deze bijeenkomst bij de heer v. d. Garde zou worden gehouden. Door 't feit dat ook anderen hier voor belangstelling tonen, bleek de zaal van de heer v. d. Garde te klein en vandaar dat deze bijeen komst wordt gehouden in 'De Rustende Jager'. Hopenlijk is er zowel voor de na jaarsvergadering van de VVV als voor de lezing over de BTW veel belangstelling. Want ook bij de ver gaderingen van de VVV's is de be langstelling de laatste jaren sterk teruggelopen en blijft er altijd maar- een handjevol mensen over die de kastanjes uit het vuur moeten ha len. Want het gaat niet aan dat er van de honderden leden die de VVV telt slechts een twintigtal op de vergaderingen komen terwijl de rest het bestuur het werk laat doen. Blijkbaar zijn de wegblijvers van oordeel dat ze het wel in de krant lezen wat er besproken is maar u zult begrijpen dat de veelal beperk te ruimte in een blad niet toelaat dat aller net zo wordt gepubliceerd als het op de vergadering wordt be sproken. K53 Wanneer de rondweg om Alkmaar en de nieuwe aftakking door de voor malige Monnikenpolder gereed ko men, zal de beruchte bocht van Pesie in de Bergerweg verdwijnen. Het zou echter onverantwoord zijn - aldus het bestuur van Nieuw Bergen in een adres d.d. 11 dezer aan het college van burgemeester en wet houders - een levensgevaarlijke toe stand tot dat tijdstip te laten voort duren. Nieuw Bergen hoopt dan ook dat het B. en W. mogelijk zal zijn op korte termijn iets te ondernemen voor de beveiliging van dit gevaar lijke verkeerspunt. Op de door Nieuw Bergen op 5 november belegde open bare bijeenkomst werd het bestuur van verschillende zijden gevraagd het gemeentebestuur te verzoeken in dezen niets onbeproefd te laten. Gedacht werd aan een nieuwe poging om tot een maximum snelheid te ko men voor het 900 m lange traject Barnebrug-Groeneweg, welk traject aansluit op de bebouwde kom van Alkmaar. Nu er sinds de afwijzing van hogerhand van het verzoek tot invoering van een maximum snel heid weer een verkeersongeval met dodelijke afloop in de Pesiebocht is voorgekomen, zou er alle reden zij om bij G. S. op een ander stand punt aan te dringen. Ook werd ge pleit voor een vangrail en/of een inhaalverbod. Gewezen werd op het gevaar van de lantaarnmasten; de twee laatste verkeersongevallen met dodelijke afloop werden veroorzaakt door een botsing tussen een auto en een mast. De mast, welke het laatst werd getroffen, stond er eerst kort ter vervanging van zijn gesneuvelde voorganger; de nieuwe mast was nog niet eens afgeschilderd. Het adres van Nieuw Bergen herinnert voorts aan de suggestie van de heren Ir. Boltje en Hoytink tot verbetering van het wegprofiel; vooral het laat ste gedeelte van de bocht - komende van Bergen - blijkt scherper en ge vaarlijker dan de automobilist aan vankelijk vermoedt, hetgeen schrik reacties teweeg brengt en het gevaar vergroot. Nieuw Bergen laat de keu ze van te nemen maatregelen gaarne aan B. en W. over, doch verzoekt dringend iets te doen om voor het vervolg noodlottige gebeurtenissen te voorkomen. Hervormde vrouwengroep Bijeenkomst op maandag 25 nov. in de consistoriekamer van de Herv. kerk te Schoorl. Spreker: de heer Margadant, met als onder werp Indische Rijstbouw (dia's). Aanvang 19.45 uur. V.V.V. Groet-Camperduin e.o. Op dinsdag 26 november algemene ledenvergadering in café W. van t Hof te Groet. Aanvang 20.00 uur. Zoals de meeste schaatsliefhebbers