Discussieavond samenwerking scholen vijf poten Bergen wenst schaap met Plan Campergeesten besproken Weekenddienst Tandartsen in Bergen Voor spoedbehandeling op zaterdag en zondag om 6 uur na telefonische afspraak met: Openbare vergadering Recreatiecommissie SCHOORL De Recreatiecommis sie houdt op donderdag 28 januari a.s. een openbare vergadering in het raadhuis. Punten van bespreking zijn o.a.: Bespreking omtrent het al dan niet -openbaar zijn van de com missievergaderingen. Ontwikkeling van Hargen aan Zee. Aanleg van de nieuwe verkeersweg Bergergrens- Campérduin. Bespreking omtrent enige verkeerssituaties (wegdek Duinweg-, aansluiting Voorweg- Heereweg en reconstructie Damweg). Bouw van een zwembad c.a. aan de Oorsprongweg. Invoering van plasticzakken bij de vuilnisophaal dienst. Aanvulling van de politie verordening met bepalingen inzake het zeestrand (o.m. ruitervefkeer). Bespreking inzake het creëren van oversteekplaatsen voor ruiters. verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond i Schoorl nr. 1381 Brandmelding Bergen nr. 2626 I DOKTERSDIENSTEN DE ’CARMINA BURANA’ ’Nieuw Bergen’ belegt vergadering In het land der Inka’s Ruilbeurs Schoorl art poot 510 koofuoonin^en aan 3e Omêooft Schoorl woon- of recreatiecentrum? 13e JAARGANG No. 3 - DONDERDAG 21 JANUARI 1971 - PAGINA’S Hiermee ging de raad akkoord. Hiermee ging de raad akkoord. Hiermee ging de raad akkoord. Hiermee ging de raad akkoord. Schoorl: zaterdags 9 uur. Bij de Zeeweg. I Advertentieprijs 20 ct. p. mm. Contracten speciale tarieven boeiende zal burgemeester De raad der gemeente Schoorl ver gaderde op maandag 18 januari j.l. en behandelde een agenda van een 14-tal punten. Doordat er in de berekening een fout was geslopen namen B en W dit voorstel terug. op aangedrongen niet clandestien te bouwen, als mén op deze weg voort gaat komen er grote moeilijkheden. De heer De Waal diende een motie in over de verkeersveiligheid en de heer Leysen toonde zich verheugd over de monumentenlijst. Abonnementsprijs: 10,— per jaar; 3,— per kwartaal Post: per jaar 13,50 per kwartaal 3,50 Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Middenstands bank, Alkmaar H. L. v. d. VEEN Breelaan 18, Bergen, telefoon 5000. VOOR KOEDIJK, SCHOORL EN WARMENHUIZEN F. H. RISSELADA Dr. Heringalaan 18, tel. 1360. weekblad DE DUINSTREEK SUBSIDIE AAN SCHOORLS GEMENGD KOOR In verband met de aanschaffing van een piano is door Schoorls Gemengd Koor een eenmalige subsidie ge- UITBREIDING BESTEMMINGS PLAN BOVENWEG In het toekomstige bestemmingsplan Bovenweg kan een perceel grond worden aangekocht ter grootte van 2150 m2. B en W verwachten dat dit terrein binnenkort mede nodig zal zijn voor de bouw van 64 woning wetwoningen, in verband hiermee werd de raad gevraagd het aankoop- besluit te bekrachtigen. REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Dam weg 1e - Schoorl Telefoon (02209) 1268 en 1223 Giro 55 28 67 BERGEN J. J. A. A. HODDE Van Reenenpark 2, tel. 2027 RONDVRAAG Weinig vuurwerk, het liep dan ook al tegen twaalven. Na discussie werd, een motie van de heer De Waal aangehouden om doorstroming van huurders van goedkope woningen naar duurdere mogelijk te maken. Burgemeester Stronkhorst zag graag in het vervolg de in te dienen moties van te voren in zijn bezit. En zo eindigde deze marathonzitting die al om 7 uur was begonnen, eerst 5 uur later dan zij was begonnen. vraagd, hiermee was een bedrag gemoeid van 2585,en deze uitgaaf was bestreden door giften van de le den, een renteloze lening, de sub sidie uit het Anjerfonds en een ge houden ballpoint-aktie. Om de ren teloze lening bij de lening te kunnen aflossen vroeg het koor om een een malige subsidie van f 975,en gelet op de grote verdiensten van het koor voor de plaatselijke gemeenschap verzochten B en W de raad deze subsidie te verlenen. Het is duidelijk dat hij niet alleen een goed coördinator behoort te zyn, doch Itevens over de kwaliteiten dient te beschikken om tot