M DE VOIKSHOÖESCHOQL K WW De Ra if f eisen bain k is goed voor uw geld Ook op vrijdagavond RAIFFEISENBANK SCHOORL i u i; u> Smi- SS verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond EEN SUGGESTIE m Zinloze eenzaamheid BERGENS MUSEUM STAAT AARDEN POT AF Vier eenacters DE FIRESTONES ADELE, FRANS EN GERARD Kiesvereniging Bergens Belang' i.o weekblad DONDERDAG 19 DECEMBER 1968 42e JAARGANG nr. 50 DE U1NSTREEK REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Laanweg 35 - Schoorl Telefoon (02209) 268 en 223 Giro 55 28 67 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstandsbank, Alkmaar Contracten speciale tarieven VREDE ZIJ MET U foto: L. Mars 'Vrede zij met U', zo klonk in de stede van Bethlehem de zegewens, omdat was geboren de Zaligmaker, die zou verlossen de verdrukte mens. Die mens, die verkeerde in nood en ellende, die mens, die moest leven ver van zijn land, die mens ook die zich zelf niet meer kende, maar toch vrij zou worden van elke band. 'Vrede zij met U', zo heeft het geklonken, haast twintig eeuwen, de wereld rond. Maar zie om U henen en hoor naar de mensen. Dan is 't of die bede geen weerklank vond. Want de vrede is verre, zo tussen de volken als tussen de mensen onderling. Ze kunnen 't niet laten om elkaar te bestoken, 't Lijkt of in die eeuwen de vrede verging. Toch, 'Vrede zij met U'. Weer zal het klinken in deze Kersttijd en nog lang daarna, want de mens blijft geloven in vrede op aarde, hoopt, ondanks zijn oorlog, toch steeds op gena. En boven de mensen en diep in hun harten daar, wees er zeker van, is steeds de gloed van de Vrede, die het tenslotte zal winnen. Dus: zij Vrede met U en de mensheid voorgoed! Hiernaast staan drie foto's van het oude Bergen (verklaring onderaan de kolom); er hadden er ook dertig kunnen staan. De voorraad is immers onuit puttelijk. Hoeveel heeft de hr. P. Mooy er niet, om over de talrijke andere verzamelaars nog maar te zwijgen? Het be drijf Gemeentewerken heeft 'n grote verzameling oude prent briefkaarten, evenals Bergens Museum, evenals het Ge meente-Archief te Alkmaar. 'Onze noorderburen' in Schoorl kunnen hun kaarten binnen kort afgedrukt vinden in een door de heer Alf. Ley sen ver zorgd en door drukkerij Vol kers en Leegwater uitgegeven boekwerk. Ruim 300 belang stellenden hebben voor dat boek (winkelprijs 15,-) inge schreven; een verheugend aan tal. Het 'prentenboek' gaat 150 pagina's tellen. Zou zoiets niets voor Bergen zijn? Gezien de verschillende hoeveelheid prentbriefkaarten zou er een geweldig dik boek van te ma ken zijn. Elke reproduktie be tekent echter een duur cliché; er moet een strenge selectie plaatsvinden tot er ongeveer honderd geschikte kaarten naar de clichéfabriek kunnen. Een en ander moet gefinancieerd worden, want privé is zoiets niet te ondernemen. De VVV-Bergen ondernam de uitgave van 'Bergen in Kenne- merland'; een bescheiden initi atief dat succes had. We kun nen ons voorstellen, dat de ver eniging 'Nieuw Bergen', VVV- Bergen aan Zee, de Gemeente Bergen, de Bergense boekhan dels samen met de VVV-Ber gen en Bergens Museum eens gaan praten over de realisering van een uitgave van een boek, waarin reproducties van unie ke prentbriefkaarten, foto's, te keningen en landkaarten, die op dit dorp betrekking hebben. Een dergelijk boek zou totaal- historisch van groot belang zijn Hoewel het idee voor zo'n boek natuurlijk niet origineel is, is de