Het zwembad en de Eurowoningen Raad maakte excursie naar het Dorpshuis Kort en lang - op de hang weekblad I a t h W I ^6! 111 \V/ lacedeèij. hawweg' J|g|| s Mr. Opticien D. W. PASTOOR, Bergen CONTACTLENZENSPECIALIST HOFLAAN 2 - TELEFOON 2202 Weekenddienst Tandartsen in Bergen Voor spoedbehandeling op zaterdag en zondag om 6 uur na telefonische afspraak met: verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoort, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond i i i I R.K. school begint met lesgeven Artis op de 38e Westfriese Flora Schoort nr. 1381 Brandmelding Bergen nr. 2626 Niet een bril, maar de JUISTE bril r e DOKTERSDIENSTEN 1 Jan de Leeuw hield geslaagde expositie ir Kir Slill w Qp zaterdag 30Jatl. speelt? P jftHö r ZEER BELANGRIJKE PUBLIEKE VEILING A. Gouden horloges, armbanden, colliers, ringen, oorbellen, broches etc., waarvan vele gezet met diamant en briljant; B. Zilveren en verzilverde artikelen o.a. kandelaars, serviezen, vazen etc.; C. Perzische tapijten; D. Radio’s, grammofoons, stereo-appara- ten; E. Antiek; F. Kristal; G. Curiosa etc. etc. 13e JAARGANG No. 4 - DONDERDAG 28 JANUARI 1971 - 6 PAGINA’S i i 2 1 I E I 3r d Leverancier van alle ziekenfondsen li I Deze winter dus kort èn lang in de sneeuw. menig hoofdbreken kosten om te be slissen wat u wel en wat niet in de karbies zult stoppen. Want de uur tjes na het skiën zijn modegevoelig, en uw vrouwentrots nog meer. Gelukkig loopt u dit seizoen nog niet de kans in mini uitgelachen te worden. Als u er maar voor zorgt dat u de juiste accessoires gebruikt: hoge laarzen, fantasiekousen, mis schien ook een lang vest of ’n spen cer. Maxi is - dat is inmiddels ge bleken - niet zo heel praktisch, voor- als als u nou eens in een jurk in plaats van in een lange broek een stuk wilt wandelen. Maar midi daar entegen is heel goed te dragen. En nog lekker warm ook. De hierbij afgebeelde dralon-model- len geven er een voorbeeld van. De midi-rok met afgebiesd hesje en col trui is in ieder geval in de roos. En voor de vrouw die nog niet helemaal van de minimode wil afstappen zou de jurk rechts een idee zijn: lang, met van voren een hoog oplopende split, die een maxi-uitzicht op haar mooie benen geeft. BERGEN HERV. GEMEENTE 10.15 uur: Ruïnekerk, Ds. Ter Steege. SCHOORL NED. HERVORMDE GEMEENTE VAN SCHOORL, GROET EN CAMP. 10.00 uur: Schoorl, Ds. W. Ph. E. v. Kooten. R.K. PAROCHIE VAN DE H. JOANNES DE DOOPER Zaterdag 19 uur Eucharistieviering viering als op zondag. Zondag: 8.00 - 9.30 - 11.00 en 19.00 uur. Advertentieprijs 20 ct. p. mm. Contracten speciale tarieven Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Mlddenstandsbank, Alkmaar Abonnementsprijs- 10,- per jaar; 3,— per kwartaal Post: per jaar 13,50 per kwartaal 3,50 2 DE DUINSTREEK CHRISTENGEMEENSCHAP 10.15 uur: Mensen wij dingsdienst. Boschmansweg 13, Schoorl. ALKMAAR DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 uur: Ds. Van der Sluis sr. REMONSTRANTSE GEMEENTE 10.30 uur: Ds. H. J. A. Adriaanse. EVANG-LUTH. GEMEENTE 10.15 uur: Prop. J. L. J. Meiners, Amsterdam. S Uitsluitend specialistische behandeling ft Brillen op recept van uw oogarts, worden snel geleverd. S aangemeten door 5 S GEREFORMEERDE KERK 10.00 en 19.00 uur: Kand. H. R. Plomp te Amsterdam. O V REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Damweg 1e - Schoorl Telefoon (02209) 1268 en 1223 Giro 55 28 87 BERGEN F. HOUDé Prins Hendriklaan 14, tel. 3895 en J. M. F. LUGTEN Hof laan 6. tel. 2700 VOOR KOEDIJK, SCHOORL EN W ARMENHUIZEN Dr. van Hesteren Dorpsstraat 108, tel. 212 Warmenhuizen ’Artis moet blijven’ zal ook doorklin ken op de 38e