Afscheid burgemeester De Ruyter Gerritsen KLOKKEN Mr. Opticien D. W. PASTOOR, Bergen CONTACTLENZENSPECIALIST HOFLAAN 2 - TELEFOON 2202 verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond Nederlands Studenten Orkest weer in Culturele avonden K.J.V.O.-Ando Schoorl nr. 1381 Brandmelding Bergen nr. 2626 Niet een bril, maar de JUISTE bril Weekenddienst Tandartsen in Bergen DOKTERSDIENSTEN Kerstviering ’Nieuw Bergen’ hield enquête Leger des Heils Huisvrouwen- gymnastiek in Schoorl INGEZONDEN Opbrengst collecte Bergen We JAARGANG No. 1 - DONDERDAG 7 JANUARI 1971 - 6 PAGINA’S Foto: F. Jostmeyer. Vervolg zie pag. 2. Leverancier van alle ziekenfondsen J. Wokke. Ende deemoedig liet hjj het hoofd hangen. weekblad DE DUINSTRE S Uitsluitend specialistische behandeling Brillen op recept van uw oogarts, worden snel geleverd. g Bankrelatlo Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Mlddenstandsbank, Alkmaar Advertentieprijs 20 cL p. mm. Contracten speciale tarieven Abonnementsprijs: 8,50 per jaar; 2,25 per kwartaal Post: per Jaar 13,50 per kwartaal 3,50 aangemeten door REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Damweg 1e - Schoorl Telefoon (02209) 1268 en 1223 Giro 55 28 87 Voor spoedbehandeling op zaterdag en zondag om 6 uur na telefonische afspraak met: J. D. v. d. VLIET Breelaan 18, Bergen, telefoon 3873. BERGEN B. LUIF Nw. Bergerweg 1, telef. 3130 VOOR KOEDIJK, SCHOORL EN W ARMENHUIZEN Dr. van Hesteren Dorpsstraat 108, tel. 212 Warmenhuizen samenleving. Bij dit alles is recht lijnigheid mij vreemd gebleven. Ik sluit deze periode af met de weten schap geen gezagsdrager te zijn, maar bestuurder. Gezag is één van de elementen waarmee een bestuur der moet leren werken. Het gezag van een burgemeester wordt voor een groot deel bepaald door zijn bekwaamheden als be stuurder. Dat is geen gave, maar het resultaat van studie en vlijtig wer ken. Een sociale instelling kan hier bij niet worden gemist, huiselijk ge zegd: men moet een beetje van de mensen houden. BERGEN Met de kerstviering op de Huishoudschool waren alle klas sen betrokken. De eerste- en tweede jaars vierden het kerstfeest onder ling met het zingen van kerstlie deren en het opvoeren van toneel stukjes die betrekking hadden op het kerstgebeuren. De derdejaars ver zorgden de kerstviering in de Uut- hof, het verzorgingscentrum voor de zusters Ursulinen in Bergen. Een groep zorgde voor de uitvoering van kerstliederen en kerstgedichten. Een andere groep had kerststukjes en kerstversieringen gemaakt, terwijl een derde groep voor de bediening zorgde van eigengebakken kerstge bak. De Inas-klassen brachten een bezoek aan het Sint Elisabeth Zie kenhuis. Op de therapie-afdeling verzorgden zij zeer stijlvol enkele uren voor 70 patiënten en een andere groep hielden op de kinder afdeling de kinderen met een spel en een quiz bezig. De vormingsklas en de leraressen opleiding tenslotte hebben kerstver- rassingen rondgebracht naar alleen staande personen. De leerlingen zelf hadden het initiatief genomen voor deze vorm van kerstviering en waren blij dat hen de gelegenheid werd ge- Het bestuur van de vereniging ’Nieuw Bergen’ heeft zich onlangs tot de Berger gemeenteraadsleden gericht met een uitvoerig informatiestencil, waarin een overzicht wordt gegeven van de werkzaamheden in verleden en heden van Bergen’s grootste ’pressure group’. Het bestuur zegt de aanleiding hiertoe te vinden in het feit, dat die werk zaamheden zyn aangevangen tijdens de vorige zittingsperiode van de ge meenteraad, zodat de toen uitgegane stukken wellicht niet alle in handen zijn van