raads- Wordt de vlinder een zeldzaamheid? Agenda van de Schoorlse vergadering a.s. maandag Agenda raadsvergadering SCHOORL Onder de aandacht van belangstellenden wordt ge bracht, dat ook thans weer de agen da met voorstellen voor de raadsver gadering gratis kan worden afge haald zolang de voorraad strekt. De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op maandag 8' februari a.s. De raadsstukken liggen voor het publiek ter inzage op vrijdag 5 februari a.s. en maandag 8 februari a.s. en wel tijdens de openstellings- uren der secretarie. verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Petten en Egmond De heer Belonje overleden Weekenddienst Volleybalvereniging Schoorl VOOR KOEDIJK, SCHOORL EN W ARMENHUIZEN Dr. BRUST DOKTERSDIENSTEN Bijeenkomst Herv. Vrouwengroep ERFPACHT TERREIN VOETBALV. SCHOORL Hedenavond vergadering ’Nieuw Bergen’ INGEZONDEN DOELMATIGHEIDSONDERZOEK GEMEENTELIJK APPARAAT Openbare vergaderin gen raadscommissies Drumband Schoorl INSPRAAK IN BERGEN Tandartsen in Bergen Gehoord in de raad van Bergen 13e JAARGANG No. 5 - DONDERDAG 4 FEBRUARI 1971 ge- kon De gemeente Schoorl in zijn totali teit is aan Willem Karei Belonje bij zonder veel dank verschuldigd. Jan Pool, januari 1971. Bankrelatie Alg. Bank Nederland n.v., Bergen Coöp. Raiffeisenbank, Schoorl en Bergen Ned. Mlddenstandsbank, Alkmaar Advertentieprijs 25 ct. p. mm. Contracten speciale tarieven Abonnementsprijs: 20,— per jaar; f 5,— p. kwartaal Post: per jaar - 25,— Per kwartaal /6,25 Heereweg 272, tel. 1288 GROENE KRUIS SCHOORL Sportlaan 2 MAGAZIJN op zaterdag uitsluitend geopend 10.30-11.00 uur. Ma. t/m vrijdag 12.30-13.30 u. Telefoon 1738. SCHOORL NED. HERVORMDE GEMEENTE VAN SCHOORL, GROET EN CAMP. 10.00 uur: Groet, ds. van Kooten. R.K. PAROCHIE VAN DE H. JOANNES DE DOOPER Zaterdag 19 uur Eucharistieviering viering als op zondag. Zondag: 8.00 - 9.30 - 11.00 en 19.00 uur. REDAKTIE EN ADMINISTRATIE DRY. VOLKERS EN LEEGWATER (v.h. C. Oldenburg) Dam weg 1e - Schoorl Telefoon (02209) 1268 en 1223 Giro 55 28 67 RONDVRAAG Over de rondvraag en de terzake van de agendapunten gevoerde dis cussies zullen we u gaare in onze volgende editie nader informeren. Uitslagen woensdag 27 januari: Da mes: Reactie 2 - Schoorl 2 2-2. Heren: Schoorl 1 - Reactie 2 3-0. Dames: Schoorl 3 - Bevok 2 1-3. Komende wedstrijden voor 10 fe bruari: Schoorl 2 - Emos 2; Schoorl 1 - EMM 5. Heren: Effect 3 Schoorl 1. ALKMAAR DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 uur: Ds. Van der Sluis sr. REMONSTRANTSE GEMEENTE Geen opgave ontvangen. EVANG-LUTH. GEMEENTE 10.15 uur: Prop. J. Kraima, Den Haag. weekblad DE DUINSTREEK BERGEN B. LUIF Nw. Bergerweg 1, telef. 3130 Op 8 februari a.s. is er ’s avonds om 7.15 uur een bijeenkomst in de con sistoriekamer van, de Hervormde Vrouwengroep. Spreekster is me vrouw Schouten, over het onderwerp Vormingswerk bij doven. derij van betrokkene. Dit perceel heeft, zo zeggen B en W, een agra rische bestemming. Blijkens mede delingen van de heer Goet lag het in zijn bedoeling een gedeelte van de boerderij een recreatieve bestem ming te geven. Maar het bestem mingsplan laat dit niet toe en daar om wordt de raad gevraagd het ver zoek van de heer Goet ongegrond te verklaren. Weliswaar hebben B en W begrip voor de wensen van de heer Goet, maar naast betrokkene hebben vele agrariërs de wens hun boerderij in dienst te stellen van de recreatie. De heer Zuiderhoek, de gemeentelijke stedebouwkundige zag liever