Westfriese Flora in Bovenkarspel, die wordt gehouden van 16 t.m. 21 februari 1971 onder het motto ’De lente begint in Bo venkarspel’. Over een oppervlakte van 140 m2 zullen de bezoekers vooral dieren uit Midden-Afrika te zien krijgen. On der deze dieren: 2 jonge leeuwen, dwergschaapjes, -geitjes, Tapir, pa- relhoenders, Agapornis (kleine pape- gaaitjes), witneus makao’s, grijsrode staart-papegaaien, wevervogels en wida’s. Het bestuur van de Flora staat de ruimte geheel belangeloos aan Artis af. »1 i yi K i t Jij '5H GROENE KRUIS SCHOORL Sportlaan 2 MAGAZIJN op zaterdag uitsluitend geopend 10.30-11.00 uur. Ma. t/m vrijdag 12.30-13.30 u. Telefoon 1738. De Bergense schilder Jan de Leeuw, welke in oktober j.l. op de Interna tionale Transport-beurs een exposi tie van Lineaire Non-figuratieve en olieverf heeft gehouden, werd als no vum in het maandblad Mechanisch- Transport gesignaleerd. Deze expositie tesamen met vork heftrucks, heeft talrijke aanvragen uit Europa opgeleverd. Jan d. Leeuw heeft nu een contract met een Duits concern en zal op de a.s. Hannover Messe in april in een eigen paviljoen van het concern exposeren. Ook in Londen in 1972 zal een expo sitie op de Internationale Transport- beurs volgen. Of eerst met de klassen 1 en 2 meteen met de klassen 1 t.m. 4 zal worden aangevangen is afhankelijk van het aantal te verwachten leer lingen. Als vertegenwoordiger van de bewoners van Saenegheest heeft inmiddels in het bestuur zitting ge nomen de heer Th. Dijkstra, Die 4 te Bergen. Nadere details over de school zijn binnenkort te verwach ten. Alleen kunnen we niets, samen kunnen we alles, staat er te lezen op een der muren van het inbouw zijnde Dorpshuis. De raadsleden maakten vorige week zaterdagmorgen een excursie naar De Blinkerd en werden rondgelid door het Stichtingsbestuur. Iedereen was vol lof over de ruime opzet van het centrum, de voorzitter, de heer Van Westen, gaf bij elke ruimte een explicatie. Enfin enkele weken geleden heeft u de indeling van De Blinkerd in De Duinstreek kunnen zien. Nadien vertrok men naar het gemeentehuis waar het glas werd geheven op De Blinkerd en waar aan raadsleden en pers een financieel overzicht, een jaarverslag en een lijst met geplande evenementen werden overhandigd. Bij de raad bestond behoefte, zo bleek wel, om eerst de stukken nader te bestuderen om hierop later terug te komen. Er werd gediscussieerd over het al dan niet juist zijn van het heffen van gemeentelijke vermakelijkheids belasting, gesteld werd dat het centrum niet alleen voor de Schoorlse inwo ners was gebouwd maar ook om er mensen van buiten te laten genieten van het programma. Wat het financiële gedeelte betreft, uiteraard zijn in de loop van de bouw de kosten gestegen, en dan moest, zo bleek, het toneel worden verhoogd. De definitieve opzet geeft een totaalbedrag aan van 984.350, en dit is het totaalbedrag wat het centrum kost. Financieel is men praktisch rond, aan de gemeente zal nog worden gevraagd garant te staan voor een lening van 175.000,-. Men heeft ook een exploitatiebegro ting opgezet die sluit met een bedrag van 97.400,-. Het is evenwel slechts een begroting waarbij de bedragen Het jaar 1971 zal een belangrijk jaar worden voor de Stichting. Met name zal dan ervaring worden ver kregen met de exploitatie. De per spectieven hiervoor acht het bestuur hoopvol en in het algemeen ziet men de toekomst met vertrouwen tege moet. W» 6 ”5 Er werden verschillende vergade ringen met verschillende instanties belegd, de evenementencommissie Ten eerste dus het zwembad. Enke le heren van de Nederlandse Heide maatschappij hielden een betoog bij