de ’nieuwe’ raadsleden. Naast een overzicht van een scala van onderwerpen die in het verleden aanleiding tot Nieuw Bergense activiteit vormden, publiceert het bestuur de uitslag van een ’kroeghinder-enquête’ zoals bepaalde Bergense figuren dat zouden formuleren. VERSPLINTERING-ELLENDE’ Na dit wat filosofisch getinte uit stapje nam de scheidende burgerva der de meer concrete, plaatselijke si tuatie in ogenschouw. Daarbij was - uiteraard - een plaatsje ingeruimd voor het uitdelen van de stereotype De enquête vond plaats in maart ’70 binnen het gebied omgeven door: Russen weg, Vijverlaan, Smallepad, Oude Prinsweg, Dorpsstraat, Kleine Dorpsstraat, Plein en Jan Olden- burglaan. De enquête was anoniem. DE RESULTATEN Het totaal verspreide formulieren bedroeg 134, waarvan werden terug ontvangen 85 formulieren (63°/o van het totaal). Van de terugontvangen formulieren was 3,5% blanco; 1% onduidelijk in gevuld; gaf 72% op overlast te on dervinden; gaf 23,5% op geen over last te ondervinden. Toch geeft van de laatste groep bijna de helft over last in enige vorm aan: dit wordt kennelijk slechts ervaren als lichte hinder, verduidelijkt het N.B.-be- stuur. Van het totaal aantal ontvangen ant woorden geeft: 68% op overlast (c.q. hinder) te ondervinden van verkeers lawaai in de nachtelijke uren; 57% ondervindt parkeeroverlast; 34% ondervindt overlast door muziek af komstig uit bars etc.; 46% onder vindt overlast door vandalisme. Van het totaal der ontvangen ant woorden wordt door 55% een slui tingsuur van 12 uur juist geacht; 27% is het hiermee niet eens (5% vroeger, 22% later) 18% heeft hier over geen mening. 66% van de ondervraagden acht het niet juist, dat permanent en op gro te schaal ontheffing wordt verleend van het sluitingsuur van 12 uur; 18% Met dank aan God en met dank voor de milddadigheid van de Ber genaren bij de kerstinzameling mo gen wij terugzien op een zeer drukke maar tevens een zeer blijde decem bermaand. De jaarlijks terugkeren de kerstmaaltijd voor bejaarden was op 21 december in de Oude Prins. Het was een blij feest met het zingen van veel liederen op de piano bege leid door mevrouw C. Morree-Dol. Majoor Van der Laan van het Hoofd kwartier in Amsterdam las ’t kerst evangelie uit Lucas 2 en Envoij Ruijghaven vertelde een mooie kerst verhaal. Na de maaltijd werden de mensen verrast met het bezoek van een groep jongens en meisjes, een gedeelte van de jeugdzang van korps Alkmaar, allen keurig in uni form, die enkele liederen zongen en ook een tamboerijnmars speelden, die na uitbundig applaus herhaald werd. Tenslotte ging iedereen met een fees telijke verrassing naar huis. De volgende dag was de Oude Prins weer vol, ditmaal met 110 kinderen voor hun kerstfeest. Met de hulp van het flanelbord werd het kerst evangelie aanschouwelijk voorge- steld.De limonade, de traktatie en ’t cadeautje werden gretig in ontvangst genomen. Door de vriendelijke toestemming van de heer en mevrouw Vestering mochten wij een kerstavond verzor gen in hun rusthuis. Vooral de kerst film Jurg de herdersjongen, een kerstverhaal in de Zwitserse bergen, was het hoogtepunt op deze avond. Maar ook zijn er in Bergen 85 Turk se gastarbeiders ver van hun land en hun familie, wij bezochten hen op kerstavond in hun tehuis Hotel At lantic, hebben bij hen gegeten en aan ieder hunner een fruitschaal gegeven hetgeen zij met een warm applaus waardeerden. Op het famielekerst- feest op zondag de 27e in het Dorps huis brachten zij ons een tegenbe zoek. Tenslotte zij vermeld dat vele zieken en eenzamen een verrassing bezorgd kregen. Voor 1971 heeft het