oor spronkelijke en karakteristieke boer- derijvormen en daarnaast had de heer Zuiderhoek zijn bezorging ge- uit voor aantasting van het land- schap. Maar B en W willen toch nog wel onderzoeken of in de toekomst een zekere recreatieve bestemming voor dit gebied in het bestemmingsplan kan worden opgenomen. Aan de v.v. Schoorl is toestemming verleend voor uitbreiding van het Ideedgebouw met een kantine. De vereniging heeft verzocht aan haar de grond onder het kleedlokaal en de kantine in erfpacht uit te geven, want de Ned. Sportfederatie verleent slechts dan subsidie in de bouwkos ten als deze grond in eigendom of in erfpacht is bij de betreffende vereniging. Van de v.v. Duinranders en - - - in de elektriciteitsvoorziening Schoorl werd gewezen. BENOEMING LID COMMISSIE NATUUR- EN LANDSCHAPS- SCHOON Dit agendapunt is al eerder aan de raad ter behandeling aangeboden en wel voor de vergadering van 7 de cember j.l. Toen werd op verzoek van de 'heer Meijer deze zaak aange houden. BEROEPSSCHRIFT WEIGERING BOUWVERGUNNING DE HEER GOET De heer C. Goet, Houtendijk 20 had om voorziening gevraagd tegen de weigering van B en W voor het. ver anderen van de gevel van de boer- De vereniging ’Nieuw Bergen’ belegt hedenavond vanaf acht uur een al gemene ledenvergadering in hotel pension ’t Witte Huis, Ruïnelaan 13- 15 te Bergen. Naast een huishoude lijk gedeelte vermeldt de agenda als belangrijkst punt ’Vragen staat vrij’. Onder dit motto geeft het bestuur ieder de gelegenheid tot het stellen van vragen over actuele onderwer pen, Bergen betreffende. De beantwoording zal geschieden door bestuursleden en deskundigen, w.o. dr. D. Eisma, G. H. Monsees en ir. J. Hamstra. Dê vlinders met hun voor ons on begrijpelijk fengevoelige zintuigen kunnen zo de weg vinden naar de bron van onuitputtelijke overvloed. Na even voorzichtig rondkijken zag ik de vlinder, die zoéven als een schim voorbij vloog, op de door de zon beschenen muur zitten met toe gevouwen vleugels. Zoals ze daar te gen de muur zat, zag ik, dat de vleu gels aan de onderkant heel donker, zelfs bijna zwart waren en ik ver moedde nu met vrij grote zekerheid dat het de Dagpauwoog zou zijn. Ik geloofde vast en zeker dat ze zo meteen op een van de pluimen van de buddleia, de vlinderstruik bij uit stek, zou neerstrijken. Al heel spoedig gingen de vleugels weer wijd uiteen, de donkere kant was weer onzichtbaar geworden en de vlinder was blijkbaar in gereed heid om weer op te vliegen. Dan zag ik voor heel korte tijd voor mij uit gespreid in het felle zonlicht de won derlijk mooie kleurtekening en het wonderlijke nog verhoogd door de glanzende blauwachtige oogvlekken op de vleugels. Deze oogvlekken doen denken aan de oogvlekken in de pronkveren van de pauw en daar van is waarschijnlijk ook de naam van de vlinder afgeleid. Aan de gemeenteraad van Schoorl. De Partij van de Arbeid afdeling Schoorl, op 19 januari j.l. in verga dering bijeen, heeft kennis genomen van het besluit tot het houden van een volkstelling, en heeft geconsta teerd, dat er onder de bevolking be zorgdheid bestaat ten aanzien van deze telling. a. Er worden teveel niet ter zake doende vragen gesteld. b. Men is er van overtuigd, dat de anonimiteit van de bevolking niet kan worden gewaarborgd. c. Tevens is geen enkele zekerheid, dat de gegevens niet terecht komen bij personen en instanties, waar de ze niet behoren te komen. d. Wijzend op punt c, protesteren wij heftig tegen de wijze waarop de ge