een drietal schetsontwerpen. De heer Overbeek vertelde dat men in eerste instantie had gedacht aan een openluchtzwembad, maar dat verde re besprekingen hadden geleid tot het plan een overdekt instructiebad te creëren. Wij hadden, aldus de woordvoerder van de Heidemaat schappij wel enkele argumenten te gen de plaats, maar het blijkt dat het gemeentebestuur hieraan wel vast houdt. In contacten met de Vereni ging van Ned. Gemeenten was men tot verschillende uitgangspunten ge komen v.w.b. de opzet. Getoond werden verschillende schetsen waar bij voor- en nadelen werden ge noemd. Het is mogelijk een instruc- tiebadje te bouwen voor 6 ton en dan heeft dat de afmetingen 8x15 meter, uiteraard zijn baden van gro tere afmetingen duurder. Er werd door de raad een aantal vragen gesteld. De heer Meijer vroeg iets over de zonneweide, er werd wat gepraat over de stand van de zon op verschillende momenten van de dag, terwijl de heer Duyneveld wel iets zag in ultraviolette lam pen als de zon niet op het betref fende gedeelte zou schijnen. Wet houder Le Belle stelde dat er zoveel particulieren, zijn die een badje reali seren en hij, vroeg zich af of een. en ander niet simpeler van opzet zou kunnen zijn. De scholen hebben aan badjes van dergelijke kleine afme tingen niets, zei de wethouder. De heer Steking bereed zijn oude stokpaardje weer door op te mer ken dat het zwembad toch veel be ter bij het Dorpshuis kon worden gesitueerd en zijn fractiegenoot De Leeuw vond dat een instructiebad prioriteit moest gegeven worden bo ven een normaal bad. Iedere Neder lander moet toch kunnen zwemmen. als men op deze plek duurdere wo ningen voor beter gesitueerden zou bouwen. De raadsleden kregen volop gele genheid hun zegje te zeggen en ge concludeerd kan wel worden dat men met het plan niet direct weg liep. Kernpunt was dat men hier geen oplossing vond voor de bijna 200 woningzoekenden. De heer De Waal stelde dat er toch wel variaties mogelijk zijn tussen woningwetwoningen en de hier ten tonele gevoerde 510 luxe huizen. De heer Duyneveld had weliswaar lof voor de manier waarop men dit plan met de conventionele wijze van bouwen had gebroken, maar plaatste toch enkele kanttekeningen. Zo zei hij onder meer dat de sociale struc tuur van Schoorl zich teveel zou wij zigen, dat hij woningen voor alleen staanden en bejaarden miste en dat men geen elite-buurt moest gaan creëren. Een woordvoerder van de N.V. zei dat er over prijs en huur van de woningen nog weinig was te zeggen, na veel praten en vragen van de raad wilde hij dan wel zeggen dat de gemiddelde prijs in Leusden rond de 74 mille ligt, hoe het hier in Schoorl zou uitvallen kon hij niet zeggen. De heer Leysen stelde dat Schoorl, als recreatiegemeente, geen enkel belang heeft bij dit soort huizen. Als u stelt, aldus de heer Leysen, dat Schoorl een injectie van buitenaf moet hebben, dan haalt u een sneeuwbal binnen die uit elkaar zal spatten en alle bestaande mogelijk heden zal opeisen. De heer Duyneveld stelde later in de discussies nog dat dit hele plan psychologisch beroerd ligt en dat men geen antwoord krijgt op de vraag wat er door middel van dit plan voor de woningzoekenden kan worden gedaan. Nadat ook de pu blieke tribune gelegenheid had ge kregen vragen te stellen werden om over elven de beschouwingen rond het plan Nolleweide gesloten. Wie gedurende het winterseizoen in de gelegenheid is om op vrijdag avond een kijkje te nemen in het Centraal Station van Utrecht, zal nooit meer durven beweren dat win tersport in ons land niet geliefd is. Misschien zou bij de aanstaande volkstelling ook eens kunnen worden onderzocht