Leger des Heils over de gehele we reld een nieuw offensief ingezet on der de naam Het jaar van het Kind, en zal op verschillende wijze ge tracht worden de jeugd van vandaag met het evangelie te bereiken. Achttien jaar geleden is de huisvrou- wengymnastiek vanuit z.weden ge ïntroduceerd in ons land en heeft sindsdien een grote vlucht genomen. Vanaf dat moment heeft een gro te landelijke organisatie, n.l. de Ko ninklijke Nederlandse Vereniging v. Leraren en Onderwijzers in de Li chamelijke Opvoeding zich bezigge houden met het oprichten van deze cursussen huisvrouwengymnastiek (momenteel ca. 180). De bedoeling van deze lessen is héél in ’t kort: een gymnastiek te brengen waar de huisvrouw zoveel mogelijk nut van heeft bij haar huishoudelijke bezigheden, dus vooral: het verkrij gen van goede lichaamshouding, zo wel bij het staan (aanrecht, strijk plank, was!) als bij het lopen, buk ken, zitten, enz., daarnaast het ko men tot ontspanning van haar vele huishoudelijke plichten! Gezien het lage cursusgeld, kan iede re vrouw hieraan deelnemen en wel zoveel mogelijk overdag, als de kin deren naar school zijn en de man naar het werk is, in enkele gevallen worden echter ook avondcursussen gevormd. Doet u eens iets voor uw eigen li chaam, waar zoveel van wordt ge ëist, iedere dag opnieuw! Besteeds eens wat extra aandacht aan uw te zwakke spieren, waardoor u vaak voet- of rugklachten heeft! Loop er eens een uurtje in de week even uitu ontmoet er andere huisvrouwen, die allemaal hetzelfde zoeken als u. Een beetje ontspanning en goed ge kozen lichaamsoefeningen, waardoor u zich weer plezierig en fit gaat voelen! Komt u eens kijken op donderdag 7 januari in het gymnastieklokaal. Smeerlaan te Schoorl. De lessen wor den bijna alle met muziek gegeven, er worden géén toestellen gebruikt en de deelname is voor iedere leeftijd (tot 65 jaar). Doet u eens een proef les mee? U bent van harte welkom. GROENE KRUIS SCHOORL Sportlaan 2 MAGAZIJN op zaterdag uitsluitend geopend 10.30-11.00 uur. Ma. t/m vrijdag 12.30-12.30 u. Telefoon 1738. Buiten verantwoordelijkheid van de redactie. Goed nieuws voor de schaatsenden. Die geldt speciaal voor de leden van de B.IJ.V, Want in de voorgaande jaren moest deze overijverige ver eniging maar afwachten of het wel zou vriezen. Toen was er geen vorst, geen ijs, geen klanten, dus geen in komsten: (dat was in de tijd dat de ijsbaan nog wel eens op tijd open was). Nu echter heeft de B.IJ.V. voor er ook noch maar sprake was van enige vorm van winter, alle mensen al verrast door ze een lidmaatschaps kaart aan te bieden tegen betaling van je zou dus kunnen stel len het geld is binnen men weet nu wat men doen kan, dus kunnen alle schaatsliefhebbers dit jaar rekenen op een goed verzorgde ijsbaan. Niets is echter minder waar, want ondanks dat overal in Nederland zelfs op natuurijs al wedstrijden worden verreden is de Berger ijs baan gesloten omdat ze hem niet onder water kunnen pompen, zodat het sneeuw van de baan verdwijnt. Wel, u begrijpt, het heeft in het hele land gesneeuwd dus moet ditmaal wel een klein foutje in de organisa tie zijn. Laten wij hopen dat dit fout je gauw hersteld zal zijn, anders gaat men denken: Het geld is binnen en laat de schaatsliefhebbers nu maar zitten! Hopende dat, als dit stukje geplaatst wordt, er in deze situatie het no dige verandert is. MENSELIJKHEID Als wethouder van pecunia had de heer Franck een balans en een ver lies- en winstrekening opgemaakt: Het is opvalland dat de laatste jaren zo weinig kritiek op uw beleid is geuit, waaruit ik niet anders kan concluderen dan dat, omdat