een mo derne en frisse aanpak van zaken te geraken. Erkenning van de waarde van het typerende karakter van het dorp zowel wat betreft de natuur als de culturele historische aspecten zal voorop dienen te staan. Daar naast zal het onontbeerlijk zijn dat hy open staat voor noodzakelijke ontwikkelingen zoals bijv, het op vangen van een deel van het bevol- Idngsaccres en de voorziening in de toenemende behoefte aan recreatie. Wij hopen dat hij oog en liefde voor de natuur in al haar geledingen op gelukkige wijze zal weten te combi neren met culturele belangstelling. GROENE KRUIS SCHOORL Sportlaan 2 MAGAZIJN op zaterdag uitsluitend geopend 10.30-11.00 uur. Ma. t/m vrijdag 12.30-13.30 u. Telefoon 1738. Vorige week dinsdag werd in een bomvolle raadszaal door 80 belangstel lenden gediscussieerd over tal van onderwijsproblemen. Deze 80 aanwezigen, voor het merendeel bestaande uit onderwijskrachten, leden van de ver schillende oudercommissies en leden van de schoolraad, waren op uitno diging van de heer Le Belle, wethouder voor onderwijszaken, naar hét gemeentehuis gekomen. In zijn openingswoord stelde de wethouder de leden van de schoolraad voor, het voorstel om de heer Voogt, hoofd van de R.K. school te Catryp als belangstellende in de schoolraad te benoemen, werd aanvaard. De heer Le Belle vertelde verder iets over het doel van deze avond, en dit bleek het streven te zijn naar meer samenwerking tussen de Schoorlse scholen op allerlei gebied en op elk niveau. Er is wel enig overleg, b.v. tus sen de lagere scholen, maar dit zou moeten worden uitgebreid door ook contacten te leggen met de kleuterscholen. Bedoeling is te komen tot een soort onderwijsraad. op school zou moeten inschakelen. Elders in den lande is dit, zoals be kend, al gebeurd. De huisvesting in Schoorl, ook voor pas benoemde leerkrachten, is een hoofdstuk apart. Het is, aldus de heer Le Belle, een vrij hopeloze zaak waar we zien dat sommige huizen 9 maan den van het jaar leeg staan en wij een lijst van woningzoekenden heb ben van tegen de 200. En je kan niet TARIEVEN VERHUUR GYMNAS TIEK- EN SPORTZAAL Het is gebleken, aldus B en W dat de exploitatietekorten van de sport zaal en de gymnastiekzaal zeer groot zijn. Totaal wordt een tekort ge raamd van ƒ22.500,En daarom lijkt het B en W noodzakelijk dat de huidige, uit 1967 daterende tarieven, worden herzien. In een uitgebreide toelichting wor den de te verhogen bedragen nader gespecifieerd. De raad werd ge vraagd de betreffende verordening vast te stellen. De gemeentelijke bandrecorder bleek te zijn verdwenen en in de plaats daarvan bleek een notuliste te zijn aangesteld, in casu mevrouw De Waal die op dit terrein reeds haar sporen heeft verdiend. Vervolgens werd het woord gegeven aan de heren van de Heide maatschappij die de zwembadplan- nen toelichtten waarna enkele verte genwoordigers van Eurowoningen iets vertelden over het gigantische plan dat men van de zijde van die firma voor Schoorl in het vet heeft zitten. En dit liep allemaal dermate uit dat men pas om kwart over elf aan de normale agenda kon beginnen. De gemeenteraad van Bergen heeft zich tot de commissaris van de Ko ningin in Noord-Holland gewend met een ’verlanglijstje’, waarop ver meld de meest gewenste eigenschap pen van de nieuw te benoemen bur gemeester. In een brief schetst zij een ietwat chauvinistisch beeld van karakter en samenstelling der gemeente en de daarbij passende antecedenten van een eerste burger. Namens de gehe le raad is de brief ondertekend door loco-burgemeester W. Franck, wet houder C. J. Korver, raadsnestrix mevr. mr. E. P. Broekman-Vriesman en de raadsleden M. C. Veldt en C. M. Smit. Zij zullen de raad ver tegenwoordigen in een nader mon deling overleg, waarom in de brief wordt verzocht. Inmiddels heeft de commissaris zich bereid verklaard om over het on derhavige met de deputatie van ge dachten te wisselen. Het betreffende onderhoud zal plaatsvinden op maandag 25 januari a.s. te Haarlem. Dé tekst van de brief: 1. Bergen is zowel regionaal als na tionaal en zelfs internationaal van bijzondere betekenis en heeft dien overeenkomstig een taak te vervul len als woon-, recreatie- en toeris tenoord. 