meente Schoorl enquêteurs voor de ze telling tracht te werven. Hiervoor- maakt de gemeente ge bruik van advertenties in de plaat selijke bladen! Velen ziïllen zich vernederd voelen indien een aan hun bekend persoon de telling verricht. Óm bovenstaande redenen verzoeken wij om voor deze telling personen in te schakelen, die of rijksambte- naar, of buitenstaander van onze ge meenschap zijn. Tenslotte willen wij wijzen op de motie wélke in de raad van Bergen is aangenomen en op de brief van het Initiatief Kom- mité ’Volkstelling 1971’, welke in uw bezit' is. Namens de afdeling van PvdA. A. Glas, secretaris. Buiten verantwoordelijkheid van de redactie. OPCENTEN PERSONELE- EN GRONDBELASTING Op 1 juni 1971 vervallen de veror deningen betreffende de heffing van gemeentelijke opcenten op de hoofd som der personele belasting en vol gend, jaar januari is dit het geval met de heffing van opcenten op de grondbelasting. De gemeenten ont vangen hiervoor een compensatie uit het gemeentefonds door middel van een verhoging van het schaalbedrag per inwoner. Men is. v.w.b. de personele belas ting uitgegaan van 200 opcenten. Hieruit volgt, aldus B en W, dat die gemeenten die momenteel meer dan 200 opcenten heffen zonder verdere maatregelen, inkomsten zouden gaan derven. Daarom is het gewenst op nieuw een verordening vast te stel len waardoor niet alleen wordt be reikt dat er geen inkomstenderving voor de gemeente optreedt, maar ook kan een zekere verruiming van dé middelen plaatsvinden zonder dat de druk op de contribuabelen zwaar der wordt dan voorheen het geval was. De raad wordt gevraagd de betreffende verordeningen vast te stellen. Daar vloog de vlinder weg in ooste lijke richting, nam helemaal geen notitie van de buddleia en was in minder dan geen tijd uit het ge zicht verdwenen. Het duurde tot 24 augustus, voordat er weer bezoek kwam en wel van twee pauwogen en een atalanta en de buddleia had hun volle belangstelling. Drieëntwintig augustus waren voor het eerst vier kleine vossen, en deze soort zag ik 18 september voor het laatst. Het grootste aantal kleine vossen op één dag was elf, De pauwoog heb ik gezien tot acht september en de ata lanta tot 19 september. De buddleia was toén uitgebloeid. De vlinders waren in dat tijdperk elke dag te zien, als het maar heerlijk zonnig was; pp zonloze donkere of regen achtige dagen lieten zij zich niet zien, maar ais de zon weer te voorschijn kwam, waren ze heel spoedig weer aanwezig. Vorig jaar - in 1969 - hebben wij op een dag wel twaalf distelvlinders waargenomen, maar dit jaar, in het gehele seizoen slechts twee, n.l. een óp 15 augustus en later nog weer een op 5 september. De distelvlinders zijn bekend om de grote afstanden die zij kunnen afleggen. Zij zijn in staat grote tochten te ondernemen vanaf de landen rond de Middel landse Zee, van de Europese- en ook de Noord-Afrikaanse landen. Het gebeurde in de morgen van de vijfde augustus 1970, die naar het zich liet aanzien de belofte in het vooruitzicht stelde van een fraaie zonnige zomerdag. Zulk een dag is het ook in alle opzichten geweest. Omstreeks tien tiur zal het geweest zijn toen' ik voor de tafel zat en naar buiten keek in de hoop, of ik nog iets te zien zou krijgen dat wat afleiding, kon geven, en zomaar opeens was er iéts, toen er plotseling een vlinder met grote snelheid langs het raam voorbijvloog. Het ging alles zo vlug, dat ik helemaal geen gelegenheid had om met enige zekerheid te kunnen gissen