suggestie voor samenwer king het overdenken waard. We horen er graag eens iets over. H. Jellema BIJ DE FOTO'S boven: Omstreeks 1910 kende Bergen aan Zee deze simpele recreatiemogelijkheid: een glij baan vanaf de eerste duinenrij. Let op de elegant geklede dame links. midden: Ziet u links de schilde res (met parasol) zitten? De Oude Prinsweg is nog onbe bouwd in 1900. Het Museum is woonhuis. Rechts de kerkhof muur. onder: Een kaart uit 1903: jonge Bergenaren tussen Ruïnekerk en 'Rus'. Linksachter de latere 'Oude Prins'. Glijbaan tc Bergen aan Zee Misschien had u al eens langs willen komen. Om te praten over spaarvormen, verzekeringen, effecten, reisdeviezen. Of over girale salaris-betaling en privé-rekening, (de rekening waarmee u geld kunt verdienen op uw salaris). Maar.... u hebt overdag geen tijd. Daarom zijn wij vrijdagavond geopend. U bent welkom van half zeven tot acht uur OPENINGSTIJDEN Dagelijks 9 tot 12.30 en 13 tot 15 uur vrijdagavond 18.30 tot 20 uur SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN Heereweg 56, Schoorl Stationsstraat 6, Bergen Dinsdag 31 december zijn onze kantoren te Schoorl en Bergen na 12.30 uur gesloten ra spaarbank en alle bankzaken ti-fjJ*1 *-• 3* collectie: P. Mooy Bergens Museum K52AGENDA kunst en kuituur in bergen REDAKTIE: H. JELLEMA - SEKRETARIAAT K66: K.C.B., PLEIN, BERGEN, TELEFOON 4195 Donderdag 19 december, 's avonds om half negen treedt in de grote zaal van 'De Rustende Jager' het sympathieke 'Zoldertheater' uit Hoorn op. Het pro gramma omvat vier éénacters van Samuel Barclay Beckett. Deze toneelschrijver ie een Ier, die een groot deel van zijn leven in Parijs woonde en de meeste van zijn werken in het Frans heeft geschreven en nog steeds schrijft. Men zou hem kunnen rekenen tot de groep na-oorlogse schrijvers, waartoe ook lonesco, Pinter en Albec toebehoren, die een bizonder zwarte kijk op het leven hebben. Een begrijpelijk standpunt overigens in een tijd, waarin de dood dagelijks over onze planeet vliegt in de vorm van door vliegtuigen vervoerde atoombommen. Bergens Museum CURSUSSEN IN JANUARI PLATTELANDSJONGEREN OP NIEUWE WEGEN 6 januari - 1 februari Opgezet in samenwerking met de plattelandsjongeren, de plattelands vrouwen en de Landbouworganisa ties, bestemd voor plattelandsjonge ren, zowel jongens als meisjes. In deze cursus zal met elkaar wor den gesproken en gediscussieerd over o.a. huidige politieke vraag stukken, de veranderingen in de kerken, de ontwikkeling van het maatschappelijke en culturele werk terwijl films, muziek, bezoeken aan tentoonstellingen, een excursie en nog vele andere zaken op het pro gramma staan. JONGEREN EN LANDBOUWBELEID 27 januari - 1 februari Opgezet in samenwerking met de Plattelandsjongerengemeenschap Nederland en de Katholieke Platte lands Jongeren, in het bijzonder be doeld voor die jongeren (jongens én meisjes) die een vierweekse cursus 'plattelandsjongeren op nieuwe we gen' hebben meegemaakt, of die op grond van andere cursussen belang stelling hebben voor dit meer ge specialiseerde onderwerp. Met name zal aandacht worden ge schonken aan de politieke en econo mische aspecten van de toekomstige ontwikkeling van de landbouw. Alle informatie: Volkshogeschool, Bergen, tel. (02208) 3841. Wat vele kunstenaars en zieners lang voor de atoomdreiging, lang voor de uitvinding van de stoom machine, kortom reeds vóór de zondvloed onderkenden als ons aller