2. Als cultureel- en als kunstenaars centrum vervult Bergen een belang rijke plaats terwijl de natuurgebie- de ene onderwijzer of ambtenaar wel direct een huis geven terwijl er nog zoveel anderen al jaren op de lijst staan. Door de zaal werd gesteld dat de ge meente, als zijnde werkgever van ’n onderwijzer aan een openbare school, voor huisvesting moest zorgen. Maar die gemeente is ook verplicht de mensen die in erbarmelijke omstan digheden verkeren, de helpende hand te bieden. En we moeten er wel bij bedenken dat een gemeente alleen woningwetwoningen kan bouwen. De schoolarts dr. Sikkema hield een boeiend betoog over zijn werk en naar aanleiding van zijn woorden Werd nog gediscussieerd over ’t aan trekken van een schoolpsycholoog, een spraaklerares en de zg. school adviesdiensten. Het aantal keurin gen dat elk schoolkind moet onder gaan, zal wel niet kunnen worden uitgebreid, gebrek aan mankracht bij de schoolartsendienst is hiervan de oorzaak. En zo eindigde een bijeenkomst waarop de eerste stappen werden gezet op het pad naar een betere samenwerking tussen alle plaatse lijke scholen. GARANTIE RENTE EN AFLOSSING De gemeenteraad kan geldelijke steun verlenen ten behoeve van het verkrijgen in eigendom van een door de begunstigde te bouwen woning, dit is tevens van belang om het eigen woningbezit te bevorderen. De geldelijke steun kan o.a. bestaan uit het garanderen door de gemeente van rente en aflossingen, Door de heer v. d. Berg is een verzoek om garantie ingediend en B en W stel den de raad voor dit verzoek om garant te staan, in te willigen. AANGAAN GELDLENINGEN EN BESCHIKBAARSTELLING VAN KREDIETEN B en W hebben een aanbieding ont vangen voor het aangaan van een geldlening ter grootte van 300.000, ter consolidatie van vlottende schuld. Verder dient in verband met de stichting van een R.K. lagere school en een openbare kleuterschool in het plan Bovenweg een weg te worden aangelegd waarin 64 m riolering moet worden aangebracht. Om deze scholen toegankelijk te maken dient een weg te worden aangelegd en een voetpad. De raad werd gevraagd ak koord te gaan met de voorstellen hiervoor en de nodige gelden ter be schikking te stellen. Schoorls Gemengd Koor gaat dit werk van Carl Orff opvoeren las ik in ’De Duinstreek’. Nu, het is mis schien wel aardig er iets over te vertellen. Ze komen van verre die liederen. Uit een stokoud handschrift (middeleeuws), gevonden in de abdij van Benediktbeuern (het zijn de lie deren - Carmina - van Benedikt beuern - Bura Sancti - Benedicti). Het is vaganten-poëzie, dichtwerk van rondtrekkende - voornamelijk - theologische studenten, soms wel echt onsmakelijk van inhoud, als ge heel evenwel vlotten vrij, levendig, in latijn, in Duits-latijn of in het Duits alleen; liefdesliederen, drink liederen, boemelliederen, ook zuivere dansliederen er bij, niet te vergeten zuivere volkszang. En uit dit alles maakte Orff zijn zangspel, in 1937, met o.a. gemengde koren, eri ja ze ker, ballet. Misschien was dit onder meer de reden dat de Amerikaanse dans meester John Butler in 1962 op deze muziek een ballet maakte voor het Nederlands Danstheater, welk bal let een internationaal glansnummer voor deze groep werd. Velen vragen zich bij zo een over brugging (middeleeuwen - moderne tijd) wel eens af hoe dat te plooien valt. Sommigen zien hierin dat de liederen in hun totaliteit wellicht toch ook de belichaming waren van ■onbehagen in, en verzet tegen aller lei onjuiste toestanden van ’t eigen tijdse gebeuren. Men mag aannemen dat de cantate (oratorium, opera, wat is het? Helemaal eens is men het niet) deze overbrugging minder in zich heeft dan het ballet van Butler, dat vooral jongeren sterk aanspreekt* De vereniging ’Nieuw Bergen’ houdt op donderdag 4 