hoevelen van ons jaar lijks naar het witte zuiden trek ken. Tien tegen één dat dat er meer zijn dan u zou denken. Tenzij u inderdaad eens in Utrecht gaat kijken, of - en die kans is groot - tenzij u zelf tot die jaarlijks groter wordende groep wintergenie- ters behoort. Dan weet u ook wat het is, om na een ongemerkt voor bijgegane treinreis voor het eerst weer tot over uw knieën in de sneeuw te zakken, en dan kent u de sensatie van het zweven in ’n stoel tjeslift, op naar de top. Wat u dan ook weet is het dat sjou wen van koffers vol winterzware warme kleren lang geen pretje is, en het zal u zeker in dit seizoen van vraagtekens wat betreft de roklengte Er werd nog gedacht aan een over kapping van plastic waardoor het bad langer gebruikt zou kunnen worden. Geconcludeerd werd dat een gesprek van B en W met de Heide maatschappij zinvol zou zijn, men weet nu de wensen van de gemeen teraad in deze. En toen werden de bordjes verhan gen, in plaats van zwembadschetsen werden er kaarten opgehangen van het plan Nolleweide. Andere heren, en wel die van Eurowoningen N.V. stelden zich voor en het woord werd gegeven aan de heer Zuiderhoek, ste- debouwkundige der gemeente. Hij hield verschillende malen tij dens de vergadering een betoog, maar ging nogal eens ’bij windje- waai om’ om een Westfriese uitdruk king te gebruiken. Hij bleek Schoorl een heerlijke gemeente te vinden, de weg achterom achtte hij een goede oplossing. Hij lichtte het plan Nol leweide toe en merkte hierbij onder meer op dat men er naar snakt de huidige vormgeving van blokken- bouw in het vierkant te doorbreken. Ronde blokken, betrekkelijk smalle woningen met veel groen er omheen achtte hij de oplossing. En wel dri- ve-in-woningen, dus geen boxen no dig voor de auto. Hij dacht dat het een verrijking voor Schoorl zou zijn PAROCHIE PETRUS EN PAULUS Zaterdag 19 uur Eucharistieviering als op zondag. Zondag 8.15 - 9.30 - 11.00 11.00 uur: Eucharistieviering met rit mische begeleiding. nog sterk kunnen veranderen. Het is n.l. nog niet bekend of men geheel of gedeeltelijk zal worden vrijgesteld van het betalen van vermakelijk heidsbelasting zoals in andere ge meenten wordt gedaan. Dit kan de exploitatie uiteraard nog beduidend moeilijker maken. Uit het jaarverslag van de Stich ting blijkt dat men in het begin van het jaar 1970 voor een aantal onze kere factoren kwam te staan. Het betreffende ministerie keurde de laatste tekeningen goed, er kon een bouwvergunning worden afgegeven en financieel slaagde het bestuur er in de zaak rond te krijgen. De ge meente kon de door haar in prin cipe toegezegde subsidie uitkeren en uit de industrie werd een bedrag van 50.000,- ontvangen. Door de gemeente werd de grond; in erfpacht uitgegeven en met het| R.K. kerkbestuur werd over de doorbraak naar de Toeristenkerk een akkoord bereikt. Op 10 april 1970 werd door aannemer Visser met de bouw van De Blinkerd begonnen. De bouw verliep voorspoedig, al leen moest, zo bleek uit contacten met deskundigen, de vrije hoogte op het toneel worden verhoogd. De eisen, die telkens vanwege de brand veiligheid naar voren werden ge bracht, wekten ontstemming bij het bestuur. De balans van de hiermee gepaard gaande extra kosten zal in het volgend jaar worden gemaakt. Er zal, zo lezen we verder, door de heer D. Trap een gevelversiering worden gemaakt. Een belangrijk probleem was de stij ging van lonen en materiaalkosten, want de aanneemsom dateerde van september 1969. Het ministerie had geadviseerd voor de gestegen kosten bij de gemeente subsidie aan te vra gen en de gemeenteraad ging hier mee akkoord. Aangezien regeren