wat voor een soort van vlinder het geweest kon zijn, die zo onverwachts zijn intocht hield. Ik vond het toch interessant genoeg om het niet ongemerkt te laten voorbij gaan. Bovendien meende ik toch ook iets gezien te hebben dat mij enigszins békend toeleek en daarom ging ik met grote spoed naar buiten. Ik herin nerde mij ook nog, dat de buddleia haar eerste drie pluimen in volle bloei had gekregen en zij is in het bezit van het voorrecht om vlinders aan te trek ken vanaf grote afstanden door de geur die zij verspreidt en die voor vlin ders vast wel veelbelovend en verleidelijk is. In de raad is er al eens over gespro ken en B en W achten het zeker ge wenst dat er een doelmatigheids- of wel een organisatieonderzoek wordt ingesteld ten aanzien van het ge meentelijk apparaat. Door achterstand in het werk en de toeneming der werkzaamheden, zo delen B en W aan de raad mede, is een dergelijk onderzoek zeker ge wenst. Middels een rapport van het desbe treffend bureau van de Ver. v. Ned. Gemeenten zou meer inzicht worden verkregen in voornoemde problema tiek en dan kunnen er maatregelen worden genomen óm een ’achterlo pen’ van het gemeentelijk apparaat zoveel mogelijk te beperken. Het bureau vraagt voor het uit brengen van een algemeen advies ƒ5700,en de raad wordt gevraagd dit bedrag ter beschikking te stellen. NAAMGEVING WEGEN Er dienen in plan Oost enkele wegen van een nieuwe benaming te worden voorzien. B en W stellen de raad voor om het gedeelte van de Onder weg tussen de Voorweg en de aan sluiting Fredèrikslaan-Hulstweg de naam Sleedoornweg te geven en de aan de andere op de tekening aan gegeven wegen de namen Duin- doornweg en Duindoomplantsoen te geven. B en W staan verder open voor sug gesties uit de raad hoe men in het vervolg tijdig tot een meer aanspre kende naamgeving kan komen. De heer W. K. Belonje die 33 jaar gemeentesecretaris van Schoorl is geweest, is vorige week woensdag plotseling overleden. Het is jammer dat deze bescheiden figuur die vorig jaar oktober afscheid nam, niet lan ger van zijn welverdiend pensioen heeft mogen genieten. De heer Be lonje was niet alleen ambtenaar, ve le functies heeft hij als zodanig ove rigens vervuld, hij was ook en voor al mens met een warm kloppend hart voor de naaste. Tallozen heeft hij advies gegeven op allerlei ge bied en evenzoveel tallozen zijn door hem in de echt verbonden. Hier be zigde hij niet de koude onpersoon lijke uitdrukkingen, maar wist in z’n toespraak tot het paartje dat hij juist in de echt had verbonden, warmte en menselijkheid te leggen. De heer Belonje was, zoals gezegd, ’n bescheiden figuur, en niet iemand die stond te dringen om zijn mond open te doen. Hij was ’n zwijgzaam mens en van hem zei burgemees ter Stronkhorst bij zijn afscheid als secretaris dat alleen aan zijn ge laatsuitdrukking te concluderen viel wat hij van een en ander dacht. In vroeger tijden heeft men zich ook al verwonderd over het ge heimzinnig leven van de vlinders, maar omdat de tijd nog niet rijp was voor realiteit, kon het gebeuren, dat men tot een heel vreemde ver klaring van het onbegrijpelijke, ver viel. De zomerdag-vlinders, die zo trots en zulfbewust in onze nabij heid rondvliegen en die ons zo kun nen boeien door hun aantrekkelijke verschijning maar vooral ook door ’t eigenaardig patroon van zeldzame fraaie kleuren, 'die zo kunstig even redig verdeeld zijn over hun vleu gels, zouden ze het zelf ook kunnen aan voelen, dat zij zo in alle ^opzich