februari vanaf 8 uur een algemene ledenvergadering in Hotel-Pension Het Witte Huis, Ruïnelaan 13-15 te Bergen. Naast een huishoudelijk gedeelte vermeldt de agenda als belangrijk ste punt ’Vragen staat vrij’. Onder dit motto zal het bestuur van Nieuw Bergen gelegenheid geven tot dis cussie en het stellen van vragen over actuele onderwerpen, Bergen betref fende. De beantwoording zal ge schieden door bestuursleden en des kundigen. Vrijdagavond j.l. werd door Alge meen Welzijn een avond gegeven in de Roode Leeuw. Hier werd het beeldverhaal gegeven van de expe ditie naar het hooggebergte - De Andes - van het Peru in Z.-Amerika. De tot aan de laatste plaats bezette zaal heeft kunnen genieten van een prachtige film met commentaar van prof. Egeler op geluidsband. De in leiding werd gesproken door de heer J. Battenheim. In de overvolle zaal van pension Golfzang te Camperduin is vorige week vrijdag een informatieve bij eenkomst gehouden over het ont werp bestemmingsplan ’Campergees ten’. Circa honderd belangstellenden lieten deze gelegenheid tot inspraak niet voorbij gaan. Breedvoerige dis cussies bleven echter uit en gehoord de reacties van de aanwezigen kan worden geconcludeerd, dat het plan in Camperduin vrij gunstig is ont vangen. Men had over het algemeen wel een open oog voor de bouw van zo’n 170 woningen ter plaatse, tussen de Houtendij k en de Munnikenweg, het ging er alleen maar om, hoe duur zijn ze en nog belangrijkerwie komen er in. De heer J. v. d. Willigen: „Dit is nu eens een mooi plannetje om onze jonge woningzoekenden te helpen. En dan voor een goedkoop prijsje.” Burgemeester Stronkhorst: „Als wij de kans kregen door eigen middelen via een geldlening dit plan te verwe zenlijken, dan konden we bouwter- reintje voor bouwterreintje verko pen, maar als dit niet kan zullen we makelaars of bouwondernemers moe ten inschakelen.” Zoals bekend voorziet Campergees ten in de bouw van 170 woningen, te weten, bungalows, dubbele woningen en rijen woningen in de verhouding 1:3:2. De laatste groep is mede be stemd voor Schoorlse woningzoeken den en ter stimulering van doorstro ming in andere delen van de ge meente. Het plan strekt zich uit over een gebied gelegen tussen Houten dij k en Munnikenweg. Verder is het gedeeltelijk uitgestrekt tot aan de Kleiweg. Ten noorden van de Klei weg zal een groensingel de bebou wing begrenzen. „Dit zal het eerste punt zijn vanaf de zee waar bomengroei mogelijk is,” aldus de heer Van der Wouden van het architectenbureau Zuiderhoek. Naar onze mening een wat te opti mistische uitlating. De heer Van der Wouden gaf ove rigens een zeer duidelijke uitleg van het plan, zoals het enige dagen tevo- Zondagmiddag van 1 tot 5 uur biedt het ruilcomité van Schoorl voor de derde maal in dit seizoen de verza melaars de mogelijkheid aan voor het leggen van nieuwe contacten. De vorige ruilbeurs werd bezocht door vele verzamelaars van diverse pluimage. Er heerste een bijzonder gezellige sfeer. Vélen keerden ver rijkt met niéuwe aanwinsten voor hun verzameling naar huis terug. Postzegels, ansichtkaarten, lucifer- merken, sigarenbandjes en andere verzamelobjecten gingen van hand naar hand. Het comité hoopt dan ook, dat zon dag weer vele verzamelaars de weg naar De Kastanjeboom zullen vin den. ren -in Golfzang ter inzage had ge legen. Hij zei Camperduin maar wei nig representatief té vinden in ver gelijking met andere badplaatsen en dat de realisering van het Camper- geesten-plan hierin zeker tegemoet zou komen. Hierna was het woord aan de ’op positie’. De heren Mink en Rezel- man waren het niet eens met het nieuwe tracé van de Kleiweg, als gevolg waarvan zij drie meter grond moesten afstaan. De heer Mink trok ook fel van leer tegen het feit dat agrarische grond moest worden op geofferd omwille van de woning bouw. „U ontneemt de boer zijn brood,” zei hij. Door de aanleg van riolering in het nieuwe plan kan ook de bestaande bebouwing hiervan profiteren, uitge zonderd