lot, dringt in deze tijd tot ieder van ons met ontstellende scherpte door. Becket en de anderen betogen, dat er leven is, zonder meer, een raad selachtig verschijnsel, met als basis voor ieder individu afzonderlijk de zinloze eenzaamheid van het be staan. Beckett scheert ons allemaal over één kam: rijk en arm, gezond en ziek, machtig of onderworpen. Wij zijn 'helden' die, ouder wordend, We vragen uw bizondere aandacht voor de expositie 'Verborgen Ver leden', die tot 6 januari 1969 te zien is in het verrassende Stedelijk Mu seum (kortgeleden bekwaam geres taureerd door de firma Kroon te Bergen), Doelenstraat 3 in Alkmaar. De tentoonstelling biedt een over zicht van de archeologische vondsten die in de laatste tijd in Alkmaar en omgeving gedaan zijn. Zorgvuldig zijn hier de potscherven uitgestald, die uit de bouwputten van HEMA- en PTT-gebouw te voorschijn kwa men. Uit de voormalige slotgrachten van 'Het Slot op den Hoef' te Eg- mond kwam een mooie collectie zwaarden, speren, kogels, munten, messen en sporen; zeer de moeite waard. Verder is er materiaal uit Schoorl, Heiloo en Limmen. Tot de historisch meest belangwek kende stukken behoort de aarden pot uit het begin van onze jaartelling, die gevonden werd in de Zuurvenspolder. Bergens Museum stond deze pot voor de duur van de expositie af aan het Stedelijk Museum. 'Verborgen Verleden' is dagelijks ge opend: 10-12 uur en 14-17 uur. Op woensdagavond 7-9 uur. Op zon- en feestdagen 14-17 uur. van hun kracht worden beroofd, aan de wereld onttrokken worden, het geheugen en het gebruik van de zintuigen verliezen. Wat overblijft is het geweten, dat nog slechts kan lijden aan het eind van de weg door het leven naar de dood. De vier korte stukken, die het 'Zol dertheater ten tonele voert' zijn: KOMEN EN GAAN (Va et vient) KRAPPS LAATSTE BAND SPEL SPEL ZONDER WOORDEN II De toegangsprijzen zijn 5,00 3,00 voor paspoorthouders Tot donderdagmiddag 5 uur kaartver koop en plaatsbespreken in de Kunst zaal, tel. 4195. 's Avonds alleen kaart verkoop in 'De Rustende Jager'. Met overgave wordt er momenteel door de toneelgroep 'De Firestones' gerepeteerd voor de opvoering op 23 januari 1969 van het door Felicity Douglas geschreven blijspel 'Het is nooit te laat'. Om kwart voor acht 's avonds begint deze toneeluitvoe ring onder regie van mevr. M. Hau- ber in de grote zaal van 'De Rusten de Jager'. Toegangsprijs op alle ran gen f 3,50. 'Het eind is nakend!' 'Met blijdschap geven wij kennis heet het cabaretprogramma, dat Adèle Bloemendaal, Frans Halsema en Ge rard Cox op 17 februari 1969 op uitno diging van K 66 in Berger; zullen bren gen. Het is misschien nog wat vroeg, maar het verdient aanbeveling de vol gende aankondigingen over deze ca baretavond goed in de gaten te hou den; de kaartverkoop begint al gauw en er kunnen géén duizend mensen In de grote zaal van 'De Rustende Jager'I Noteert u even: 17 februari: Adèle, Frans en Gerard In 'De Rus'! wenst alle Bergenaren PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 1969 Tot en met 5 januari 1969: JAAP DE CARPENTIER. Van 6 januari t.m. 17 januari is het Kunstcentrum gesloten in verband met herstelwerkzaamheden. Van 18 januari t.m. 6 februari HOLLANDSE AQUARELLISTEN KRING Het Kunstcentrum (tel. 4195) is geopend: Dagelijks van 10.30-12.30 en van 14.00-17.00 uur. Op zondag alleen 's middags.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1968 | | pagina 1