wel zullen weten, worden de wereld kampioenschappen op de schaats dit seizoen gehouden in Deventer en wel op 15 en 16 februari 1969. De ijsclub Schoorl heeft van de KNSB voor dit gebeuren 'n beperkt aantal zit- en staanplaatsen ter be schikking gekregen. De leden van de ijsclub Schoorl die hiervoor belang stelling hebben kunnen dit zowel schriftelijk als mondeling opgeven vóór 1 december a.s. bij de penning- meesteresse mevr. M. Minkema-Wil- deboer, Hogenolwég 12 en bij de voorzitter de heer G. de Boer, Wa- gemakersweg 14 te Groet. De prijzen zijn: voor een zitplaats ƒ26,en voor een staanplaats ƒ16,— en 13, Bij een te grote aanvraag zal worden geloot wie de gelukkigen zijn. De huis-aan-huis-collecte, die voor de NOVIB in de week van 21 t.m. 26 oktober 1968 is gehouden, heeft een bedrag opgebracht van ƒ1957,95. Het plaatselijk NOVIB-comité is zeer erkentelijk voor de hulp, die van verschillende zijden bij deze collecte werd ondervonden en in het bijzon der die van de collectanten, waar door dit bedrag aan het hoofdbureau in Den Haag kon worden afgedra gen. Hypotheekgelden beschikbaar! Rente vanaf 6V2%> per jaar MAKELAARS EN TAXATEURS O.G. Stresemann Nes 7 Bergen Telefoon (02980) 63028 - 62939 b.g.g. 83597 Westzijde 260-262 Zaandam Dinsdag 26 november, 's avonds om 8 uur biedt K 66 de paspoort houders en andere belangstellenden het eerste grote evenement van dit seizoen aan. De bekende toneelgroep 'De Noorder Com pagnie' zal dan onder leiding van regisseur Peter Scharoff in 'De Regisseur Scharoff, die al vele werken van Tsjechow ten tonele toneelschrijver Anton Tsjechow. De drie stukken zjjn achtereen volgens: 'Het Huwelijksaanzoek'; 'Het Jubileum' en 'De Beer'. Regisseur Scharoff, die al vele werken van Tspechow ten tonele heeft gevoerd, is nu 84 jaar maar met tomeloze energie weet hij zjjn spelers te leiden. De Noorder Compagnie', die reeds eerder voor K 66 in Bergen optrad bestaat voor deze gelegenheid uit de spelers: Jaap Maarleveld, Manon Hoving, Joop Hart, Piet Dekker en Ad van Kempen. De toegangsprijzen voor deze schitterende toneelavond zijn 3,50 voor houders van een Cultureel Jeugdpaspoort 5,00 voor houders van een K 66-paspoort 7,50 voor andere belangstellenden Plaatsbespreken en kaartverkoop: Noordhollands Kunstcentrum, Plein 7, telefoon 4195. Dagelijks geopend. De afd. Schoorl van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield op 18 nov. haar maandelijkse bijeenkomst in De Rustende Jager. Bij afwezigheid van de presidente werden de leden en belangstellenden door mevr. Kaptein verwelkomd. Ze deelde mede dat de kerstviering is vastgesteld op 20 december in De Rustende Jager. Voor de bijeenkomst had men uit genodigd de heer en mevr. Meilink met hun poppentheater De heer Meilink gaf eerst een uiteenzetting van het poppenspel dat aanvanke lijk primitief, later meer verfijnd was en dat vooral vroeger een volks vermaak was. Hierna werd het bekende sprookje Blaauwbaard opgevoerd wat nu niet direct een kinderverhaal is, maar waarin het sadistische leven wordt geschetst van Hendrik VIII. Met veel interesse volgende de aan wezigen de gebeurtenissen van het verhaal waaruit de gevleugelde zin „zuster Anna ziet ge nog niets ko men", is ontstaan. Na de pauze werden nog vijf schim menspelen op het doek geprojecteerd die werden besloten met de klucht „de pastoor zijn koe".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1