echter Camperduin ten wes ten van de Munnikenweg. Hiervoor moeten weer andere kredieten wor den aangewend. Gediscussieerd werd over de ver houding woningwetwoningen ten op zichte van de andere bouw. Bij de eerste categorie mogen en kunnen geen zomerwoningen worden ge bouwd. De heer C, Marees stelde vragen over o.m. het Ahiooo-platform aan de Kleiweg. Burgemeester Stronkhorst zei dat dit naar alle waarschijn lijkheid gaat verdwijnen, waardoor eventueel meer woningen kunnen worden gebouwd. De heer Van Essen voorzag moei lijkheden t.a.v. de waterhuishouding in Campergeesten. Verdere vragen lagen meer in de pri- vé-sfeer, zodat tegen tien uur de discussies werden gesloten. Gebleken is dat er nog veel aan het plan zal moeten worden gedokterd voordat het ter visie zal komen en bezwaar schriften kunnen worden ingediend. De heer Marees vroeg tenslotte of de burgemeester zich durfde wagen aan een datum wanneer het plan ‘zal worden verwezenlijkt. Burgemeester: „Nee, dat doe ik niet.” Marees: „Tien jaar?” Burgemeester: „Dat is wat overdre ven.” Over het gymnastiekonderwijs zei de wethouder dat men blijft zoeken naar ruimte voor een nieuw te bouwen gymnastieklokaal. De inspecteur, de heer Van Drunen had gezegd dat Schoorl het stiefkind in zijn inspectie was. Het bleek niet mogelijk te zijn een nieuw gymlokaal te situeren naast de O.L. school Molenweg; men zocht en vond misschien een moge lijkheid op de hoek Huismansweg- Voorweg, een stuk grond, thans in eigendom bij het Bouwfonds Ned. Gemeenten. We moeten, aldus de heer Le Belle, het gymnastiekon derwijs beter op poten zetten. Er wordt serieus aan gedacht een auto bus aan te schaffen die door de ge meente zou worden gefinancieerd en waarmee de kinderen van de ver schillende scholen niet alleen naar het nieuwe lokaal zouden kunnen worden gebracht, maar ook naar de zwemlessen in Alkmaar en Bergen. Maar men moet daarbij wel van iedereen medewerking krijgen, en niét in het minst van de ouders. Na dit onderwerp werd weer over de samenwerking tussen de scholen van gedachten gewisseld. Een hoofd van de R.K. school uit Langedijk zei dat de overheid niet bevoegd is in te grijpen in de gang van zaken bij het bijzonder onderwijs. Samenwerking is heel goed zei hij, maar met het bewaren van het eigen karakter en de eigen zelfstandigheid. Men kan het recht vair de ouders niet aan tasten die een lijn in hun opvoeding hébben gelegd en die op school deze lijn wensen te zien voortgezet. U had, aldus de woordvoerder uit Lan gedijk, contact moeten opnemen met het R.K. schoolbestuur, het komt nu allemaal teveel uit één hoek. De heer Le Belle dacht dat ook het katholiek onderwijs waarde zou hechten aan contact mét het open baar onderwijs, de overheid heeft weliswaar niets met de gang van zaken op een katholieke school te maken, maar de gelden voor dit on derwijs moeten toch wel door de ge meenteraad heen. Het is, aldus de wethouder, geenszins de bedoeling het katholiek onderwijs de kop in te drukken of op iemands tenen te gaan staan. Er zijn tussen de beide scho len veel punten van overeenkomst en daarom moeten we samen onze gemeenschappelijke belangen beplei ten. Oud-wéthouder Kaandorp stelde dat hij hier gekomen was uit belangstel ling, dat het R.K. onderwijs bereid is waar dat mogelijk is, samen te wer ken, maar dat men zijn eigen auto nomie wenst te bewaren. Ook vroeg de heer Kaandorp of de schoolraad wel verstand heeft van onderwijsza ken, weliswaar is ’t ’in’ om inspraak te hebben, maar dan moet je wel wat hebben om in te spreken. De school raad is, zo werd verder gesteld, een adviesorgaan zonder een enkele be voegdheid, de leden ervan hébben de capaciteiten en het verstand van on-, derwijsproblemen wordt elke dag groter. Overigens is het de bedoeling dat de schoolraad verdwijnt als hier voor een onderwijsraad in de plaats komt, dat het zover zal komen lijkt wel duidelijk. Want er werd verder gesproken over nauwer contact tus sen de leerkrachten, de