een ba lans nu eenmaal altijd in evenwicht is, het goede, dat u voor deze ge meente hebt verricht, verre de over hand moet hebben gehad. De verlies- en winstrekening moet derhalve een batig saldo te zien geven en dat heet naar mijn opinie: menselijkheid. Ik geloof dat de neerslag van datgene wat u voor deze gemeente heeft be tekend, gekentekend is geworden door dat begrip menselijkheid en dat dat stuk menselijkheid ook datgene is wat u bij ons achterlaat en waarin de herinnering aan uw burgemees terschap bij ons voort zal blijven le ven. In deze tijd, waarin wij allen opgejaagd worden door steeds weer nieuwe, op ons aanstormende, veel omvattende problemen, die met grote nuchterheid en zakelijkheid tege- moetgetreden moeten worden, heb ben wij behoefte aan mensen die bij het in goede banen leiden van die problemen menselijkheid kunnen en willen betrachten. Het is daarom dat wij heden wel afscheid nemen van burgemeester De Ruiter, maar dat wij er ons over verheugen, dat wij de mens Lo de Ruiter als medebur ger voor deze gemeente zullen kun nen behouden. tikken met de fluwelen handschoe nen en het vriendelijk gezicht. Zo constateerde spreker een tendens dat ’n toenemend aantal kleine groe pen hun mening als alleenzaligma kend aanprijzen. Dit leidt tot een opsplitsing in zulke kleine partijen en groeperingen dat de bestuurbaarheid in het gedrang komt. U kunt tegenwerpen dat dat een nationaal verschijnsel is. Helaas kan ik dat niet ontkennen. U kan beweren dat het inherent schijnt te zijn aan het Westfriese volkskarak ter. Indien zoiets bestaat is ook dat waar. We leven hier in één van de mooiste gemeenten van het gewest, rijk bedeeld met natuur en culturen. Schrijnende maatschappelijke tegen stellingen komen niet voor. Er is aan ons een kostbaar pand toevertrouwd: de zorg voor deze gemeente is vóór alles een zorg voor mensen. In onze tijd beperkt zich dat niet tot de eigen ingezetenen alleen. Wat wij bezitten aan natuur en cultuur moet ook voor anderen toegankelijk zijn. Hier ligt, speciaal voor de raad, een uitdaging. En wie zou er geen plezier in hebben op die uitdaging in te gaan? ’LOLAANTJE’ Loco-burgemeester W. Franck, na mens het college van wethouders sprekend, bleek te kampen met een toekomstprobleempje: Ik geloof niet dat het u welgevallig zou zijn wanneer ik op een goede dag, wanneer de Provinciale weg S 8 eenmaal aangelegd zal zijn, tot u zou komen, namens de burgerij, met het verzoek om uit erkentelijkheid voor datgene wat u voor Bergen gedu rende uw ambtsperiode hebt gepres teerd, uw instemming te verwerven om het op Bergens grondgebied lo pende tracé van de Provivnciale weg naar u te mogen vernoemen als Bur gemeester L. J. de Ruiter boulevard. Ik dacht zo dat ik een betere kans van slagen zou maken om uw in stemming te verwerven wanneer straks de natuur in ons aan te leggen Berger Beneden Bos een rustiek en pittoresk filosofenlaantje zou heb ben gecreëerd, om u dan te vragen dit naar uw voornaam het ’Lolaantje’ te mogen noemen. U ziet: De naam Lo zal een bijzondere betekenis blij ven behouden. De Unie-collecte 1970, uitgaande varl de Unie ’School en Evangelie’ heeft in het rayon Bergen opgebracht een bedrag van f 1104,22. Voorwaar een mooi resultaat. De gelden voor deze collecte Worden als volgt besteedt, namelijk 70% voor onderwijsprojecten in de ontwikke lingslanden en emigratielanden, 20% voor buitengewoon onderwijs, 10% voor werkelijk noodlijdend onder wijs in ons land. Het gironummer van de Unie ’School en Evangelie’ is 5166. In aanwezigheid van gemeenteraadsleden uit heden en verleden, het