ten echt bewonderenswaardig zijn? Ik meen dat ér wel enige reden voor is om dit te veronderstellen, want deze mooie kleuren, waar wij zo ge noeglijk op neer zien, zullen hen wel niet zo maar zijn meegegeven. Het zal zeker toch niet allemaal doel loos gedragen worden. Wat er in het kleine wezen van een vlinder voor denkkracht aanwezig is, weten wij niet, het is tot op heden voor ons verborgen gebleven - dat zal het waarschijnlijk ook Wel blijven - maar heel zeker heeft zij, net als al wat leeft het een en ander meege- De Schoorlse gemeenteraad komt volgende week maandag, 8 februari om 8 uur ten gemeentehuize bijeen. Aan de orde komt een agenda van een elftal punten, waaronder: INGEKOMEN STUKKEN B en W stellen de raad voor, alle ingekomen stukken voor kennisge ving aan te nemen. Onder meer heeft de Stichting IJssport Noord- Holland te Alkmaar een dankbe tuiging gestuurd voor de financiële medewerking tot verwezenlijking van de in Alkmaar te bouwen kunstijsbaan. Van een raadslid uit Bergen was een schrijven binnengekomen over de te houden volkstelling, terwijl de heer A. Glas namens de besturen van de KVP, D’66 en PvdA een brief had geschreven waarin op een stagnatie in de gasvoorziening te Camperduin regelmatig optredende storingen te BOUWRIJP MAKEN PLAN CATRIJP Dé bouw van. het dorpshuis vordert al aardig en ter verdere ontsluiting van het plan Catrijp dienen er en kele werkzaamheden te worden uit gevoerd. Dit zijn een parkeerterrein van 1200 m2 en een plantsoen. Tota le kosten 25.800,waarvoor de raad om beschikbaarstelling wordt gevraagd. Verder wordt nog eens om 25.200, gevraagd voor diverse grondwerken, aanlég tegelpaden, meerdere kosten voor het autoverkeer, plantsoenaan- leg en het aanbrengen van afschei dingen. Het aantal vlinders dat jaarlijks verschijnt, hangt nauw samen met het gedrag van de zomer, of die mooi is of minder mooi maakt wel een heel verschil voor hun komst naar hier. Toch meen ik, dat er veel min der vlinders verschijnen dan enige jaren geleden en ik vrees, dat als het zo blijft doorgaan de kans groot is, dat zij spoedig tot de zeldzamen zullen behoren. Een vlinder is altijd al een myste rieuze verschijning geweest en is dat nog steeds in vele opzichten. Het ge hele ontwikkelingsproces van rups tot vlinder is een aaneenschakeling van wonderlijke gebeurtenissen. Eerst is er het eitje en als de tijd gekomen is dat het voldoende gerijpt is, komt de rups te voorschijn, die alleen schijnt te leven om buitenge woon veel te eten en heel snel te groeien. Dan gaat de rups, volwas sen geworden, zich verpoppen en maakt als zodanig een schijnbare rusttoestand door. Tenslotte ont waakt uit de pop de vlinder, door de zonnewarmte tot leven geroepen, klaar om haar taak te vervullen, dat is de bloemen te bezoeken en zo mee te helpen aan de bestuiving en dan is daar als beloning de zo felbe geerde honing. Het leven van een vlinder verloopt in een opeenvolging van feesten in de zonneschijn, maar het gaat heel snel voorbij naar het einde. De vergaderingen der verschillende raadscommissies zijn sinds korte tijd openbaar geworden en?voorzo ver tijd en plaatsruimte dit toela ten zullen we u ’hiervan in het ver volg verslag doen. De commissie van bijstand voor gemeentewerken -ver gaderde vorige week woensdag, 2 man publiek bevolkten de tribune, maar dat lijkt logisch want de mees te mensen moeten ’s middags wer ken. Er werd gesproken over het plan Campergeesten en men vond dat hiermee