oudercom missies van de verschillende scholen en ook werd van gedachten gewis seld over de vraag of men de ouders INGEKOMEN STUKKEN Van GS waren weer de gebruike lijke toestemmingen op eerder geno men raadsbesluiten binnengekomen. Verder had het Initiatief Comité Volkstelling 1971 te Schagen ’n brief aan de raad gericht waarin werd ge vraagd geen medewerking aan de a.s. volkstelling te verlenen. Er zijn, zo delen B en W de raad mede, in de maand december 1970 verschil lende vergaderingen gehouden. O.a. over de oprichting van een zwem bad, deskundigen van de Neder landse Heidemaatschappij lichtten het plan toe, dat men heeft om een instructiebad te creëren, een ver warmd en overdekt bad. Verder werd er over de woningbouw ge sproken en wel over de bouw van liefst 510 woningen aan de Omloop. Ter verlichting van de woningnood stelt het gemeentebestuur de eis dat 20 woningwetwoningen dienen te worden gebouwd in dit plan. De heer N. Bakker te Zaandam zal op 1 maart a.s. in dienst treden als onderwijzer aan de O.L. school aan de Molenweg en als gemeentelijk vertegenwoordiger in de schoolraad is benoemd de heer De Waal in plaats van mevrouw Van der Lin den. Door GS is afwijzend beschikt op het verzoek van B en W de be bouwde kom uit te breiden. Öp ruime schaal, zo delen B en W mede, worden er clandestiene bouw sels opgericht. Hierop zal nauwlet tend worden toegezien en no nodig zal worden overgegaan tot afbraak. Hierna werden enkele in voorberei ding zijnde bestemmingsplannen be sproken. Nogmaals werd er 'bij de bevolking den van grote, internationaal erken de, wetenschappelijke waarde zijn. 3. De heterogene samenstelling der vaste en vlottende bevolking, die o.a. bestaat uit agrariërs, forensen, ren teniers en gepensioneerden, midden standers, kunstenaars, binnen- en buitenlandse vakantiegangers en dagrecreanten en waarbij de belang rijke Euratom Gemeenschap niet on genoemd mag blijven, vereist een juist aanvoelen van de bijzondere sfeer van deze dorpsgemeenschap. Dit brengt met zich mee een grote mate van tact, tolerantie en inle vingsvermogen om deze groepen met dikwijls tegengestelde belangen die mogelijkheden te bieden, die nodig zijn om goed te functioneren of zich thuis te voelen. Bij het beleid zal naar een harmonische oplossing van die tegenstellingen gestreefd dienen te worden. Bij dit alles dient er nochthans voor gewaakt te worden ‘het wezen der gemeenschap noch het eigene en het typerende dorpskarakter aan te tasten of op te offeren ten behoeve van de sterk toenemende woon- en recreatiebehoefte. 4. Dé politieke verhoudingen in de gemeenteraad weerspiegelen de he terogeniteit van de bevolkings-sa- menstelling (Kath.- Prot.- Chr.-frac- tie 4, VVD 3, PvdA 2, Idee ’69 2, Bergens Belang 2, PSP 1, Boeren Partij 1). Naast een intensief medeleven met de gemeentelijke belangen brengt de raad een grote mate van werkzaam heid op, waarbij openheid en in spraak van de burgerij voor haar belangrijke aspecten vormen. 5. De nieuwe burgemeester zal o.m. worden geconfronteerd met de vol gende problemen: a. Behoud natuurschoon en monu mentenzorg. b. Bestemmingsplannen. c. Probleemgebied Bergen aan Zee. d. Recreatieschap- 'kustgemeenten (Tweede nota ruimtelijke ordening). e. Wet gemeenschappelijke regelin gen (Gewestvorming). f. Amoco gaswinning en behande lingsinstallaties. g. Sociaal culturele voorzieningen. h. Gemeentelijk administratiekan toor c.q. nieuw raadhuis. i. Bevordering regionale regelingen, alsmede grenswijziging, wegenaan leg, riolering enz. 6. Gezien tegen de achtergrond van de genoemde aspecten en de alge meen levende wens tot behoud van het eigen karakter van de gemeente Bergen - die in samenstelling en uitingsvormen een boeiende ge meenschap vormt - zal van de nieuwe burgemeester verwacht moéten worden dat hy zyn roeping zoekt en voldoening vindt in het am biëren van die functie in deze agglo meratie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1971 | | pagina 1