vooruitzien is, ziet het bestuur tot slot van het jaarverslag in de toekomst. Als taak ziet zij voor dit jaar het voltooien van de bouw, de uitvoe ring van de evenementen en de vast stelling van het programma voor het winterseizoen 1971-1972. Het bestuur hoopt een lening te kunnen aantrek ken voor de niet door subsidiever- hoging gedekte investeringen. Vorige week konden wij door gebrek aan plaatsruimte alleen enige aan dacht schenken aan de normale raadsagenda van de vergadering die op maandag 18 januari is gehouden. Nu is het de laatste tijd gewoonte dat de raadsvergaderingen op maandag worden gehouden, voor onze krant be tekent dit dat wij er te weinig aandacht aan kunnen besteden. Immers, een groot gedeelte ervan is al klaar en het kan economisch gezien niet verant woord zyn aan de betreffende editie alsnog een pagina toe te voegen. Maar, hoewel het inmiddels al weer enige tijd geleden is dat de betreffende ver gadering is gehouden, overigens een marathonzitting van 7 tot 12 uur, leek het ons toch dienstig om in vogelvlucht nog enige aandacht aan een tweetal zaken te wijden. En wel het zwembad en de Eurowoningen. De bespreking van deze twee punten vergde ruim vier uur, een stenografisch verslag hiervan zullen wij u niet aanbieden want u begrijpt dat er in vier uur zoveel kan worden gezegd dat wij een volledige Duinstreek met de discussies zouden kunnen vullen en dat kan nu eenmaal niet. Veilingbedrijf ’SCALA’ Schoorlstraat 195, Amsterdam, telefoon (020) 26 53 66 zal t.o.v. gerechtsdeurwaarder L. W. A. Toonen te Alkmaar, op maandag 1 februari a.s. in opdracht van import en groothandel in gebouw ’KOMPAS’, Dr. v. Peltlaan/Pr. Hendrik laan te Bergen (N.H.) per opbod publiek a contant veilen diverse goederen, o.a.: EUROPESE PAROCHIE VAN ST. BENEDICTUS Prins Hendriklaan 31 Zaterdag 19.15 uur: Eucharistie- als op zondag. Zondag: 9.00 uur hoogmis, 10.15 uur Europese dienst met preek in het Frans en Duits - 11.30 uur. LEGER DES HEILS, Dorpshuis 10.00 uur: Samenkomst. bereidde een indrukwekkend pro gramma voor, u heeft het enkele we ken geleden kunnen lezen. Wat de voorlichting aan de bevolking be treft, de pers besteedde enkele ma len aandacht aan De Blinkerd, er werd op 1 oktober een informatieve avond belegd en op de tiende van die maand kon men de bouw bezich tigen. In het bestuur vonden enkele mutaties plaats, de heren De Boer en De Leeuw en Wilbers bedankten en in hun plaats werden benoemd de heren Egmond, Leysen en Plomp. Op 31 december 1970 was het be stuur als volgt samengesteld: Mr. P. J. van Westen, voorzitter; R. Dekker vice-voorzitter; C. A. Kater, secre taris; C. S. van Egmond, penning meester. Als bestuursleden treden op mevr. Broersma, mevr. Kaag, en de heren v. d. Helm, Lagendijk, Leysen, Louter, Muelink, Plomp, v. Reenen, v. d. Vegt en Voogt. Het bestuur is van mening dat het geen in het afgelopen jaar werd be reikt, alleen mogelijk is geworden door de goede verhoudingen onder ling en door de juiste taakverdeling. Gebleken is dat de totstandkoming van het dorpscentrum geen zaak is van enkele bestuursleden maar van hef bestuur in haar totaliteit. J. G. BRANDT v. Reenenpark 11, Bergen, tel. 2059. Alle gouden sieraden zijn voorzien van een Nederlands keurmerk. De goederen zijn te bezichtigen:des avonds om 7 uur, verkoop om 8 uur. Het R.K. schoolbestuur te Bergen heeft besloten, ongeacht het al of niet beschikbaar zijn van haar nieuwe schoolgebouw in Saene gheest, de lessen voor die school reeds in augustus 1971 aan te van gen. Schoorl: zaterdags 9 uur. Bij de Zeeweg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1971 | | pagina 1