haast moest worden ge maakt. Ook al omdat Camperduin dan eindelijk eens voorzien kan wor den van de zo broodnodige riolering. Verder werd van gedachten gewis seld over de ondergronden van kin derspeelplaatsen, terwijl bleek dat de dienst Gemeentewerken graag ’n nieuwe vuilnisauto, een vrachtauto en een Landrover willen hebben. Ook werd gespróken over de strand- verpachting, dé betreffende exploi tanten weten nog niet waar ze aan toe zijn het komende seizoen. Waar schijnlijk weet men in maart meer als het nog een aantal commissies en colleges hun zegje hierover heb ben gezegd. De recreatiecommissie vergaderde vorige week donderdag. Hier was de belangstelling beduidend groter, maar deze vergadering was dan ook in de avonduren. Uitgebreid werd gediscussieerdover invoering van plastic vuilniszakken, een zaak met vele problemen, vooral financiële. De voorzitter van de Schoorlse VW merkte over Hargen aan Zee op, dat hij het maar een bedroevende zaak vond dat hier de gasten zo weinig wordt geboden. Overigens wacht men met Hargen aan Zee op de hier voor benodigde subsidie. Ook de we gen waren onderwerp van gesprek, de Randweg, de bekende hoek van Pot en de bocht aan de Damweg waar het huis van de heer Koel heeft gestaan. En dan de gevaarlijke situatie op het stuk Duinweg tus sen de Bickerslaan en de kwekerij Sursum Corda. Over het zwembad werd ook ge sproken, de heer v, d. Garde vónd dat dit een groots project moest worden en de heer Hornman dacht aan een Stichting om een en ander te verwezelijken. Gedurende het zo merseizoen zal het verder verboden zijn met een paard op het strand te rijden. Zoals bij velen reeds bekend, is de drumband dit seizoen gestart met een opleiding tot pijper (dwarsfluit) en tot trompetist. Het ligt in onze bedoeling de huidige drumband uit te breiden tot een tamboer-, pijper en trompetterkorps. De instructie hiervoor wordt gegeven door een be roepsmusicus en wel op de don derdagavond (verschillende tijden) in de O.L. schóól aan de Molenweg te Schoorl. Wij hebben momenteel nog een be perkt aantal dwarsfluiten en trom petten ter beschikking voor nieuwe leerlingen. Mocht u hiervoor belang stelling hebben dan kunt u voor verdere inlichtingen terécht bij het secretariaat Boksdoornweg 18, tele foon 1876. Alle leeftijden zijn wel kom, van jeugd tot ouder. Ervaring is niet vereist. Voor blokfluitspelers is -dit een mooie gelegenheid om middels een dwarsfluit ook de bui tenwereld van je muziek te laten ge nieten. De contributie bedraagt ƒ2,50 per maand, waarvoor weken lij ks één uur of langer muziekonder- richt wordt gegeven. De instrumen ten zomede t.z.t. een uniform wor den door de vereniging in bruik leen verstrekt. Wacht niet te lang met aanmelden, het aantal nog beschikbare instru menten is beperkt. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk op een oefen avond eens een kijkje te gaan ne men, waarna je alsnog kunt beslis sen tot deelname. Donderdags is de instructeur van 18.30 tot 21.00 uur met diverse groepen aan het oefe nen in de school. Kom gerust eens langs. Democratie is ene scone saeck. Open heid en inspraak niet minder. Bestu ren met openheid en inspraak ver eist de moed tot het aangaan van een dialoog met de al dan niet des kundige bestuurde. Wanneer de bestuurde minder des kundig is dan de bestuurder, noe men we hem: Incompetente haze laar.. Als de bestuurde deskundiger is dan de bestuurder noemen we hem: Indoctrinerende particulier met een vermeend