bijna voltallige gemeentepersoneel, collegae uit de wijde omgeving, vrienden, tal rijke ingezetenen of zomaar belangstellenden, heeft (inmiddels oud-) bur gemeester L. J. de Ruiter in de bijzondere raadsvergadering van 29 decem ber een punt gezet achter een periode van 10 jaar, 8 maanden en 22 dagen ’eerste burger des Heerlijkheids’ zijn. Op de voor hem karakteristieke wijze deed hij dat met een fijn gestyleerde zwanezang, een collage van theologie, filosofie, bezinning en opinie, kortom: een bloemrijke afscheidspreek. Als stoffelijk blijk van waardering werd hem namens de burgerij, het gemeentepersoneel en het college van wethouders een kostbare Hi-Fi stereo-grammofooninstallatie aangeboden. Tijdens een aansluitende receptie, bezocht door enkele honderden inge zetenen, werd gezorgd dat dit niet het enige cadeau bleef. Onder het motto ’n entree in samen spel’ zal het Nederlands Studenten Orkest zich van 4 t.m. 15 januari in Bergen manifesteren. Dat motto slaat op een nauwe samenwerking tussen N.S.O. en K.C.B., die tijdens dit ver blijf zal worden nagestreefd. Zo zal op zaterdag 9 januari om 16.00 uur tijdens de opening van een ex positie van Antoine Tames, Uipko Berghuis en Else Wormhoudt die sa menwerking een meer concreter ge stalte krijgen. In de activiteiten van het N.S.O. zal overigens steeds meer vernieuwing geïntegreerd worden. Als daadwerkelijk element van dat streven vond de ontvangst van het orkest ditmaal plaats in de Heilige Halle van het K.C.B., zoals loco-bur gemeester W. Franck het in zijn welkomstwoord formuleerde. Aan hem de eer het bovenstaande motto te onthullen en de eerste daad van opbouw te verrichten aan een vloer- plastiek, die in een beoogde harmo nische samenwerking tussen beel dende- en toonkunstenaars verder zal worden uitgebouwd. Toch werden niet alle tradities eens klaps overboord gezet, getuige het feit dat ook dit jaar de Heerlijk heid het startpunt van de lande lijke tournee (het 19e) vormde. Ook de Charitatieve doelstellingen van het N.S.O. bleven onveranderd ge handhaafd. Getrouw aan de traditie worden ieder jaar jonge en veelbe lovende musici uitgenodigd voor de tournee. In het verleden waren dit o.a. Emmy Verhey, Theo Olof en Jan Wijn. De per 1 september j.l. nieuw benoemde concertmeester van het Residentieorkest, Jaring Walta, is de solist n heit derde vioolconcert van Mozart dat o.m. tijdens de tour nee 1971 zal worden uitgevoerd. Vrij dag 15 januari a.s. concerteert het orkest vanaf 8 uur in de Petrus en Pauluskerk aan de Dorpsstraat te Bergen. De jaarlijkse muziekopdracht, dit maal verstrekt aan Herman Strate- gier en mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Fonds, is een sym- phonie concertante. Het staat als openingswerk op het programma. Concertante speelmuziek is een sym phonic concertante voor fagot en fluit, welke resp. bespeeld zullen worden door Frans Robert Berkhout en Lauri Boltjes. Vervolgens staat op het programma het derde vioolcon cert van Mozart met solist Jaring Walta. Na de pauze zal de tweede symphonie van Comille Saint-Saëns ten gehore worden gebracht. Voorverkoop van kaarten o.m. bij de boekhandels De Haan te Bergen en Leysen te Schoorl. BERGEN Een stampvolle zaal luisterde met grote aandacht naar de lezing over Noorwegen. De spreker P. J. Timmerman, die door zijn werk aan de Volkshogeschool vele malen en lange tijd in Noorwegen vertoef de, voerde in een enthousiast en hu moristisch betoog zijn gehoor mee aan de hand van sublieme kleuren dia’s. Niet alleen de prachtige land schappen van de Telemark en de Lofoten werden getoond en de