zaligmakende visie. In beide gevallen: inspraak noch openheid. Bergen kende en kent be stuurders die inspraak en openheid in woord en geschrifte predik(t)en en met de daad om zeep h(i)elpen. Maar bestuurders komen en gaan. Bestuurder Van Langen kwam, zag en zei: Ik ben vóór openheid en in spraak. De eerbiedwaardige muren van de dito Berger raadszaal kreun den en zeiden: Weet-ie niks oresjie- neelers (moderne spelling, red.). De bestuurders van de ’ouwe hap’ zagen het aankomen: Het ging fout met bestuurder Van Langen. Hij ging zo maar een openbare commissieverga dering over het structuurplan beleg gen, hij ging zomaar met van on geduld trappelende insprekers over het structuurplan babbelen en hij ging zomaar een hearing over het structuurplan houden. Zou er dan toch nog een Heerlqk- heidsnotabel zQn die weliswaar nog lang geen Hille heet, maar er wèl behagen in schept daadwerkelijk de grondslagen van openheid en in spraak te praktizeren? Parbleu, ’t lijekt er whel op, nie- waer? K. is door de raad eerder een soortge lijk verzoek ingewilligd en aan de raad wordt maandag gevraagd een zelfde gedragslijn te volgen t.a.v. de v.v. Schoorl. kregen om zich te kunnen handha ven op haar tocht door een wereld vol gevaren. Tijdens een tocht door het duin op 6 september 1966 zag ik, tot mijn ver- bazing, een atalanta op ’n bos brand netels. Die brandnetels waren vast wel met een lading tuinvuil in het duin terecht gekomen en vertoon den een weelderige groei. In de re gel vertrouwt de atalanta haar eitjes toe aan de brandnetel. Deze is dus zoveel als de moederplant van de atalanta. Met die bedoeling was deze atalanta hier wel op neergestreken, maar hoe was zij in haar eentje hier terechtgekomen, zo ver in het duin? Het valt niét mee hier op te ant woorden. 6e september 1966 bloeide de hei op de meeste plaatsen nog heel mooi. Zóu het toch de bloeiende heide geweest zijn die haar zo ver het duin ingelokt heeft? Het zou kunnen, maar het blijft een raad sel. BERGEN HERV. GEMEENTE 10.15 uur: Ruïnekerk, Ds. Walstra. 10.15 uur: Kompas, jeugdkapel. GEREFORMEERDE KERK 10.00 uur: Ds. E. Bal jet, Den Helder. 19.00 uur: Ds. P. v. Dijk, Dirkshorn. PAROCHIE PETRUS EN PAULUS Zaterdag 19 uur Eucharistieviering als op zondag. Zondag 8.15 - 9.30 - 11.00 EUROPESE PAROCHIE VAN ST. BENEDICTUS Prins Hendriklaan 31 Zaterdag 19.15 uur: Eucharistie- als op zondag. Zondag: 9.00 uur hoogmis, 10.15 uur Europese dienst met preek in het Frans en Duits - 11.30 uur. LEGER DES HEILS, Dorpshuis 10.00 uur: Samenkomst. Voor spoedbehandeling op zaterdag en zondag om 6 uur na telefonische afspraak met: J. G. BRANDT v. Reenenpark 11, Bergen, tel. 2059. Aan de orde was het voorstel van B en W de vloer van het speellokaal van de St. Bernadette kleuterschool te vernieuwen. B.P.-exponent C. M. Smit: „Een der gelijke betonnen vloer is ontzet tend koud. Bij óns thuis in de keu ken hebben we ook een betonnen vloer laten aanbrengen en hij voelt altijd koud aan.” De heldere geest op de publieke tri bune: „Dan douw je d’r maar ’n baal stro onder.” Wethouder C. Korver: „De inspectri- ce van het kleuteronderwijs had geen bezwaren.” Smit: „Dan heeft ze vast nog nooit over zo’n vloer gekropen.” De warmvoetige luisteraar slechts constateren dat niet alleen de vloer van het speellokaal van de St. Bernadette kleuterschool last heeft van zwamaantasting Schoorl: zaterdags, 9 uur. Bij de Zeeweg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1971 | | pagina 1