hoog gebergten met meren en gletsjers, maar na de pauze kon men kennis maken met het intieme leven op de boerderijen, met de schitterende volkskunst, die tot uiting komt in snijwerk en in architectuur. Voor de talrijke teleurgestelden is het een troost te weten dat de heer Timmer man onder luid applaus verklaarde gaarne nogmaals een lezing te hou den. vindt dit wel juist en 16% geeft hier over geen mening. Van het totaal der geënquêteerden bezocht na 12 uur 4,5% regelmatig de vermaakgelegenheden; 27% deed dit soms (waarbij ook de specificatie ’bridgeclub’); 47% geeft op: nooit; 21,5% geeft hierover geen opgave. Van het totaal der geënquêteerden geeft 31% op pension te houden of te verhuren. In 15% van de antwoor den wordt opgegeven, dat de gasten regelmatig na 12 uur de vermaak gelegenheden bezoeken; bij 50% ge beurt dit soms; bij 27% nooit; in 8% van de gevallen is dit niet be kend. Door 38% van de pension- houders/verhuurders werd opgege ven, dat gasten voortijdig zijn ver trokken i.v.m. de overlast. In 61% van de gevallen keerden de gasten niet meer terug om deze reden. Onder ’Algemene opmerkingen’ wordt bij 35% van alle ontvangen antwoorden ongevraagd aangedron gen op meer politietoezicht, waar naast nog 8% vraagt om meer con trole op bestaande parkeerverboden. De conclusies van het bestuur: Voor het overgrote deel der ondervraagde Bergenaren is een sluitingsuur na 12 uur niet nodig. Door een groot deel van de gasten wordt een sluitings uur na 12 uur wel prettig gevonden. Anderzijds is de ondervonden over last voor velen reden geweest voor tijdig te vertrekken, c.q. niet terug te keren. Hieruit kan moeilijk een duidelijke conclusie worden getrok ken, doch ook hier lijkt een excen- sief laat sluitingsuur niet gewenst. Uitbreiding politietoezicht is zeer noodzakelijk. Burgemeester De Ruiter ging in zijn toespraak uitvoerig in op de figuur van de burgemeester anno 1970. Uit die toespraak enkele grepen: Het klassieke besturen is sterk tradi tioneel gebonden, en dat is op zich zelf geen verwerpelijke zaak, inte gendeel, modern en creatief besturen moet altijd worden geleid door de bedachtzaamheid die door weten schap en ervaring worden ingege ven. Eén van de kenmerken van on ze tijd is de hoge frequentie van de verschuivingen der maatschappe lijke verhoudingen binnen de samen levingsverbanden.. In de ruim 25 jaar die ik mij in het burgemeester schap heb mogen oefenen, dat ik het heb beoefend en uitgeoefend, dat ik het heb trachten te bespelen en er mee heb gespeeld, en er is ook wel eens met mij gespeeld, ondervond ik de betrekkelijkheid van mijn hande len. Ik ben begonnen als gezags drager. Ik werd aanvaard vanwege mijn ambt, niet vanwege mijn ken nis of inzicht, want die moest ik op mijn 26e jaar nog leren te vergaren. Ik vertegenwoordigde in 1945 het ge zag. Dat was een gezag waarvan men in juni 1945 verwachtte, dat het gefundeerd zou worden op recht vaardigheid, barmhartigheid en recht. Die verwachting kwam voort uit het onrecht die wij daarvoor hadden doorstaan. Ik kwam voort uit een Calvinis tische traditie, en daarin liggen de ze waarden opgesloten. Het Calvi nisme was een ferment in onze sa menleving. Mede dankzij dat Calvi nisme kon ik en met mij vele ande ren, in 1940 de enige goede keus doen. Het zal velen maar gruwelijk in de oren klinken dat ik mijn po litieke keuze voor het socialisme ook aan dat Calvinisme te danken heb. In beginsel heeft het veel van de rechtvaardige en verantwoordelijke Schoorl: zaterdags 9 uur. Bij de Zeeweg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1971 | | pagina 1